| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1349),

2) ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 20, poz. 105),

3) ustawą z dnia 17 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 36, poz. 197 oraz z 2012 r. poz. 243),

4) ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 54, poz. 278),

5) ustawą z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 243)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 3 sierpnia 2012 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 5 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1349), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) art. 4–6 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 20, poz. 105), które stanowią:

„Art. 4. Do postępowań w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 22 ust. 4 oraz art. 37a ustawy wymienionej w art. 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24c oraz art. 34 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24c oraz art. 34 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia jej wejścia w życie.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 3, dotyczące działań objętych programem, w których warunkiem przyznania pomocy jest spełnianie w ramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.) oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem art. 29 ust. 1a tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) art. 4–6 i 9 ustawy z dnia 17 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 36, poz. 197 oraz z 2012 r. poz. 243), które stanowią:

„Art. 4. 1. Do postępowań w sprawach dotyczących płatności bezpośrednich, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, pomocy do plantacji trwałych oraz pomocy do rzepaku, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do płatności do upraw roślin energetycznych, pomocy do rzepaku i pomocy do plantacji trwałych, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 5. Termin, o którym mowa w art. 97 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1121/2009, ustala się na dzień 31 lipca 2011 r.

Art. 6. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 24c, art. 25 ust. 6, art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37c ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a–c, art. 24c, art. 25 ust. 6, art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od dnia jej wejścia w życie.

2. Przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1, w okresie wskazanym w tym przepisie, mogą być zmieniane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a–c, art. 20 ust. 3, art. 24c, art. 25 ust. 6, art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 4 pkt 1, art. 24 ust. 6 oraz art. 24a ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc.”

„Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2010 r., z wyjątkiem art. 5 ust. 4b i 4c ustawy wymienionej w art. 3, które wchodzą w życie z dniem 15 marca 2011 r.”;

4) art. 4–6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 54, poz. 278), które stanowią:

„Art. 4. Do postępowań w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego, w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem:

1) art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) art. 7 ust. 3d, art. 22a, art. 26 oraz art. 27 ust. 1a, ust. 4 pkt 2 i 3, ust. 4a–4c, ust. 5a i 7 ustawy zmienianej w art. 1, które, w przypadku postępowań w sprawach dotyczących tych płatności lub tego wsparcia na 2010 r., stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że w przypadku wystąpienia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, termin określony w art. 22a ust. 3 oraz w art. 27 ust. 4b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi 2 miesiące od dnia jej wejścia w życie.

Art. 5. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1, mogą być zmieniane na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2011 r.”;

5) art. 7–11 i 13 ustawy z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 243) które stanowią:

„Art. 7. 1. W 2012 r. termin, o którym mowa w art. 7 ust. 2b pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą upływa z dniem 31 lipca.

2. W 2012 r. rolnik ubiegający się o przyznanie wsparcia specjalnego w formie płatności do surowca tytoniowego przekazuje kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego złożył wniosek o przyznanie tej płatności:

1) kopię umowy na uprawę tytoniu – jeżeli nie jest członkiem grupy producentów tytoniu lub

2) oświadczenie o zawarciu umowy kontraktacji, zawierające oznaczenie umowy na uprawę tytoniu, w ramach której została zawarta umowa kontraktacji – jeżeli jest członkiem grupy producentów tytoniu

– w terminie do dnia 31 sierpnia.

3. W 2012 r. termin, o którym mowa w art. 7 ust. 2k ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą upływa z dniem 31 sierpnia.

4. W 2012 r. warunek zawarcia umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji w ramach umowy na uprawę tytoniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2b pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uważa się za spełniony również wtedy, gdy umowy te zostały zawarte z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego, który nie został wpisany do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego, o którym mowa w art. 16f ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli:

1) umowa na uprawę tytoniu spełnia warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2f–2h ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) pierwszy przetwórca surowca tytoniowego będący stroną umowy na uprawę tytoniu uzyskał zatwierdzenie, o którym mowa w art. 16f ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub został wpisany do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego zgodnie z art. 16f ust. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na wniosek złożony w terminie do dnia 31 maja.

Art. 8. W 2012 r. minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w art. 24aa ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może uwzględnić kwotę pomocy krajowej, o której mowa w art. 129 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), biorąc pod uwagę założenia do ustawy budżetowej.

Art. 9. Prezes Agencji Rynku Rolnego przekaże Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym w formie elektronicznej, informacje niezbędne do przyznania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej dla producentów surowca tytoniowego oraz uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o których mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 10. 1. Do postępowań w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowań w sprawach dotyczących uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 dla producentów surowca tytoniowego, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Do postępowań w sprawach dotyczących niezwiązanej z produkcją uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Do postępowań w sprawach dotyczących związanej z produkcją uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia 30 czerwca 2012 r., oraz do wypłaty tej płatności stosuje się przepisy dotychczasowe.

5. Do postępowań w sprawach dotyczących przyznawania premii produkcyjnych producentom skrobi ziemniaczanej, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia 30 czerwca 2012 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

6. Organem właściwym do stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sprawach dotyczących:

1) uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej dla producentów surowca tytoniowego, o której mowa w ust. 2,

2) stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej dla producentów surowca tytoniowego, o której mowa w ust. 2,

3) skreślenia i wpisania do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej dla producentów surowca tytoniowego, o której mowa w ust. 2

– jest, stosownie do swojej właściwości rzeczowej, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego albo Prezes Agencji Rynku Rolnego, albo minister właściwy do spraw rynków rolnych.

7. Organem właściwym do stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sprawach dotyczących:

1) uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 3,

2) stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 3,

3) skreślenia i wpisania do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 3,

4) kwot produkcji przyznawanych producentom skrobi ziemniaczanej,

5) dopłat i zaliczek na poczet dopłat do skrobi przyznawanych przetwórcom wykorzystującym skrobię do dalszego przerobu na cele niespożywcze

– jest, stosownie do swojej właściwości rzeczowej, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego albo Prezes Agencji Rynku Rolnego, albo minister właściwy do spraw rynków rolnych.

8. Organem właściwym do stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych wydanych przed dniem 1 lipca 2012 r. w sprawach dotyczących:

1) premii produkcyjnych przyznawanych producentom skrobi ziemniaczanej,

2) uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 4

– jest, stosownie do swojej właściwości rzeczowej, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego albo Prezes Agencji Rynku Rolnego, albo minister właściwy do spraw rynków rolnych.

9. Do spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczącą:

1) uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej dla producentów surowca tytoniowego, o której mowa w ust. 2,

2) stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej dla producentów surowca tytoniowego, o której mowa w ust. 2,

3) skreślenia i wpisania do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej dla producentów surowca tytoniowego, o której mowa w ust. 2

– która od dnia wejścia w życia niniejszej ustawy została zmieniona, uchylona albo stwierdzono jej nieważność, stosuje się przepisy dotychczasowe.

10. Do spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczącą:

1) uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 3,

2) stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 3,

3) skreślenia i wpisania do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 3,

4) kwot produkcji przyznawanych producentom skrobi ziemniaczanej,

5) dopłat i zaliczek na poczet dopłat do skrobi przyznawanych przetwórcom wykorzystującym skrobię do dalszego przerobu na cele niespożywcze

– która od dnia wejścia w życia niniejszej ustawy została zmieniona, uchylona albo stwierdzono jej nieważność, stosuje się przepisy dotychczasowe.

11. Do spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną wydaną przed dniem 1 lipca 2012 r. dotyczącą:

1) premii produkcyjnych przyznawanych producentom skrobi ziemniaczanej,

2) uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 4

– która od dnia 1 lipca 2012 r. została zmieniona, uchylona albo stwierdzono jej nieważność, stosuje się przepisy dotychczasowe.

12. Do postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 9 i 10, zakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

13. Do postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 11, zakończonych decyzją ostateczną do dnia 30 czerwca 2012 r., które zostały wznowione od dnia 1 lipca 2012 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

14. Organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i 10, zakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy jest, stosownie do swojej właściwości rzeczowej, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego albo Prezes Agencji Rynku Rolnego, albo minister właściwy do spraw rynków rolnych.

15. Organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 11, zakończonych decyzją ostateczną do dnia 30 czerwca 2012 r., jest, stosownie do swojej właściwości rzeczowej, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego albo Prezes Agencji Rynku Rolnego, albo minister właściwy do spraw rynków rolnych.

Art. 11. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 24c, art. 25 ust. 6 oraz art. 45a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 24c, art. 25 ust. 6 oraz art. 45a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia jej wejścia w życie.

2. Przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1, w okresie wskazanym w tym przepisie, mogą być zmieniane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 24c, art. 25 ust. 6 oraz art. 45a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 38 ust. 5,

2) art. 38f

– ustawy wymienionej w art. 3 zachowują moc.”

„Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2012 r. z wyjątkiem:

1) art. 3 pkt 1, pkt 3 w zakresie dotyczącym art. 37 ustawy wymienionej w art. 3 i pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 38 ustawy wymienionej w art. 3 oraz art. 11 ust. 3 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2012 r.;

2) art. 1 pkt 32, art. 4 i art. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.”.

Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 30 sierpnia 2012 r. (poz. 1164)

USTAWA

z dnia 26 stycznia 2007 r.

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Art. 1.1) Ustawa określa:

1) zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie dotyczącym płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, wsparcia specjalnego oraz płatności do upraw roślin energetycznych, określonych w przepisach:

a) rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 73/2009”,

b) tytułu IV rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1120/2009”,

c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 27), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1121/2009”,

d)2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1122/2009”,

e) rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1782/2003”, w zakresie określonym w art. 146 rozporządzenia nr 73/2009,

f) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”, w zakresie określonym w art. 96 ust. 1 i art. 97 rozporządzenia nr 1121/2009;

2) zasady i tryb:

a) przyznawania rolnikom płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego,

b) przeprowadzania kontroli,

c) wypłaty rolnikom płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego – w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 1, lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Art. 2.1) Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) działka rolna – działkę w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia nr 1122/2009, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;

2) gospodarstwo rolne – gospodarstwo w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia nr 73/2009, znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wzajemna zgodność – zasadę wzajemnej zgodności w rozumieniu art. 2 pkt 31 rozporządzenia nr 1122/2009;

4) wymóg – wymóg w rozumieniu art. 2 pkt 35 rozporządzenia nr 1122/2009;

5) nieprawidłowości – nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 1122/2009;

6) niezgodność – niezgodność w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1122/2009;

7) normy – normy w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia nr 1122/2009;

8) jednolita płatność obszarowa – jednolitą płatność obszarową, o której mowa w art. 122 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009;

9) płatność bezpośrednia:

a) jednolitą płatność obszarową,

b) (uchylona),3)

c)4) oddzielną płatność z tytułu owoców miękkich, o której mowa w art. 129 rozporządzenia nr 73/2009;

10) płatność uzupełniająca – uzupełniającą krajową płatność bezpośrednią, o której mowa w art. 132 rozporządzenia nr 73/2009;

11) płatność cukrowa – oddzielną płatność z tytułu cukru, o której mowa w art. 126 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009;

12) płatność do pomidorów – oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw, o której mowa w art. 127 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009, przyznawaną do pomidorów;

13) wsparcie specjalne – wsparcie specjalne, o którym mowa w art. 131 rozporządzenia nr 73/2009;

14) rolnik – rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia nr 73/2009;

15) trwałe użytki zielone – trwałe użytki zielone w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia nr 1120/2009;

16) grunty rolne – grunty, o których mowa w art. 124 ust. 1 akapit drugi, oraz grunty obsadzone zagajnikami o krótkiej rotacji, o których mowa w art. 124 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 73/2009;

17) (uchylony);5)

18) (uchylony);5)

19) (uchylony);5)

20) płatność do upraw roślin energetycznych – płatność, o której mowa w art. 88 rozporządzenia nr 1782/2003;

21) wnioskodawca – wnioskodawcę w rozumieniu art. 23 lit. a rozporządzenia nr 1973/2004;

22) pierwsza jednostka przetwórcza – pierwszego przetwórcę w rozumieniu art. 23 lit. d rozporządzenia nr 1973/2004;

23) podmiot skupujący – odbiorcę w rozumieniu art. 23 lit. e rozporządzenia nr 1973/2004;

24) pomoc do plantacji trwałych – pomoc finansową, o której mowa w art. 90a rozporządzenia nr 1782/2003;

25)6) surowiec tytoniowy – wysuszone liście tytoniu;

26)6) partia surowca tytoniowego – surowiec tytoniowy składający się na dostawę lub jej część, wyodrębniony ze względu na grupę odmian tytoniu i klasę jakości, oznaczony numerem w sposób pozwalający na zidentyfikowanie rolnika produkującego surowiec tytoniowy i ceny jednostkowej tego surowca;

27)6) pierwsze przetworzenie surowca tytoniowego – przetworzenie surowca tytoniowego mające na celu uzyskanie produktu nadającego się do przechowywania i dalszego przetwarzania;

28)6) grupa odmian tytoniu – grupę odmian tytoniu typu Virginia, grupę odmian tytoniu typu Burley, grupę odmian tytoniu należących do tytoni ciemnych;

29)6) grupa producentów tytoniu – grupę producentów rolnych utworzoną przez producentów surowca tytoniowego zgodnie z przepisami o grupach producentów rolnych i ich związkach;

30)6) pierwszy przetwórca surowca tytoniowego – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wykonującą działalność w zakresie pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego.

Art. 3. 1. Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

2. W postępowaniu w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego organ administracji publicznej:7)

1) stoi na straży praworządności;

2) jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;

3) udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń, co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;

4) zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania i na ich żądanie, przed wydaniem decyzji, umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; przepisu art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

3. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Art. 4.8) 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, akredytowana na podstawie odrębnych przepisów jako agencja płatnicza, realizuje zadania i kompetencje agencji płatniczej określone w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, w zakresie płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego, uregulowanych w ustawie.

2. Agencja jest właściwym organem krajowym, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009.

Art. 5. 1.9) Kierownik biura powiatowego Agencji jest właściwy w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Właściwość miejscową kierownika biura powiatowego Agencji ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika.

3. (uchylony).10)

4. (uchylony).10)

Art. 6. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego jest:

1) właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia nr 1973/2004, w zakresie dotyczącym podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych, określonych przepisami tego rozporządzenia, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej;

2) właściwy w sprawach dotyczących zatwierdzania i cofania zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1973/2004.

2. Właściwość miejscową dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w sprawach, o których mowa w ust. 1, ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu skupującego albo pierwszej jednostki przetwórczej.

Art. 7. 1. Rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa do będącej w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, powierzchni gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikujących się do objęcia tą płatnością zgodnie z art. 124 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 73/2009, jeżeli:11)

1)12) posiada w tym dniu działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż określona dla Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku nr VII do rozporządzenia nr 1121/2009, z tym że w przypadku zagajników o krótkiej rotacji działka rolna powinna obejmować jednolitą gatunkowo uprawę o powierzchni co najmniej 0,1 ha;

2) wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;

2a)13) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;

3) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

1a.14) Jednolita płatność obszarowa przysługuje do powierzchni gruntów rolnych nie większej niż maksymalny kwalifikowalny obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009, określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

2. Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przysługują płatności uzupełniające do powierzchni upraw:

1) (uchylony),15)

2) roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych,

3)16) innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin (uzupełniająca płatność podstawowa)

– do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.17)

2a. Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności, przysługuje płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano mu płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., zwana dalej „płatnością uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu niezwiązaną z produkcją”.

2b.18) Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności, przysługuje wsparcie specjalne w formie:

1) specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie głównym, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa;

2) płatności do samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) i do samic gatunku owca domowa (Ovis aries), zwane dalej „płatnością do krów i owiec”, jeżeli:

a) w dniu 31 maja danego roku posiada nie więcej niż 10 samic z gatunku bydło domowe mających co najmniej 36 miesięcy życia lub

b) w dniu 31 maja danego roku posiada co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa mających co najmniej 12 miesięcy życia, znajdujących się w siedzibie stada położonej w rejonie wrażliwym pod względem gospodarczym lub środowiskowym

– co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

3)19) płatności do surowca tytoniowego, zwanej dalej „płatnością do tytoniu”, za ilość tego surowca spełniającego wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 1 lit. b, nie większą niż wynikająca z umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji, jeżeli:

a) rolnik:

– zawarł, w terminie do dnia 14 marca20) roku zbioru, umowę na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego lub umowę kontraktacji w ramach umowy na uprawę tytoniu zawartej przez grupę producentów tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego,

– uprawia tytoń w rejonie uprawy tytoniu,

b) surowiec tytoniowy został dostarczony, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku zbioru, pierwszemu przetwórcy surowca tytoniowego wpisanemu do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego oraz odebrany i oznaczony zgodnie z art. 16j ust. 1 i 7.

2c.18) Płatność do krów i owiec przysługuje do zwierząt, o których mowa w ust. 2b pkt 2, znajdujących się w dniu 31 maja danego roku w siedzibie stada położonej w rejonie wrażliwym pod względem gospodarczym lub środowiskowym, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

2d.18) Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych nie przysługuje do powierzchni upraw zadeklarowanych w danym roku we wniosku o przyznanie pomocy w ramach:

1) (uchylony);21)

2) działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.22)) w zakresie:

a) pakietu rolnictwo zrównoważone lub pakietu zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie albo

b) pakietu rolnictwo ekologiczne lub pakietu zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

2e.18) Płatność do krów i owiec nie przysługuje do zwierząt, zadeklarowanych w danym roku we wniosku o przyznanie pomocy, o której mowa w:

1) (uchylony);23)

2) art. 5 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2f.24) W umowie na uprawę tytoniu, o której mowa w ust. 2b pkt 3 lit. a:

1) rolnik niebędący członkiem grupy producentów tytoniu albo

2) grupa producentów tytoniu, w ramach umów kontraktacji zawartych z rolnikami będącymi członkami grupy

– zobowiązuje się do wytworzenia w rejonie uprawy tytoniu i dostarczenia pierwszemu przetwórcy surowca tytoniowego wpisanemu do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego oznaczonej ilości surowca tytoniowego, a pierwszy przetwórca surowca tytoniowego wpisany do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego zobowiązuje się ten surowiec odebrać w umówionym terminie i zapłacić za niego umówioną cenę.

2g.24) Umowa na uprawę tytoniu określa ponadto, w szczególności:

1) grupę odmian tytoniu;

2) rejon uprawy tytoniu oraz położenie działki ewidencyjnej, na której uprawia się tytoń, z podaniem:

a) powiatu,

b) gminy,

c) numeru obrębu ewidencyjnego, w granicach którego jest położona działka ewidencyjna, i numeru ewidencyjnego tej działki określonego na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;

3) numer identyfikacyjny rolnika nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

4) określenie wymagań jakościowych dostarczanego surowca tytoniowego, w szczególności przez wskazanie klas jakości surowca tytoniowego, dokonane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację surowca tytoniowego spełniającego wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 1 lit. b;

5) termin płatności za dostarczony surowiec tytoniowy, nie dłuższy niż miesiąc, licząc od dnia dostarczenia;

6) listę rolników będących członkami grupy producentów tytoniu wraz z informacjami, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz informację o ilości surowca tytoniowego przewidzianej do dostarczenia, jeżeli umowa została zawarta z grupą producentów tytoniu.

2h.24) Umowę na uprawę tytoniu, o której mowa w ust. 2b pkt 3 lit. a, zawiera się oddzielnie dla każdej z grup odmian tytoniu.

2i.24) Następca prawny, który przejął gospodarstwo rolne rolnika będącego członkiem grupy producentów tytoniu i mającego z tą grupą zawartą umowę kontraktacji, realizuje prawa i obowiązki wynikające z tej umowy niezależnie od tego, czy jest członkiem grupy producentów tytoniu.

2j.24) Do wniosku o przyznanie płatności do tytoniu rolnik dołącza:

1) kopię umowy na uprawę tytoniu – jeżeli nie jest członkiem grupy producentów tytoniu albo

2) oświadczenie o zawarciu umowy kontraktacji zawierające oznaczenie umowy na uprawę tytoniu, w ramach której została zawarta umowa kontraktacji – jeżeli jest członkiem grupy producentów tytoniu.

2k.24) Grupa producentów tytoniu przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę grupy kopię umowy na uprawę tytoniu w terminie do dnia 31 maja25) roku, w którym została ona zawarta.

3. (uchylony).26)

3a. (uchylony).27)

3b. (uchylony).27)

3c. (uchylony).27)

3d. (uchylony).28)

4.29) Wysokość płatności:

1) bezpośredniej, płatności uzupełniającej, o której mowa w ust. 2 i 2a, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, zwanych dalej „płatnościami obszarowymi”, w danym roku kalendarzowym, ustala się jako iloczyn powierzchni kwalifikującej się do tych płatności i stawek płatności obszarowych na 1 ha tej powierzchni,

2) do krów i owiec w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn liczby zwierząt danego gatunku kwalifikujących się do płatności i stawki tej płatności za 1 sztukę zwierzęcia danego gatunku,

3) do tytoniu ustala się jako sumę płatności dla wszystkich partii surowca tytoniowego kwalifikującego się do tej płatności, zebranego w danym roku kalendarzowym przez danego rolnika, ustalonych jako iloczyn:

a) wysokości środków finansowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 2, przeznaczonych na płatności w danej grupie odmian tytoniu na dany rok kalendarzowy oraz

b) stosunku iloczynu ceny jednostkowej i masy tytoniu w danej partii surowca tytoniowego zebranego w danym roku kalendarzowym do sumy iloczynów cen jednostkowych i masy tytoniu w poszczególnych partiach surowca tytoniowego w danej grupie odmian tytoniu, zebranego w danym roku kalendarzowym

– po uwzględnieniu art. 132 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, zmniejszeń płatności wynikających z zastosowania modulacji zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 73/2009 oraz zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.

4a. (uchylony).30)

5.31) Każda z płatności obszarowych, płatność do krów i owiec oraz płatność do tytoniu, za dany rok kalendarzowy, może być przyznana tylko raz.

6. W przypadku gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, płatności obszarowe przysługują posiadaczowi zależnemu.

7.32) W przypadku gdy działka lub zwierzę, o którym mowa w ust. 2b pkt 2, w dniu 31 maja danego roku jest przedmiotem współposiadania, płatności obszarowe lub płatność do krów i owiec przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę. Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić od współposiadacza będącego małżonkiem wnioskodawcy.

7a.33) W przypadku gdy w dniu 31 maja danego roku nastąpiło przeniesienie posiadania zwierzęcia, o którym mowa w ust. 2b pkt 2, płatność do krów i owiec przysługuje temu rolnikowi, który posiadał to zwierzę jako ostatni w tym dniu, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

8.34) Zgodę, o której mowa w ust. 7, dołącza się do wniosku o przyznanie płatności obszarowych lub płatności do krów i owiec.

Art. 7a. (uchylony).35)

Art. 8. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji jest właściwy do przyjmowania:

1) oświadczeń o dostawie roślin energetycznych, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004,

2) deklaracji zbiorów, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004

– składłanych przez wnioskodawcę.

2. Prezes Agencji przekazuje Prezesowi Agencji Rynku Rolnego zestawienie informacji dotyczące złożonych przez wnioskodawców deklaracji zbiorów, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004.

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego jest właściwy do przyjmowania:

1) oświadczeń o dostawie roślin energetycznych, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004 – składanych przez podmiot skupujący albo pierwszą jednostkę przetwórczą;

2) informacji, o których mowa w art. 27 ust. 5 rozporządzenia nr 1973/2004 – składanych przez podmiot skupujący albo pierwszą jednostkę przetwórczą;

3) informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1973/2004 – składanych przez pierwszą jednostkę przetwórczą.

4. W oświadczeniu o dostawie roślin energetycznych oprócz informacji, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004, podaje się:

1) dzień zawarcia i strony umowy, na podstawie której nastąpiła dostawa roślin energetycznych;

2) ilość zebranych roślin energetycznych – w przypadku rośliny energetycznej, dla której nie określono plonu reprezentatywnego;

3) całkowitą powierzchnię uprawy poszczególnych gatunków roślin energetycznych objętych daną umową – w przypadku oświadczenia dotyczącego pierwszej dostawy realizowanej w ramach tej umowy.

5. Wnioskodawca przechowuje kopie:

1) deklaracji, o której mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004,

2) deklaracji zbiorów, o której mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004

– przez okres 3 lat od dnia złożenia tych deklaracji do Agencji.

6. Podmiot skupujący oraz pierwsza jednostka przetwórcza przechowują kopię umowy, o której mowa w art. 25 rozporządzenia nr 1973/2004, przez okres 5 lat od dnia jej zawarcia.

7. Oświadczenia i deklaracje, o których mowa w art. 25 ust. 2 i art. 33 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004 oraz w ust. 1 i ust. 3 pkt 1, składa się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.

8. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, składa się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję Rynku Rolnego.

Art. 9. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji jest właściwy w sprawach wyrażania zgody na zmianę ilości roślin energetycznych, które mają być:

1) wykorzystane lub przetwarzane w gospodarstwie, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004 – w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 3 tego rozporządzenia;

2) dostarczone pierwszej jednostce przetwórczej lub podmiotowi skupującemu – w przypadku, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia nr 1973/2004.

2. Załatwienie sprawy, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji, wydawanej na pisemny wniosek wnioskodawcy, składany na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Art. 10. (uchylony).36)

Art. 10a. Wnioskodawca wykorzystuje lub przetwarza rośliny energetyczne na cele energetyczne w gospodarstwie, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004, najpóźniej do dnia 31 lipca drugiego roku po roku zbiorów.

Art. 11. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego dokonuje, w drodze decyzji, zatwierdzenia podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej, jeżeli spełniają one warunki zapewniające spełnienie kryteriów zatwierdzenia, o których mowa w rozporządzeniu nr 1973/2004.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać zatwierdzone podmioty skupujące i zatwierdzone pierwsze jednostki przetwórcze, w tym warunki niezbędne do dokonania zatwierdzenia, mając na względzie specyfikę prowadzonej przez te podmioty działalności oraz zapewnienie prawidłowego przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych i właściwego przetwarzania tych roślin na produkty energetyczne.

Art. 12. 1. Zatwierdzenia dokonuje się na pisemny wniosek podmiotu skupującego albo pierwszej jednostki przetwórczej, składany na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego.

2. Wniosek o dokonanie zatwierdzenia zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL);

3) numer identyfikacyjny podmiotu, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany;

4) określenie:

a) rodzaju i zakresu wykonywanej działalności,

b) miejsca lub miejsc wykonywania działalności;

5) informację o urządzeniach służących do skupu lub pierwszego przetwarzania roślin energetycznych oraz ich wydajności produkcyjnej;

6) w przypadku pierwszej jednostki przetwórczej szczegółowy opis procesu technologicznego.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe informacje, które powinien zawierać wniosek o dokonanie zatwierdzenia, mając na względzie potrzebę uzyskiwania informacji niezbędnych do prawidłowej kontroli zatwierdzonych podmiotów skupujących oraz zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych.

Art. 13. Zatwierdzony podmiot skupujący oraz zatwierdzona pierwsza jednostka przetwórcza są obowiązane informować dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o dokonanie zatwierdzenia, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych, pod rygorem cofnięcia zatwierdzenia.

Art. 14. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego cofa zatwierdzenie w przypadku:

1) rażącego naruszenia lub uporczywego naruszania warunków, o których mowa w art. 11;

2) nieprzekazywania w terminie informacji o zmianie danych zawartych we wniosku o dokonanie zatwierdzenia.

2. Podmiot skupujący albo pierwsza jednostka przetwórcza, której zostało cofnięte zatwierdzenie z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może złożyć wniosek o ponowne zatwierdzenie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zatwierdzenia stała się ostateczna.

Art. 15. 1. Prezes Agencji Rynku Rolnego prowadzi listę zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych, zawierającą informacje, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1–4.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, jest zamieszczana na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego oraz na stronie internetowej Agencji.

3. (uchylony).37)

Art. 16. 1. Podmioty, o których mowa w art. 38 rozporządzenia nr 1973/2004, prowadzą rejestry zgodnie z wymaganiami określonymi w tym rozporządzeniu oraz ze szczegółowymi wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie ust. 3, według wzorów opracowanych i udostępnionych przez Agencję Rynku Rolnego.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisu w tych rejestrach przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać rejestry, o których mowa w ust. 1, oraz szczegółowe wymagania ich prowadzenia, w tym:

1) dane, jakie powinny być zawarte w rejestrach, inne niż wymienione w art. 38 ust. 2–4 rozporządzenia nr 1973/2004,

2) częstotliwość dokonywania wpisów w rejestrach

– mając na względzie specyfikę działalności wykonywanej przez podmioty, o których mowa w art. 38 rozporządzenia nr 1973/2004, zapewnienie informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania kontroli tych podmiotów oraz ujednolicenie informacji zawartych w tych rejestrach.

Art. 16a. (uchylony).38)

Art. 16b. (uchylony).38)

Art. 16c. (uchylony).38)

Art. 16d. (uchylony).38)

Art. 16e. (uchylony).38)

Art. 16f.39) 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy dokonuje, na wniosek, w drodze decyzji, zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego, jeżeli przetwórca ten:

1) posiada obiekty:

a) gwarantujące możliwość pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego,

b) do przechowywania surowca tytoniowego oraz surowca tytoniowego po pierwszym przetworzeniu – w przypadku gdy przechowywanie odbywa się poza obiektami, o których mowa w lit. a;

2) nie jest producentem surowca tytoniowego i nie wykonuje czynności związanych z produkcją surowca tytoniowego lub jego zbyciem przed pierwszym przetworzeniem.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy oraz miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego, jeżeli są inne niż miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy, albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, a także numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy, o ile taki posiada;

2) wskazanie miejsca położenia obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

3) informację o zdolnościach produkcyjnych w zakresie pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego;

4) informację o urządzeniach i ich rozmieszczeniu w pomieszczeniach przeznaczonych do pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego;

5) informacje konieczne do zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego, inne niż dane osobowe, o ile są niezbędne.

3. Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego, dołączając do niego:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest producentem surowca tytoniowego i nie wykonuje czynności związanych z produkcją surowca tytoniowego lub jego zbyciem przed pierwszym przetworzeniem.

4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wydaje decyzję o:

1) zatwierdzeniu pierwszego przetwórcy, jeżeli wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1;

2) odmowie zatwierdzenia pierwszego przetwórcy, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1.

5. Prezes Agencji Rynku Rolnego prowadzi rejestr pierwszych przetwórców surowca tytoniowego, zawierający dane, o których mowa w ust. 2.

6. Do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego Prezes Agencji Rynku Rolnego wpisuje:

1) pierwszych przetwórców surowca tytoniowego zatwierdzonych zgodnie z ust. 4 pkt 1;

2) pierwszych przetwórców surowca tytoniowego wykonujących działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – na wniosek zawierający dane, o których mowa w ust. 2.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dołącza się dokument potwierdzający wykonywanie działalności w zakresie pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego wydany przez właściwy organ państwa, na terytorium którego odbywa się przetwarzanie.

8. Prezes Agencji Rynku Rolnego odmawia wpisania do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego podmiotu wykonującego działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wniosek o wpis do tego rejestru nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 6 pkt 2, lub nie dołączono do niego dokumentu, o którym mowa w ust. 7.

9. Rejestr pierwszych przetwórców surowca tytoniowego jest udostępniany na stronie internetowej Agencji oraz na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

10. Udostępnieniu na stronie internetowej Agencji oraz na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego nie podlega informacja o miejscu zamieszkania i adresie pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego, o ile nie są one takie same jak miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego.

Art. 16g.39) 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wydaje decyzję o cofnięciu zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego, jeżeli pierwszy przetwórca:

1) przestał spełniać warunek, o którym mowa w art. 16f ust. 1 pkt 1 lub 2, lub

2) nie przekazał dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego informacji, o których mowa w art. 16i ust. 1, lub dokonał odbioru surowca tytoniowego w terminie innym niż określony w tych informacjach.

2. Decyzja o cofnięciu zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego podlega natychmiastowemu wykonaniu.

3. W przypadku wydania decyzji o cofnięciu zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego, podmiot, któremu cofnięto zatwierdzenie:

1) wykonuje prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów na uprawę tytoniu, o których mowa w art. 7 ust. 2b pkt 3 lit. a;

2) nie zawiera nowych umów na uprawę tytoniu;

3) przekazuje informacje, o których mowa w art. 16i.

4. Podmiot, któremu cofnięto zatwierdzenie, może ponownie ubiegać się o zatwierdzenie po upływie co najmniej roku od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zatwierdzenia stała się ostateczna.

5. Prezes Agencji Rynku Rolnego skreśla z rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego, o którym mowa w art. 16f ust. 5, podmioty, którym cofnięto zatwierdzenie.

Art. 16h.39) Zatwierdzony pierwszy przetwórca surowca tytoniowego informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, o którym mowa w art. 16f ust. 1, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego, o zmianie danych lub informacji, o których mowa w art. 16f ust. 2.

Art. 16i.39) 1. Pierwszy przetwórca surowca tytoniowego wpisany do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwemu ze względu na miejsce odbioru surowca tytoniowego informacje o:

1) planowanych w danym miesiącu, w okresie od dnia 1 września roku zbioru do dnia 31 marca roku następującego po roku zbioru, terminach odbioru surowca tytoniowego – nie później niż 14 dni przed początkiem miesiąca, którego te informacje dotyczą, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego;

2) zmianie planowanych terminów odbioru surowca tytoniowego, o których mowa w pkt 1, nie później niż na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem odbioru.

2. Zatwierdzony pierwszy przetwórca surowca tytoniowego przekazuje Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, do dnia 31 maja roku następującego po roku zbioru, informacje o:

1) wielkości dostaw surowca tytoniowego z danego roku zbioru, z podziałem na grupy odmian tytoniu;

2) średniej cenie ważonej za kilogram surowca tytoniowego płaconej przez pierwszego przetwórcę surowca tytoniowego, z podziałem na grupy odmian tytoniu;

3) wielkości zapasów surowca tytoniowego będącego w dyspozycji pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego, z podziałem na grupy odmian tytoniu.

Art. 16j.39) 1. Pierwszy przetwórca surowca tytoniowego wpisany do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego albo upoważniona przez niego osoba dokonuje odbioru surowca tytoniowego w zatwierdzonym punkcie odbioru surowca tytoniowego w obecności pracownika oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego upoważnionego przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce dostarczenia surowca tytoniowego.

2. O zatwierdzenie punktu odbioru surowca tytoniowego mogą ubiegać się podmioty, które dysponują obiektami lub pomieszczeniami oraz urządzeniami umożliwiającymi prawidłowe prowadzenie odbioru i klasyfikację surowca tytoniowego.

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy dokonuje, na wniosek, w drodze decyzji, zatwierdzenia punktu odbioru surowca tytoniowego.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy oraz miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie prowadzenia punktu odbioru surowca tytoniowego, jeżeli są inne niż miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy, albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, a także numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy, o ile taki posiada;

2) wskazanie miejsca położenia obiektu lub pomieszczenia, w którym ma być prowadzony odbiór i klasyfikacja surowca tytoniowego;

3) informację o urządzeniach przeznaczonych do odbioru i klasyfikacji surowca tytoniowego oraz ich rozmieszczeniu w obiekcie lub pomieszczeniu;

4) informacje konieczne do zatwierdzenia punktu odbioru surowca tytoniowego, inne niż dane osobowe, o ile są niezbędne.

5. Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego, dołączając do niego dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu lub pomieszczenia, w którym ma być prowadzony odbiór i klasyfikacja surowca tytoniowego.

6. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wydaje decyzję o:

1) zatwierdzeniu punktu odbioru surowca tytoniowego, jeżeli wnioskodawca spełnia warunek, o którym mowa w ust. 2;

2) odmowie zatwierdzenia punktu odbioru surowca tytoniowego, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 2.

7. Partie surowca tytoniowego dostarczanego do punktu odbioru surowca tytoniowego są oznaczane w sposób umożliwiający ustalenie:

1) ilości surowca tytoniowego;

2) rolnika, który wytworzył ten surowiec tytoniowy, w szczególności na podstawie wskazanego numeru identyfikacyjnego nadanego na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego odbierającego daną partię surowca tytoniowego;

4) grupy odmian tytoniu;

5) daty dostawy do punktu odbioru surowca tytoniowego.

8. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce dostarczenia surowca tytoniowego, w ramach kontroli, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8, wydaje, z urzędu, rolnikowi, który wytworzył ten surowiec tytoniowy, dla partii surowca tytoniowego spełniającego wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 1 lit. b, zaświadczenie potwierdzające spełnianie tych wymagań, zawierające informacje o ilości surowca tytoniowego oraz jego cenie jednostkowej.

9. Do zaświadczeń, o których mowa w ust. 8, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

10. Pierwszy przetwórca surowca tytoniowego albo upoważniona przez niego osoba, która odebrała surowiec tytoniowy, udostępnia pracownikowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, o którym mowa w ust. 1, dane niezbędne do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8.

11. Do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku zbioru, Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazuje Prezesowi Agencji wykaz rolników, którym wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, wraz z numerami identyfikacyjnymi tych rolników, nadanymi na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, oraz informacją o ilości surowca tytoniowego w poszczególnych partiach surowca tytoniowego i cenie jednostkowej surowca tytoniowego w każdej z tych partii.

Art. 16k.39) Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wydaje decyzję w sprawie cofnięcia zatwierdzenia punktu odbioru surowca tytoniowego, jeżeli przestały być spełniane warunki, o których mowa w art. 16j ust. 2.

Art. 17. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa:

1)40) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia:

a) stawkę jednolitej płatności obszarowej, mając na względzie art. 122 ust. 2 i art. 123 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009,

b) stawki płatności uzupełniających do poszczególnych upraw i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, mając na względzie możliwość zróżnicowania stawek w zależności od preferowanych kierunków rozwoju produkcji rolnej, jak również założenia do ustawy budżetowej na dany rok,

c) 41) stawki wsparcia specjalnego, z wyłączeniem płatności do tytoniu, mając na względzie pułap wsparcia ustalony na podstawie art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 73/2009 oraz powierzchnię upraw lub liczbę zwierząt, które mogą być objęte tym wsparciem;

1a) (uchylony);42)

2)40) określi, w drodze rozporządzenia:

a) rodzaje roślin, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3, uwzględniając wykaz systemów wsparcia określony w załączniku I do rozporządzenia nr 73/2009, założenia Wspólnej Polityki Rolnej oraz biorąc pod uwagę, że uprawy roślin, do których przysługują płatności uzupełniające, powinny być prowadzone zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi udzielania wsparcia do tych upraw,

b) minimalne normy, uwzględniając art. 6 rozporządzenia nr 73/2009 oraz załącznik III do tego rozporządzenia, a także biorąc pod uwagę warunki glebowe i klimatyczne, istniejące systemy gospodarowania, wykorzystanie gruntów rolnych, metody upraw i strukturę gospodarstw rolnych, jak również art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1122/2009,

c) całkowitą szerokość obiektów, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1122/2009, uwzględniając tradycyjną szerokość tych obiektów na danym terenie,

d) rejony wrażliwe pod względem gospodarczym lub środowiskowym, o których mowa w art. 7 ust. 2b pkt 2 lit. b i ust. 2c, mając na względzie założenia Wspólnej Polityki Rolnej, przepisy Unii Europejskiej obowiązujące w zakresie przyznawania wsparcia specjalnego oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tego wsparcia,

e) gatunki roślin, do uprawy których może zostać przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, mając na względzie przepisy Unii Europejskiej obowiązujące w zakresie przyznawania wsparcia specjalnego oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tej płatności;

3)43) ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw rolnictwa może uzależnić wysokość stawki płatności uzupełniających dla określonych upraw od liczby zwierząt danego gatunku posiadanych przez rolnika w danym okresie lub w danym dniu.

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, minister właściwy do spraw rolnictwa może uzależnić objęcie danego rodzaju roślin płatnościami uzupełniającymi od liczby zwierząt danego gatunku posiadanych przez rolnika w danym okresie lub w danym dniu, lub od przyznania rolnikowi określonej płatności obszarowej w danym okresie lub do danej powierzchni gruntów rolnych.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia:

1) (uchylony);44)

2) (uchylony);

3) terminy dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynności, w tym składania dokumentów i przedstawiania informacji, w zakresie określonym dla państwa członkowskiego w rozporządzeniu nr 1973/2004, mając na względzie terminy wypłaty płatności do upraw roślin energetycznych oraz uwzględniając umożliwienie przeprowadzenia kontroli danych zawartych we wnioskach o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych oraz kontroli przetwarzania roślin energetycznych;

4) (uchylony);

5) (uchylony);

6)45) gatunki drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, oraz maksymalny cykl zbioru dla każdego z tych gatunków drzew, mając na względzie założenia Wspólnej Polityki Rolnej oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznaniem jednolitej płatności obszarowej.

4a. (uchylony).46)

5. (uchylony).46)

6.47) Minister właściwy do spraw rynków rolnych:

1) określi, w drodze rozporządzenia:

a) rejony uprawy tytoniu, grupy odmian tytoniu przeznaczone do uprawy w poszczególnych rejonach i odmiany tytoniu należące do poszczególnych grup odmian tytoniu, mając na względzie jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa i tradycyjnie wyodrębnione rejony uprawy tytoniu oraz przepisy Unii Europejskiej obowiązujące w zakresie przyznawania wsparcia specjalnego, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tego wsparcia,

b) wymagania jakościowe, osobno dla każdej grupy odmian tytoniu, mając na względzie założenia Wspólnej Polityki Rolnej, przepisy Unii Europejskiej obowiązujące w zakresie przyznawania wsparcia specjalnego, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tego wsparcia;

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu, osobno dla każdej grupy odmian tytoniu, uwzględniając ogólną pulę środków przeznaczoną na płatność do tytoniu, szacowane wielkości produkcji w poszczególnych grupach odmian tytoniu, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności do tytoniu;

3) ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rynków rolnych, wykaz podmiotów wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 16f ust. 5.

Art. 18. 1.48) Płatności obszarowe, płatność do krów i owiec oraz płatność do tytoniu są przyznawane na wniosek rolnika.

2.48) Wniosek o przyznanie płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz płatności do tytoniu składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

4. We wniosku o przyznanie płatności obszarowych rolnik podaje wszystkie grunty rolne będące w jego posiadaniu, niezależnie od tego, czy ubiega się o przyznanie płatności obszarowych do tych gruntów.

5.49) W przypadku gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 141 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, upoważni Rzeczpospolitą Polską do przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, w danym roku, dłuższy termin składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz płatności do tytoniu, mając na względzie umożliwienie otrzymania przez rolników należnych im płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz płatności do tytoniu.

Art. 19.50) 1.51) Płatności obszarowe, płatność do krów i owiec oraz płatność do tytoniu są przyznawane w drodze decyzji.

2. W decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz płatności do tytoniu:52)

1)53) określa się zmniejszenia i wykluczenia z tych płatności, jeżeli te zmniejszenia i wykluczenia wynikają z przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz

2)54) ustala się kwotę podlegającą odliczeniu na podstawie przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, jeżeli zachodzą przesłanki ustalenia tej kwoty określone w tych przepisach, oraz

3)55) określa się zmniejszenia płatności wynikające z zastosowania modulacji, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 73/2009.

3.56) Od decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz płatności do tytoniu przysługuje odwołanie do dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

4.56) Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz płatności do tytoniu rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania.

5.56) Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz płatności do tytoniu nie wstrzymuje jej wykonania.

6.56) Decyzje w sprawie przyznania płatności obszarowych oraz płatności do krów i owiec są wydawane od dnia określenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 24aa ust. 4 wysokości stawek tych płatności, nie wcześniej jednak niż po terminie, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1913/2006”, a w przypadku decyzji dotyczących również płatności do tytoniu – nie wcześniej niż od dnia 15 kwietnia roku następującego po roku złożenia wniosku.

7. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy dotyczącej przyznania płatności obszarowych oraz płatności do krów i owiec do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek, Agencja zawiadamia rolnika, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

8.57) Agencja zawiadamia rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do tytoniu o każdym przypadku niezałatwienia sprawy dotyczącej przyznania mu tej płatności, płatności obszarowych oraz płatności do krów i owiec, do dnia 1 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

9.57) Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń lub wykluczeń oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, o których mowa w ust. 2, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony.

10.57) Za dzień doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, w przypadku gdy strona nie wystąpiła z żądaniem jej doręczenia, uważa się dzień uznania przyznanej płatności na rachunku bankowym strony.

11.57) Żądanie doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej płatności na rachunku bankowym strony.

12.57) W przypadku gdy strona wystąpiła z żądaniem doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, odwołanie od tej decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

13.57) W przypadku:

1) wszczęcia z urzędu postępowania o uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 9, jej zmianę, stwierdzenie jej nieważności lub wygaśnięcia,

2) wznowienia z urzędu postępowania zakończonego decyzją, o której mowa w ust. 9

– do zawiadomienia, o którym mowa w art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, albo postanowienia, o którym mowa w art. 149 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, dołącza się tę decyzję, o ile nie była ona uprzednio doręczona stronie na jej żądanie.

14.57) Kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5 ust. 2, udostępnia stronie na wniosek decyzję, o której mowa w ust. 9, o ile nie wystąpiła z żądaniem jej doręczenia.

15.57) Agencja przekazując na rachunek bankowy strony płatność przyznaną decyzją, o której mowa w ust. 9, w tytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona.

16.57) Na stronie internetowej Agencji zamieszcza się informację o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, oraz złożenia odwołania od tej decyzji.

Art. 20.50) 1. Kierownik biura powiatowego Agencji jest właściwy w sprawach uznawania przypadków działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 31 rozporządzenia nr 73/2009.

2.58) Uznanie danego przypadku za działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 31 rozporządzenia nr 73/2009, albo odmowa takiego uznania następuje w decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów.

3. (uchylony).59)

Art. 20a. (uchylony).60)

Art. 21. 1. W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1122/2009 jednolita płatność obszarowa, płatność uzupełniająca, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub wsparcie specjalne, o które ubiega się przekazujący, są przyznawane przejmującemu, jeżeli:61)

1) przekazanie zostało dokonane nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności;

2) przejmujący złoży wniosek do dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.

2. Przejmujący we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:

1) podaje numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru;

2) 62) składa oświadczenie o objęciu w posiadanie gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec.

3.63) Przejmujący dołącza do wniosku umowę, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego oraz zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec zostały przekazane, lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

4. Przejmujący składa wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek przez przekazującego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności przejmujący wstępuje na miejsce przekazującego.

5a.64) W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1122/2009, które zostało dokonane po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub wsparcia specjalnego, płatności te lub wsparcie to przysługują przekazującemu, jeżeli są spełnione warunki do ich przyznania.

6. (uchylony).65)

7. (uchylony).66)

8.67) Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie podlega przywróceniu.

Art. 22. 1.68) W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub wsparcia specjalnego do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych płatności lub tego wsparcia, płatności te lub wsparcie to przysługują spadkobiercy, jeżeli:69)

1) 70) odpowiednio grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, lub zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec, były w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, w posiadaniu spadkodawcy lub spadkobiercy;

1a)71) przejmuje on zobowiązania wynikające z umowy na uprawę tytoniu albo umowy kontraktacji – w przypadku płatności do tytoniu;

2) spełnia on warunki do przyznania danej płatności lub wsparcia, z tym że w przypadku płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją i płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, płatności te przysługują, o ile spadkodawca spełniał lub spadkobierca spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o wstąpienie odpowiednio do postępowania w sprawie przyznania jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub wsparcia specjalnego.

1a. (uchylony).72)

2.73) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce spadkodawcy na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

3. Spadkobierca podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca dołącza:

1) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) 74) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo

3)75) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6.76) Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1:77)

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 5,

– oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności lub wsparcia.

6a.78) Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

7.79) Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony przez spadkodawcę wniosek o przyznanie płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1.

8.79) W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzję w sprawie przyznania płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1, wydaje się po złożeniu przez spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

9.80) Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

Art. 22a.81) 1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub wsparcia specjalnego do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych płatności lub tego wsparcia, płatności te lub wsparcie to przysługują następcy prawnemu, jeżeli:82)

1) 83) odpowiednio grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, lub zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec, były w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, w posiadaniu rolnika lub następcy prawnego;

1a)84) przejmuje on zobowiązania wynikające z umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji – w przypadku płatności do tytoniu;

2) spełnia on warunki do przyznania danej płatności lub wsparcia, z tym że w przypadku płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją i płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, płatności te przysługują, o ile rolnik spełniał lub następca prawny spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o wstąpienie odpowiednio do postępowania w sprawie przyznania jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub wsparcia specjalnego.

2. (uchylony).85)

3.86) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

4. Następca prawny podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 3, numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, następca prawny dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

6.87) Wniosek, o którym mowa w ust. 3, następca prawny składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1.

7. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie podlega przywróceniu.

Art. 22b.88) 1. W przypadku gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów, złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 lub art. 22a ust. 3, wnioski te są rozpatrywane łącznie przez kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5 ust. 2.

2. W przypadku gdy rolnik, który za dany rok kalendarzowy złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów, złożył za dany rok kalendarzowy również wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 lub art. 22a ust. 3, do kierownika biura powiatowego Agencji innego niż kierownik, o którym mowa w art. 5 ust. 2, kierownik, do którego został złożony wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 lub art. 22a ust. 3, przekazuje ten wniosek wraz z aktami sprawy, w celu łącznego rozpoznania wniosków złożonych przez tego rolnika, do kierownika, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zawiadamiając o tym rolnika na piśmie.

3. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów zostanie wydana przed złożeniem przez rolnika wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 lub art. 22a ust. 3, lub przekazaniem, o którym mowa w ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5 ust. 2, dokonuje zmiany decyzji w sprawie przyznania tych płatności lub tego wsparcia, jeżeli istnieje konieczność dokonania ich zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności lub zastosowania art. 132 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009 lub modulacji zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 73/2009.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zmiany decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów dokonuje się bez zgody strony.

Art. 23. (uchylony).

Art. 24. 1. Rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i który złożył wniosek o przyznanie tej płatności oraz który zawarł:

1) 89) na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowę dostawy buraków cukrowych zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2006, str. 1) albo

2) na rok gospodarczy 2005/2006 umowę dostawy buraków cukrowych z producentem cukru, który zrzekł się w roku gospodarczym 2006/2007 kwoty zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2006, str. 42)

– przysługuje płatność cukrowa.

1a. Płatność cukrowa przysługuje również w przypadku gdy buraki cukrowe były objęte umową dostawy zawartą:

1) z małżonkiem rolnika wnioskującego o płatność cukrową, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu zawarcia tej umowy lub

2) 90) ze spadkodawcą rolnika wnioskującego o płatność cukrową lub ze spadkodawcą małżonka rolnika wnioskującego o płatność cukrową, lub

2a)91) z poprzednikiem rolnika wnioskującego o płatność cukrową, który stał się jego następcą prawnym w wyniku rozwiązania albo przekształcenia albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1, lub

3) 90) z przekazującym gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik wnioskujący o płatność cukrową lub małżonek tego rolnika mógłby dziedziczyć z ustawy przekazane gospodarstwo rolne.

1b.92) Jeżeli w wyniku przekazania gospodarstwa, o którym mowa w ust. 1a pkt 3, uprawnionych do otrzymania płatności cukrowej jest więcej niż jeden rolnik, płatność cukrową przyznaje się temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę.

2.93) Wysokość płatności cukrowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn ilości buraków cukrowych objętych umową dostawy, o której mowa w ust. 1 i 1a, przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. L 299 z 16.11.2007, str. 1) i stawki tej płatności na 1 tonę buraków cukrowych, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości oraz niezgodności.

3. Płatność cukrową przyznaje się na wniosek rolnika w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, o której mowa w art. 19 ust. 1.

4.94) W przypadku gdy rolnik albo spadkodawca rolnika, albo spadkodawca małżonka rolnika, albo poprzednik rolnika, o którym mowa w ust. 1a pkt 2a, nie występował uprzednio z wnioskiem o przyznanie płatności cukrowej, do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się oryginał umowy, o której mowa w ust. 1, albo kopię tej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez producenta cukru.

5.95) Do płatności cukrowej przepisy art. 7 ust. 5, art. 18 ust. 2, 3 i 5 oraz art. 19 ust. 2–5 i 7–16 stosuje się odpowiednio.

6.96) Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności cukrowej, uwzględniając wysokość kwoty określonej na ten cel w rozporządzeniu nr 73/2009.

Art. 24a. 1.97) Rolnikowi przysługuje płatność do pomidorów, zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009, jeżeli rolnik ten:

1) spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie;

2) dostarczył w roku gospodarczym 2006/2007 pomidory do przetworzenia zgodnie ze świadectwem dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa, określonym na podstawie przepisów o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych.

2. Płatność do pomidorów przysługuje do masy netto pomidorów, o których mowa w ust. 1, dopuszczonych do przetworzenia, dostarczonych przez:

1) wnioskującego o płatność do pomidorów lub

2) małżonka wnioskującego o płatność do pomidorów, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w roku gospodarczym, o którym mowa w ust. 1, lub

3) 98) spadkodawcę wnioskującego o płatność do pomidorów lub spadkodawcę małżonka wnioskującego o płatność do pomidorów, lub

3a)99) poprzednika rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów, który stał się jego następcą prawnym w wyniku rozwiązania albo przekształcenia albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1, lub

4) 98) przekazującego gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik wnioskujący o płatność do pomidorów lub małżonek tego rolnika mógłby dziedziczyć z ustawy przekazane gospodarstwo rolne.

2a.100) Jeżeli w wyniku przekazania gospodarstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, uprawnionych do otrzymania płatności do pomidorów jest więcej niż jeden rolnik, płatność do pomidorów przyznaje się temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę.

3.101) Wysokość płatności do pomidorów w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn masy netto pomidorów, o której mowa w ust. 2, i stawki tej płatności na 1 tonę pomidorów, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości oraz niezgodności.

4. Płatność do pomidorów przyznaje się na pisemny wniosek.

5. Płatność do pomidorów przyznaje się w decyzji w sprawie przyznania płatności, o której mowa w art. 19 ust. 1. W decyzji określa się ilość pomidorów, do której przysługuje rolnikowi płatność do pomidorów, na podstawie świadectw dostawy, o których mowa w ust. 1, będących w posiadaniu Agencji.

6.102) Do płatności do pomidorów przepisy art. 7 ust. 5, art. 18 ust. 2, 3 i 5 oraz art. 19 ust. 2–5 i 7–16 stosuje się odpowiednio.

7.103) Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności do pomidorów, uwzględniając wysokość kwoty określonej na ten cel w art. 127 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009 oraz masę netto pomidorów dopuszczonych do przetworzenia w roku gospodarczym 2006/2007.

Art. 24aa.104) 1. Rolnikowi przysługuje oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich, o której mowa w art. 129 rozporządzenia nr 73/2009, zwana dalej „oddzielną płatnością do owoców miękkich”, jeżeli:

1) spełnia on warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie;

2) przyznano mu za 2008 r. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, o których mowa w art. 98 ust. 1–4 rozporządzenia nr 73/2009.

2. Oddzielna płatność do owoców miękkich przysługuje do powierzchni uprawy owoców miękkich, do której przyznano przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, o których mowa w art. 98 ust. 1–4 rozporządzenia nr 73/2009, za 2008 r., również w przypadku gdy płatności te zostały przyznane:

1) małżonkowi rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu przyznania tej płatności, lub

2) spadkodawcy rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich lub spadkodawcy małżonka rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich, lub

3) poprzednikowi rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich, który stał się jego następcą prawnym w wyniku rozwiązania albo przekształcenia albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, z wyłączeniem śmierci poprzednika rolnika, lub

4) przekazującemu gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik wnioskujący o oddzielną płatność do owoców miękkich lub małżonek tego rolnika mógłby dziedziczyć z ustawy przekazane gospodarstwo rolne.

3. Jeżeli w wyniku przekazania gospodarstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, uprawniony do otrzymania oddzielnej płatności do owoców miękkich jest więcej niż jeden rolnik, oddzielną płatność do owoców miękkich przyznaje się temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę oddzielnej płatności do owoców miękkich, uwzględniając wysokość kwoty określonej na ten cel w rozporządzeniu nr 73/2009.

Art. 24ab.104) 1. Rolnikowi przysługuje płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego, zwana dalej „płatnością niezwiązaną do tytoniu”, jeżeli rolnik ten:

1) spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie;

2) w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 303), zwanej dalej „ustawą o organizacji rynków”.

2. Płatność niezwiązana do tytoniu może zostać przyznana rolnikowi, który w dniu 14 marca 2012 r. nie był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy o organizacji rynków, jeżeli:

1) małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność był w tym dniu wpisany do tego rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu 14 marca 2012 r., albo

2) rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, albo

3) rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego, albo

4) do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy prawo, o którym mowa w art. 33fb ust. 1 ustawy o organizacji rynków, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją, o której mowa w art. 33fb ustawy o organizacji rynków.

3. Zbywcy gospodarstwa od dnia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie przysługuje płatność niezwiązana do tytoniu.

4. Jeżeli w wyniku dziedziczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, albo nabycia gospodarstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu uprawniony jest więcej niż jeden rolnik, płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w decyzji w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza nabycie z mocy ustawy prawa, o którym mowa w art. 33fb ust. 1 ustawy o organizacji rynków, oraz określa ilość surowca tytoniowego stanowiącą indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, po wyrażeniu opinii w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie nabycia tego prawa oraz określenia tej ilości przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

6. Wysokość płatności niezwiązanej do tytoniu w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn ilości surowca tytoniowego stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, i stawki tej płatności za 1 kilogram surowca tytoniowego, po uwzględnieniu art. 132 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009.

7. Płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się na wniosek rolnika w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowej, o której mowa w art. 19 ust. 1.

8. Do płatności niezwiązanej do tytoniu przepisy art. 7 ust. 5, art. 18 ust. 2, 3 i 5, art. 19 ust. 2–5 i 7–16 stosuje się odpowiednio.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności niezwiązanej do tytoniu, uwzględniając maksymalną wysokość środków finansowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w decyzji wydawanej na podstawie art. 132 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009 oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok.

Art. 24ac.104) 1. Rolnikowi przysługuje płatność uzupełniająca w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, zwana dalej „płatnością niezwiązaną do skrobi”, jeżeli rolnik ten:

1) spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie;

2) w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 38c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.105)) (w brzmieniu z dnia 4 lipca 2009 r., Dz. U. Nr 95, poz. 792), zwanej dalej „ustawą o ARR”.

2. Płatność niezwiązana do skrobi może zostać przyznana rolnikowi, który w dniu 14 marca 2012 r. nie był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 38c ust. 1 ustawy o ARR, jeżeli:

1) małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność był w tym dniu wpisany do tego rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu 14 marca 2012 r., albo

2) rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, albo

3) rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi nabywcy gospodarstwa rolnego, albo

4) do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy prawo, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy o ARR, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją, o której mowa w art. 38b ustawy o ARR.

3. Zbywcy gospodarstwa od dnia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie przysługuje płatność niezwiązana do skrobi.

4. Jeżeli w wyniku dziedziczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, albo nabycia gospodarstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, do otrzymania płatności niezwiązanej do skrobi uprawniony jest więcej niż jeden rolnik, płatność niezwiązaną do skrobi przyznaje się temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w decyzji w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do skrobi, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza nabycie z mocy ustawy prawa, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy o ARR, oraz określa ilość ekwiwalentu skrobi stanowiącą indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 38b ust. 7 ustawy o ARR, po wyrażeniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego opinii w zakresie nabycia tego prawa oraz określenia tej ilości przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

6. Wysokość płatności niezwiązanej do skrobi w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn ilości ekwiwalentu skrobi stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 38b ust. 7 ustawy o ARR, i stawki tej płatności na 1 tonę skrobi, po uwzględnieniu art. 132 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009.

7. Płatność niezwiązaną do skrobi przyznaje się na wniosek rolnika w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowej, o której mowa w art. 19 ust. 1.

8. Do płatności niezwiązanej do skrobi przepisy art. 7 ust. 5, art. 18 ust. 2, 3 i 5, art. 19 ust. 2–5 i 7–16 stosuje się odpowiednio.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności niezwiązanej do skrobi, uwzględniając maksymalną wysokość środków finansowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w decyzji wydawanej na podstawie art. 132 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009 oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok.

Art. 24b. 1.106) W przypadku gdy z przepisów Unii Europejskiej dotyczących płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, w tym z przepisów wydanych przez Komisję Europejską działającą w trybie art. 141 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, wynika obowiązek zastosowania zmniejszenia (redukcji) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności, w wyniku przekroczenia wielkości środków finansowych przewidzianych dla Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na ten rodzaj płatności lub w wyniku przekroczenia przewidzianej dla Rzeczypospolitej Polskiej wielkości powierzchni gruntów lub ilości roślin, lub liczby zwierząt, lub produktów rolnych, które mogą być objęte danym rodzajem płatności, Prezes Agencji ustala niezwłocznie wielkość tego przekroczenia i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa informacje w tym zakresie.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określa, w drodze rozporządzenia, wielkość zmniejszenia (redukcji) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności, mając na uwadze przekazane przez Prezesa Agencji informacje, o których mowa w ust. 1, oraz zasady ustalania wielkości takich zmniejszeń (redukcji) określone w przepisach Unii Europejskiej.

3. Organ właściwy w sprawach płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi, na podstawie wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, ustala wielkość zmniejszenia (redukcji) kwoty danej płatności, przyznanej lub przypadającej na dany podmiot uprawniony do uzyskania tej płatności, albo zmniejszenia (redukcji) podstawy do przyznania takiemu podmiotowi płatności, wyrażonego w przeliczeniu na jednostkę powierzchni gruntu, ilość roślin, liczbę zwierząt albo ilość produktów rolnych, stanowiącą tę podstawę:107)

1) z urzędu, bez zgody strony, w drodze decyzji zmieniającej decyzję o przyznaniu danej płatności – w przypadku gdy płatność została przyznana;

2) w decyzji o przyznaniu danej płatności – w przypadku gdy płatność ta nie została jeszcze przyznana;

3) w decyzji o wypłacie danej płatności – w przypadku gdy przepisy przewidują wydanie takiej decyzji;

4) z urzędu, bez zgody strony, w drodze decyzji zmieniającej decyzję o wypłacie danej płatności – w przypadku gdy przepisy przewidują wydanie decyzji o wypłacie tej płatności, a środki z tytułu tej płatności nie zostały wypłacone.

4.108) W przypadku gdy dana płatność została już wypłacona, zwrotu z tytułu zmniejszenia (redukcji) tej płatności dokonuje się w trybie określonym w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla zwrotu kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

5. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

6.109) Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku gdy zmniejszenie (redukcja) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności jest możliwe do zastosowania w toku postępowania w sprawie o przyznanie danej płatności na podstawie przepisów Unii Europejskiej dotyczących płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, w tym przepisów wydanych przez Komisję Europejską działającą w trybie art. 141 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, z tym że jeżeli przepisy te nie określają trybu dokonania tego zmniejszenia (redukcji), ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 24c.110) Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi, w tym szczegółowe warunki lub tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy lub małżonkowi rolnika, lub przejmującemu gospodarstwo, a także szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy poszczególnych roślin lub grunty orne, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tych płatności.

Art. 25. 1.111) Rolnik składa wnioski w sprawach dotyczących płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi i zgody, o której mowa w art. 28 ust. 1, na formularzach opracowanych oraz przesłanych lub udostępnionych przez Agencję.

2.111) Agencja przesyła formularz oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) lub udostępnia je na stronie internetowej Agencji, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie płatności obszarowych w poprzednim roku. Formularz oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) udostępniony na stronie internetowej Agencji zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych. Do udostępnienia materiału graficznego (materiału geograficznego) na stronie internetowej Agencji przepisy w zakresie loginu i kodu dostępu wydane na podstawie ust. 7 stosuje się odpowiednio.

2a.112) Do informacji dotyczącej maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 1122/2009, przesłanej lub udostępnionej rolnikowi zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności obszarowych przepisu art. 77 § 4 zdanie drugie Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

2b.113) Agencja przesyła wraz z formularzem oraz materiałem graficznym, o których mowa w ust. 2, pouczenie o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 9, oraz złożenia odwołania od tej decyzji.

3.114) W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rolnik składa kolejny wniosek o przyznanie płatności obszarowych na formularzu przesłanym lub udostępnionym przez Agencję i dołącza do niego materiał graficzny (materiał geograficzny) przesłany lub udostępniony przez Agencję.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rolnik może również złożyć za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji.

4a.115) Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, a z przepisów ustawy lub przepisów wydanych na podstawie ust. 6, art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a lub art. 24c wynika obowiązek dołączenia do wniosku dokumentów, to do tego wniosku dołącza się:

1) w przypadku dokumentów, na których jest wymagany podpis osoby trzeciej:

a) kopie tych dokumentów w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 lub

b) te dokumenty w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym;

2) w przypadku pozostałych dokumentów – te dokumenty, w formie elektronicznej, utworzone za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji.

4b.115) W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4a pkt 1 lit. a, nie zostały dołączone do wniosku złożonego za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, dokumenty te można złożyć bezpośrednio do kierownika biura powiatowego Agencji lub nadać w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

5. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny.

6.116) Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi oraz zawarcie we wnioskach danych niezbędnych do prawidłowego przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, a także przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1.

7.117) Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składnia wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, w tym format pliku, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w formie elektronicznej, mając na względzie identyfikację rolnika oraz zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Art. 26.118) W przypadku śmierci albo rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności cukrowej, płatności do pomidorów, oddzielnej płatności do owoców miękkich, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania, płatności te przyznaje się z urzędu spadkobiercy albo następcy prawnemu, któremu przyznano jednolitą płatność obszarową.

Art. 27. 1.119) Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi rolnik, do którego została skierowana decyzja, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.

1a.120) Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi rolnik, do którego została skierowana decyzja, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu.

2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.

3.121) Należności z tytułu płatności przyznanych w decyzji, o której mowa w ust. 1, są przedmiotem dziedziczenia.

4.122) Jeżeli płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, płatność do krów i owiec, płatność do tytoniu, płatność niezwiązana do tytoniu lub płatność niezwiązana do skrobi nie zostały przekazane na rachunek bankowy spadkodawcy, spadkobierca rolnika, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę przyznanych płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego spadkodawca złożył wniosek o przyznanie tych płatności, wraz z:123)

1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu albo

2) 124) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza – w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo

3) 125) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji

– jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi.126)

4a.127) W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, spadkobierca składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

4b.128) Jeżeli płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, płatność do krów i owiec, płatność do tytoniu, płatność niezwiązana do tytoniu lub płatność niezwiązana do skrobi nie zostały przekazane na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 1a, jego następca prawny, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1a, składa wniosek o wypłatę przyznanych płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji.

4c.127) Do wniosku, o którym mowa w ust. 4b, następca prawny dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

5.129) Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4:

1) dołącza do tego wniosku albo

2) składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 4a

– oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wypłatę mu płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi.130)

5a.131) Zgoda, o której mowa w ust. 5, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 4, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

6.132) W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty tych płatności.

7.132) W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, decyzje, o których mowa w ust. 1 i 1a, wygasają z mocy prawa.

Art. 28. 1.133) Gdy w danym roku stosunek wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w rozumieniu art. 2 lit. h rozporządzenia nr 73/2009 ustalony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009, w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego ustalonego zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 1122/2009, zwanego dalej „wskaźnikiem referencyjnym”, zmaleje więcej niż o 5%, zmiana sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części, zadeklarowanych przez rolnika w danym roku we wniosku o przyznanie płatności obszarowych, wymaga zgody kierownika biura powiatowego Agencji.

2. Wniosek o udzielenie zgody jest składany nie później niż na 30 dni przed planowaną zmianą sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części.

3. Wnioski o udzielenie zgody są rozpatrywane według kolejności wpływu.

4. Odmawia się udzielenia zgody, jeżeli w danym roku z danych zgromadzonych w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności wynika, że stosunek, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego zmalał o więcej niż 8%.

5. Zgodę oraz odmowę udzielenia zgody wydaje się w drodze decyzji.

6.134) Jeżeli w danym roku stosunek, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego zmalał więcej niż o 8%, rolnik posiadający grunty przekształcone z trwałych użytków zielonych dokonuje przekształcenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1122/2009, do dnia 15 maja roku następnego.

6a.135) Przekształcenie trwałych użytków zielonych bez zgody, o której mowa w ust. 1, oraz nieprzekształcenie trwałych użytków zielonych, o którym mowa w ust. 6, stanowi niezgodność.

7.136) W przypadku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, procent, o jaki rolnicy posiadający grunty przekształcone z trwałych użytków zielonych dokonują przekształcenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1122/2009, biorąc pod uwagę posiadaną przez rolników wielkość powierzchni gruntów przekształconych z trwałych użytków zielonych oraz konieczność zachowania wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych na odpowiednim poziomie.

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze obwieszczenia, ogłasza corocznie do dnia 30 listopada, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, procent, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego.

Art. 29. 1. W przypadku niewykonania przez rolnika obowiązku, o którym mowa w art. 28 ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczące grzywny w celu przymuszenia.

2. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku, o którym mowa w art. 28 ust. 6, jest Prezes Agencji.

Art. 29a. (uchylony).137)

Art. 29b. 1.138) Pomoc do plantacji trwałych podlega zwrotowi w całości lub w części, jeżeli rolnik nie spełni warunków określonych w decyzji w sprawie przyznania pomocy do plantacji trwałych, w trybie określonym w przepisach o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych dla zwrotu kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dokonywania zwrotu całości lub części pomocy do plantacji trwałych, mając na względzie rodzaj i stopień naruszenia warunków przyznania tej pomocy.

Art. 29c. (uchylony).139)

Art. 29d. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy do plantacji trwałych rolnik, do którego decyzja została skierowana, zmarł, przepisy art. 27 stosuje się odpowiednio, z tym że:

1) wniosek, o którym mowa w art. 27 ust. 4, spadkobierca składa do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, do którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy do plantacji trwałych przez spadkodawcę;

2) decyzję w sprawie wypłaty pomocy do plantacji trwałych wydaje dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, o którym mowa w pkt 1;

3) 140) spadkobierca jest obowiązany spełnić warunki określone w decyzji w sprawie przyznania pomocy do plantacji trwałych – w przypadku przyznania pomocy do plantacji trwałych lub wydania decyzji o wypłacie pomocy do plantacji trwałych.

Art. 30. 1. Agencja przeprowadza kontrole:

1)141) administracyjne i na miejscu, określone w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, w tym kontrole w ramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, z zastrzeżeniem art. 31a i 32;

2) (uchylony);142)

3) (uchylony).143)

2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi, określonymi na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1.

3. Prezes Agencji ustala sposób i metody typowania do kontroli, o których mowa w ust. 1, oraz liczbę podmiotów, które należy objąć określoną kontrolą.

Art. 30a. (uchylony).144)

Art. 31. 1. Czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu określonej w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, przeprowadzanej przez Agencję, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie rolnikowi, jeżeli jest on obecny podczas kontroli.

4.145) Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009.

5.146) Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

4) pobierania próbek do badań;

5) żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych.

6.147) Z czynności kontrolnych sporządza się raport zgodnie z art. 32 i art. 54 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 1122/2009, który w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 24 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 73/2009, zawiera również informację, o której mowa w art. 54 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009, oraz termin, o którym mowa w art. 71 ust. 3 rozporządzenia nr 1122/2009.

7. W przypadku gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych, dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, chyba że bezpośrednio po zakończeniu kontroli rolnik, który był obecny podczas kontroli, zgłosił umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w raporcie, osobie, która go sporządziła.

8.148) Jeżeli rolnik zrealizował wskazane w raporcie działania naprawcze, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, składa oświadczenie o zrealizowaniu tych działań, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego w sprawie przyznania płatności bezpośrednich, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów.

Art. 31a.149) 1.150) Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009, jest właściwy do przeprowadzania kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów wskazanych w rozporządzeniu nr 73/2009 w załączniku II, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 13.

2.150) Czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej „kontrolą wymogów”, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

4.151) W przypadku konieczności wykonania czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w ust. 1, poza obszarem działania powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1, lekarz ten upoważnia do wykonania tych czynności powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na położenie siedziby stada w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Do czynności kontrolnych przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie siedziby stada:

1) wykonuje czynności kontrolne w ramach kontroli wymogów w miejscu, zakresie i terminie wskazanym w upoważnieniu;

2) sporządza protokół z wykonania czynności kontrolnych;

3) niezwłocznie przekazuje protokół, o którym mowa w pkt 2, powiatowemu lekarzowi weterynarii, o którym mowa w ust. 1.

6. Przed przystąpieniem do wykonania czynności kontrolnych w ramach kontroli wymogów osoba upoważniona do ich wykonania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie do wykonania czynności kontrolnych rolnikowi, jeżeli jest on obecny podczas kontroli.

7.152) Czynności kontrolne w ramach kontroli wymogów mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009.

8. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli wymogów mają prawo do:

1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego, w tym do pomieszczeń i miejsc związanych z utrzymywaniem lub przebywaniem zwierząt;

2) dostępu do zwierząt;

2a) 153) pobierania próbek do badań;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

5) żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych.

9. Rolnik jest obowiązany zapewnić przy wykonywaniu czynności kontrolnych niezbędną pomoc.

10.154) Powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport z czynności kontrolnych zgodnie z art. 54 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 1122/2009, a w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, w raporcie tym umieszcza również informację, o której mowa w art. 54 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009, oraz termin, o którym mowa w art. 71 ust. 3 rozporządzenia nr 1122/2009, i przekazuje ten raport kierownikowi biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów.

10a.155) Jeżeli rolnik zrealizował wskazane w raporcie działania naprawcze, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, składa oświadczenie o zrealizowaniu tych działań, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego w sprawie przyznania płatności bezpośrednich, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów.

11. W przypadku gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych powiatowemu lekarzowi weterynarii, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, chyba że bezpośrednio po zakończeniu kontroli rolnik, który był obecny podczas kontroli, zgłosił umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w raporcie osobie, która wykonywała czynności kontrolne.

12. Powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zgłoszone zastrzeżenia, uzupełnia ustalenia zawarte w raporcie. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, przekazuje zgłoszone zastrzeżenia, wraz ze swoim stanowiskiem do tych zastrzeżeń i raportem, do właściwego kierownika biura powiatowego Agencji.

13.156) Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymogi wskazane w rozporządzeniu nr 73/2009 w załączniku II, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzaj przeprowadzanych kontroli, z uwzględnieniem kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu, mając na względzie zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia tej kontroli.

Art. 31b.157) 1. Główny Lekarz Weterynarii, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, ustala czynniki do analizy ryzyka, na podstawie których jest przeprowadzane typowanie rolników do kontroli, o których mowa w art. 31a ust. 1, oraz liczbę gospodarstw, które zostaną objęte tymi kontrolami.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rolnictwa określą, w drodze zarządzenia, warunki i tryb współpracy Agencji i Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 31a ust. 1.

Art. 31c.149) 1.158) Przestrzeganie norm lub wymogów może podlegać kontroli administracyjnej zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 1122/2009.

2. (uchylony).159)

Art. 31d.160) 1. Oceny wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 54 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1122/2009, dokonuje się w raporcie z czynności kontrolnych, przypisując tej niezgodności odpowiednią liczbę punktów, a w przypadku stwierdzenia celowej niezgodności, o której mowa w art. 72 rozporządzenia nr 1122/2009, oceny wagi tej niezgodności dokonuje się w tym raporcie odrębnie, przypisując jej odpowiednią liczbę punktów.

2. Liczba punktów przypisana stwierdzonym niezgodnościom w raporcie z czynności kontrolnych jest uwzględniana przy dokonywaniu zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w art. 70 ust. 6–8, art. 71 ust. 1 i 3–6 oraz w art. 72 rozporządzenia nr 1122/2009.

3. Ocena wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 54 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1122/2009, dokonana w raporcie z czynności kontrolnych, jest uwzględniana w postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy finansowej w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w których warunkiem przyznania tej pomocy jest spełnianie wymogów lub norm przez rolnika będącego wnioskodawcą lub beneficjentem tej pomocy.

Art. 32. 1. Agencja Rynku Rolnego przeprowadza kontrole:

1) w zakresie wykorzystania lub przetwarzania roślin energetycznych w gospodarstwie, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004, na cele energetyczne, o których mowa w art. 35 lit. b tego rozporządzenia;

2) zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych w zakresie:

a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami rozporządzenia nr 1973/2004,

b) spełniania warunków, o których mowa w art. 11;

3) o których mowa w art. 38 i 39 rozporządzenia nr 1973/2004, w tym dokonuje ustalenia wartości ekonomicznej zgodnie z art. 38 ust. 6 tego rozporządzenia;

4) w zakresie spełniania obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6;

5) w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy do plantacji trwałych;

6)161) pierwszych przetwórców surowca tytoniowego w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 16f ust. 1;

7)161) punktów odbioru surowca tytoniowego w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 16j ust. 2;

8)161) partii surowca tytoniowego w zakresie spełniania wymagania, o którym mowa w art. 16j ust. 7, oraz wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 1 lit. b.

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1.

3. Prezes Agencji Rynku Rolnego ustala dodatkowe kryteria analizy ryzyka, o których mowa w art. 39 ust. 4 lit. f rozporządzenia nr 1973/2004.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 6 rozporządzenia nr 1973/2004, organem właściwym do ustalania średnich cen jest Prezes Agencji Rynku Rolnego.

Art. 33. 1.162) Czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu, o których mowa w art. 32 ust. 1:

1) pkt 1–7, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego;

2) pkt 8, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, o którym mowa w art. 16j ust. 8.

2.162) Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, zawierają wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie kontrolowanemu.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności kontrolowanego.

5. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1, mają prawo do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, związanych z wykorzystywaniem roślin energetycznych na cele energetyczne lub przetwarzaniem tych roślin, produktów pośrednich i produktów ubocznych na produkty energetyczne;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

3) wglądu do dokumentów lub innych nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów lub innych nośników informacji;

4) wstępu na teren gospodarstwa, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004, na którego obszarze jest uprawiana plantacja, do której przyznano pomoc do plantacji trwałych;

5)163) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, związanych z odbiorem, pierwszym przetwarzaniem lub przechowywaniem surowca tytoniowego.

6.164) Z czynności kontrolnych w ramach kontroli na miejscu, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–7, sporządza się raport.

7. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu.

Art. 34. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia:165)

1) warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz kontroli określonych w art. 32 ust. 1 pkt 2 lit. b, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju;

2) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu.

2. (uchylony).

3.166) Minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych mogą określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli na miejscu w ramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, mając na względzie zapewnienie przeprowadzenia tych kontroli w jednolity sposób na obszarze całego kraju.

Art. 35. Przepisy dotyczące kontroli administracyjnej i kontroli na miejscu określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio do kontroli:

1)167) wielkości powierzchni, o których mowa w art. 7 ust. 2, zadeklarowanej przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności uzupełniającej;

2) w zakresie spełniania warunków do przyznania płatności uzupełniającej.

Art. 36. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze zarządzenia, warunki i tryb współpracy pomiędzy Agencją a Agencją Rynku Rolnego w zakresie przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych oraz pomocy do plantacji trwałych.

Art. 37.168) 1. Agencja wypłaca płatności obszarowe, płatność cukrową, płatność do pomidorów, płatność do krów i owiec, płatność do tytoniu, płatność niezwiązaną do tytoniu oraz płatność niezwiązaną do skrobi w terminach określonych w art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009.

2. W przypadku gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 141 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, upoważni Rzeczpospolitą Polską do dokonania zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi, zgodnie z warunkami określonymi w art. 29 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 73/2009, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia:

1) termin rozpoczęcia wypłat zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi lub

2) wysokość wypłat zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi, lub

3) obszary objęte wypłatami zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi

– mając na względzie wielkość szkód, które powstały w gospodarstwach rolnych na skutek nadzwyczajnych okoliczności, ze względu na wystąpienie których Rzeczpospolita Polska została upoważniona do dokonania przed dniem 1 grudnia wypłat zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi.

3. W przypadku dokonywania wypłaty zaliczkowej płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi, w decyzji w sprawie przyznania tych płatności określa się wysokość i termin wypłaty zaliczkowej płatności.

Art. 37a.169) 1.170) Zmniejszenia lub wykluczenia, o których mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, nie stosuje się, jeżeli to zmniejszenie albo wykluczenie wynosi nie więcej niż równowartość kwoty 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.

2. (uchylony).171)

3.172) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów:173)

1) podaje się informację o niezastosowaniu zmniejszenia lub wykluczenia;

2) nakazuje się realizację w wyznaczonym terminie, o którym mowa w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009, określonych działań naprawczych mających na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności.

3a.174) Agencja jest właściwa do podjęcia działań, o których mowa w art. 23 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 73/2009, w tym kontroli realizacji działań, o których mowa w ust. 3 pkt 2, a w przypadku gdy niezgodność dotyczy wymogu, do którego kontroli, na podstawie art. 31a ust. 1 jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, do podjęcia tych działań jest właściwy ten lekarz.

4. Działania, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powinny być współmierne do rodzaju stwierdzonych niezgodności i nie mogą być nadmiernie uciążliwe dla rolnika.

5.175) W przypadku gdy rolnik nie podjął działań naprawczych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie wyznaczonym w decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, stosuje się art. 29 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.176)).

Art. 37b.177) 1. W przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, zmniejszenia, o którym mowa w art. 70 ust. 6–8, art. 71 oraz art. 72 rozporządzenia nr 1122/2009, nie stosuje się.

2.178) Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności bezpośrednich, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów została wydana przed upływem terminu wskazanego w raporcie z czynności kontrolnych, a rolnik nie zrealizował w tym terminie działań naprawczych, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, zmniejszenia z tytułu stwierdzenia drobnej niezgodności dokonuje się, zmieniając tę decyzję.

2a.179) Agencja jest właściwa do podjęcia działań, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, a w przypadku gdy drobna niezgodność dotyczy wymogu, do którego kontroli na podstawie art. 31a ust. 1 jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, do podjęcia tych działań jest właściwy ten lekarz.

3.180) W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiany decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów dokonuje się bez zgody strony.

Art. 37c.177) Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 54 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1122/2009, w zależności od rodzaju stwierdzonego naruszenia,

2) przypadki, które uznaje się za drobną niezgodność, oraz liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej drobnej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 54 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1122/2009,

3) wyrażoną w procentach wielkość zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom

– biorąc pod uwagę przeprowadzenie oceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, art. 47, art. 70 ust. 6–8, art. 71 ust. 1 i 3–6 oraz w art. 72 rozporządzenia nr 1122/2009, jak również wielkość gospodarstwa rolnego, jego położenie geograficzne, liczbę zwierząt znajdujących się w gospodarstwie rolnym oraz liczbę zwierząt nieoznakowanych zgodnie z wymogami.

Art. 38.181) W przypadku gdy kwota z tytułu płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, nie może zostać przekazana na rachunek bankowy rolnika z przyczyn niezależnych od Agencji, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza wygaśnięcie decyzji w sprawie przyznania tej płatności, jeżeli od dnia, w którym decyzja o jej przyznaniu stała się ostateczna, upłynęły co najmniej 2 lata.

Art. 39.181) W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ wyższego stopnia może zmienić decyzję ostateczną w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, na mocy której strona nabyła prawo, również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to nabytych przez tę stronę praw.

Art. 40.182) 1.183) Kierownik biura powiatowego Agencji odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych jednolitej płatności obszarowej, wsparcia specjalnego, oddzielnej płatności do owoców miękkich, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przypadku gdy kwota każdej z tych płatności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych z tytułu zmniejszenia lub wykluczenia, o których mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, w przypadku gdy rolnik nie podjął działań naprawczych.

Art. 40a.184) Należności ustalone w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, nie mogą być przedmiotem umowy przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią (przelewu), o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.

Art. 41. W przypadku gdy przepisy rozporządzenia nr 73/2009, w tym przepisy wydane przez Komisję Europejską działającą w trybie art. 141 ust. 2 tego rozporządzenia, określają obowiązek podjęcia działań lub umożliwiają realizację uprawnień przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub właściwy organ, lub agencję płatniczą, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia:185)

1) wyznaczyć Agencję lub Agencję Rynku Rolnego jako jednostkę organizacyjną wykonującą określone obowiązki lub uprawnienia lub

2) określić zadania realizowane przez Agencję lub Agencję Rynku Rolnego, lub sposób i tryb ich realizacji, lub

3) określić szczegółowe warunki dotyczące przyznawania płatności określonych tymi przepisami

– mając na względzie realizację celów określonych w przepisach Unii Europejskiej w zakresie płatności określonych tymi przepisami.

Art. 42. 1. Prezes Agencji, na podstawie danych dotyczących powierzchni działek rolnych zadeklarowanych we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych, oblicza średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w danym roku.

2. Informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, w danym roku, Prezes Agencji ogłasza corocznie, w terminie do dnia 30 września tego roku, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz na stronie internetowej Agencji.

Art. 43. (uchylony).186)

Art. 44. 1. Kto bez wymaganej zgody kierownika biura powiatowego Agencji dokonuje zmiany sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części, zadeklarowanych przez rolnika w danym roku we wniosku o przyznanie płatności, podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 45. 1. Kto:

1) będąc wnioskodawcą wykorzystującym lub przetwarzającym rośliny energetyczne na cele energetyczne w gospodarstwie, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004:

a) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 1973/2004, lub prowadzi ten rejestr niezgodnie z przepisami,

b) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli na miejscu, o której mowa w art. 35 lit. b i art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 1973/2004,

c) nie zapewnia wartości gospodarczej produktów energetycznych uzyskanych w drodze przetwarzania, o której mowa w art. 24 ust. 6 rozporządzenia nr 1973/2004,

d) wykorzystuje lub przetwarza rośliny energetyczne na cele energetyczne niezgodnie z przepisami, w tym nie przetwarza na produkty końcowe roślin energetycznych w ilości równej co najmniej plonom reprezentatywnym albo całkowitej ilości tych roślin, w przypadku gdy dla danej rośliny energetycznej nie określono plonu reprezentatywnego, lub nie wykorzystał lub nie przetworzył roślin energetycznych do dnia, o którym mowa w art. 10a,

2) będąc zatwierdzonym podmiotem skupującym:

a) nie przekazuje roślin energetycznych pierwszej jednostce przetwórczej, zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia nr 1973/2004,

b) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli na miejscu, o której mowa w art. 39 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004,

c) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 1973/2004, lub prowadzi ten rejestr niezgodnie z przepisami,

d) odmówił podpisania oświadczenia, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004,

e) nie przyjmuje od wnioskodawcy roślin energetycznych zgodnie z zawartą umową albo całkowitej ilości roślin energetycznych, w przypadku gdy dla danej rośliny energetycznej nie określono plonu reprezentatywnego,

3) będąc zatwierdzoną pierwszą jednostką przetwórczą:

a) nie zapewnia wartości gospodarczej produktów energetycznych uzyskanych w drodze przetwarzania, o której mowa w art. 24 ust. 6 rozporządzenia nr 1973/2004,

b) przetwarza rośliny energetyczne na cele energetyczne niezgodnie z przepisami, w tym nie przetwarza na produkty końcowe określone w umowie roślin energetycznych w ilości równej co najmniej plonom reprezentatywnym albo całkowitej ilości tych roślin, w przypadku gdy dla danej rośliny energetycznej nie określono plonu reprezentatywnego, lub nie przetworzył roślin energetycznych do dnia 31 lipca drugiego roku po roku zbiorów,

c) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli na miejscu, o której mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 1973/2004,

d) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1973/2004, lub prowadzi ten rejestr niezgodnie z przepisami,

e) odmówił podpisania oświadczenia, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004,

f) nie przyjmuje od wnioskodawcy roślin energetycznych zgodnie z zawartą umową albo całkowitej ilości roślin energetycznych, w przypadku gdy dla danej rośliny energetycznej nie określono plonu reprezentatywnego

– podlega karze pieniężnej.

2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć równowartości zabezpieczenia, które podlegałoby przepadkowi zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1973/2004 i rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 205 z 03.08.1985, str. 5, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 186, z późn. zm.) – w przypadku naruszeń określonych w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w ust. 1, różnicując je w zależności od rodzaju tych naruszeń oraz mając na względzie przepisy art. 32 rozporządzenia nr 1973/2004.

Art. 45a. 1. Kto:

1) (uchylony),187)

2) będąc wnioskodawcą nie przechowuje kopii deklaracji, o której mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004, lub deklaracji zbiorów, o której mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004 przez okres 3 lat od dnia złożenia tych deklaracji do Agencji,

3) będąc zatwierdzonym podmiotem skupującym:

a) nie składa dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego oświadczenia o dostawie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004, lub składa je niezgodnie z przepisami,

b) nie składa dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego informacji, o której mowa w art. 27 ust. 5 rozporządzenia nr 1973/2004, lub składa ją niezgodnie z przepisami,

c) nie przechowuje kopii umowy, o której mowa w art. 25 rozporządzenia nr 1973/2004, przez okres 5 lat od dnia jej zawarcia,

4) będąc zatwierdzoną pierwszą jednostką przetwórczą:

a) nie składa dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego oświadczenia o dostawie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004, lub składa je niezgodnie z przepisami,

b) nie składa dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego informacji, o której mowa w art. 27 ust. 5 rozporządzenia nr 1973/2004, lub składa ją niezgodnie z przepisami,

c) nie przyjmuje od podmiotu skupującego roślin energetycznych zgodnie z zawartą umową, z której wynika zobowiązanie do dostarczenia roślin energetycznych,

d) nie składa dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1973/2004, lub składa ją niezgodnie z przepisami,

e) nie przechowuje kopii umowy, o której mowa w art. 25 rozporządzenia nr 1973/2004, przez okres 5 lat od dnia jej zawarcia,

5) będąc jednostką przetwórczą przetwarzającą produkty pośrednie lub uboczne, dostarczone przez zatwierdzone pierwsze jednostki przetwórcze lub przez kolejną jednostkę przetwórczą:

a) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli na miejscu, o której mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 1973/2004,

b) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1973/2004, lub prowadzi ten rejestr niezgodnie z przepisami,

6) (uchylony),188)

7)189) będąc grupą producentów tytoniu nie przekazuje kopii umowy na uprawę tytoniu zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązku przekazywania tych umów dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji

– podlega karze pieniężnej.

2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

2a.190) Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 7, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość tej kary, za dany rok kalendarzowy, nie może przekroczyć 50 000 zł.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w ust. 1, różnicując je w zależności od rodzaju tych naruszeń i społecznej szkodliwości czynu.

Art. 46. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 45 ust. 1 i art. 45a ust. 1 pkt 2–5, wymierza, w drodze decyzji, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

2. (uchylony).191)

2a.192) Karę pieniężną, o której mowa w art. 45a ust. 1 pkt 7, wymierza, w drodze decyzji, dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy producentów tytoniu.

3.193) Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2a, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

4.193) Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2a.

Art. 47. 1. Kary pieniężnej nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia czynu upłynęło 3 lata.

2. Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary.

3. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 2, przerywa się przez dokonanie pierwszej czynności egzekucyjnej, o której ukarany został powiadomiony.

4. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

5. Kolejne wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie przerywa biegu przedawnienia.

Art. 48. Egzekucja wymierzonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 49. Kary pieniężne są wpłacane na rachunek bankowy Agencji wskazany w decyzji o wymierzeniu kary.

Art. 50–52. (pominięte).

Art. 53. 1. Do postępowań w sprawach przyznania płatności lub płatności cukrowej, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Przepis art. 38 stosuje się do płatności i płatności cukrowych przyznanych w drodze decyzji, która stała się ostateczna przed dniem wejścia w życie ustawy.

3. Postępowania w sprawach dotyczących dopłat do upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne wszczęte na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 50, i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się na zasadach i w trybie określonym w przepisach dotychczasowych.

Art. 54. Zobowiązania określone we wnioskach o przyznanie płatności na rok 2005 i 2006 dotyczące utrzymywania niezmienionej powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku na rok 2005 wygasają z dniem wejścia w życie ustawy.

Art. 55. Wnioski o dokonanie zatwierdzenia podmiotów skupujących lub pierwszych jednostek przetwórczych złożone przed dniem wejścia w życie ustawy, spełniające wymagania określone w ustawie, uznaje się za wnioski złożone z zachowaniem terminu.

Art. 56. (pominięty).

Art. 57. 1. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o dobrej kulturze rolnej, należy przez to rozumieć normy.

2. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o producencie rolnym w rozumieniu przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru, należy przez to rozumieć rolnika.

Art. 58. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 2 ust. 6 oraz art. 6 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 59, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 34, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 59. Traci moc ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40, z późn. zm.194)).

Art. 60. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia195), z wyjątkiem art. 25 ust. 4, 5 i 7, które wchodzą w życie z dniem 15 marca 2008 r.

 

 

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 36, poz. 197), która weszła w życie z dniem 15 marca 2010 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 54, poz. 278), która weszła w życie z dniem 15 marca 2011 r.

3) Przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 243), która weszła w życie z dniem 15 marca 2012 r.

4) Dodana przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

5) Przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

6) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

7) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

10) Przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

11) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

13) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 20, poz. 105), która weszła w życie z dniem 17 lutego 2009 r.

14) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

15) Przez art. 1 pkt 5 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

17) Część wspólna wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

18) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

19) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

20) W 2012 r. termin ten upłynął z dniem 31 lipca, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

21) Przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

22) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

23) Przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

24) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

25) W 2012 r. termin ten upłynął z dniem 31 sierpnia, na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

26) Przez art. 1 pkt 5 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

27) Przez art. 1 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

28) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; uchylony przez art. 1 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

30) Przez art. 1 pkt 3 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. h ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. i ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

33) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. i ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. j ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

35) Przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

36) Przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

37) Przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

38) Przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

39) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

41) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

42) Przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

43) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 13.

44) Przez art. 1 pkt 12 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

45) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

46) Przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

47) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

52) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

55) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

57) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

58) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

59) Przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

60) Przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

61) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

62) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

65) Przez art. 1 pkt 15 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

66) Przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

67) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

69) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

71) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

72) Przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

73) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

74) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 13; wszedł w życie z dniem 9 lutego 2009 r.

75) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 13; wszedł w życie z dniem 9 lutego 2009 r.

76) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

77) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

78) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

79) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

80) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

81) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

82) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

83) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

84) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

85) Przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

86) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

87) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

88) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

89) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 13.

90) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

91) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

92) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

93) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 13.

94) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

95) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

96) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

97) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

98) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

99) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

100) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

101) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 13.

102) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

103) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

104) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

105) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486, Nr 247, poz. 1650 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1208.

106) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

107) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

108) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

109) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

110) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

111) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

112) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

113) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

114) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

115) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

116) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

117) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

118) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

119) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

120) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

121) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

122) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

123) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

124) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

125) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

126) Część wspólna wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

127) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

128) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

129) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

130) Część wspólna wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

131) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

132) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

133) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

134) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

135) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 13.

136) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

137) Przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

138) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

139) Przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

140) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

141) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 13.

142) Przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

143) Przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

144) Przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

145) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

146) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 13.

147) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

148) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 13; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

149) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 13.

150) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

151) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

152) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

153) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

154) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

155) Dodany przez art. 1 pkt 31 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

156) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

157) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 13; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

158) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

159) Przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

160) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 13; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

161) Dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

162) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

163) Dodany przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

164) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

165) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 13.

166) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 13.

167) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

168) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

169) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 13.

170) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

171) Przez art. 1 pkt 37 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

172) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

173) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

174) Dodany przez art. 1 pkt 37 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

175) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

176) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 243.

177) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 13; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

178) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

179) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

180) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

181) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

182) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

183) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.

184) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

185) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

186) Przez art. 2 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1349), która weszła w życie z dniem 18 grudnia 2008 r.

187) Przez art. 1 pkt 40 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

188) Przez art. 1 pkt 34 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

189) Dodany przez art. 1 pkt 34 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

190) Dodany przez art. 1 pkt 34 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

191) Przez art. 1 pkt 35 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

192) Dodany przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

193) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

194) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 361 i Nr 92, poz. 638.

195) Ustawa została ogłoszona w dniu 27 lutego 2007 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Pilarz-Herzyk

www.mamaprawniczka.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »