REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1679

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje oraz wzór certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, zwane dalej „certyfikatami”;

2) termin ważności certyfikatów;

3) dokumenty, na podstawie których certyfikaty są wydawane i wznawiane.

§ 2.
1. Ustala się następujące rodzaje certyfikatów:

1) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu;

2) certyfikat potwierdzający spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

2. Wzór certyfikatów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
1. Certyfikaty, o których mowa w § 2 ust. 1, wystawiane są w języku polskim.

2. Do certyfikatu dołącza się niewypełniony wzór jego odpowiednika w języku angielskim i niemieckim.

§ 4.
Certyfikaty, o których mowa w § 2 ust. 1, wydawane są na okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.
§ 5.
1. Certyfikaty, o których mowa w § 2 ust. 1, wydawane są po przedłożeniu kopii następujących dokumentów:

1) certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez:

a) pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO III bezpieczny”, „EURO IV bezpieczny” lub „EURO V bezpieczny” albo

b) pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO IV bezpieczny”, „EURO V bezpieczny”, „EEV bezpieczny” lub „EURO VI bezpieczny”, albo

c) przyczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa;

2) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu;

3) krajowego dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu;

4) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy certyfikat jest wydawany dla pojazdu nowego, o ile nie upłynął rok od daty jego pierwszej rejestracji.

§ 6.
Certyfikaty, o których mowa w § 2 ust. 1, wznawiane są po przedłożeniu kopii następujących dokumentów:

1) dotychczasowego certyfikatu;

2) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu;

3) krajowego dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu;

4) dowodu uiszczenia opłaty za wznowienie certyfikatu.

§ 7.
Certyfikaty potwierdzające spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w zakresie i przez okres, na który zostały wydane.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. Nr 188, poz. 1121).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Załącznik 1. [WZÓR CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE PRZEZ POJAZD SILNIKOWY LUB PRZYCZEPĘ OPOWIEDNICH WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA LUB WARUNKÓW DOPUSZCZENIA DO RUCHU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 18 grudnia 2013 r. (poz. 1679)

WZÓR CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE PRZEZ POJAZD SILNIKOWY LUB PRZYCZEPĘ OPOWIEDNICH WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA LUB WARUNKÓW DOPUSZCZENIA DO RUCHU

(Format A4, standardowy biały papier)

A – Wersja w języku polskim

infoRgrafika

B – wersja w języku angielskim

infoRgrafika

C – wersja w języku niemieckim

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-12-11
  • Dokument traci ważność: 2016-10-16

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA