| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1062), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 226).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 226), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 397)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 23 sierpnia 2010 r.

w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych

Na podstawie art. 59 ust. 7 pkt 2, art. 62c ust. 6, art. 78 ust. 9 oraz art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia oraz szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych:

1) wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego;

2) nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez:

a) zarejestrowanego odbiorcę,

b) podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju;

3) dostarczanych na terytorium kraju przez sprzedawcę za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego.

§ 2. 1. Ewidencje, o których mowa w § 1, są prowadzone w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację obrotu wyrobami akcyzowymi.

2.3) Podmioty prowadzące ewidencje, o których mowa w § 1, dokonują zamknięcia i podsumowania ewidencji za każdy miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie 3 dni po upływie ostatniego dnia każdego miesiąca.

3.3) Podmioty prowadzące w formie elektronicznej ewidencje, o których mowa w § 1, przekazują właściwemu naczelnikowi urzędu celnego raport z zamknięć i podsumowań tych ewidencji za każdy rok kalendarzowy, a na żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego raport z zamknięć i podsumowań tych ewidencji za wskazane miesiące. Raport roczny należy przekazywać w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, za który raport jest przekazywany, a w przypadku raportu przekazywanego na żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.

§ 3. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji, o których mowa w § 1, w formie papierowej, przed rozpoczęciem wypełniania karty ewidencji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone pieczęcią podmiotu prowadzącego ewidencję. Właściwy naczelnik urzędu celnego nakłada na przeszycie zamknięcie urzędowe w formie plomby zaciśniętej na elemencie mocującym przy użyciu plombownicy, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis.

2. Wpisów do ewidencji, o których mowa w § 1, należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisana w rubryce „uwagi”.

§ 4. 1. Ewidencje, o których mowa w § 1, w formie elektronicznej prowadzone są zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do ich prowadzenia i w taki sposób, aby:

1) umożliwiały wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2) umożliwiały dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

3) pozwalały na drukowanie wpisów i raportów, o których mowa w § 2 ust. 3, w porządku chronologicznym;

4) uniemożliwiały usuwanie wpisów.

2. Podmioty prowadzące ewidencje, o których mowa w § 1, w formie elektronicznej przechowują kopie ewidencji zapisane na informatycznych nośnikach danych, w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, lub w formie wydruku sporządzonego za okresy jednodniowe.

§ 5. 1. Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę zawiera:

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu;

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;

3) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do miejsca ich odbioru;

4) dane identyfikacyjne składu podatkowego, z którego wyroby akcyzowe zostały wysłane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

5) dane identyfikacyjne podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe zostały nabyte przez zarejestrowanego odbiorcę;

6) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD;

7) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty;

8) datę złożenia deklaracji podatkowej.

2. Zarejestrowany odbiorca odnotowuje nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych w ewidencji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po ich wprowadzeniu do miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

§ 6. Ewidencja wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego zawiera:

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu;

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;

3) dane identyfikacyjne importera;

4) datę i numer zgłoszenia celnego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały dopuszczone do obrotu;

5) dane identyfikacyjne miejsca importu;

6) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z miejsca importu;

7) dane identyfikacyjne podmiotu, do którego wyroby akcyzowe zostały wysłane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

8) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych przez terytorium kraju w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej;

9) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony;

10) datę złożenia deklaracji podatkowej.

§ 7. Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju zawiera:

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu;

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;

3) datę otrzymania wyrobów akcyzowych;

4) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo;

5) numer identyfikacyjny dokumentu, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały przemieszczone na terytorium kraju;

6) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty;

7) datę złożenia deklaracji podatkowej.

§ 8. Ewidencja wyrobów akcyzowych dostarczanych na terytorium kraju przez sprzedawcę za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego zawiera:

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu;

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;

3) datę otrzymania wyrobów akcyzowych przez przedstawiciela podatkowego;

4) dane identyfikacyjne sprzedawcy;

5) dane identyfikacyjne osoby fizycznej, na rzecz której wyroby akcyzowe są nabywane przez przedstawiciela podatkowego;

6) numer identyfikacyjny dokumentu, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały przemieszczone na terytorium kraju;

7) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty;

8) datę złożenia deklaracji podatkowej.

§ 9. 1. Do ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się przepis § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 234).

2. Do ewidencji wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego:

1) do dnia 31 grudnia 2010 r. – stosuje się odpowiednio przepis § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1;

2) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – stosuje się odpowiednio przepis § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach gdy zarejestrowany wysyłający dokonuje na terytorium kraju przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 151, poz. 1013).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.4)

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1342 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 939, 1231 i 1645.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 226), które weszło w życie z dniem 6 marca 2013 r.

4) Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 234), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 151, poz. 1013).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »