REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1507

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 12 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub felczera wystawiającego skierowanie lub zlecenie;”,

b) w ust. 3:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sposobu zakończenia medycznych czynności ratunkowych zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia;”,

– pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) daty, godziny i minuty, w systemie 24-godzinnym:

a) otrzymania powiadomienia o zdarzeniu,

b) przekazania przez dyspozytora medycznego zespołowi ratownictwa medycznego dyspozycji (zlecenia) wyjazdu na miejsce zdarzenia,

c) wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego,

d) przybycia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia i rozpoczęcia akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,

e) zakończenia akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego;

6) kodu zespołu ratownictwa medycznego, określonego w wojewódzkim planie działania systemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;”,

– dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) identyfikatora kierownika zespołu ratownictwa medycznego, określonego zgodnie z ust. 1 pkt 11;

9) wykonywania medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego w obrębie rejonu operacyjnego lub poza rejonem operacyjnym.”,

c) w ust. 4 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) o których mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b–d,”;

2) w § 4 w pkt 6:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dane identyfikujące dokument, w przypadku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie:

– dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy – dane określone w tabeli nr 8 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

– oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy – datę złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę oraz kod oświadczenia, określony w tabeli nr 8a załącznika nr 3 do rozporządzenia,”,

b) dodaje się lit. d oraz e w brzmieniu:

„d) w przypadku gdy świadczenie zostało udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, w sytuacjach, o których mowa w art. 50 ust. 11 ustawy – informację o wystąpieniu tego przypadku,

e) w przypadku gdy osoba posiadająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej utraciła to prawo w trakcie udzielania świadczenia trwającego dłużej niż jeden dzień i poinformowała o tym świadczeniodawcę – informację o wygaśnięciu tego prawa oraz o dacie wygaśnięcia;”;

3) w § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Świadczeniodawcy, którzy zawarli z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia, o których mowa w § 4 pkt 1, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5, w przypadku gdy ustalenie tych danych było możliwe.”;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 8:

– lp. 1–3 otrzymują brzmienie:

 

 

 

K – w przypadku karty ubezpieczenia zdrowotnego

numer identyfikacyjny karty

1

ubezpieczony

U

NK – w przypadku innego dokumentu, który zgodnie z art. 240 ustawy do czasu wydania karty ubezpieczenia zdrowotnego potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

nazwa dokumentu oraz seria i numer dokumentu, jeżeli występuje

OS – w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy

data złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę oraz kod oświadczenia, określony w tabeli nr 8a

 

2

świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy

N

A – w przypadku decyzji, o której mowa w art. 54 ustawy

data określona w decyzji, od której przysługuje prawo do świadczeń zgodnie z art. 54 ust. 7 i 8 ustawy, organ wystawiający, identyfikator – jeżeli występuje, numer identyfikacyjny gminy z rejestru TERYT (o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) – jeżeli jest znany świadczeniodawcy

OS – w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy

data złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę oraz kod oświadczenia, określony w tabeli nr 8a

3

świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy

IA

pełna nazwa dokumentu

numer dokumentu, data wystawienia, nazwa podmiotu wystawiającego, a w przypadku gdy dokumentem jest zaświadczenie lekarskie – także numer prawa wykonywania zawodu lekarza

OS – w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy

data złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę oraz kod oświadczenia, określony w tabeli nr 8a

 

– po lp. 3 dodaje się lp. 3a w brzmieniu:

3a

świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy

IB

pełna nazwa dokumentu

numer dokumentu, data wystawienia, nazwa podmiotu wystawiającego, a w przypadku gdy dokumentem jest zaświadczenie lekarskie – także numer prawa wykonywania zawodu lekarza

OS – w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy

data złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę oraz kod oświadczenia, określony w tabeli nr 8a

 

– dodaje się lp. 15–17 w brzmieniu:

15

świadczeniobiorca, którego prawo do świadczeń zostało potwierdzone dokumentem elektronicznym, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy

EL

DE – dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy

data sporządzenia dokumentu oraz identyfikator nadany przez Fundusz

16

świadczeniobiorca, któremu udzielono świadczenia w sytuacjach, o których mowa w art. 50 ust. 11 ustawy

B

B – brak przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

niewymagane

17

osoba posiadająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, która utraciła to prawo w trakcie udzielania świadczenia trwającego dłużej niż jeden dzień i poinformowała o tym świadczeniodawcę

UP

B – brak przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

niewymagane

 

b) po tabeli nr 8 dodaje się tabelę nr 8a w brzmieniu:

Tabela nr 8a. Kod oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń

Lp.

w którym wskazano jako podstawę prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

dla oświadczenia złożonego przez

świadczeniobiorcę

przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego, w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 9 ustawy

1

objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

OUW

OUP

2

decyzję, o której mowa w art. 54 ustawy

ODW

ODP

3

art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy

przypadek nie występuje

OMP

4

art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy

OCW

OCP

5

art. 67 ust. 4–7 ustawy

OZW

OZP

 

5) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Minister Zdrowia: wz. S. Neumann

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123, 1016 i 1342.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 159, poz. 1073, z 2011 r. Nr 215, poz. 1273 oraz z 2012 r. poz. 727.


Załącznik 1. [WZÓR DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH OPISAMI KOMUNIKATÓW STOSOWANYCH DO PRZEKAZYWANIA DANYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 grudnia 2012 r. (poz. 1507)

WZÓR DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH OPISAMI KOMUNIKATÓW STOSOWANYCH DO PRZEKAZYWANIA DANYCH

1. KOMUNIKAT ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH I SZPITALNYCH

1.1. Komunikat przekazywany przez świadczeniodawcę

Poziom w hierarchii

Element

Krotność

Opis elementu

0

komunikat

1

Główny element komunikatu wymiany danych obejmujący wszystkie inne elementy zawierające poszczególne grupy informacji

1

swiadczeniodawca

1

Identyfikacja świadczeniodawcy i jego systemu informatycznego

1

zestaw-swiadczen

1-n

Element umożliwiający grupowanie świadczeń, niezbędny dla tych przypadków, gdy ze względu na przyjęte zasady sprawozdawczości muszą być one przekazywane równocześnie, w szczególności dotyczy to wszystkich pobytów na oddziałach podczas hospitalizacji pacjenta

2

dane-zestawu

0-1

Element pomocniczy (techniczny) występujący wtedy, gdy są przekazywane informacje charakteryzujące wykonane świadczenie. Element ten nie występuje (a wraz z nim żaden z podległych elementów), jeżeli świadczeniodawca przekazuje jedynie informację o potrzebie usunięcia danych o zestawie świadczeń, wysłanych w jednym z poprzednich komunikatów

3

pacjent

1

Element obejmujący dane charakteryzujące świadczeniobiorcę, o których mowa w § 4 rozporządzenia

3

zlecenie

0-1

Element zawierający podstawowe dane dotyczące fazy zlecenia świadczenia. Element ten nie występuje, jeżeli świadczenia udzielono bez zlecenia

3

hospitalizacja

0-1

Element obejmujący dodatkowe dane wymagane wyłącznie w przypadku sprawozdawania obejmującego świadczenia udzielone podczas hospitalizacji

3

swiadczenie

1-n

Element obejmujący dane charakteryzujące świadczenie

4

dane-swiadczenia

0-1

Element techniczny, obejmujący wszystkie podległe elementy, wykorzystywany do czytelnego wydzielenia informacji nieprzekazywanych w przypadku usuwania świadczenia

 

Poziom w hierarchii

Element

Krotność

Opis elementu

5

kom-org

1

Dane identyfikujące komórkę organizacyjną, w której udzielono świadczenia

5

personel-real

1

Dane identyfikujące osobę udzielającą lub odpowiedzialną za udzielenie świadczenia

5

przyczyna

1

Przyczyny medyczne udzielenia świadczenia

5

procedura

0-n

Element umożliwiający przekazanie precyzyjniejszych danych o wykonanym świadczeniu, np. konkretne procedury medyczne

5

transport

0-1

Element obejmujący dane charakteryzujące transport pacjenta

5

ratownictwo

0-1

Element obejmujący dane charakteryzujące wyjazd zespołu ratownictwa medycznego

 

1.2. Komunikat zwrotny przekazywany przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Poziom w hierarchii

Element

Krotność

Opis elementu

0

komunikat

1

Główny element komunikatu

1

swiadczeniodawca

1

Świadczeniodawca, który przekazał potwierdzane dane

1

problem

0-1

1z

Informacja o ewentualnych problemach związanych z przetwarzaniem komunikatu

1

potw-danych

0-1

1z

Element grupujący potwierdzenia poszczególnych danych przekazanych w komunikacie

2

potw-zest-swiad

0-n

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu wersji danych w zestawie świadczeń

3

problem

0-n

Informacja o ewentualnych problemach związanych z całością zestawu świadczeń, a nie pojedynczym świadczeniem

3

potw-swiadcz

0-n

Informacja o ewentualnych problemach występujących w określonym świadczeniu oraz o powiązanych z nim produktach rozliczeniowych

4

problem

0-n

Informacja o ewentualnych problemach związanych ze świadczeniem

 

2. KOMUNIKAT ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE

2.1. Komunikat przekazywany przez świadczeniodawcę

Poziom w hierarchii

Element

Krotność

Opis elementu

0

komunikat

1

Główny element komunikatu wymiany danych obejmujący wszystkie inne elementy zawierające poszczególne grupy informacji

1

swiadczeniodawca

1

Identyfikacja świadczeniodawcy i jego systemu informatycznego

1

spraw-rozlicz-zposp

1

Element obejmujący dane sprawozdawcze z określonej umowy i okresu rozliczeniowego

2

poz-spraw-zposp

0-n

Zrealizowane w ramach sprawozdania zaopatrzenie w wyroby medyczne

3

dane-pr-zposp

1

Dane pozycji rozliczeniowej zaopatrzenia w wyroby medyczne

4

podst-rozlicz

1

Dane o zgodzie płatnika na refundację zaopatrzenia w wyroby medyczne

4

przedmiot

1

Wydane wyroby medyczne

 

2.2. Komunikat zwrotny przekazywany przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Poziom w hierarchii

Element

Krotność

Opis elementu

0

komunikat

1

Główny element komunikatu

1

swiadczeniodawca

1

Świadczeniodawca, który przekazał potwierdzane dane

1

potw-spraw-rozlicz-zposp

1

Potwierdzenia sprawozdania rozliczeniowego zaopatrzenia w wyroby medyczne

2

problem

0-1

1z

Informacja o ewentualnym problemie związanym z całością sprawozdania

2

potw-poz-spraw-zposp

0-1

1z

Informacja o ewentualnym problemie związanym z poszczególnymi pozycjami sprawozdania

3

potw-poz-rozl-zposp

0-n

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu danych świadczenia zaopatrzenia w wyroby medyczne (pozycji sprawozdania)

4

problem

0-n

Informacja o ewentualnych problemach związanych z pozycją sprawozdania

 

3. KOMUNIKAT DEKLARACJI WYBORU, O KTÓREJ MOWA W ART. 56 UST. 1 USTAWY

3.1. Komunikat przekazywany przez świadczeniodawcę

Poziom w hierarchii

Element

Krotność

Opis elementu

0

komunikat

1

Główny element komunikatu wymiany danych obejmujący wszystkie inne elementy zawierające poszczególne grupy informacji

1

swiadczeniodawca

1

Identyfikacja świadczeniodawcy i jego systemu informatycznego

1

spraw-rozlicz-dekl-poz

1

Element obejmujący sprawozdanie deklaracji wyboru za dany okres rozliczeniowy, z danej umowy

2

deklaracje

1-n

Element obejmujący deklaracje wyboru danego typu

3

personel-dekl

0-n

Dane dotyczące lekarza, pielęgniarki lub położnej, którym przypisano deklaracje wyboru

4

dekl-poz

1-n

Dane dotyczące pojedynczej deklaracji wyboru

5

pacjent-dekl

1

Dane pacjenta, którego dotyczy deklaracja wyboru

6

id-pacj-dekl

1

Identyfikacja pacjenta

7

pesel

0-1

1z

Identyfikacja pacjenta z nadanym numerem PESEL

7

noworodek

0-1

1z

Wskazanie, że deklaracja wyboru dotyczy noworodka bez nadanego numeru PESEL

7

posw-druku-e

0-1

1z

Identyfikacja pacjenta UE bez nadanego numeru PESEL

7

umowa-ubezp-ind

0-1

1z

Identyfikacja cudzoziemców posiadających umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

6

pacjent-stat

0-1

Dane statystyczne o pacjencie

6

dane-osob

1

Dane osobowe pacjenta

6

adres

0-1

Adres zamieszkania lub pobytu pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

3.2. Komunikat zwrotny przekazywany przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Poziom w hierarchii

Element

Krotność

Opis

0

komunikat

1

Główny element komunikatu

1

swiadczeniodawca

1

Świadczeniodawca, który przekazał potwierdzane dane

1

potw-komun

1

Identyfikacja potwierdzanego komunikatu

2

problem-kom

0-1

Informacja o problemie z całością komunikatu

 

4. KOMUNIKAT DANYCH ZBIORCZYCH O ŚWIADCZENIACH UDZIELONYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

4.1. Komunikat przekazywany przez świadczeniodawcę

Poziom w hierarchii

Element

Krotność

Opis elementu

0

komunikat

1

Główny element komunikatu wymiany danych obejmujący wszystkie inne elementy zawierające poszczególne grupy informacji

1

swiadczeniodawca

1

Świadczeniodawca dokonujący sprawozdania

1

sprawozdanie

1

Dane objęte sprawozdaniem

2

lb-swiadcz

0-n

Dane o liczbie zrealizowanych świadczeń określonego rodzaju

3

wielkosc

1-n

Wielkość realizacji danego rodzaju świadczeń

 

4.2. Komunikat zwrotny przekazywany przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Poziom w hierarchii

Element

Krotność

Opis

0

komunikat

1

Główny element komunikatu

1

swiadczeniodawca

1

Świadczeniodawca, który przekazał potwierdzane dane

1

potw-komun

1

Identyfikacja potwierdzanego komunikatu

2

problem-kom

0-1

Informacja o problemie z całością komunikatu

 

5. KOMUNIKAT DANYCH O LISTACH OCZEKUJĄCYCH

5.1. Komunikat przekazywany przez świadczeniodawcę

Poziom w hierarchii

Element

Krotność

Opis elementu

0

komunikat

1

Główny element komunikatu wymiany danych obejmujący wszystkie inne elementy zawierające poszczególne grupy informacji

1

swiadczeniodawca

1

Świadczeniodawca dokonujący sprawozdania

1

spraw-l-oczek

1

Rok i miesiąc, którego dotyczy sprawozdanie

2

lista-oczek

1-n

Dane charakteryzujące listę oczekujących

3

stat-listy-oczek

0-1

Parametry podsumowujące listę oczekujących

4

podzbior-ocz

1-n

Statystyka w ramach podzbioru oczekujących wyróżnionego ze względu na kategorię medyczną

3

lista-osob

0-1

Pełna lista osób oczekujących

4

oczekujacy

1-n

Lista pacjentów oczekujących

5

ident-pacj

1

Identyfikacja pacjenta

5

dane-osob

1

Dane osobowe pacjenta

5

adres

0-1

Adres zamieszkania pacjenta

5

kontakt

0-1

Sposób kontaktowania się z osobą oczekującą

5

lista

1

Szczegóły oczekiwania na liście oczekujących

6

lista-w

0-1

1z

Szczegóły oczekiwania na liście oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne

7

termin

1

Dane dotyczące rejestracji planowanego terminu udzielenia świadczenia i jego zmian

7

skreslenie

0-1

Dane dotyczące skreślenia z listy oczekujących

6

lista-o

0-1

1z

Szczegóły oczekiwania na liście oczekujących na świadczenia, o których mowa w załączniku nr 10 do rozporządzenia

7

termin

1

Dane dotyczące rejestracji planowanego terminu udzielenia świadczenia i jego zmian

7

skreslenie

0-1

Dane dotyczące skreślenia z listy oczekujących

 

5.2. Komunikat zwrotny przekazywany przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Poziom w hierarchii

Element

Krotność

Opis

0

komunikat

1

Główny element komunikatu

1

swiadczeniodawca

1

Świadczeniodawca dokonujący sprawozdawania

1

problem

0-1

1z

Informacja o ewentualnych problemach związanych z przetwarzaniem komunikatu

1

potw-danych

0-1

1z

Element grupujący potwierdzenia poszczególnych danych przekazywanych w komunikacie

2

potw-lista-oczek

1-n

Informacja o liście

3

lista-problem

0-1

Informacja o przyczynie zakwestionowania lub odrzucenia listy

 

Objaśnienie do wpisów w kolumnie „Krotność”:

1z – oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem „1z”

1-n – oznacza, że element lub atrybut musi wystąpić jeden lub więcej razy

0-n – oznacza, że element lub atrybut może wystąpić jeden lub więcej razy

0-1 – oznacza, że element lub atrybut może, lecz nie musi wystąpić jeden raz

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA