| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową

Na podstawie art. 61b ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na finansowanie kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, zwanych dalej „kosztami nadzoru”;

2) sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wpłat, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
1. Wysokość należnej wpłaty od spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zwanej dalej „kasą”, na finansowanie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy, oblicza się jako iloczyn procentowego udziału danej kasy w sumie aktywów bilansowych wszystkich kas w danym roku kalendarzowym oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru w tym roku kalendarzowym, nie więcej jednak niż iloczyn procentowego udziału danej kasy w sumie aktywów bilansowych wszystkich kas w danym roku kalendarzowym oraz kwoty stanowiącej 0,024% sumy aktywów bilansowych wszystkich kas w tym roku kalendarzowym.

2. Sumę aktywów bilansowych w danym roku kalendarzowym ustala się według stanu na dzień 31 grudnia tego roku kalendarzowego.

§ 3.
1. Kasa ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów nadzoru, w wysokości 0,006% sumy aktywów bilansowych według stanu na dzień kończący kwartał poprzedzający kwartał, za który jest ustalana zaliczka.

2. Kasa wpłaca zaliczkę za każdy kwartał najpóźniej do końca pierwszego miesiąca tego kwartału, na rachunek bankowy urzędu obsługującego Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „Komisją”. Kasa jednocześnie przekazuje Komisji informację, w której wykazuje podstawę naliczenia zaliczki, okres, którego dotyczy, oraz jej wysokość, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. W danym roku kalendarzowym wpłaty zaliczek ulegają wstrzymaniu, w przypadku gdy kwota uiszczonych zaliczek po dokonaniu przez kasy wpłat za dany kwartał jest wyższa niż prognoza dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków na finansowanie kosztów nadzoru.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Przewodniczący Komisji, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji, informuje o wstrzymaniu wpłat zaliczek. Komunikat ogłasza się nie później niż na 14 dni przed upływem terminu wpłaty kolejnej zaliczki.

5. Kasa rozpoczynająca działalność wpłaca pierwszą zaliczkę za kwartał następujący po kwartale, w którym rozpoczęła działalność.

§ 4.
Przewodniczący Komisji, do dnia 31 lipca następnego roku kalendarzowego, ustala i podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji, sumę aktywów bilansowych wszystkich kas w roku kalendarzowym, który jest przedmiotem rozliczenia, oraz wysokość kosztów nadzoru poniesionych w tym roku kalendarzowym.
§ 5.
W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w § 4, kasa składa Komisji deklarację, w której wykazuje kwotę należnej wpłaty na finansowanie kosztów nadzoru oraz kwotę ewentualnej nadpłaty albo niedopłaty, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 6.
1. Nadpłata, o której mowa w § 5, powstaje, w przypadku gdy kwota należnej od kasy wpłaty na finansowanie kosztów nadzoru za rok kalendarzowy będący przedmiotem rozliczenia jest niższa niż kwota zaliczek wpłaconych przez daną kasę za ten rok kalendarzowy.

2. Kwota nadpłaty jest zwracana przez Komisję na rachunek bankowy wskazany przez kasę w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

§ 7.
1. Niedopłata, o której mowa w § 5, powstaje, w przypadku gdy kwota należnej od kasy wpłaty na finansowanie kosztów nadzoru za rok kalendarzowy będący przedmiotem rozliczenia jest wyższa niż kwota zaliczek wpłaconych przez daną kasę za ten rok kalendarzowy.

2. W przypadku powstania niedopłaty, kasa w terminie, o którym mowa w § 5, dokonuje wpłaty należności na rachunek bankowy urzędu obsługującego Komisję.

§ 8.
Zaliczkę należną za pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2014 r. kasa wpłaca wraz z zaliczką należną za czwarty kwartał 2014 r., nie później niż do dnia 31 października 2014 r., i w tym terminie przekazuje Komisji informację, o której mowa w § 3 ust. 2 zdanie drugie.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [WZÓR – INFORMACJA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ O WPŁACONEJ ZALICZCE NA FINANSOWANIE KOSZTÓW NADZORU]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 sierpnia 2014 r. (poz. 1212)

Załącznik nr 1

WZÓR – INFORMACJA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ O WPŁACONEJ ZALICZCE NA FINANSOWANIE KOSZTÓW NADZORU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – DEKLARACJA WPŁATY NA FINANSOWANIE KOSZTÓW NADZORU NALEŻNEJ OD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – DEKLARACJA WPŁATY NA FINANSOWANIE KOSZTÓW NADZORU NALEŻNEJ OD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »