reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz. U. poz. 480), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz. U. poz. 581).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz. U. poz. 581), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 listopada 2013 r. (poz. 256)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

Na podstawie art. 25b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2014 r. poz. 29) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa krajowe laboratoria będące krajowymi laboratoriami referencyjnymi, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200).

§ 2. Krajowe laboratoria referencyjne, o których mowa w § 1, właściwe dla badań:

1) prowadzonych w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) produktów pochodzenia zwierzęcego lub pasz są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 38).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Załącznik nr 1

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 33 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE KONTROLI URZĘDOWYCH PRZEPROWADZANYCH W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM PASZOWYM I ŻYWNOŚCIOWYM ORAZ REGUŁAMI DOTYCZĄCYMI ZDROWIA ZWIERZĄT I DOBROSTANU ZWIERZĄT, WŁAŚCIWE DLA BADAŃ PROWADZONYCH W KIERUNKU ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ CHORÓB ODZWIERZĘCYCH

Lp.

Nazwa laboratorium

Adres

Kierunek badań

1

2

3

4

1

Laboratorium w Zakładzie Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

98-220 Zduńska Wola,

ul. Wodna 7

1. Pryszczyca.

2. Choroba pęcherzykowa świń.

3. Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej.*)

4. Księgosusz.*)

5. Pomór małych przeżuwaczy.

6.3) Krwotoczna choroba królików.

2

Laboratorium w Zakładzie Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Klasyczny pomór świń.

2. Afrykański pomór świń.

3. Choroba Aujeszkyego u świń.

4. Zespół rozrodczo-oddechowy świń.

5. Leptospiroza.

3

Laboratorium w Zakładzie Anatomii Patologicznej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Przenośna gąbczasta encefalopatia bydła.

2. Trzęsawka owiec i kóz.

3.4) Zapalenie mózgu i rdzenia świń wywołane przez wirus choroby cieszyńskiej.

4. Gruczolakowatość płuc owiec i kóz.

4

Laboratorium w Zakładzie Wirusologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Wścieklizna.

2. Trzęsawka owiec.

3. Przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy.

4. Niedokrwistość zakaźna koni.

5. Wirusowe zapalenie tętnic koni.

6. Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła.

7. Choroba guzowatej skóry bydła.*)

8. Gorączka doliny Rift.*)

9. Choroba niebieskiego języka.

10. Ospa owiec i ospa kóz.*)

11. Afrykański pomór koni.*)

5

Laboratorium w Zakładzie Biochemii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Enzootyczna białaczka bydła.

2. Choroba maedi-visna.

3. Wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz.

6

Laboratorium w Zakładzie Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń.

2. Listerioza.

3. Wąglik.

4. Gruźlica bydła.

5. Paratuberkuloza.

6. Nosacizna.

7. Zakaźne zapalenie macicy u klaczy.

8. Tularemia.

9. Salmonelloza (w aspekcie chorób odzwierzęcych).

10. Antybiotykooporność:

1) Salmonella spp.;

2) Escherichia coli wskaźnikowa.

7

Laboratorium w Zakładzie Wirusologii Żywności i Środowiska Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Czynniki wirusowe u małży blaszkoskrzelnych.

2. (uchylony).5)

3. Myksomatoza.

4. (uchylony).5)

8

Laboratorium w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Choroba mętwikowa bydła.

2. Chlamydioza.

3. Gorączka Q.

4. Zaraza płucna bydła.

5. Zakaźna bezmleczność owiec i kóz.

6.6) Borelioza.

9

Laboratorium w Zakładzie Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Grypa ptaków.

2. Rzekomy pomór drobiu.

3. Mykoplazmozy drobiu.

10

Laboratorium w Zakładzie Chorób Wirusowych Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Choroba Mareka.

2. Choroba Derzsy'ego.

3. Wirus Zachodniego Nilu.*)

11

Laboratorium w Zakładzie Chorób Ryb Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Wiosenna wiremia karpia.

2. Wirusowa posocznica krwotoczna.

3. Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych.

4. Zakażenie herpeswirusem koi.

5. Zakaźna anemia łososi.

6. Bakteryjna choroba nerek.

7. Jersinioza.

8. Wrzodzienica.

9. Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego.

10. Zakaźny zespół owrzodzenia.

11. Marteilioza (Marteilia refringens).

12. Bonamioza (Bonamia ostreae).

13. Bonamioza (Bonamia exitiosa).*)

14. Perkinsoza.*)

15. Mikrocytoza.*)

16. Zespół Taura.*)

17. Choroba żółtej głowy.*)

18. Zespół WSS.*)

19. Zakaźna martwica trzustki.

12

Laboratorium w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Zaraza stadnicza.

2. Echinokokoza.

3. Toksoplazmoza.

4. Włośnica.

5.7) Anisakioza.

13

Laboratorium w Zakładzie Chorób Pszczół Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Zgnilec amerykański pszczół.

2. Zgnilec europejski.

3. Warroza.

 

*) W przypadku podejrzenia wystąpienia wyżej wymienionych chorób odpowiednie próbki zostaną przesłane do właściwego wspólnotowego laboratorium referencyjnego.

Załącznik nr 2

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 33 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE KONTROLI URZĘDOWYCH PRZEPROWADZANYCH W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM PASZOWYM I ŻYWNOŚCIOWYM ORAZ REGUŁAMI DOTYCZĄCYMI ZDROWIA ZWIERZĄT I DOBROSTANU ZWIERZĄT, WŁAŚCIWE DLA BADAŃ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB PASZ

Lp.

Nazwa laboratorium

Adres

Kierunki badań

1

2

3

4

1

Laboratorium w Zakładzie Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Listeria monocytogenes.

2. Escherichia coli, w tym werocytotoksyczne E.coli.

3. Campylobacter spp.

4. Salmonella spp.

5. Antybiotykooporność:

1) Campylobacter spp.;

2) Staphylococcus spp.;

3) Enterococcus spp.

6. Czynniki bakteryjne u małży blaszkoskrzelnych.

7. Gronkowce koagulazododatnie, w tym:

1) Staphylococcus aureus;

2) Enterotoksyny gronkowcowe.

8. Higiena mleka surowego:

1) ogólna liczba drobnoustrojów;

2) komórki somatyczne.

9. Obróbka cieplna mleka i produktów mleczarskich, w tym fosfataza alkaliczna.

10. Biotoksyny w małżach blaszkoskrzelnych.

11. Pozostałości substancji przeciwbakteryjnych (B1).

12.8) Histamina w rybach i produktach rybnych.

2

Laboratorium w Zakładzie Higieny Pasz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Wykrywanie i oznaczanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach.

2. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne pasz.

3. Niedozwolone antybiotykowe stymulatory wzrostu.

4. Zanieczyszczenia stałe w tłuszczach paszowych.

5. Badanie pasz genetycznie zmodyfikowanych, zawierających rzepak, bawełnę i mikroorganizmy.

6. Dodatki paszowe zaliczone do kategorii:

1) technologicznych należących do grup:

a) konserwantów,

b) dodatków do kiszonki;

2) zootechnicznych należących do grup:

a) stabilizatorów flory jelitowej,

b) innych dodatków zootechnicznych.

7. Homogeniczność pasz leczniczych.

8. Oznaczanie substancji czynnych w paszach leczniczych.

9. Substancje przeciwbakteryjne, w tym antybiotyki, sulfonamidy, chinolony w paszach.

10. Oznaczanie markerów: GTH (trójhaptenianu glicerolu) i wapna nawozowego w przetworzonych produktach pochodzenia zwierzęcego.

3

Laboratorium w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Grupa A – substancje wykazujące działanie anaboliczne oraz substancje, których stosowanie u zwierząt jest niedozwolone:

1) stilbeny, pochodne stilbenów oraz ich sole i estry;

2) substancje tyreostatyczne;

3) sterydy;

4) laktony kwasu rezorcylowego, w tym zeranol;

5) beta-agoniści;

6) substancje farmakologicznie czynne, dla których nie mogą być ustalone maksymalne limity pozostałości (substancje zakazane), określone w tabeli 2 w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 15 z 20.01.2010, str. 1, z późn. zm.).

2. Grupa B – produkty lecznicze, w tym substancje niedozwolone, które mogą być użyte do celów weterynaryjnych, zanieczyszczenia chemiczne oraz inne zanieczyszczenia w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i paszach:

1) substancje przeciwbakteryjne, w tym antybiotyki, sulfonamidy, chinolony;

2) inne produkty lecznicze:

a) leki przeciwrobacze,

b) kokcydiostatyki i nitroimidazole,

c) karbaminiany i pyretroidy,

d) neuroleptyki,

e) niesteroidowe leki przeciwzapalne,

f) inne substancje farmakologicznie czynne;

3) zanieczyszczenia chemiczne i inne zanieczyszczenia:

a) pestycydy chloroorganiczne (z wyłączeniem pasz) i polichlorowane bifenyle (PCB),

b) pestycydy fosforoorganiczne (z wyłączeniem pasz),

c) pierwiastki: ołów, kadm, rtęć, arsen,

d) mikotoksyny,

e) barwniki;

4) dodatki paszowe zaliczane do kategorii kokcydiostatyków i histomonostatyków;

5)9) wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

4

Laboratorium w Zakładzie Radiobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,

al. Partyzantów 57

1. Dioksyny (PCDD), furany (PCDF), dioksynopodobne polichlorowane bifrenyle (dl-PCB).

2. Skażenia promieniotwórcze.

3. Lotne N-nitrozoaminy.

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 4 maja 2012 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz. U. poz. 581), które weszło w życie z dniem 5 czerwca 2013 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama