REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1502

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i normy umundurowania oraz wyekwipowania, w tym w ubiory cywilne, żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych, zwanych dalej „żołnierzami”, oraz organy właściwe w sprawach zaopatrywania w te przedmioty.

Rozdział 2

Warunki otrzymywania umundurowania oraz wyekwipowania

§ 2. [Powstanie uprawnienia do umundurowania i wyekwipowania]

Uprawnienie do umundurowania oraz wyekwipowania, w tym w ubiory cywilne, powstaje z dniem mianowania, powołania do zawodowej służby wojskowej, służby kandydackiej, wyznaczenia na stanowisko służbowe lub przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych.
§ 3.
1. Żołnierz otrzymuje umundurowanie oraz wyekwipowanie zgodnie z normami określonymi w zestawach.

2. Normy umundurowania w zestawach określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Normy wyekwipowania w zestawach określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
Żołnierz otrzymuje umundurowanie oraz wyekwipowanie:

1) zasadnicze określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1–15 i 18 oraz w załączniku nr 2 w zestawach nr 1–9;

2) specjalistyczne, z dniem przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 16 i 17 i 19–27 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 10–27.

§ 5.
1. Podstawą do wydania umundurowania oraz wyekwipowania zasadniczego dla żołnierza powołanego do zawodowej służby wojskowej jest rozkaz personalny o powołaniu; w pozostałych przypadkach – rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, stwierdzający wyznaczenie go na stanowisko.

2. Podstawą do wydania umundurowania oraz wyekwipowania specjalistycznego jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.

3. Umundurowanie oraz wyekwipowanie żołnierz otrzymuje z magazynu jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostaje, lub z punktu zaopatrywania.

§ 6.
1. Żołnierz otrzymuje umundurowanie oraz wyekwipowanie z przeznaczeniem do użytkowania na okres, na który zostało przydzielone, zwany dalej „okresem używalności”.

2. Żołnierz otrzymuje umundurowanie oraz wyekwipowanie:

1) na własność:

a) z chwilą wydania,

b) po upływie okresu używalności;

2) na czas wykonywania określonych czynności służbowych.

§ 7.
Umundurowanie oraz wyekwipowanie przechodzące na własność:

1) żołnierza zawodowego – jest określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1 i 2, 6 i 7 i 11 i 12 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 1, 3 i 5, a także w uwagach do poszczególnych zestawów należności;

2) kandydata na żołnierza zawodowego – jest określone w uwagach do poszczególnych zestawów należności.

§ 8.
Umundurowanie oraz wyekwipowanie żołnierz otrzymuje na czas wykonywania czynności służbowych z obowiązkiem jego zwrotu w przypadku:

1) przeniesienia na inne stanowisko służbowe, na którym otrzymane umundurowanie lub wyekwipowanie nie przysługuje,

2) zmiany normy umundurowania lub wyekwipowania,

3) zwolnienia z pełnienia obowiązków służbowych

– chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

§ 9.
1. Do okresu używalności umundurowania oraz wyekwipowania nie wlicza się okresu:

1) trwania aresztu tymczasowego;

2) zawieszenia w czynnościach służbowych;

3) odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu lub kary aresztu wojskowego.

2. Żołnierz, w stosunku do którego prawomocnie umorzono postępowanie karne lub dyscyplinarne lub który został prawomocnie uniewinniony, otrzymuje należne umundurowanie oraz wyekwipowanie z zachowaniem ciągłości zaopatrywania, odpowiednio, od dnia:

1) zastosowania aresztu tymczasowego;

2) zawieszenia w czynnościach służbowych;

3) rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego.

§ 10.
Do okresu używalności umundurowania oraz wyekwipowania nie wlicza się okresu korzystania przez żołnierza z urlopu wychowawczego.
§ 11.
1. Żołnierz zwalniany z czynnej służby wojskowej zwraca otrzymane umundurowanie oraz wyekwipowanie z wyjątkiem tego, które przechodzi na jego własność z chwilą wydania lub po upływie okresu używalności, choćby okres używalności jeszcze nie upłynął.

2. W przypadku śmierci żołnierza otrzymane umundurowanie oraz wyekwipowanie nie podlega zwrotowi.

§ 12.
1. W przypadku utraty, zniszczenia lub obniżenia wartości użytkowej uprzednio wydanego umundurowania oraz wyekwipowania żołnierz może otrzymać umundurowanie oraz wyekwipowanie przed upływem okresu używalności, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem tego okresu, z zachowaniem ciągłości okresu używalności.

2. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest dowódca jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje.

§ 13.
W przypadku śmierci żołnierza od rodziny zmarłego żołnierza zawodowego można przyjąć do wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym w dniu śmierci żołnierz pozostawał, po jednym nieużywanym komplecie umundurowania oraz wyekwipowania, które przeszło na jego własność. Nie dotyczy to umundurowania oraz wyekwipowania wzorów wycofanych lub wycofywanych z wyposażenia.
§ 14.
1. W przypadku śmierci żołnierza dowódca wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostawał, może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania wyjściowego lub polowego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.

2. W przypadku śmierci żołnierza zawodowego przeniesionego do rezerwy lub w stan spoczynku dowódca jednostki budżetowej może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania wyjściowego lub polowego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.

§ 15.
W przypadku wyznaczenia żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, jeżeli następuje zmiana jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostawał:

1) żołnierz zawodowy zatrzymuje umundurowanie oraz wyekwipowanie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. b; pozostałe umundurowanie oraz wyekwipowanie zwraca do jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym dotychczas pozostawał;

2) żołnierz zawodowy – specjalista wojskowy – wyznaczany na tożsame stanowisko służbowe zatrzymuje przedmioty wyposażenia specjalistycznego stanowiące jego indywidualne wyposażenie.

§ 16.
Żołnierz zawodowy wyznaczany na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania:

1) nie otrzymuje dodatkowo umundurowania oraz wyekwipowania; przemundurowanie tego żołnierza następuje z upływem okresu używalności przedmiotów wydawanych w naturze na własność;

2) może być zwolniony z obowiązku przemundurowania, o którym mowa w pkt 1, na jego wniosek, przez dowódcę (szefa, komendanta) jednostki wojskowej;

3) otrzymuje umundurowanie w kolorze rodzaju Sił Zbrojnych, po uzyskaniu zgody, o której mowa w pkt 2.

§ 17.
1. Żołnierz zawodowy, który nabył uprawnienie do umundurowania oraz wyekwipowania według innego zestawu, nie zwraca umundurowania oraz wyekwipowania, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. b; uzupełnieniu podlega umundurowanie oraz wyekwipowanie nieobjęte poprzednim zestawem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pozostałe umundurowanie oraz wyekwipowanie:

1) powtarzające się w obu zestawach – pozostawia się żołnierzowi, zaliczając poprzedni okres użytkowania;

2) występujące tylko w poprzednim zestawie – podlega zwrotowi;

3) występujące tylko w nowym zestawie – uzupełnia się na przewidziany okres używalności.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku powołania kandydata na żołnierza zawodowego do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

§ 18.
1. Początek okresu używalności umundurowania oraz wyekwipowania, wchodzącego w skład ubioru polowego i ćwiczebnego, liczy się od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostało pobrane; należności tych nie realizuje się wstecz.

2. Okres używalności umundurowania oraz wyekwipowania, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w zestawach nr 1 i 2, 6 i 7 i 11 i 12 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 1, 3 i 5, wydanych żołnierzowi zawodowemu skraca się odpowiednio do dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym powstaje uprawnienie do wydania kolejnego umundurowania oraz wyekwipowania. Rok zaopatrzeniowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

3. Żołnierz uprawniony do umundurowania oraz wyekwipowania zasadniczego otrzymuje umundurowanie oraz wyekwipowanie przewidziane dla jego specjalności, a realizujący różne zadania – wymienione w różnych zestawach specjalistycznych – stosownie do specyfiki wykonywanych czynności służbowych. W miarę potrzeb i wymogów wynikających z przepisów bhp specjalistom wojskowym wydaje się odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej.

Rozdział 3

Organy właściwe w sprawach zaopatrywania

§ 19. [Organ właściwy w sprawach zaopatrywania w umundurowanie i wyekwipowanie]

Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie dla:

1) żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową;

2) żołnierza powołanego do zawodowej stałej, kontraktowej służby wojskowej;

3) żołnierza mianowanego na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych;

4) żołnierza zawodowego pełniącego służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych.

§ 20.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie odpowiednio dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.
§ 21.
W przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, warunkami klimatycznymi lub warunkami bezpieczeństwa centralny organ logistyczny może zwiększyć żołnierzom wykonującym zadania w polskich kontyngentach wojskowych należności umundurowania i wyekwipowania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 17, 23 i 24 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 9, 19 i 20.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

§ 22. [Żołnierze, którym wydano umundurowanie i wyekwipowanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia]

Przepis § 11 ust. 1 stosuje się także do żołnierzy, którym wydano umundurowanie oraz wyekwipowanie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 23.
1. Do wydanego żołnierzowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia umundurowania oraz wyekwipowania stosuje się okresy używalności, na jakie umundurowanie i wyekwipowanie zostało wydane, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do wydanych żołnierzom przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zamiennie przedmiotów umundurowania oraz wyekwipowania stosuje się okresy używalności określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 24.
Umundurowanie oraz wyekwipowanie otrzymane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nieujęte w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia, nie podlega zwrotowi.
§ 25.
Marynarzom zawodowym, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia upłynął 18 miesiąc zawodowej służby wojskowej, uzupełnia się przedmioty do norm określonych w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia w zestawach nr 11 i 12 oraz w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia w zestawie nr 5.
§ 26.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 50, poz. 302 oraz z 2012 r. poz. 606).
§ 27.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.

Załącznik 1. [NORMY UMUNDUROWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 grudnia 2012 r. (poz. 1502)

Załącznik nr 1

NORMY UMUNDUROWANIA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [NORMY WYEKWIPOWANIA]

Załącznik nr 2

NORMY WYEKWIPOWANIA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-28
  • Data wejścia w życie: 2013-01-01
  • Data obowiązywania: 2013-01-01
  • Dokument traci ważność: 2014-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA