reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 24 stycznia 2014 r.

o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Art. 1. [Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego]

W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 311) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) płatność uzupełniająca – przejściowe wsparcie krajowe, o którym mowa w art. 133b rozporządzenia nr 73/2009;”;

2) w art. 7:

a) uchyla się ust. 2,

b) w ust. 4:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) bezpośredniej, płatności uzupełniającej, o której mowa w ust. 2a, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, zwanych dalej „płatnościami obszarowymi”, w danym roku kalendarzowym, ustala się jako iloczyn powierzchni kwalifikującej się do tych płatności i stawek płatności obszarowych na 1 ha tej powierzchni,”,

– część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„– po uwzględnieniu art. 133b ust. 4 rozporządzenia nr 73/2009 oraz zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.”;

3) w art. 17:

a) w ust. 1:

– pkt 1b otrzymuje brzmienie:

„1b) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją, uwzględniając maksymalną wysokość środków finansowych określoną na podstawie art. 133b ust. 5 rozporządzenia nr 73/2009 oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok;”,

– w pkt 2 uchyla się lit. a,

b) uchyla się ust. 2 i 3;

4) w art. 19 w ust. 2 uchyla się pkt 3;

5) w art. 21:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1122/2009 jednolita płatność obszarowa, płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu niezwiązana z produkcją lub wsparcie specjalne, o które ubiega się przekazujący, są przyznawane przejmującemu, jeżeli:”,

b) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1122/2009, które zostało dokonane po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją lub wsparcia specjalnego, płatności te lub wsparcie to przysługują przekazującemu, jeżeli są spełnione warunki do ich przyznania.”;

6) w art. 22 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją lub wsparcia specjalnego do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych płatności lub tego wsparcia, płatności te lub wsparcie to przysługują spadkobiercy, jeżeli:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odpowiednio grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją lub specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, lub zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec, były w posiadaniu spadkodawcy lub spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;”,

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spełnia on warunki do przyznania danej płatności lub wsparcia, z tym że w przypadku płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją, płatność ta przysługuje, o ile spadkodawca spełniał lub spadkobierca spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o wstąpienie odpowiednio do postępowania w sprawie przyznania jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub wsparcia specjalnego.”;

7) w art. 22a w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją lub wsparcia specjalnego do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych płatności lub tego wsparcia, płatności te lub wsparcie to przysługują następcy prawnemu, jeżeli:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odpowiednio grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją lub specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, lub zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec, były w posiadaniu rolnika lub następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;”,

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spełnia on warunki do przyznania danej płatności lub wsparcia, z tym że w przypadku płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją, płatność ta przysługuje, o ile rolnik spełniał lub następca prawny spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o wstąpienie odpowiednio do postępowania w sprawie przyznania jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub wsparcia specjalnego.”;

8) w art. 22b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów zostanie wydana przed złożeniem przez rolnika wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 lub art. 22a ust. 3, lub przekazaniem, o którym mowa w ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5 ust. 2, dokonuje zmiany decyzji w sprawie przyznania tych płatności lub tego wsparcia, jeżeli istnieje konieczność dokonania ich zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, lub zastosowania art. 133b ust. 4 rozporządzenia nr 73/2009.”;

9) w art. 24ab:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wysokość płatności niezwiązanej do tytoniu w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn ilości surowca tytoniowego stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, i stawki tej płatności za 1 kilogram surowca tytoniowego, po uwzględnieniu art. 133b ust. 4 rozporządzenia nr 73/2009.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności niezwiązanej do tytoniu, uwzględniając maksymalną wysokość środków finansowych określoną na podstawie art. 133b ust. 5 rozporządzenia nr 73/2009 oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok.”;

10) w art. 24ac:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wysokość płatności niezwiązanej do skrobi w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn ilości ekwiwalentu skrobi stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 38b ust. 7 ustawy o ARR, i stawki tej płatności na 1 tonę skrobi, po uwzględnieniu art. 133b ust. 4 rozporządzenia nr 73/2009.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności niezwiązanej do skrobi, uwzględniając maksymalną wysokość środków finansowych określoną na podstawie art. 133b ust. 5 rozporządzenia nr 73/2009 oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok.”;

11) w art. 35 uchyla się pkt 1.

Art. 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i wsparcia specjalnego, w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 1, oraz do postępowań w sprawach dotyczących tych płatności lub wsparcia:

1) wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

2) zakończonych ostateczną decyzją wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. [Przepisy dotychczasowe]

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1b, art. 24ab ust. 9 oraz art. 24ac ust. 9 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama