reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) cele, rodzaje, zakres programowy oraz wymiar czasu,

2) sposób prowadzenia,

3) sposób dokumentowania,

4) sposób nagradzania uczestników

– zajęć rehabilitacji społecznej organizowanych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 3–5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.2)), zwanych dalej „zajęciami”.

§ 2.
Zajęcia mają na celu:

1) poprawę funkcjonowania społecznego osób przebywających w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 3–5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanych dalej „domami”, w tym w szczególności:

a) wyrabianie zaradności osobistej,

b) pobudzanie aktywności społecznej,

c) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;

2) promowanie zdrowia psychicznego przez aktywizację fizyczną mieszkańców domów.

§ 3.
Określa się następujące rodzaje zajęć:

1) zajęcia terapeutyczne;

2) zajęcia z psychologiem;

3) zajęcia ruchowe;

4) zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia.

§ 4.
Zakres programowy zajęć poszczególnych rodzajów obejmuje:

1) w przypadku zajęć terapeutycznych:

a) trening funkcjonowania w codziennym życiu,

b) trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,

c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

2) w przypadku zajęć z psychologiem:

a) badanie psychologiczne,

b) terapię psychologiczną,

c) poradnictwo psychologiczne;

3) w przypadku zajęć ruchowych:

a) zajęcia sportowe,

b) turystykę,

c) rekreację;

4) w przypadku zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia:

a) terapię manualną, w tym w ramach warsztatów terapii zajęciowej,

b) zajęcia informatyczne,

c) pracę, w tym w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy.

§ 5.
1. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub grupowo w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo.

2. Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są dostosowane do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca domu.

3. Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca domu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przez kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, o którym mowa w tych przepisach, zwanego dalej „zespołem terapeutyczno-opiekuńczym”, lub przez pracownika wskazanego przez dyrektora domu, we współdziałaniu z innymi pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz z mieszkańcem domu lub jego przedstawicielem ustawowym.

4. Kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub pracownik, o którym mowa w ust. 3, ściśle współpracują w zakresie realizacji zajęć z psychologiem oraz, w miarę możliwości, za zgodą mieszkańca domu lub jego przedstawiciela ustawowego, z lekarzem psychiatrą lub neurologiem sprawującymi specjalistyczną opiekę lekarską nad mieszkańcem domu.

§ 6.
1. Zajęcia indywidualne i grupowe są dokumentowane w dziennikach zajęć prowadzonych przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

2. W dziennikach zajęć odnotowuje się w szczególności:

1) rozkład tygodniowy i czas trwania zajęć;

2) rodzaj i tematykę zajęć oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia;

3) imiona i nazwiska mieszkańców domu obecnych na zajęciach;

4) informacje dotyczące prowadzonych zajęć, służące okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców domu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

a) absencję i jej przyczyny,

b) ocenę współpracy z terapeutą,

c) aktywne lub bierne uczestnictwo w zajęciach,

d) skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach.

§ 7.
1. Mieszkańcy domu aktywnie uczestniczący w zajęciach mogą otrzymywać nagrody rzeczowe.

2. Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej sporządza kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub pracownik, o którym mowa w § 5 ust. 3.

3. Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej zawiera imię i nazwisko mieszkańca domu, imię i nazwisko osoby wnioskującej oraz propozycję nagrody rzeczowej wraz z uzasadnieniem.

4. Dyrektor domu zatwierdza wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej i określa jej wartość.

5. Wybór i zakup nagrody rzeczowej jest dokonywany w uzgodnieniu z osobą nagradzaną.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509 i 1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 132, poz. 653), które utraciło moc z dniem 12 lutego 2013 r. na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 19).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama