reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE WYKONAWCZE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych,

podpisane w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej („Rzeczpospolita Polska”) i Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki („Stany Zjednoczone”), zwane dalej „Stronami”, działając na podstawie i w celu wypełnienia artykułu 10 oraz artykułu 35 ustęp 1, a także uwzględniając artykuł 19 ustęp 10 i artykuł 21 ustęp 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o Statusie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie w dniu 11 grudnia 2009 r., zwanej dalej „Umową”;

uzgadniają co następuje:

Artykuł 1 [Rejestracja lub czasowa rejestracja prywatnego pojazdu]

Jeżeli, zgodnie z artykułem 10 ustęp 2 Umowy, właściciel pojazdu prywatnego zdecyduje się wystąpić o polskie tablice rejestracyjne, proces rejestracji lub wyrejestrowania będzie się odbywał w sposób następujący:

1. W celu rejestracji lub czasowej rejestracji prywatnego pojazdu członka sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych lub personelu cywilnego, członków ich rodzin lub wykonawcy kontraktowego Stanów Zjednoczonych, a także pojazdu pracownika wykonawcy kontraktowego Stanów Zjednoczonych, właściciel lub jego pełnomocnik zwraca się z wnioskiem do właściwego starosty. Wniosek powinien być podpisany przez przedstawiciela upoważnionego przez właściwe władze wojskowe Stanów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 mniejszego Porozumienia Wykonawczego.

2. W przypadku rejestracji lub czasowej rejestracji, adres pobytu właściciela pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany we wniosku, określa, do którego starosty wniosek należy złożyć.

3. W celu wyrejestrowania pojazdu, właściciel lub jego pełnomocnik składa wniosek do starosty, który go zarejestrował.

4. Wzór dwujęzycznego wniosku o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdów, o których mowa w ustępie 1, określa Załącznik nr 1.

5. Do wypełnionego w języku polskim wniosku dołącza się dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem zwolnienia, o którym mowa w ustępie 6.

6. Do pojazdów podlegających rejestracji lub czasowej rejestracji stosuje się zwolnienie ustanowione w artykule 19 ustęp 10 Umowy i artykule 21 ustęp 1 Umowy, w tym w szczególności zwolnienie z opłaty recyklingowej dotyczącej pojazdów wycofanych z eksploatacji lub opłat ją zastępujących.

7. W przypadku przyjęcia wniosku o rejestrację pojazdu prywatnego niezarejestrowanego przez organy rejestrujące państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, starosta przyjmuje w depozyt dowód rejestracyjny lub inny równoważny dokument złożony wraz z wnioskiem. Po wyrejestrowaniu pojazdu prywatnego, dokonanym w celu jego wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dowód rejestracyjny lub inny równoważny dokument zwraca się właścicielowi pojazdu lub jego pełnomocnikowi, który złożył wniosek o wyrejestrowanie.

8. Do czasu wyrejestrowania, władze sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych podejmą środki, aby zobowiązać członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i personelu cywilnego oraz członków ich rodzin do korzystania wyłącznie z polskich dokumentów rejestracyjnych dla pojazdów prywatnych zarejestrowanych na polskich tablicach, użytkowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 2 [Decyzja w sprawie rejestracji, czasowej rejestracji lub wyrejestrowania]

1. Jeżeli wniosek, o którym mowa w artykule 1 ustęp 1 niniejszego Porozumienia Wykonawczego, lub dokumenty do niego dołączone są niekompletne, starosta może zwrócić się bezpośrednio do właściciela pojazdu lub jego pełnomocnika o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie brakujących dokumentów.

2. Wzór decyzji w sprawie rejestracji, czasowej rejestracji lub wyrejestrowania określa Załącznik nr 2.

3. Właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik, który podpisał wniosek, odbiera w siedzibie organu rejestrującego decyzję, dokumenty rejestracyjne, zalegalizowane tablice i nalepkę kontrolną.

Artykuł 3 [Okresowe badania techniczne pojazdów prywatnych rejestrowanych na polskich tablicach]

1. Okresowe badania techniczne pojazdów prywatnych rejestrowanych na polskich tablicach, włączając w to okresowe badanie techniczne poprzedzające pierwszą rejestrację pojazdu, przeprowadzane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej przez diagnostę uprawnionego zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ważne okresowe badania techniczne pojazdu zarejestrowanego wcześniej przez Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym są uznawane przy pierwszej rejestracji pojazdu na polskich tablicach na zasadach określonych przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 4 [Lista odstępstw od wymagań technicznych]

1. Na podstawie artykułu 10 ustęp 2 Umowy, lista odstępstw od wymagań technicznych udzielanych dla pojazdów prywatnych członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i personelu cywilnego, członków ich rodzin, wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, a także pojazdów pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, została określona w Załączniku nr 3 i będzie uwzględniana podczas przeprowadzania badań technicznych w uprawnionych stacjach kontroli pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wynik badania technicznego jest pozytywny, o ile stwierdzone niezgodności z wymaganiami technicznymi nie wykraczają poza listę odstępstw ustaloną w Załączniku nr 3.

3. Uprawniony diagnosta, przeprowadzając badanie techniczne, uwzględnia listę odstępstw od wymagań technicznych wymienionych w Załączniku nr 3 dla następujących właścicieli pojazdów:

a. członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych – po okazaniu rozkazu wyjazdu,

b. członków personelu cywilnego oraz członków rodzin – po okazaniu karty identyfikacyjnej lub zaświadczenia, o których mowa w artykule 8 ustęp 3 Umowy,

c. wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych oraz pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych – po okazaniu kopii zaświadczenia, o którym mowa w artykule 33 ustęp 1 Umowy,

d. przedstawiciela każdej z wyżej wymienionych grup – po okazaniu zaświadczenia wydanego przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, potwierdzającego status właściciela pojazdu.

4. W przypadku gdy badanie techniczne prywatnego pojazdu wykaże niezgodność z wymaganiami technicznymi wykraczającą poza listę określoną w Załączniku nr 3, właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik może ubiegać się o uzyskanie dodatkowego odstępstwa od warunków technicznych poprzez złożenie indywidualnego wniosku za pośrednictwem Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 5 [Wątpliwości co do autentyczności lub ważności dokumentów]

W przypadku zaistnienia wątpliwości co do autentyczności lub ważności dokumentów wymienionych w artykule 10 ustęp 1 Umowy, władze wojskowe Stanów Zjednoczonych niezwłocznie odpowiedzą na zapytania właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości lub usunięcia nieprawidłowości zidentyfikowanych w odniesieniu do danego dokumentu.

Artykuł 6 [Definicje]

Dla celów niniejszego Porozumienia Wykonawczego wyrażenia „pojazd” oraz „pojazd silnikowy” stosowane są wymiennie i odnoszą się do: pojazdów silnikowych, przyczep, naczep, motocykli, motorowerów i ciągników rolniczych.

Artykuł 7 [Obowiązek informacyjny]

Właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie poinformują, za pośrednictwem właściwego podkomitetu Wspólnej Komisji, władze wojskowe Stanów Zjednoczonych o wszelkich zmianach przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej istotnych dla niniejszego Porozumienia Wykonawczego. W takim przypadku, Strony podejmą rozmowy na temat stosownych zmian Porozumienia Wykonawczego, o ile będą one konieczne.

Artykuł 8 [Termin przekazania danych]

1. W terminie 60 dni od daty podpisania niniejszego Porozumienia Wykonawczego, władze wojskowe Stanów Zjednoczonych przekażą, za pośrednictwem właściwego podkomitetu Wspólnej Komisji, właściwym organom Rzeczypospolitej Polskiej:

– listę upoważnionych stanowisk do podpisania wniosku zgodnie z artykułem 1 ustęp 1 niniejszego Porozumienia Wykonawczego.

– punkt(y) kontaktowy(e) właściwy(e) do udzielenia odpowiedzi na zapytania, o których mowa w artykule 5 niniejszego Porozumienia Wykonawczego.

2. Władze sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych niezwłocznie poinformują, za pośrednictwem właściwego podkomitetu Wspólnej Komisji, właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej o wszelkich zmianach dotyczących wyżej wymienionych informacji.

Artykuł 9 [Wejście w życie]

1. Niniejsze Porozumienie Wykonawcze wchodzi w życie z dniem podpisania, jednakże artykuł 1 oraz artykuł 2 niniejszego Porozumienia Wykonawczego wchodzą w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia podpisania.

2. Niniejsze Porozumienie Wykonawcze pozostaje w mocy, o ile nie zostanie wypowiedziane z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem przez którąkolwiek ze Stron. W każdym przypadku, niniejsze Porozumienie Wykonawcze traci moc obowiązującą w dniu rozwiązania Umowy.

3. Niniejsze Porozumienie Wykonawcze może być zmienione w każdym czasie w drodze pisemnego porozumienia Stron. Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania lub w innym terminie określonym w treści zmiany.

Sporządzono w Warszawie, dnia 1 lipca 2014 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

 

Z upoważnienia
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia
Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Załącznik 1. [Wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie prywatnego pojazdu członka sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych lub personelu cywilnego, członka rodziny, wykonawcy kontraktowego lub pracownika wykonawcy kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych]

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie prywatnego pojazdu członka sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych lub personelu cywilnego, członka rodziny, wykonawcy kontraktowego lub pracownika wykonawcy kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych

Annex 1 – Template of the application form for registration, temporary registration or deregistration of private vehicles of the members of the force and the civilian component, dependents, United States contractors and United States contractor employees

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Wzór decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji lub wyrejestrowaniu prywatnego pojazdu członka sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, personelu cywilnego, członka rodziny, wykonawcy kontraktowego lub pracownika wykonawcy kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.]

Załącznik nr 2 – Wzór decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji lub wyrejestrowaniu prywatnego pojazdu członka sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, personelu cywilnego, członka rodziny, wykonawcy kontraktowego lub pracownika wykonawcy kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Annex 2 – Template of the decision on registration, temporary registration or deregistration of private vehicles of the members of the force and the civilian component, dependents, United States contractors and United States contractor employees.

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [Lista odstępstw od warunków technicznych]

Załącznik nr 3 – Lista odstępstw od warunków technicznych

Annex 3 – List of the exemptions from technical requirements.

Lista odstępstw od warunków technicznych

1. Światła mijania:

a) bez wyraźnej granicy światła i cienia (asymetryczne),

b) nieprawidłowa asymetria (tylko ruch lewostronny).

2. Światła mijania i drogowe niespełniające wymagań dotyczących połączeń elektrycznych (w stosunku do regulaminów EKG ONZ – UN ECE), własności świetlnych i innych warunków, określonych przepisami polskiego prawa.

3. Czerwone światła kierunkowskazów tylnych.

4. Brak świateł przeciwmgłowych tylnych, lub nieprawidłowe usytuowanie tych świateł (tylko ruch lewostronny).

5. Żółte światła pozycyjne przednie.

6. Kierunkowskazy przednie połączone w jednej obudowie (zblokowane) z przednimi światłami pozycyjnymi.

7. Czerwony kolor ostatniego – licząc od przodu pojazdu – samodzielnego światła pozycyjnego bocznego.

8. Różnice w charakterystykach specjalnych lamp ostrzegawczych (w stosunku do regulaminów EKG ONZ – UN ECE).

9. Kierownica umieszczona po prawej stronie pojazdu.

10. Brak numeru VIN, jeżeli pojazd posiada nadany przez producenta numer nadwozia lub podwozia lub ramy.

List of exemptions from technical requirements

1. Low (US: passing) beam headlights may:

a) be asymmetrical – without cut-off line;

b) have improper head lights symmetry (US: only in the case of vehicles configured for driving on the left-hand side of the road).

2Both low (US: passing) and high (US: driving) beam headlights may not meet the requirements regarding lighting characteristics (as defined in the regulations of the United Nations Economic Commission for Europe), electrical connections or other requirements defined in the law of the Republic of Poland.

3. Rear turn indicators may be red.

4. Lack of rear fog lamps or their location differing from the required one (only in the case of vehicles configured for driving on the left-hand side of the road).

5. Front position lights (US: running lights) may be amber.

6. Front direction indicators (US: turn signals) may be combined with front position lights (US: running lights).

7. The rearmost side position lights (US: rearmost running lights) may be red.

8. Characteristics of special warning lamps (US: emergency lights) may be different from the ones defined in the UN ECE regulations.

9. Steering wheel may be positioned on the right side of the vehicle.

10. Lack of the VIN number will be accepted, if the vehicle has a bodywork or chassis or frame number assigned by the manufacturer.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama