reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 lutego 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 45, poz. 265) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się ust. 3;

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dzień stawienia się żołnierza w jednostce wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe, stwierdza w rozkazie dziennym dowódca tej jednostki.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, właściwy organ wojskowy, o którym mowa w art. 10 ustawy, wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej, który przesyła organowi właściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe, jeżeli sam nie jest tym organem.

2. Odmowa powołania żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej następuje w formie rozkazu personalnego wydanego przez organ właściwy do powołania do zawodowej służby wojskowej, który jest doręczany żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, oraz przesyłany do organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe.

3. W przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej żołnierza rezerwy:

1) posiadającego niższy stopień wojskowy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na które ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

2) posiadającego stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, w przypadku gdy stanowisko służbowe jest określone kilkoma stopniami wojskowymi

– właściwy organ wojskowy wydaje decyzję o mianowaniu tego żołnierza na stopień wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu stanowiska służbowego albo stopniowi wojskowemu, do którego ma być zaszeregowany.

4. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o:

1) powołaniu żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej, pełnionej jako służba kontraktowa, wskazując równocześnie termin i miejsce skierowania żołnierza lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, w celu zawarcia kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej;

2) zawartym kontrakcie na pełnienie zawodowej służby wojskowej i wydanym dla celów ewidencyjnych rozkazie personalnym o wyznaczeniu żołnierza lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, powołanej do zawodowej służby wojskowej, na stanowisko służbowe, wskazując równocześnie termin i miejsce skierowania żołnierza do jednostki wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe.

5. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o:

1) powołaniu żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej pełnionej jako służba stała oraz terminie i miejscu skierowania żołnierza lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, w celu doręczenia rozkazu personalnego o powołaniu do zawodowej służby wojskowej oraz wydanego dla celów ewidencyjnych rozkazu personalnego o wyznaczeniu żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, na stanowisko służbowe;

2) terminie i miejscu skierowania żołnierza do jednostki wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355.

Załącznik 1. [WZÓR – KONTRAKT NA PEŁNIENIE ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 lutego 2014 r. (poz. 254)

WZÓR – KONTRAKT NA PEŁNIENIE ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama