REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1505

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób, tryb i terminy:

1) występowania świadczeniobiorcy do Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, o informacje o:

a) posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz numerach NIP i REGON płatnika ubezpieczenia zdrowotnego,

b) udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej oraz kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń;

2) udostępniania przez Fundusz świadczeniobiorcy informacji, o których mowa w pkt 1, zwanych dalej „informacjami”.

§ 2.
1. Fundusz udostępnia świadczeniobiorcy informacje w formie pisemnej na podstawie wniosku o udostępnienie informacji.

2. Wniosek o udostępnienie informacji przesyła się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.3)), przy zachowaniu wymagań wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.4)), przesyłką listową lub składa się w siedzibie oddziału wojewódzkiego Funduszu.

3. Wniosek o udostępnienie informacji zawiera:

1) dane identyfikacyjne świadczeniobiorcy:

a) imię i nazwisko, numer PESEL – jeżeli posiada, oraz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

b) adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny, jeżeli świadczeniobiorca go wskaże,

c) numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu ze świadczeniobiorcą, jeżeli świadczeniobiorca go wskaże;

2) wskazanie zakresu danych, których dotyczy wniosek;

3) informację o osobistym odbiorze – jeżeli świadczeniobiorca wybierze tę formę odbioru informacji.

4. Wniosek o udostępnienie informacji jest podpisywany przez osobę, która go składa:

1) w przypadku wniosku składanego w postaci papierowej – własnoręcznie; w przypadku braku możliwości złożenia podpisu – na wniosku zamieszcza się adnotację o braku możliwości złożenia podpisu;

2) w przypadku wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.5)), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

5. W przypadku gdy wniosek o udostępnienie informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej obejmuje okres oznaczony określonymi datami, wniosek ten może być złożony nie wcześniej niż po upływie 60 dni od zakończenia miesiąca kończącego okres wskazany we wniosku.

§ 3.
1. Fundusz udostępnia informacje po sprawdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku o udostępnienie informacji przez ich porównanie z danymi zgromadzonymi w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych identyfikacyjnych, o których mowa w:

1) § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a – wniosek o udostępnienie informacji jest zwracany wnioskodawcy;

2) § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b – Fundusz udostępnia informacje i poucza świadczeniobiorcę o konieczności dokonania aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego; w tym przypadku możliwy jest wyłącznie osobisty odbiór informacji przez świadczeniobiorcę.

§ 4.
1. Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o udostępnienie informacji.

2. Informacja o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa jest udostępniana niezwłocznie w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji, jeżeli ten wniosek został złożony osobiście.

3. Informacje są przekazywane przesyłką rejestrowaną w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.6)), chyba że:

1) składając wniosek o udostępnienie informacji, świadczeniobiorca oświadczył, że odbierze informacje osobiście;

2) świadczeniobiorca złożył wniosek opatrzony podpisem, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 lit. b.

4. W przypadku złożenia przez świadczeniobiorcę wniosku opatrzonego podpisem, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 lit. b, świadczeniobiorca odbiera informacje osobiście po potwierdzeniu danych identyfikacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a.

§ 5.
1. Fundusz może udostępniać informacje także przez system teleinformatyczny Funduszu zapewniający dostęp do informacji, zwany dalej „systemem teleinformatycznym”.

2. W celu uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego świadczeniobiorca składa w oddziale wojewódzkim Funduszu wniosek o wydanie nazwy użytkownika i hasła, zwanych dalej „danymi dostępowymi”.

3. Wniosek o wydanie danych dostępowych zawiera dane, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1. Do składania wniosku stosuje się przepisy § 2 ust. 2 i 4. Wniosek może być także złożony bezpośrednio w systemie teleinformatycznym, zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Fundusz wydaje dane dostępowe po sprawdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku o ich wydanie. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
1. Dane dostępowe odbiera się osobiście w oddziale wojewódzkim Funduszu, w którym złożono wniosek o ich wydanie, po potwierdzeniu tożsamości osoby odbierającej.

2. Dane dostępowe można odbierać od dnia wpłynięcia do Funduszu wniosku o ich wydanie. W przypadku gdy świadczeniobiorca złożył wniosek o wydanie danych dostępowych osobiście, są one wydawane niezwłocznie w dniu złożenia tego wniosku.

3. W celu potwierdzenia tożsamości osoba odbierająca dane dostępowe przedstawia osobie wydającej te dane dokument potwierdzający tożsamość wskazany we wniosku o wydanie danych dostępowych.

4. Osoba wydająca dane dostępowe potwierdza swoim podpisem na wniosku o wydanie danych dostępowych dane identyfikujące dokument, na podstawie którego potwierdzono tożsamość osoby, której wydaje się dane dostępowe.

5. Dane dostępowe wydaje się z zachowaniem środków zapewniających poufność przekazania.

6. W przypadku gdy wniosek o wydanie danych dostępowych został złożony w sposób określony w § 2 ust. 4 pkt 2 lit. a, Fundusz może przesłać dane dostępowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej jako załącznik zaszyfrowany kluczem publicznym nadawcy, jeżeli taki sposób przekazania danych dostępowych został wskazany przez osobę składającą wniosek.

§ 7.
Zachowują ważność dane dostępowe świadczeniobiorców, którzy uzyskali prawo do korzystania z systemu teleinformatycznego zapewniającego dostęp do informacji, przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli przy wydawaniu tych danych spełnione były warunki, o których mowa w § 5 i 6.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Minister Zdrowia: wz. S. Neumann

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123, 1016 i 1342.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 134, poz. 779 oraz z 2012 r. poz. 1445.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 951, 1194 i 1445.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-28
  • Data wejścia w życie: 2013-01-01
  • Data obowiązywania: 2013-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA