| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych, zwanych dalej „wnioskami o wpis”;

2) sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych, zwanych dalej „wnioskami o zmianę wpisu”;

3) wykaz dokumentów dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym;

2) organie nadzoru – należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Finansowego;

3) środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);

4) systemie teleinformatycznym – należy przez to rozumieć prowadzony przez organ nadzoru system teleinformatyczny umożliwiający składanie wniosków o wpis i wniosków o zmianę wpisu oraz spełniający warunki systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5) dokumencie elektronicznym – należy przez to rozumieć dokument elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 3.
1. Wnioski o wpis oraz wnioski o zmianę wpisu składa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego generowanego przez system teleinformatyczny organu nadzoru. Wnioski składa się na formularzu udostępnionym nieodpłatnie przez organ nadzoru w systemie teleinformatycznym organu nadzoru za pośrednictwem strony internetowej lub elektronicznej skrzynki podawczej.

2. Adres strony internetowej, pod którym udostępniony jest system teleinformatyczny, organ nadzoru publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Organ nadzoru udostępnia system teleinformatyczny zakładom ubezpieczeń nieodpłatnie.

§ 4.
1. Na podstawie pisemnego wniosku zakładu ubezpieczeń organ nadzoru przyznaje identyfikator i hasło umożliwiające zakładowi ubezpieczeń dostęp do systemu teleinformatycznego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania osoby, która będzie odpowiedzialna w zakładzie ubezpieczeń za składanie wniosków o wpis i wniosków o zmianę wpisu;

2) adres lub adres elektroniczny, na który organ nadzoru ma przesłać identyfikator oraz hasło umożliwiające dostęp do systemu teleinformatycznego.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokument potwierdzający uprawnienie osoby składającej wniosek do reprezentowania zakładu ubezpieczeń;

2) upoważnienie osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 1, do składania wniosków o wpis i wniosków o zmianę wpisu oraz oświadczeń dołączanych do tych wniosków.

4. Zakład ubezpieczeń może złożyć więcej niż jeden wniosek, o którym mowa w ust. 1.

5. Organ nadzoru przesyła oddzielnie identyfikator oraz hasło na adres wskazany we wniosku.

§ 5.
1. Zakład ubezpieczeń niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, zawiadamia organ nadzoru o:

1) cofnięciu lub wygaśnięciu upoważnienia do składania wniosków o wpis i wniosków o zmianę wpisu;

2) utracie hasła.

2. Organ nadzoru blokuje dostęp do systemu teleinformatycznego organu nadzoru osobie, która nie posiada ważnego upoważnienia do składania wniosków o wpis bądź wniosków o zmianę wpisu, oraz w przypadku utraty hasła.

3. W przypadku utraty hasła organ nadzoru może przyznać nowe hasło umożliwiające dostęp do systemu teleinformatycznego na podstawie pisemnego wniosku zakładu ubezpieczeń.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania osoby odpowiedzialnej w zakładzie ubezpieczeń za składanie wniosków o wpis i wniosków o zmianę wpisu;

2) adres lub adres elektroniczny, na który organ nadzoru ma przesłać nowe hasło umożliwiające dostęp do systemu teleinformatycznego.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dokument potwierdzający uprawnienie osoby składającej wniosek do reprezentowania zakładu ubezpieczeń.

§ 6.
Wnioski o wpis i wnioski o zmianę wpisu oraz oświadczenia dołączane do tych wniosków są podpisywane przez osobę odpowiedzialną w zakładzie ubezpieczeń za składanie tych wniosków oraz uwierzytelniane przy użyciu technologii określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 7.
Wniosek o wpis sporządza się na podstawie dokumentów będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń:

1) w odniesieniu do agenta ubezpieczeniowego:

a) odpisu z rejestru przedsiębiorców, wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis, jeżeli agent ubezpieczeniowy nie jest osobą fizyczną,

b) oryginału albo kopii polisy poświadczonej przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności agencyjnej, w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,

c) pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu zakładu ubezpieczeń;

2) w odniesieniu do osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne oraz osób wymienionych w art. 9 ust. 1a ustawy:

a) informacji o osobie, wydanej z Krajowego Rejestru Karnego, lub zaświadczenia o niekaralności, wydanego przez organ innego państwa właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis, świadczących o niekaralności za przestępstwa określone w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy; zakład ubezpieczeń może posiadać poświadczoną przez siebie kopię tej informacji lub tego zaświadczenia,

b) oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

d) oryginału lub kopii zaświadczenia o zdaniu egzaminu.

§ 8.
Do wniosku o wpis dołącza się:

1) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że wniosek o wpis dotyczący agenta ubezpieczeniowego został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 1;

2) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że osoby fizyczne mające wykonywać czynności agencyjne oraz osoby wymienione w art. 9 ust. 1a ustawy wskazane we wniosku spełniają warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i że wniosek o wpis został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 2;

3) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej sporządzony w postaci pliku PDF.

§ 9.
1. Wniosek o zmianę wpisu sporządza się na podstawie dokumentów wymienionych w § 7, dotyczących wnioskowanych zmian, będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń.

2. Do wniosku o zmianę wpisu dołącza się:

1) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że wniosek o zmianę wpisu dotyczący agenta ubezpieczeniowego został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 1;

2) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że osoby fizyczne mające wykonywać czynności agencyjne wskazane we wniosku spełniają warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i że wniosek o zmianę wpisu został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 2;

3) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że osoby wymienione w art. 9 ust. 1a ustawy wskazane we wniosku spełniają warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i że wniosek o zmianę wpisu został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 2;

4) kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty skarbowej, sporządzoną w postaci pliku PDF.

§ 10.
1. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie dopisania do danych agenta ubezpieczeniowego osób wykonujących czynności agencyjne, zmiany danych osób wykonujących czynności agencyjne lub usunięcia danych osób wykonujących czynności agencyjne nie dołącza się oświadczeń, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 i 3.

2. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie zmiany danych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 lit. a–c ustawy, nie dołącza się oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1.

3. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie zmiany danych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 lit. d-f, pkt 3 i 5 oraz ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ustawy, nie dołącza się oświadczeń, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2 i 3.

4. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie zmiany danych, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 6 ustawy, nie dołącza się oświadczeń, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 167, poz. 1396 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341 oraz z 2014 r. poz. 768 i 827.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych (Dz. U. Nr 173, poz. 1170), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »