reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb przyznawania:

a) nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym,

b) zapomogi małżonkowi żołnierza zawodowego, a w przypadku braku małżonka dzieciom pozostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego – w razie zaginięcia żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub śmierci żołnierza zawodowego,

c) zapomogi rodzicom żołnierza zawodowego w przypadku braku małżonka i dzieci – w razie zaginięcia żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub śmierci żołnierza zawodowego,

d) zapomogi małżonkowi, dzieciom lub rodzicom żołnierza zawodowego, który zmarł w ciągu trzech lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

2) właściwe organy wojskowe wnioskujące o przyznanie oraz przyznające nagrody uznaniowe lub zapomogi.

§ 2.
1. Nagrody uznaniowe przyznaje dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 104 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwany dalej „dowódcą jednostki wojskowej”.

2. Dowódca jednostki wojskowej oraz jego przełożeni mogą również przyznać w ramach środków funduszu nagród uznaniowych i zapomóg pozostających w ich dyspozycji nagrody uznaniowe żołnierzom zawodowym skierowanym do wykonywania zadań służbowych w bezpośrednio podległej im jednostce wojskowej, w tym również pozostającym w rezerwie kadrowej lub dyspozycji, a także pełniącym służbę w podległych im jednostkach wojskowych niższego szczebla.

3. Podstawę do wypłaty nagrody uznaniowej stanowi rozkaz lub decyzja organu, który przyznał nagrodę.

§ 3.
1. Nagrody uznaniowe przyznaje się:

1) z inicjatywy dowódcy jednostki wojskowej oraz jego przełożonych;

2) na wniosek innego przełożonego żołnierza zawodowego niż przełożony, o którym mowa w § 2 ust. 2;

3) na wniosek bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego, w razie wykonywania zadań służbowych za innego żołnierza zawodowego lub pracownika wojska;

4) na wniosek bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego, w razie wykonywania zadań służbowych za innego żołnierza zawodowego przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, przesyła się drogą służbową.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, składa się w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym zastępstwo miało miejsce.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dowódca jednostki wojskowej rozpatruje nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Fakt wykonywania zadań służbowych za innego żołnierza zawodowego lub pracownika wojska stwierdza się w rozkazie lub decyzji dowódcy jednostki wojskowej.

§ 4.
Minister Obrony Narodowej może przyznać nagrodę uznaniową żołnierzowi zawodowemu z własnej inicjatywy lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej oraz przełożonych tego dowódcy, przesłany za pośrednictwem dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.
§ 5.
1. Dowódca jednostki wojskowej może przyznać zapomogę, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a, na wniosek:

1) zainteresowanego żołnierza zawodowego;

2) innego przełożonego żołnierza zawodowego niż przełożony, o którym mowa w § 2 ust. 2;

3) organu przedstawicielskiego, o którym mowa w art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Minister Obrony Narodowej może przyznać zapomogę, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a, żołnierzowi zawodowemu na wniosek:

1) zainteresowanego żołnierza zawodowego;

2) dowódcy jednostki wojskowej oraz jego przełożonych;

3) organu przedstawicielskiego, o którym mowa w art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, przesyła się Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw socjalnych.

4. Osobom, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b–d, zapomoga może być przyznana na ich wniosek lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej oraz jego przełożonych.

5. Do wniosków, o których mowa w ust. 1–4, dołącza się dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia określonego w art. 84 ust. 1 pkt 2, ust. 1a albo ust. 1ab ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

6. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy, o którym mowa w art. 84 ust. 1a albo 1ab ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, pełnił ostatnio służbę wojskową, informuje pisemnie małżonka żołnierza zawodowego, dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego lub rodziców żołnierza zawodowego o możliwości wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o przyznanie zapomogi.

§ 6.
1. Zapomoga, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b–d, jest przyznawana jednorazowo.

2. Przy przyznawaniu zapomogi, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b–d, uwzględnia się sytuację materialną rodziny żołnierza zawodowego.

§ 7.
1. W przypadku przyznania zapomogi, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b–d, wypłaty dokonuje dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostawał żołnierz zawodowy w ostatnim dniu pełnienia służby.

2. Zapomogę wypłaca się bezpośrednio w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostawał żołnierz zawodowy, albo wpłaca w formie bezgotówkowej na rachunek w banku albo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

3. Formę wypłaty zapomogi wskazuje na piśmie uprawniony do jej otrzymania członek rodziny żołnierza zawodowego.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396, z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 502.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 9, poz. 46), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama