| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 6 października 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom (Dz. U. Nr 201, poz. 1480) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 3, § 4 pkt 2, § 9 ust. 3, § 12 ust. 1 i 2, § 15 ust. 6, § 20 i § 22 ust. 1 w różnym przypadku wyrazy „Komendant Główny Policji” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji”;

2) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przyznania osobie chronionej pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 1b ustawy, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji może wskazywać podmioty wykonujące działalność leczniczą, od których osoba chroniona powinna uzyskiwać świadczenia opieki zdrowotnej.”;

3) § 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„§ 13. 1. W przypadku udzielenia pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu lub wydania dokumentów umożliwiających używanie innych niż własne danych osobowych Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji zapewnia osobie chronionej odbieranie przesyłek pocztowych, których osoba chroniona jest adresatem, przez policjanta posiadającego upoważnienie osoby chronionej lub Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji:

1) pod adresem wskazanym na przesyłce pocztowej lub w umowie o świadczenie usług pocztowych;

2) w placówce operatora pocztowego;

3) pod adresem wskazanym operatorowi pocztowemu przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

2. Policjant odbierający przesyłkę pocztową okazuje upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.

3. Przesyłki pocztowe odebrane przez policjanta przekazuje się osobie chronionej za pokwitowaniem.

4. Przed doręczeniem przesyłki pocztowej osobie chronionej policjant sprawujący ochronę może, za zgodą osoby chronionej, dokonać kontroli zawartości tej przesyłki.

5. Jeżeli osoba chroniona odmawia pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej, policjant sprawujący ochronę umieszcza adnotację o odmowie pokwitowania odbioru tej przesyłki na dokumencie pokwitowania odbioru.

6. W przypadku gdy osoba chroniona odmówi odbioru przesyłki pocztowej, policjant sprawujący ochronę zwraca tę przesyłkę operatorowi pocztowemu z pokwitowaniem odbioru zawierającym adnotację, o której mowa w ust. 5.

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do przekazów pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) lub przekazów pieniężnych doręczanych przez operatora pocztowego na podstawie Działu IV Krajowe instytucje płatnicze ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873).

§ 14. W przypadku udzielenia pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu wysyłanie przesyłek pocztowych, przekazów pocztowych lub przekazów pieniężnych przez osobę chronioną następuje, w razie potrzeby, za pośrednictwem policjanta upoważnionego przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.”;

4) w § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pomoc finansowa przyznana osobie chronionej może być wypłacana w gotówce za pokwitowaniem, przekazem pocztowym, przekazem pieniężnym, przelewem lub w inny sposób uzgodniony z osobą chronioną.”;

5) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, polega na zorganizowaniu i sfinansowaniu przeprowadzenia zabiegu lub operacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 1199.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »