reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 września 2012 r.

w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza2)

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres i sposób przekazywania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji o:

a) wynikach klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą”,

b) wynikach pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy,

c) wynikach oceny poziomów substancji w powietrzu i o wynikach klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ustawy, odrębnie dla każdej substancji i odrębnie dla każdej strefy,

d) stwierdzonym przekroczeniu poziomu alarmowego substancji w powietrzu, o którym mowa w art. 93 ustawy;

2) zakres i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw środowiska:

a) informacji o uchwaleniu programu ochrony powietrza,

b) informacji o uchwaleniu planu działań krótkoterminowych,

c) sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza,

d) sprawozdania z realizacji planu działań krótkoterminowych.

§ 2.
1. Wyniki klasyfikacji stref, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po ostatnim roku kalendarzowym, z którego dane wykorzystano do dokonania klasyfikacji stref.

2. Zakres przekazywanych informacji o wynikach klasyfikacji stref, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wyniki klasyfikacji stref przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej lub w układzie systemu teleinformatycznego wdrożonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz w postaci papierowej.

§ 3.
1. Wyniki pomiarów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminach:

1) do dnia 15 listopada roku poprzedzającego wykonanie pomiarów jakości powietrza na podstawie art. 89 ustawy – informacje dotyczące programu pomiarowego;

2) do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni – zweryfikowane roczne serie wyników pomiarów poziomów substancji w powietrzu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy;

3) do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy – wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów substancji w powietrzu uzyskanych za pomocą metod automatycznych i manualnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem wyników pomiarów składu chemicznego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, depozycji całkowitej i rtęci całkowitej w stanie gazowym;

4) do 60 dni od końca miesiąca, w którym były prowadzone pomiary – wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10;

5) do 90 dni od końca miesiąca, w którym były prowadzone pomiary – wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów substancji w pyle PM2,5, masy całkowitej zanieczyszczeń, która przedostaje się z atmosfery na powierzchnię na określonym obszarze w danym czasie (depozycja całkowita), i rtęci całkowitej w stanie gazowym;

6) niezwłocznie – niezweryfikowane wyniki pomiarów z punktu pomiarowego, w którym są prowadzone ciągłe automatyczne pomiary stężeń zanieczyszczeń.

2. Zakres przekazywanych wyników pomiarów, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wyniki przekazuje się w postaci elektronicznej, w układzie systemu teleinformatycznego wdrożonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą tego systemu.

§ 4.
1. Wyniki corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu i wyniki klasyfikacji stref, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni.

2. Zakres przekazywanych wyników, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Wyniki przekazuje się w postaci elektronicznej, w układzie systemu teleinformatycznego wdrożonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą poczty elektronicznej oraz w postaci papierowej.

§ 5.
1. Informacje o stwierdzonym w dniu poprzednim przekroczeniu poziomu alarmowego substancji w powietrzu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska nie później niż do godziny 1000 danego dnia roboczego.

2. Zakres przekazywanych informacji, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Informacje przekazuje się w postaci elektronicznej, w układzie systemu teleinformatycznego wdrożonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą tego systemu.

§ 6.
1. Informacja o uchwaleniu programu ochrony powietrza, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, obejmuje:

1) opracowanie tekstowe programu ochrony powietrza;

2) uchwałę sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza;

3) zestawienie informacji o programie ochrony powietrza.

2. Zakres i układ przekazywanych informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Informację przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej oraz w postaci papierowej.

§ 7.
1. Informację o uchwaleniu planu działań krótkoterminowych, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. b, zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska niezwłocznie po ogłoszeniu uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych lub uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, którego częścią jest plan działań krótkoterminowych.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) opracowanie tekstowe planu działań krótkoterminowych;

2) uchwałę w sprawie planu działań krótkoterminowych.

3. Jeżeli plan działań krótkoterminowych jest częścią programu ochrony powietrza, informację określoną w ust. 2 można przekazać łącznie z informacją, o której mowa w § 6 ust. 1.

4. Informację przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej oraz w postaci papierowej.

§ 8.
1. Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. c, zawiera informacje o:

1) kierunkach i zakresie podjętych działań priorytetowych, w tym o zmianach w jakości paliw dopuszczonych do stosowania na określonym terenie, zastosowaniu najlepszych dostępnych technik i podjęciu innych działań ograniczających emisję substancji do powietrza, jeżeli były planowane;

2) stanie zaawansowania podjętych działań, o których mowa w pkt 1;

3) nakładach, w tym środkach finansowych, dotychczas poniesionych oraz przewidywanych do poniesienia na działania, o których mowa w pkt 1;

4) ograniczeniu emisji substancji do powietrza.

2. Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. d, zawiera informacje o podjętych działaniach, które miały na celu:

1) zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu;

2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

3. Zakres i układ przekazywanych sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

4. Sprawozdanie przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej oraz w postaci papierowej.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 1 pkt 1 i 5, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.4)

Minister Środowiska: M. Korolec

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących aktów prawnych Unii Europejskiej:

1) dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3);

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1);

3) decyzji wykonawczej Komisji 2011/850/WE z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 86).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 216, poz. 1377), które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O WYNIKACH KLASYFIKACJI STREF, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST. 2 USTAWY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 10 września 2012 r. (poz. 1034)

Załącznik nr 1

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O WYNIKACH KLASYFIKACJI STREF, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST. 2 USTAWY

1. Informacje ogólne:

1) województwo;

2) data przygotowania informacji;

3) okres, z którego dane wykorzystano na potrzeby klasyfikacji;

4) nazwa i adres siedziby wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;

5) nazwisko osoby do kontaktu z wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska i numer jej telefonu służbowego;

6) odnośnik do raportu dokumentującego obliczenia pod kątem poziomów substancji w strefach.

2. Zestawienie stref w województwie:

1) nazwa strefy1);

2) kod strefy2);

3) nazwy substancji z informacją, czy na całym obszarze strefy lub części tego obszaru obowiązują dopuszczalne poziomy substancji ustalone:

a) ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

b) ze względu na ochronę roślin;

4) nazwy substancji z informacją, czy na całym obszarze strefy lub części tego obszaru obowiązują poziomy docelowe substancji ustalone:

a) ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

b) ze względu na ochronę roślin;

5) nazwy substancji z informacją, czy na całym obszarze strefy lub części tego obszaru obowiązują poziomy celów długoterminowych substancji ustalone:

a) ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

b) ze względu na ochronę roślin.

3. Wyniki klasyfikacji stref:

1) wyniki klasyfikacji stref podaje się oddzielnie dla każdej substancji, dla której są określone progi oszacowania3);

2) wyniki klasyfikacji stref dla danej substancji podaje się w odniesieniu do każdej strefy z uwzględnieniem, odpowiednio, każdego z kryteriów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ze względu na:

a) ochronę zdrowia ludzi,

b) ochronę roślin;

3) dla każdej strefy podaje się następujące informacje:

a) nazwę strefy1),

b) kod strefy2),

c) klasę strefy4),

d) wymaganą metodę oceny dokonanej zgodnie z art. 89 ustawy,

e) metodę wykorzystaną w ocenie dokonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy,

f) okres (w latach), którego dotyczyły pomiary i analizy będące podstawą do dokonania oceny zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy,

g) rok albo lata wystąpienia przekroczeń każdego z dolnych progów oszacowania, jeżeli przekroczenia takie wystąpiły,

h) rok albo lata wystąpienia przekroczeń każdego z górnych progów oszacowania, jeżeli przekroczenia takie wystąpiły,

i) rok albo lata wystąpienia przekroczeń każdego z poziomów dopuszczalnych, jeżeli przekroczenia takie wystąpiły,

j) rok albo lata wystąpienia przekroczeń każdego z poziomów docelowych, jeżeli przekroczenia takie wystąpiły,

k) rok albo lata wystąpienia przekroczeń każdego z poziomów celów długoterminowych, jeżeli przekroczenia takie wystąpiły,

l) minimalną liczbę stałych stanowisk pomiarowych wymaganą przepisami wydanymi na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy,

m) liczbę stałych stanowisk pomiarowych, na których jest badane oddziaływanie źródeł emisji niezorganizowanej lub małych źródeł emisji i zostały wykonane pomiary, których wyniki wykorzystano do oceny dokonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy,

n) liczbę stałych stanowisk pomiarowych, na których jest badane oddziaływanie dużych instalacji i zostały wykonane pomiary, których wyniki wykorzystano do oceny dokonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy.

4. Informacje uzupełniające:

1) wyniki klasyfikacji stref przekazuje się również w formie warstw mapy cyfrowej rozkładów wybranych parametrów statystycznych, jeżeli zasób informacji jest wystarczający do wykreślenia ciągłego pola wybranego parametru. Mapy wykonuje się dla województwa i dodatkowo dla każdej aglomeracji na podstawie wyników modelowania rozkładów stężeń substancji w powietrzu, pomiarów stężeń, dodatkowych metod szacowania stężeń. Podaje się metodę obliczeniową wykorzystaną do opracowania map;

2) wartości stężeń na mapie przedstawia się w postaci izolinii ze skokiem nie większym niż 10% do 25% odpowiedniego poziomu dopuszczalnego, poziomu docelowego lub poziomu celu długoterminowego oraz dodatkowych izolinii o wartościach odpowiadających górnemu i dolnemu progowi oszacowania, lub w węzłach siatki obliczeniowej. Na mapach są przedstawiane parametry statystyczne według następującego zestawienia:

Substancja:

Parametr statystyczny:

1) dwutlenek siarki (SO2)

percentyl 99,7 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych;

2) dwutlenek siarki (SO2)

percentyl 99,2 z rocznej serii stężeń dwudziestoczterogodzinnych;

3) dwutlenek siarki (SO2)

stężenie średnie roczne;

4) dwutlenek azotu (NO2)

percentyl 99,8 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych;

5) dwutlenek azotu (NO2)

stężenie średnie roczne;

6) tlenki azotu (NOx)

stężenie średnie roczne;

7) pył zawieszony PM10

percentyl 90,4 z rocznej serii stężeń dwudziestoczterogodzinnych;

8) pył zawieszony PM10 i PM2,5

stężenie średnie roczne;

9) ołów (Pb)

stężenie średnie roczne;

10) benzen (C6H6)

stężenie średnie roczne;

11) tlenek węgla (CO)

stężenie maksymalne ośmiogodzinne kroczące;

12) ozon (O3)

stężenie maksymalne ośmiogodzinne z lat objętych oceną;

13) ozon (O3)

AOT40 liczone w godzinach pomiędzy 800–2000 czasu środkowoeuropejskiego w okresie 1.05–31.07 uśrednione dla 5 lat;

14) arsen (As)

stężenie średnie roczne;

15) kadm (Cd)

stężenie średnie roczne;

16) nikiel (Ni)

stężenie średnie roczne;

17) benzo(a)piren

stężenie średnie roczne.

 

Objaśnienia:

1) Dotyczy stref, o których mowa w art. 87 ustawy.

2) Kod strefy określony przez przepisy wydane na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy.

3) Substancje i progi oszacowania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.

4) Klasa strefy, określona na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy, wskazuje, czy poziom stężeń substancji w strefie:

1) jest wyższy od górnego progu oszacowania;

2) jest pomiędzy górnym a dolnym progiem oszacowania;

3) jest niższy od dolnego progu oszacowania; w przypadku ozonu – jest niższy od górnego progu oszacowania.

Załącznik 2. [ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90 UST. 1 USTAWY]

Załącznik nr 2

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90 UST. 1 USTAWY

1. Wyniki pomiarów przekazuje się dla każdego stanowiska pomiarowego oddzielnie i podaje:

1) nazwę substancji;

2) parametry stanowiska pomiarowego, w tym nazwę, adres, współrzędne geograficzne w układzie WGS841) (szerokość N: dd°mm'ss,ss”; długość E: dd°mm'ss,ss”) i współrzędne prostokątne w układzie PUWG 19922), charakterystykę obszaru, typ punktu, metodykę pomiaru, typ przyrządu pomiarowego;

3) datę i godzinę pomiaru według czasu środkowoeuropejskiego – CET, rozumianego jako czas uniwersalny zwiększony w stosunku do czasu koordynowanego UTC – PL o jedną godzinę;

4) wynik pomiaru poziomu substancji w powietrzu;

5) informacje o niepewności pomiarów, uzysku danych i pokryciu czasu;

6) informacje o zapewnieniu i kontroli jakości (QA/QC), w tym odnośnik do raportu QA/QC.

2.A) Informacje dotyczące programu pomiarowego3) przekazuje się dla każdej strefy i podaje następujące dane dotyczące punktu pomiarowego:

1) kod punktu pomiarowego;

2) współrzędne geograficzne punktu pomiarowego w układzie WGS84 (szerokość N: dd°mm'ss,ss”; długość E: dd°mm'ss,ss”);

3) informacje o lokalizacji czerpni;

4) dla punktu komunikacyjnego – odległość od skrzyżowania i natężenie ruchu;

5) substancje, których stężenia są mierzone w punkcie pomiarowym;

6) podstawowy czas uśredniania stężeń poszczególnych substancji;

7) metodę pomiaru stężeń substancji (metodę poboru i metodę analizy);

8) granicę oznaczalności (tam gdzie to jest możliwe);

9) urządzenia pomiarowe;

10) informacje o równoważności metody pomiaru z metodą referencyjną oraz odnośnik do raportu dotyczącego wykazania równoważności;

11) typ punktu pomiarowego i typ obszaru;

12) najważniejsze źródła emisji;

13) reprezentatywność stanowiska pomiarowego.

Uwaga:

A) Stosuje się od dnia 1 listopada 2013 r.

Objaśnienia:

1) Zbiór parametrów (z 1984 r.) określających wielkość i kształt Ziemi oraz właściwości jej potencjału grawitacyjnego. Układ ten definiuje elipsoidę przybliżającą kształt Ziemi wykorzystywany do tworzenia map.

2) Układ współrzędnych 1992 (państwowy układ współrzędnych geodezyjnych 1992) – układ współrzędnych płaskich prostokątnych oparty na odwzorowaniu Gaussa-Krügera na elipsoidę GRS80 w jednej dziesięciostopniowej strefie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821) jest to jedyny układ dla opracowań małoskalowych obowiązujący w Polsce od 1 stycznia 2010 r.

3) Na podstawie wojewódzkich programów monitoringu, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.).

Załącznik 3. [ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW OCENY POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU I WYNIKÓW KLASYFIKACJI STREF, O KTÓRYCH MOWA W ART. 89 USTAWY]

Załącznik nr 3

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW OCENY POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU I WYNIKÓW KLASYFIKACJI STREF, O KTÓRYCH MOWA W ART. 89 USTAWY

1. Informacje ogólne:

1) województwo;

2) data przygotowania informacji;

3) okres, z którego dane wykorzystano na potrzeby klasyfikacji;

4) nazwa i adres siedziby wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;

5) nazwisko osoby do kontaktu z wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska i numer jej służbowego telefonu;

6) odnośnik do raportu dokumentującego obliczenia pod kątem poziomów substancji w strefach.

2. Wyszczególnienie stref w województwie

Wyszczególnienie stref w województwie zawiera informację, jakich substancji dotyczy, oraz następujące dane:

1) nazwę strefy1);

2) kod strefy2);

3) nazwy substancji z informacją, czy na całym obszarze strefy lub części tego obszaru obowiązują dopuszczalne poziomy substancji ustalone:

a) ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

b) ze względu na ochronę roślin;

4) nazwy substancji z informacją, czy na całym obszarze strefy lub części tego obszaru obowiązują poziomy docelowe substancji określone:

a) ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

b) ze względu na ochronę roślin;

5) nazwy substancji z informacją, czy na całym obszarze strefy lub części tego obszaru obowiązują poziomy celów długoterminowych substancji określone:

a) ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

b) ze względu na ochronę roślin.

3. Wykaz punktów pomiarowych, w których zostały wykonane pomiary, których wyniki wykorzystano do oceny dokonanej zgodnie z art. 89 ustawy.

W odniesieniu do każdego punktu pomiarowego podaje się następujące informacje:

1) kod punktu pomiarowego3);

2) współrzędne geograficzne punktu pomiarowego w układzie WGS84 (szerokość N: dd°mm'ss,ss”; długość E: dd°mm'ss,ss”);

3) nazwę strefy1);

4) kod strefy2);

5) substancje, których stężenia są mierzone w punkcie pomiarowym;

6) kryteria poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych obowiązujących na obszarze reprezentatywności punktu pomiarowego4);

7) podstawowy czas uśredniania stężeń poszczególnych substancji;

8) metodę pomiaru stężeń substancji5);

9) typ punktu pomiarowego i typ obszaru.

4.A) Informacje o modelowaniu matematycznym użytym w ocenie jakości powietrza:

1) metoda modelowania (nazwa, opis, odnośnik, obszar);

2) punkty pomiarowe użyte do sprawdzenia modelu (walidacji);

3) niepewność modelowania;

4) odnośnik do raportu QA/QC;

5) rozdzielczość modelowania.

5.A) Informacje o metodach szacowania użytych w ocenie jakości powietrza, w tym obszar, na którym metoda była stosowana, i oszacowanie niepewności.

6. Informacje o metodach obliczania udziału emisji ze źródeł naturalnych lub piaskowania i solenia dróg w zimie, jeżeli metody te zastosowano.

7. Wyniki klasyfikacji stref:

1) wyniki klasyfikacji stref podaje się oddzielnie dla każdej substancji, dla której są określone poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe i poziomy celów długoterminowych6); wyniki klasyfikacji stref dla danej substancji podaje się w odniesieniu do każdej strefy z uwzględnieniem, odpowiednio, każdego z kryteriów określonych ze względu na:

a) ochronę zdrowia ludzi,

b) ochronę roślin;

2) w przypadku strefy podaje się następujące informacje:

a) nazwę strefy1),

b) kod strefy2),

c) klasę strefy7) i metodę oceny dokonanej zgodnie z art. 89 ustawy w odniesieniu do każdego kryterium (ochrona zdrowia, ochrona roślin), każdej substancji8) i każdego czasu uśredniania,

d) informacje o wynikach klasyfikacji stref uwzględniających obliczenia udziału emisji ze źródeł naturalnych i piaskowania oraz solenia dróg w zimie, jeżeli metody te zastosowano.

8. Lista stref zakwalifikowanych do programów ochrony powietrza, zwanych dalej „POP”

Dla każdej strefy zakwalifikowanej do opracowania POP podaje się następujące informacje:

1) nazwę strefy1);

2) kod strefy2);

3) podstawę zakwalifikowania do POP (w odniesieniu do każdego kryterium (ochrona zdrowia, ochrona roślin), każdej substancji i każdego czasu uśredniania);

4) obszar przekroczeń:

a) nazwę (miasta, miejscowości, gminy, dzielnicy),

b) obszar [km2],

c) liczbę mieszkańców.

9. Zestawienie przypadków przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji powiększonych o margines tolerancji9), poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych zarejestrowanych:

1) na podstawie pomiarów w przypadku każdej substancji i każdego stanowiska, na którym stwierdzono przekroczenia, podaje się następujące informacje:

a) nazwę strefy10),

b) kod strefy10),

c) kryterium,

d) substancję,

e) czas uśredniania,

f) kod krajowy punktu pomiarowego3),

g) listę przypadków przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych (terminy, wartości, przyczyny wystąpienia przekroczenia),

h) A) obszar przekroczenia;

2) na podstawie metod oceny innych niż pomiary, będące uzupełnieniem metody oceny11).

10. Mapy:

Mapy rozkładów wybranych parametrów statystycznych sporządza się, jeżeli zasób informacji jest wystarczający do wykreślenia ciągłego pola wybranego parametru. Mapy wykonuje się dla województwa i dodatkowo dla każdej aglomeracji na podstawie wyników modelowania rozkładów stężeń substancji w powietrzu, pomiarów stężeń oraz dodatkowych metod szacowania stężeń. Podaje się metodę obliczeniową wykorzystaną do opracowania mapy.

Wartości stężeń na mapie przedstawia się w postaci izolinii ze skokiem nie większym niż 10% do 25% odpowiedniego poziomu dopuszczalnego, poziomu docelowego lub poziomu celu długoterminowego, lub w węzłach siatki obliczeniowej. Na mapach są prezentowane parametry statystyczne według następującego zestawienia:

Substancja:

Parametr statystyczny:

1) dwutlenek siarki (SO2)

percentyl 99,7 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych;

2) dwutlenek siarki (SO2)

percentyl 99,2 z rocznej serii stężeń dwudziestoczterogodzinnych;

3) dwutlenek siarki (SO2)

stężenie średnie roczne;

4) dwutlenek azotu (NO2)

percentyl 99,8 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych;

5) dwutlenek azotu (NO2)

stężenie średnie roczne;

6) tlenki azotu (NOx)

stężenie średnie roczne;

7) pył zawieszony PM10

percentyl 90,4 z rocznej serii stężeń dwudziestoczterogodzinnych;

8) pył zawieszony PM10 i PM2,5

stężenie średnie roczne;

9) ołów (Pb)

stężenie średnie roczne;

10) benzen (C6H6)

stężenie średnie roczne;

11) tlenek węgla (CO)

stężenie maksymalne ośmiogodzinne kroczące;

12) ozon (O3)

percentyl 93,2 z trzyletniej serii maksimów dobowych stężenia 8-godzinnego kroczącego;

13) ozon (O3)

AOT40 liczone w godzinach pomiędzy 800–2000 czasu środkowoeuropejskiego okresu 1.05–31.07 uśrednione dla 5 lat;

14) arsen (As)

stężenie średnie roczne;

15) kadm (Cd)

stężenie średnie roczne;

16) nikiel (Ni)

stężenie średnie roczne;

17) benzo(a)piren

stężenie średnie roczne.

 

Uwaga:

A) Stosuje się od dnia 1 listopada 2013 r.

Objaśnienia:

1) Dotyczy stref, o których mowa w art. 87 ustawy.

2) Kod strefy określony przez przepisy wydane na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy.

3) Kod krajowy i międzynarodowy punktu pomiarowego.

4) Kryteria poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych obowiązujących na obszarze reprezentatywności punktu pomiarowego wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

5) W przypadku metody pomiaru stężeń pyłu wskazuje się, czy metoda pomiaru pyłu zawieszonego jest stosowana z separacją frakcji – PM10 albo PM2,5.

6) Poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

7) Klasa strefy, określona na podstawie art. 89 ustawy, wskazuje, czy:

1) jeżeli jest określony margines tolerancji:

a) poziom stężeń nie przekracza poziomu dopuszczalnego*,

b) poziom stężeń jest powyżej poziomu dopuszczalnego*, lecz nie przekracza poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji*,

c) poziom stężeń jest powyżej poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji*;

2) jeżeli margines tolerancji nie jest określony lub jest zerowy:

a) poziom stężeń nie przekracza poziomu dopuszczalnego*,

b) poziom stężeń jest powyżej poziomu dopuszczalnego*,

c) poziom stężeń nie przekracza poziomu docelowego*,

d) poziom stężeń jest powyżej poziomu docelowego*,

e) poziom stężeń nie przekracza poziomu celu długoterminowego,

f) poziom stężeń jest powyżej poziomu celu długoterminowego.

* Z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

8) Substancje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

9) W odniesieniu do substancji i parametrów, dla których nie jest określony margines tolerancji lub margines tolerancji jest zerowy, raportuje się przypadki przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Jeżeli wystąpiły w ciągu roku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, lub poziomu docelowego częściej, niż to jest dozwolone, w tabelach zestawia się wszystkie przypadki tych przekroczeń zarejestrowane w ciągu roku.

10) W przypadku punktu o dużej reprezentatywności przestrzennej podaje się listę stref na obszarze przekroczenia, jeżeli w tych strefach nie są zlokalizowane inne punkty.

11) Zgodnie z art. 90 ustawy.

Załącznik 4. [ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O STWIERDZONYM PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO SUBSTANCJI W POWIETRZU, O KTÓRYM MOWA W ART. 93 USTAWY]

Załącznik nr 4

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O STWIERDZONYM PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO SUBSTANCJI W POWIETRZU, O KTÓRYM MOWA W ART. 93 USTAWY

W każdym stwierdzonym przypadku przekroczenia poziomu alarmowego1) podaje się następujące informacje:

1) nazwę strefy2);

2) kod strefy3);

3) nazwę substancji, której poziom alarmowy został przekroczony;

4) wartość poziomu alarmowego, który został przekroczony [ug/m3];

5) kod krajowy punktu pomiarowego, w którym zanotowano przekroczenie;

6) obszar, na którym wystąpiło przekroczenie4), 5);

7) liczbę mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekorczenie6);

8) datę i godzinę początku wystąpienia przekroczenia w danej strefie, czas trwania przekroczenia,

9) wartość maksymalnego stężenia godzinnego zarejestrowanego w danej strefie w okresie, w którym zanotowano przekroczenie;

10) wartość stężenia dwutlenku azotu zarejestrowanego o tej samej godzinie, o której zostało zarejestrowane maksymalne stężenie ozonu, w tym samym punkcie, w którym zostało zarejestrowane – wyłącznie w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu;

11) informacje o możliwych przyczynach wystąpienia przekroczeń;

12) informacje o ograniczeniach i środkach zaradczych, jakie zarząd województwa przyjął w planie działań krótkoterminowych zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy w celu zmniejszenia ryzyka narażenia ludności.

Podaje się również informacje ogólne: województwo, datę przygotowania informacji, nazwę i adres siedziby wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, nazwisko osoby do kontaktu z wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska i numer jej służbowego telefonu.

Objaśnienia:

1) Przekroczenie poziomu alarmowego jest określone w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

2) Dotyczy stref, o których mowa w art. 87 ustawy.

3) Kod strefy określony przez przepisy wydane na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy.

4) W przypadku punktu o dużej reprezentatywności przestrzennej podaje się listę stref na obszarze przekroczenia, jeżeli w tych strefach nie ma zlokalizowanych innych punktów.

5) Jeżeli na obszarze, na którym stwierdzono przekroczenie, znajduje się więcej niż jeden punkt pomiarowy, w którym zarejestrowano przekroczenie poziomów alarmowych substancji w powietrzu, podaje się łączny obszar określony na podstawie wyników pomiarów z tych punktów oraz informacji o reprezentatywności przestrzennej punktu.

6) Jeżeli na obszarze, na którym stwierdzono przekroczenie, znajduje się więcej niż jeden punkt pomiarowy, w którym zarejestrowano przekroczenie poziomu alarmowego substancji w powietrzu, podaje się całkowitą liczbę ludności zamieszkującej obszar przekroczeń.

Załącznik 5. [ZAKRES I UKŁAD PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O PROGRAMACH OCHRONY POWIETRZA]

Załącznik nr 5

ZAKRES I UKŁAD PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O PROGRAMACH OCHRONY POWIETRZA

Tabela nr 1. Dane ogólne dotyczące programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych

Informacje ogólne na temat programu

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

Uwagi i wyjaśnienia

1

2

3

1

Rok referencyjny

 

2

Województwo

 

3

Odnośnik do programu

Podaje się szczegółowe dane dokumentów, w których program jest dokładnie opisany. Ponadto należy podać adres internetowy strony, na której dokumenty te są udostępnione.

4

Lista kodów sytuacji przekroczenia opisanych w tabelach nr 2–6

 

5

Nazwa urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego za sporządzenie programu odnoszącego się do sytuacji przekroczenia

 

6

Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego

 

7

Nazwisko osoby (osób) do kontaktu z urzędu marszałkowskiego

 

8

Numer służbowego telefonu osoby (osób) do kontaktu z urzędu marszałkowskiego

 

9

Numer służbowego faksu osoby (osób) do kontaktu z urzędu marszałkowskiego

 

10

Służbowy adres e-mail osoby (osób) do kontaktu z urzędu marszałkowskiego

 

11

Adres WWW

 

12

Uwagi

 

 

Tabela nr 2. Opis sytuacji przekroczeń

Opis sytuacji przekroczeń poziomu dopuszczalnego

Lp.

Zawartość

Kod
łączenia1)

Odpowiedź

1

2

3

4

1

Kod sytuacji przekroczenia

S

Każdą sytuację przekroczenia definiują:

– obszar, gdzie stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji lub poziomu docelowego,

– zanieczyszczenie, w przypadku którego stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji lub poziomu docelowego,

– poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub poziom docelowy wraz z czasem uśredniania stężeń, obszar obowiązywania, w tym obszar ochrony uzdrowiskowej.

Każdej sytuacji przekroczenia, opisanej w kolejnych kolumnach tabeli, przydziela się unikatowy kod. Kod sytuacji składa się z 6 pól:

– kod województwa (dwa znaki),

– rok referencyjny (dwie cyfry),

– skrót nazwy strefy (trzy znaki),

– symbol zanieczyszczenia,

– symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub poziom docelowy,

– numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).

Przykład: Mz02WarPM10d01

2

Substancja zanieczyszczająca

S

Substancja zanieczyszczająca określana jest jako „SO2” dla dwutlenku siarki, „NO2” dla dwutlenku azotu, „PM10” dla pyłu zawieszonego PM10, „PM2,5” dla pyłu zawieszonego PM2,5, „Pb” dla ołowiu, „C6H6” dla benzenu, „CO” dla tlenku węgla, „O3” dla ozonu, „As” dla arsenu w PM10, „Cd” dla kadmu w PM10, „Ni” dla niklu w PM10 i „B(a)P” dla benzo(a)pirenu w pyle PM10.

3

Kod strefy

L

Podaje się kod strefy stosowany w rocznych ocenach jakości powietrza, o których mowa w art. 89 ustawy.

4

Nazwa miasta (miast) lub miejscowości

L

Jeżeli obszar przekroczenia obejmuje więcej niż jedno miasto lub miejscowość, wymienia się wszystkie miasta i miejscowości, w których wykryto przekroczenie; nazwy miast i miejscowości oddziela się średnikami.

5

Czas uśredniania stężeń zanieczyszczeń,
w przypadku których została przekroczona wartość PD+MT [h/d/a]

S

 

6

Poziom stężenia w roku referencyjnym:

 

Jeżeli przekroczenie zostało ustalone za pomocą modelowania, w tej i następnych tabelach podaje się najwyższą wartość uzyskaną z obliczeń wykonanych dla danego obszaru.

6.1

stężenie w ug/m3, jeżeli jest to właściwe, lub

R

 

6.2

maksymalne 8-godzinne średnie stężenie CO
w mg/m3, jeżeli właściwe, lub

R

Wypełnia się w przypadku, gdy stężenia ośmiogodzinne CO przekraczają wartość PD+MT.

6.3

całkowita liczba przekroczeń wartości PD+MT, jeżeli jest to właściwe

R

 

7

Całkowita liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego (PD) w roku referencyjnym

R

 

8

Liczba dni w roku kalendarzowym, w których został przekroczony poziom docelowy ozonu, przekraczająca dopuszczalną częstość przekroczeń poziomu docelowego ozonu ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi2)

R

 

9

Stężenie ozonu w powietrzu przekraczające poziom docelowy ze względu na ochronę roślin wyrażone jako AOT40

R

Wypełnia się tylko w przypadku, gdy nie jest dotrzymany poziom docelowy dla O3.

10

Poziom stężenia w roku referencyjnym powodowanego przez daną substancję zanieczyszczającą wyrażony w stosunku do pozostałych kryteriów związanych z narażeniem zdrowia ludzi (inne czasy uśredniania), o ile takie kryteria istnieją:

 

 

10.1

stężenie w ug/m3, jeżeli jest to właściwe, lub

R

 

10.2

całkowita liczba przekroczeń wyrażona w stosunku do poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych, jeżeli jest to właściwe

R

Na przykład, jeżeli POP jest sporządzany ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu średniego rocznego NO2, a liczba przypadków stężeń 1-godzinnych przewyższających poziom PD+MT jest mniejsza od dozwolonej, to w tym miejscu podaje się zakres częstości przekroczeń poziomu dopuszczalnego (PD) przez stężenia 1-godzinne NO, występujące na rozważanym obszarze.

11

Stężenia obserwowane w poprzednich 3 latach, jeżeli jest to dostępne:

 

Informacje podaje się w postaci: „rok: wartość” (wartość = stężenie lub liczba przekroczeń). Pozycje dla kilku lat oddziela się średnikami.

11.1

rok i stężenia w ug/m3, jeżeli jest to właściwe, lub

L

 

11.2

rok i maksymalne ośmiogodzinne średnie stężenie CO w mg/m3, jeżeli jest to właściwe, lub

L

 

11.3

rok i całkowita liczba przekroczeń wyrażona w stosunku do PD+MT, jeżeli jest to właściwe

L

 

12

Jeżeli przekroczenie zostało wykryte za pomocą pomiarów:

 

 

12.1

kod punktu pomiarowego, w którym zarejestrowano przekroczenie

L

Kod krajowy i kod międzynarodowy punktu pomiarowego. Stosuje się te same kody co w rocznych ocenach jakości powietrza, o których mowa w art. 89 ustawy, i w systemie informatycznym, o którym mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia

12.2

współrzędne geograficzne punktu pomiarowego

L

Szerokość N: dd°mm'ss,ss”; długość E: dd°mm'ss,ss”

Współrzędne geograficzne punktu pomiarowego zgodne z wartościami podanymi w systemie informatycznym, o którym mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia.

12.3

typ punktu i typ obszaru

S

Wybiera się jedną możliwość z listy typów obszaru:

– obszar miejski,

– obszar podmiejski,

– obszar pozamiejski

oraz jedną możliwość z listy możliwych typów punktu:

– komunikacyjny,

– w strefie oddziaływania przemysłu lub zakładu,

– tło miejskie,

– tło podmiejskie,

– tło regionalne,

– tło ponadregionalne,

– typ nieokreślony.

13

Jeżeli przekroczenie zostało wykryte za pomocą obliczeń modelowych:

 

 

13.1

lokalizacja obszaru przekroczeń

LS

 

13.2

typ obszaru przekroczeń

S

Do określenia typu obszaru przekroczeń stosuje się kody wykorzystane w rubryce „typ punktu i typ obszaru”. Jeżeli na obszarze przekroczenia ustalonym za pomocą modelowania znajduje się więcej niż jeden typ punktu, to kolejne określenia oddziela się średnikami.

14

Szacunkowy obszar [km2], na którym został przekroczony poziom dopuszczalny lub poziom docelowy w roku referencyjnym

T

Rubryka może zostać niewypełniona w przypadku punktu komunikacyjnego i w przypadku, gdy podstawą są obliczenia modelowe dotyczące obszaru, na którym ruch pojazdów jest intensywny.

15

Szacunkowa długość drogi [km], na której stężenie przekroczyło poziom dopuszczalny lub poziom docelowy w roku referencyjnym

T

Podaje się tylko w przypadku przekroczeń zarejestrowanych w punktach komunikacyjnych (typu traffic) lub w przypadku modelowania na obszarach, na których jest intensywny ruch pojazdów. Określa ona całkowitą długość odcinków drogi, na której wystąpiło przekroczenie po jednej lub obu stronach drogi.

16

Szacunkowa średnia liczba osób obecna na obszarze, na którym był przekroczony poziom dopuszczalny lub poziom docelowy w roku referencyjnym

T

 

17

Szacowana wielkość obszarów ekosystemów (obszarów zielonych) narażonych na przekroczenia

 

km2

18

Szacunkowa średnia liczba wrażliwych grup ludności na obszarze, na którym został przekroczony poziom dopuszczalny lub poziom docelowy w roku referencyjnym

T

 

19

Infrastruktura związana z wrażliwymi grupami ludności

 

Liczba ośrodków (instytucji), w których przebywają osoby wrażliwe, takich jak przedszkola, szkoły, opieka zdrowotna, szpitale, żłobki

20

Uwagi

NIE DOT.

 

 

Tabela nr 3. Analiza przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego w roku referencyjnym

Lp.

Zawartość

Kod
łączenia1)

Odpowiedź

Uwagi i wyjaśnienia

1

2

3

4

1

Kod sytuacji przekroczenia

S

Kod zdefiniowany w tabeli nr 2.

2

Szacunkowy poziom tła regionalnego:

 

Regionalna wartość tła jest to szacowany poziom zanieczyszczeń, jaki może być wywołany na rozpatrywanym obszarze od źródła zlokalizowanego w odległości do 30 km od jego granicy.

2.1

średnie roczne stężenia w ug/m3, jeżeli jest to właściwe, lub

R

 

2.2

maksymalne ośmiogodzinne stężenia CO w mg/m3, jeżeli jest to właściwe, lub

R

 

2.3

liczba dni w roku kalendarzowym, w których został przekroczony poziom docelowy O3, przekraczająca dopuszczalną częstość przekroczeń poziomu docelowego O3 ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi2), lub

R

 

2.4

stężenie O3 w powietrzu przekraczające poziom docelowy ze względu na ochronę roślin wyrażone jako AOT403), lub

R

 

2.5

całkowita liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego (PD) lub poziomu docelowego, jeżeli jest to właściwe

R

 

3

Szacunkowy poziom tła całkowitego:

 

Wartość tła całkowitego jest to suma tła regionalnego oraz oddziaływania istotnych źródeł położonych w odległości ponad 30 km do granicy rozpatrywanego obszaru.

3.1

średnie roczne stężenia w ug/m3, jeżeli jest to właściwe, lub

R

 

3.2

maksymalne ośmiogodzinne stężenia CO w mg/m3, jeżeli właściwe, lub

R

 

3.3

liczba dni w roku kalendarzowym, w których został przekroczony poziom docelowy O3, przekraczająca dopuszczalną częstość przekroczeń poziomu docelowego O3 ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi2), lub

 

 

3.4

stężenie O3 w powietrzu przekraczające poziom docelowy ze względu na ochronę roślin wyrażone jako AOT403), lub

 

 

3.5

całkowita liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego (PD) lub poziomu docelowego, jeżeli jest to właściwe

R

 

4

Wskazanie stopnia, w jakim lokalne źródła przyczyniają się do przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego:

 

Wkład źródeł lokalnych wyraża się w numeracji ciągłej, używając:

„1” dla źródła mającego najistotniejszy udział w stężeniu,

„2” dla drugiego co do istotności źródła.

W przypadku wystąpienia więcej niż dwóch źródeł należy w podobny sposób oznaczyć kolejne źródła. Źródła, które nie mają znaczącego wkładu, oznaczane są znakiem „–”.

4.1

ruch pojazdów samochodowych

S

 

4.2

przemysł, w tym wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej

S

 

4.3

rolnictwo

S

 

4.4

źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

S

W tym indywidualne ogrzewanie budynków i małe kotłownie.

4.5

źródła naturalne

S

 

4.6

żegluga

S

 

4.7

terenowe maszyny jezdne

S

 

4.8

inne

S

Jeżeli wkład „innych” źródeł został uznany za znaczący, typ(y) źródła(-deł) określa się w pozycji „Uwagi” (lp. 8).

5

Odnośnik do inwentaryzacji emisji wykorzystywanej podczas analiz

LS

 

6

Wyjątkowe warunki klimatyczne lub meteorologiczne

S

Wstawia się symbol „+”, jeżeli lokalne warunki klimatyczne są wyjątkowe, specyficzne dla obszaru przekroczeń i mają wpływ na zanieczyszczenie powietrza.

7

Wyjątkowa lokalna topografia

S

Wstawia się symbol „+”, jeżeli lokalne warunki topograficzne są wyjątkowe, specyficzne dla obszaru przekroczeń i mają wpływ na zanieczyszczenie powietrza.

8

Uwagi

NIE DOT.

 

 

Tabela nr 4. Ocena – poziom bazowy i prognozowany4)

Prognozowany poziom bazowy – poziom zanieczyszczeń, jaki byłby w roku 2013 lub w roku 20155) – w roku zakończenia realizacji POP – gdyby nie podejmowano żadnych dodatkowych działań poza tymi, których podjęcie wynika z obowiązujących przepisów

Lp.

Zawartość

Kod
łączenia1)

Odpowiedź

Uwagi i wyjaśnienia

1

2

3

4

1

Kod sytuacji przekroczenia

S

Kod zdefiniowany w tabeli nr 2.

2

Krótki opis scenariusza emisji użytego do oszacowania poziomu bazowego:

 

 

2.1

źródła tworzące regionalną wartość tła

S

Zgodnie z definicją tła podaną w tabeli nr 3.

2.2

źródła regionalne tworzące wartość tła całkowitego, ale nietworzące regionalnej wartości tła

S

Zgodnie z definicją tła podaną w tabeli nr 3.

2.3

źródła lokalne, o ile mają znaczący wkład

S

 

3

Oczekiwane wartości poziomu bazowego stężeń w pierwszym roku po zakończeniu realizacji POP w sytuacji niepodjęcia realizacji POP:

 

Prognozowany poziom bazowy – poziom zanieczyszczeń, jaki byłby w roku zakończenia realizacji POP, w sytuacji gdyby nie podjęto żadnych dodatkowych działań poza tymi, których konieczność podjęcia wynika z istniejących przepisów – bez podejmowania dodatkowych działań naprawczych, których podjęcie wynika z POP.

3.1

poziom regionalnego tła bazowego:

 

Zgodnie z definicją tła podaną w tabeli nr 3.

3.1.1

średnie roczne stężenia w ug/m3, jeżeli jest to właściwe, lub

R

 

3.1.2

maksymalne ośmiogodzinne stężenia CO w mg/m3, jeżeli jest to właściwe

R

 

3.1.3

liczba dni, w których został przekroczony poziom docelowy O3 w roku kalendarzowym, przekraczająca dopuszczalną częstość przekroczeń poziomu docelowego O3 ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi2), lub

R

 

3.1.4

stężenie O3 w powietrzu przekraczające poziom docelowy ze względu na ochronę roślin wyrażone jako AOT403), lub

R

 

3.1.5

całkowita liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego (PD) lub poziomu docelowego, jeżeli jest to właściwe

R

 

3.2

poziom całkowitego tła bazowego:

 

Zgodnie z definicją tła podaną w tabeli nr 3.

3.2.1

średnie roczne stężenia w ug/m3, jeżeli jest to właściwe, lub

R

 

3.2.2

maksymalne ośmiogodzinne stężenia CO w mg/m3, jeżeli jest to właściwe

R

 

3.2.3

liczba dni w roku kalendarzowym, w których został przekroczony poziom docelowy O3, przekraczająca dopuszczalną częstość przekroczeń poziomu docelowego O3 ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi, lub

R

 

3.2.4

stężenie O3 w powietrzu przekraczające poziom docelowy ze względu na ochronę roślin wyrażone jako AOT40, lub

R

 

3.2.5

całkowita liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego (PD) lub poziomu docelowego, jeżeli jest to właściwe

R

 

3.3

prognozowana wartość bazowa w miejscu przekroczenia:

 

 

3.3.1

średnie roczne stężenia w ug/m3, jeżeli jest to właściwe, lub

R

 

3.3.2

maksymalne ośmiogodzinne stężenia CO w mg/m3, jeżeli właściwe

R

 

3.3.3

liczba dni w roku kalendarzowym , w których został przekroczony poziom docelowy O3, przekraczająca dopuszczalną częstość przekroczeń poziomu docelowego O3 ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi, lub

R

 

3.3.4

stężenie O3 w powietrzu przekraczające poziom docelowy ze względu na ochronę roślin wyrażone jako AOT40, lub

R

 

3.3.5

całkowita liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego (PD) lub poziomu docelowego, jeżeli jest to właściwe

R

 

4

Oczekiwane wartości poziomu bazowego stężeń w roku 20135) lub w roku 2015 (2013 r. dla As, Ni, Cd, B(a)P; 2015 r. dla PM2,5):

 

Prognozowany poziom bazowy – poziom zanieczyszczeń, jaki byłby w danym roku, gdyby nie podjęto żadnych dodatkowych działań poza tymi, których podjęcie wynika z istniejących przepisów – bez podejmowania dodatkowych działań naprawczych, których podjęcie wynika z POP.

4.1

poziom regionalnego tła bazowego w roku 20135) lub 2015:

 

Zgodnie z definicją tła podaną w tabeli nr 3.

4.1.1

średnie roczne stężenia w ug/m3, jeżeli jest to właściwe, lub

R

 

4.1.2

maksymalne ośmiogodzinne stężenia CO w mg/m3, jeżeli jest to właściwe

R

 

4.1.3

liczba dni w roku kalendarzowym, w których został przekroczony poziom docelowy O3, przekraczająca dopuszczalną częstość przekroczeń poziomu docelowego O3 ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi2), lub

R

 

4.1.4

stężenie O3 w powietrzu przekraczające poziom docelowy ze względu na ochronę roślin wyrażone jako AOT403), lub

R

 

4.1.5

całkowita liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego (PD) lub poziomu docelowego, jeżeli jest to właściwe

R

 

4.2

poziom całkowitego tła bazowego w roku 20135) lub 2015:

 

Zgodnie z definicją tła podaną w tabeli nr 3.

4.2.1

średnie roczne stężenia w ug/m3, jeżeli jest to właściwe, lub

R

 

4.2.2

maksymalne ośmiogodzinne stężenia CO w mg/m3, jeżeli jest to właściwe

R

 

4.2.3

liczba dni w roku kalendarzowym, w których został przekroczony poziom docelowy O3, przekraczająca dopuszczalną częstość przekroczeń poziomu docelowego O3 ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi, lub

R

 

4.2.4

stężenie O3 w powietrzu przekraczające poziom docelowy ze względu na ochronę roślin wyrażone jako AOT40, lub

R

 

4.2.5

całkowita liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego (PD) lub poziomu docelowego, jeżeli jest to właściwe

R

 

4.3

prognozowana wartość bazowa w miejscu przekroczenia w roku 20135), lub 2015:

 

 

4.3.1

średnie roczne stężenia w ug/m3, jeżeli jest to właściwe, lub

R

 

4.3.2

maksymalne ośmiogodzinne stężenia CO w mg/m3, jeżeli jest to właściwe

R

 

4.3.3

liczba dni w roku kalendarzowym, w których został przekroczony poziom docelowy O3, przekraczająca dopuszczalną częstość przekroczeń poziomu docelowego O3 ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi, lub

R

 

4.3.4

stężenie O3 w powietrzu przekraczające poziom docelowy ze względu na ochronę roślin wyrażone jako AOT40, lub

R

 

4.3.5

całkowita liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego (PD) lub poziomu docelowego, jeżeli jest to właściwe

R

 

5

Czy potrzebne są jakieś środki inne niż przewidziane istniejącymi przepisami prawa w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego w uzgodnionym terminie?

S

Wpisuje się odpowiedź „tak” lub „nie”.

6

Uwagi

NIE DOT.

 

 

Tabela nr 5. Informacje na temat dodatkowych działań naprawczych w odniesieniu do działań wymaganych przez przepisy6), 8)

Lp.

Zawartość

Kod
łączenia1)

Odpowiedź

Uwagi i wyjaśnienia

1

2

3

4

1

Kod sytuacji przekroczenia

S

 

2

Kody działań naprawczych

S

Opis działań naprawczych wraz z przydzielonymi im kodami przedstawia się w tabeli nr 7.

3

Przewidywany harmonogram wdrożenia

L

Podaje się harmonogram rzeczowo-czasowy: najważniejsze działania i terminy ich realizacji (datę lub okres wyrażony jako „mm/rr”). Poszczególne pozycje oddziela się średnikami.

4

Wskaźnik(i) monitorowania postępu

S

Na przykład poziom zanieczyszczenia powietrza w danym roku; inne wskaźniki specyficzne dla planowanych działań naprawczych.

5

Szacunkowa ilość przydzielonych funduszy (lata, w euro)

T

Przydzielone fundusze odnoszą się wyłącznie do funduszy publicznych.

6

Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro)

T

Szacunkowa wysokość całkowita kosztów obejmuje także koszty poniesione przez obciążony(-ne) sektor(y).

7

Szacunkowy poziom zanieczyszczenia powietrza w ostatnim roku obowiązywania programu

R

 

8

Uwagi

NIE DOT.

 

 

Tabela nr 6. Działania naprawcze możliwe do zastosowania, które jeszcze nie zostały podjęte, oraz działania długoterminowe – niewynikające z przepisów8)

Lp.

Zawartość

Kod
łączenia1)

Odpowiedź

Uwagi i wyjaśnienia

1

2

3

4

1

Kod sytuacji przekroczenia

S

 

2

Kody działań naprawczych możliwych do zastosowania, które jeszcze nie zostały podjęte

LS

Opis działań naprawczych wraz z przydzielonymi im kodami przedstawia się w tabeli nr 7. Jeżeli określa się więcej niż jedno działanie naprawcze – kod każdego działania oddziela się średnikiem.

3

Dla działań naprawczych, które jeszcze nie zostały podjęte:

 

 

3.1

szczebel administracyjny, na którym można podjąć działanie naprawcze

LS

Do określania szczebla administracyjnego, na którym podejmuje się dane działanie, stosuje się następujące kody:

A: lokalny;

B: regionalny;

C: krajowy;

D: Unia Europejska;

E: międzynarodowy, poza Unią Europejską.

Jeśli jest więcej niż jeden kod – każdy kod oddziela się średnikiem.

3.2

przyczyna niepodjęcia działania naprawczego

LS

 

4

Kody działań naprawczych długoterminowych

LS

Opis działań naprawczych wraz z przydzielonymi im kodami przedstawia się w tabeli nr 7. Jeżeli określa się więcej niż jedno działanie naprawcze, ich kody oddziela się średnikami.

5

Uwagi

NIE DOT.

 

 

Tabela nr 7. Zestawienie działań naprawczych7), 8)

Lp.

Zawartość

Kod
łączenia1)

Odpowiedź

1

2

3

4

1

Kod działania naprawczego

S

Każde działanie naprawcze otrzymuje własny kod

2

Tytuł

S

 

3

Opis

S

Opis działania naprawczego przekazuje się w formie tekstu o długości od 100 do 200 słów.

4

Szczebel administracyjny, na którym można podjąć działanie naprawcze

LS

Do określania poziomu administracyjnego, na którym można podjąć dane działanie naprawcze, stosuje się następujące kody:

A: lokalny (powiat lub gmina);

B: regionalny (województwo);

C: krajowy.

Jeżeli jest więcej niż jeden kod – każdy kod oddziela się średnikiem.

5

Rodzaj środka

LS

Do określania rodzaju środka stosuje się następujące kody: A: gospodarczy lub fiskalny;

B: techniczny;

C: oświatowy lub informacyjny;

D: inny.

Jeżeli jest więcej niż jeden kod – każdy kod oddziela się średnikiem. Jeżeli zostanie zastosowany kod „inne”, objaśnia się go w pozycji „Uwagi”.

6

Czy środek ma charakter regulacyjny?

 

Wpisuje się odpowiedź „tak” lub „nie”.

7

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężeń

LS

Stosuje się następujące kody określające skalę czasową działań naprawczych:

A: krótkoterminowe;

B: średniookresowe (około roku);

C: długoterminowe.

Jeżeli jest więcej niż jeden kod – każdy kod oddziela się średnikiem.

8

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

LS

Do określania kategorii źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze, stosuje się następujące kody:

A: transport;

B: przemysł, w tym wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej;

C: rolnictwo;

D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem;

E: inne.

Jeśli jest więcej niż jeden kod – każdy kod oddziela się średnikiem. Jeżeli zostanie zastosowany kod „inne”, objaśnia się go w pozycji „Uwagi”.

9

Skala przestrzenna położenia źródeł emisji poddanych działaniu

LS

Podaje się promień okręgu opisującego obszar, na którym leżą źródła emisji uwzględnione w działaniach naprawczych.

10

Uwagi

 

 

 

Objaśnienia:

Wypełnia się cały zestaw tabel dla każdego programu ochrony powietrza, który został wykonany ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, ołowiu, tlenku węgla, benzenu lub poziomu docelowego dla arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu w PM10 i ozonu – odpowiednio do stwierdzonej sytuacji przekroczenia.

1) W tabelach 2–7 są stosowane kody oznaczające, czy i w jaki sposób wymagane informacje grupuje się (łączy), jeżeli dotyczą tej samej sytuacji przekroczenia. Opis przewidzianych możliwości łączenia informacji i przypisane im kody podano w tabeli. Zamieszczone w tabelach nr 2–7 kody wskazują, w jaki sposób wprowadza się wymagane informacje – pojedynczo, listę, zakres, sumę:

Kod
połączenia

Znaczenie kodu połączenia

NIE DOT.

nie stosuje się

S

pojedynczy opis (nie lista, zakres czy suma) odnoszący się do wszystkich lokalizacji, które zostały połączone

L

lista (1) wszystkich pozycji dotyczących lokalizacji (sytuacji)

LS

lista (1) wszystkich pozycji dotyczących lokalizacji (sytuacji) lub jeden opis

R

zakres pozycji dla różnych lokalizacji: wartość minimalna – wartość maksymalna

T

suma końcowa wszystkich pozycji dotyczących lokalizacji (sytuacji)

(1) We wszystkich wyszczególnieniach elementy listy wymienia się w tej samej kolejności.
Pozycje dla poszczególnych lokalizacji oddziela się podwójnym ukośnikiem „//”.

 

2) Poziom docelowy ozonu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i dopuszczalna częstość jego przekroczeń są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

3) Poziom docelowy ozonu ze względu na ochronę roślin wyrażony jako wartość AOT40 jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

4) Tabelę nr 4 wypełnia się w odniesieniu do zanieczyszczeń, poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych, w przypadku których w roku referencyjnym wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji lub poziomu docelowego.

5) 2013 r. – jeżeli program dotyczy As, Cd, Ni i B(a)P, 2015 r. – jeżeli program dotyczy pyłu zawieszonego PM2,5.

6) Tabelę nr 5 wypełnia się tylko wtedy, gdy analiza wymagana w tabeli nr 4 wykazała, że nie należy się spodziewać, że poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe zostaną osiągnięte za pomocą środków i działań przewidzianych przez obowiązujące przepisy – bez dodatkowych działań naprawczych.

7) Tabelę nr 7 wypełnia się w odniesieniu do działań naprawczych, wymienionych w tabeli nr 5 lub nr 6. W przypadku określenia więcej niż jednego działania – każde działanie opisane jest w odrębnej tabeli nr 7.

8) W przypadku programów ochrony powietrza dla poziomów docelowych, jeżeli nie można osiągnąć tych poziomów za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych, tabele nr 5–7 mogą pozostać częściowo niewypełnione poza polami dotyczącymi szacunkowych kosztów osiągnięcia poziomów docelowych, potrzebnego czasu oraz działań naprawczych.

Załącznik 6. [ZAKRES I UKŁAD PRZEKAZYWANYCH SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA ORAZ PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH]

Załącznik nr 6

ZAKRES I UKŁAD PRZEKAZYWANYCH SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA ORAZ PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Tabela nr 1. Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza

infoRgrafika

infoRgrafika

Tabela nr 2. Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama