| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 sierpnia 2012 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych

Na podstawie art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przedsiębiorca powinien dysponować odpowiednim wyposażeniem technicznym, umożliwiającym wykonywanie prac urządzeniowych przy sporządzaniu planów urządzenia lasu obejmującym:

1) przyrządy do pomiarów drzew i drzewostanów, umożliwiające wykonywanie pomiarów średnicy drzew na wysokości 1,3 m z dokładnością do 1 mm oraz wysokości drzew;

2) dalmierze lub taśmy;

3) odbiorniki systemu nawigacji satelitarnej (GPS);

4) świdry przyrostowe;

5) system teleinformatyczny posiadający funkcjonalność niezbędną do wykonania dokumentacji urządzeniowej w postaci dokumentów elektronicznych, w tym do sporządzenia:

a) opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych oraz przedstawień graficznych,

b) baz danych,

c) map z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej (GIS).

§ 2.
1. Przedsiębiorca wykonujący prace urządzeniowe, o których mowa w § 1, powinien zatrudniać co najmniej 5 pracowników, z których każdy powinien posiadać wykształcenie:

1) wyższe o kierunku leśnictwo, geografia, biologia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska lub ochrona środowiska oraz co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu lub

2) średnie leśne oraz co najmniej 6-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu.

2. W okresie stażu pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownik powinien brać udział w sporządzaniu co najmniej dwóch planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, które zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw środowiska.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Korolec

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622 i Nr 224, poz. 1337.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »