| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu

Na podstawie art. 32c § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wysokość wynagrodzenia zasadniczego dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu;

2) sposób ustalania wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, które mogą być przyznane dyrektorowi sądu lub zastępcy dyrektora sądu.

§ 2.
1. Ustala się następujące przedziały wysokości wynagrodzeń zasadniczych:

1) w sądach rejonowych i sądach okręgowych, w których obsada wynosi do 20 sędziów:

a) dyrektor sądu: 4500–8000 zł,

b) zastępca dyrektora sądu: 4000–6000 zł;

2) w sądach rejonowych i sądach okręgowych, w których obsada wynosi od 21 do 50 sędziów:

a) dyrektor sądu: 5000–8800 zł,

b) zastępca dyrektora sądu: 4600–7000 zł;

3) w sądach rejonowych i sądach okręgowych, w których obsada wynosi powyżej 50 sędziów:

a) dyrektor sądu: 6000–9500 zł,

b) zastępca dyrektora sądu: 5000–8500 zł;

4) w sądach apelacyjnych:

a) dyrektor sądu: 8000–11 000 zł,

b) zastępca dyrektora sądu: 7000–10 000 zł.

2. W celu ustalenia przedziału wysokości wynagrodzenia zasadniczego dyrektora sądu okręgowego w przypadku, o którym mowa w art. 21 § 1a zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą”, sumuje się etaty sędziowskie w danym sądzie okręgowym oraz etaty sędziowskie w sądzie rejonowym, dla którego wykonuje on zadania dyrektora sądu.

§ 3.
1. Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego dla dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu uwzględnia wymiar, czas i sposób realizacji powierzonych dodatkowych zadań.

2. Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu uwzględnia stopień realizacji celów i zadań określonych w planie działalności odpowiednio dla danego sądu lub sądów podległych oraz poprawę skuteczności i efektywności wykorzystania zasobów finansowych i kadrowych danego sądu lub sądów podległych.

§ 4.
1. Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla dyrektora sądu rejonowego i okręgowego uwzględnia również wniosek złożony przez prezesa tego sądu lub wniosek prezesa sądu rejonowego w przypadku, o którym mowa w art. 21 § 1a zdanie drugie ustawy, zaopiniowany przez dyrektora właściwego sądu apelacyjnego.

2. Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla dyrektora sądu apelacyjnego uwzględnia również wniosek złożony przez prezesa tego sądu.

3. Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla zastępcy dyrektora sądu rejonowego, okręgowego i apelacyjnego uwzględnia również wniosek złożony przez dyrektora tego sądu lub dyrektora właściwego sądu apelacyjnego, zaopiniowany przez prezesa właściwego sądu.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Minister Sprawiedliwości: wz. S. Chmielewski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637 i 672.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »