| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 października 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych2)

Na podstawie art. 13 ust. 6 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, 822 i 907) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części A:

– w dziale I:

– – w tabeli A. Owady, roztocze oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju:

– – – po pkt 1 dodaje się pkt 1.1-1.3 w brzmieniu:

1.1.

Agrilus anxius Gory

1.2.

Agrilus planipennis Fairmaire

1.3.

Anthonomus eugenii Cano

– – – po pkt 10.4 dodaje się pkt 10.5 w brzmieniu:

10.5.

Diaphorina citri Kuway

– – w tabeli B. Bakterie przed pkt 1 dodaje się pkt 0.1 w brzmieniu:

0.1.

Candidatus Liberibacter spp., czynnik sprawczy choroby Huanglongbing roślin cytrusowych (Citrus greening)

– – w tabeli C. Grzyby uchyla się pkt 9,

– w dziale II:

– – w tabeli A. Owady, roztocze oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju:

– – – przed pkt 0.1 dodaje się pkt 0.01 w brzmieniu:

0.01.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al.

– – – dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

10.

Trioza erytreae Del Guercio

– – w tabeli B. Bakterie pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

b) w części B:

– w tabeli A. Owady, roztocze oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju:

– – po pkt 1.1 dodaje się pkt 1.2 w brzmieniu:

1.2. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

(a)4.1

– – dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

5. Thaumatopoea processionea L.

(a)16

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części A:

– w dziale I:

– – w tabeli A. Owady, roztocze oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju uchyla się pkt 1.1, 8, 10 i 31,

– – w tabeli B. Bakterie uchyla się pkt 1,

– – w tabeli C. Grzyby uchyla się pkt 7,

– – w tabeli D. Wirusy oraz organizmy wirusopodobne pkt 5.1 otrzymuje brzmienie:

5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus

Rośliny rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul. oraz gatunku Solanum lycopersicum L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

– w dziale II:

– – w tabeli B. Bakterie:

– – – pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Rośliny gatunku Solanum lycopersicum L. przeznaczone do sadzenia1)

– – – pkt 9 otrzymuje brzmienie:

9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye

Rośliny gatunku Solanum lycopersicum L. oraz rodzaju Capsicum, przeznaczone do sadzenia1)

– – w tabeli C. Grzyby pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Rośliny rodzaju Platanus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, oraz drewno3) roślin rodzaju Platanus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni

– – w tabeli D. Wirusy oraz organizmy wirusopodobne:

– – – uchyla się pkt 5,

– – – pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:

15. Tomato spotted wilt virus

Rośliny gatunków: Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L. oraz Nicotiana tabacum L., jeżeli można stwierdzić, że są one przeznaczone do przemysłowej produkcji tytoniu, rośliny rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul. oraz rośliny odmian nowogwinejskich mieszańców rodzaju Impatiens. Rośliny gatunków: Solanum melongena L. i Solanum tuberosum L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

16. Tomato yellow leaf curl virus

Rośliny gatunku Solanum lycopersicum L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

b) w części B w tabeli C. Grzyby:

– przed pkt 0.1 dodaje się pkt 0.01 w brzmieniu:

0.01. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Rośliny rodzaju Platanus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, oraz drewno3) roślin rodzaju Platanus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni

(c)01

– pkt 0.1 otrzymuje brzmienie:

0.1. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Drewno3), inne niż drewno okorowane, i odseparowana kora roślin z rodzaju Castanea Mill. oraz rośliny przeznaczone do sadzenia1) z rodzaju Castanea Mill.

(c)02

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w części A:

– w dziale I:

– – pkt 1.1–1.3 otrzymują brzmienie:

1.1. Drewno1) roślin iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna roślin rodzaju Thuja L., oraz drewna roślin rodzaju Taxus L., inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin iglastych,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

– drewna roślin gatunku Libocedrus decurrens Torr., jeżeli można stwierdzić, że zostało ono przetworzone lub przeznaczone do produkcji ołówków przy użyciu obróbki termicznej, w czasie której została osiągnięta przez 7-8 dni minimalna temperatura wynosząca 82°C,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Korei, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. zostało stwierdzone, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało poddane:

a) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „HT” umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu oraz w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

c) zabiegowi chemicznej impregnacji ciśnieniowej z użyciem środka zatwierdzonego przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (%) oraz ciśnieniu (psi lub kPa) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania

– a po poddaniu go tej obróbce lub zabiegowi drewno to zostało wyprowadzone z państwa wydającego to potwierdzenie co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu lotu i co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem lotu owadów z rodzaju Monochamus lub, z wyjątkiem drewna okorowanego, drewno to było zabezpieczone przed porażeniem przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. lub jego wektora.

1.2. Drewno1) roślin iglastych (Coniferales) w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z roślin iglastych, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Korei, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. zostało stwierdzone, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało poddane:

a) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania

– a po poddaniu go tej obróbce lub zabiegowi drewno to zostało wyprowadzone z państwa wydającego to potwierdzenie co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu lotu i co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem lotu owadów z rodzaju Monochamus lub, z wyjątkiem drewna okorowanego, drewno to było zabezpieczone przed porażeniem przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. lub jego wektora.

1.3. Drewno1) roślin rodzaju Thuja L. oraz roślin rodzaju Taxus L., inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Korei, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. zostało stwierdzone, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało:

a) okorowane,

lub

b) poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu,

lub

c) poddane obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „HT” umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu oraz w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

d) poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

e) poddane zabiegowi chemicznej impregnacji ciśnieniowej z użyciem środka zatwierdzonego przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (%) oraz ciśnieniu (psi lub kPa) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

– – uchyla się pkt 1.4,

– – pkt 1.5–2.1 otrzymują brzmienie:

1.5. Drewno1) roślin iglastych (Coniferales), inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z roślin iglastych,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Federacji Rosyjskiej, Republiki Kazachstanu i Republiki Turcji, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od:

Monochamus (gatunki nieeuropejskie),

Pissodes (gatunki nieeuropejskie),

Scolytidae (gatunki nieeuropejskie); nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, w rubryce „miejsce pochodzenia”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) zostało okorowane i jest wolne od chodników larwalnych o średnicy przekraczającej 3 mm, powodowanych przez rodzaj Monochamus (gatunki nieeuropejskie),

lub

c) zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu,

lub

d) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „HT” umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu oraz w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

e) zostało poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

f) zostało poddane zabiegowi chemicznej impregnacji ciśnieniowej z użyciem środka zatwierdzonego przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (%) oraz ciśnieniu (psi lub kPa) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

1.6. Drewno1) roślin iglastych (Coniferales), inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z roślin iglastych,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z państw trzecich, innych niż:

– Federacja Rosyjska, Republika Kazachstanu i Republika Turcji,

– państwa europejskie,

– Kanada, Chińska Republika Ludowa, Japonia, Republika Korei, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Tajwan i Stany Zjednoczone Ameryki, w których występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. zostało stwierdzone,

niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało:

a) okorowane i jest wolne od chodników larwalnych o średnicy przekraczającej 3 mm, powodowanych przez rodzaj Monochamus (gatunki nieeuropejskie),

lub

b) poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu,

lub

c) poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

d) poddane zabiegowi chemicznej impregnacji ciśnieniowej z użyciem środka zatwierdzonego przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (%) oraz ciśnieniu (psi lub kPa) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

e) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „HT” umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu oraz w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

1.7. Drewno1) w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z roślin iglastych (Coniferales), pochodzące z:

– Federacji Rosyjskiej, Republiki Kazachstanu i Republiki Turcji,

– państw nieeuropejskich innych niż Kanada, Chińska Republika Ludowa, Japonia, Republika Korei, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Tajwan i Stany Zjednoczone Ameryki, w których występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. zostało stwierdzone,

niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od:

Monochamus (gatunki nieeuropejskie),

Pissodes (gatunki nieeuropejskie),

Scolytidae (gatunki nieeuropejskie); nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, w rubryce „miejsce pochodzenia”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) zostało pozyskane z okrągłego, okorowanego drewna,

lub

c) zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy,

lub

d) zostało poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

e) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

2. Opakowania drewniane w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna1) surowego o grubości 6 mm lub mniejszej oraz drewna przetworzonego uzyskanego przy zastosowaniu klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy zastosowaniu dowolnej kombinacji tych czynników oraz drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek, pochodzące z państw trzecich innych niż Konfederacja Szwajcarska

Opakowania drewniane powinny być:

a) poddane jednemu z zabiegów określonych w załączniku nr I do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 154)

oraz

b) opatrzone znakiem zgodnym z załącznikiem nr II do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 154), potwierdzającym wykonanie zabiegu, o którym mowa w lit. a.

2.1. Drewno1) roślin gatunku Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, inne niż drewno w postaci:

– drewna przeznaczonego do wyrobu arkuszy forniru,

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu.

– – pkt 2.3–3 otrzymują brzmienie:

2.3. Drewno1) roślin rodzaju Fraxinus L. oraz roślin gatunków: Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. oraz Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, meblami i innymi przedmiotami wytworzonymi z drewna, które nie zostało poddane zabiegom zwalczającym organizmy szkodliwe, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire10); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) zostało poddane w zakładzie upoważnionym i nadzorowanym przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego obróbce, w wyniku której została usunięta kora oraz co najmniej 2,5 cm zewnętrznej warstwy bielu,

lub

c) zostało poddane promieniowaniu jonizującemu, w wyniku którego przyjęło dawkę promieniowania wynoszącą co najmniej 1 kGy.

2.4. Drewno1) w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z roślin rodzaju Fraxinus L. oraz roślin gatunków: Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., oraz Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,

pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno pochodzi z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire10); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

2.5. Odseparowana kora oraz przedmioty wykonane z kory roślin rodzaju Fraxinus L. oraz roślin gatunków: Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. oraz Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezależnie od tego, czy są one wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że kora pochodzi z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire10); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

3. Drewno1) roślin rodzaju Quercus L., inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków,

– beczek, baryłek, kadzi, cebrów lub innych produktów bednarskich lub ich części, łącznie z klepkami, jeżeli do drewna jest dołączony dokument potwierdzający, że zostało ono uzyskane lub przetworzone przy użyciu obróbki termicznej, w czasie której została osiągnięta, co najmniej przez 20 minut, minimalna temperatura wynosząca 176°C,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało:

a) zgrubnie obrobione, w wyniku czego usunięto całkowicie okrągłe powierzchnie,

lub

b) okorowane i wilgotność drewna nie przekracza 20% suchej masy,

lub

c) okorowane i poddane dezynfekcji przy użyciu powietrznej lub wodnej obróbki termicznej,

lub

d) w przypadku drewna ciętego, okorowanego lub z resztkami kory – poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu.

– – po pkt 3 dodaje się pkt 4.1–4.3 w brzmieniu:

4.1. Drewno1) roślin rodzaju Betula L., inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni oraz meblami i innymi przedmiotami wytworzonymi z drewna, które nie zostało poddane zabiegom zwalczającym organizmy szkodliwe, pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których występowanie Agrilus anxius Gory zostało stwierdzone, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało poddane:

a) w zakładzie upoważnionym i nadzorowanym przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego obróbce, w wyniku której została usunięta kora oraz co najmniej 2,5 cm zewnętrznej warstwy bielu,

lub

b) promieniowaniu jonizującemu, w wyniku którego przyjęło dawkę promieniowania wynoszącą co najmniej 1 kGy.

4.2. Drewno1) w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z roślin rodzaju Betula L., niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN,

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno pochodzi z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Agrilus anxius Gory.

4.3. Odseparowana kora oraz przedmioty wykonane z kory roślin rodzaju Betula L., pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których występowanie Agrilus anxius Gory zostało stwierdzone, niezależnie od tego, czy ta kora oraz przedmioty są wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że kora nie zawiera drewna1).

– – pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

5. Drewno1) roślin rodzaju Platanus L., inne niż drewno w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej i Republiki Armenii

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu.

6. Drewno1) roślin rodzaju Populus L., inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z państw kontynentu amerykańskiego

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało:

a) okorowane

lub

b) poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu.

– – uchyla się pkt 7.1,

– – po pkt 7.1 dodaje się pkt 7.1.1 i 7.1.2 w brzmieniu:

7.1.1. Drewno1) w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z:

– roślin gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady,

– roślin rodzaju Populus L., pochodzących z państw kontynentu amerykańskiego, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało:

a) pozyskane z okrągłego, okorowanego drewna lub

b) poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy,

lub

c) poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

d) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

7.1.2. Drewno1) w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z roślin rodzaju Platanus L., pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej i Republiki Armenii, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało poddane:

a) suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy,

lub

b) zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m 3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

c) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

– – pkt 7.2 i 7.3 otrzymują brzmienie:

7.2. Drewno1) w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z drewna roślin rodzaju Quercus L., pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało poddane:

a) suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy,

lub

b) zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

c) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

7.3. Odseparowana kora roślin iglastych (Coniferales) pochodzących z państw nieeuropejskich

Urzędowe potwierdzenie2), że kora została poddana:

a) zabiegowi fumigacji przy użyciu środka zatwierdzonego przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze kory oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania

– a po poddaniu jej tej obróbce lub zabiegowi kora ta została wyprowadzona z państwa wydającego to potwierdzenie co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu lotu i co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem lotu owadów z rodzaju Monochamus lub kora ta była zabezpieczona przed porażeniem przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

– – uchyla się pkt 8,

– – pkt 11.4 otrzymuje brzmienie:

11.4. Rośliny rodzaju Fraxinus L. oraz gatunków: Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., oraz Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inne niż owoce i nasiona, ale łącznie z ciętymi gałęziami, niezależnie od tego, czy zachowały liście, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire10); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

– – po pkt 11.4 dodaje się pkt 11.5 w brzmieniu:

11.5. Rośliny rodzaju Betula L., inne niż owoce i nasiona, ale łącznie z ciętymi gałęziami, niezależnie od tego, czy zachowały liście

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno pochodzi z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Agrilus anxius Gory.

– – pkt 12 otrzymuje brzmienie:

12. Rośliny z rodzaju Platanus L. przeznaczone do sadzenia9), inne niż nasiona, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej lub Republiki Armenii

Urzędowe potwierdzenie1), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. T. C. & Harr.

– – uchyla się pkt 15 i 16,

– – po pkt 18 dodaje się pkt 18.1–18.3 w brzmieniu:

18.1. Rośliny rodzajów Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. and Vepris Comm., inne niż owoce, ale łącznie z nasionami, oraz nasiona roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf. oraz mieszańców tych rodzajów, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą z państwa uznanego przez Komisję Europejską za wolne od Candidatus Liberibacter spp., czynnika sprawczego choroby Huanglongbing roślin cytrusowych (Citrus greening)10).

18.2. Rośliny rodzajów Casimiroa, Clausena Burm. f., Vepris Comm i Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Trioza erytreae Del Guercio,

lub

b) pochodzą z obszaru wolnego od Trioza erytreae Del Guercio, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

18.3. Rośliny rodzajów Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Diaphorina citri Kuway,

lub

b) pochodzą z obszaru wolnego od Diaphorina citri Kuway, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

– – pkt 25.4 i 25.4.1 otrzymują brzmienie:

25.4. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia6)

Urzędowe potwierdzenie2), że bulwy pochodzą z pola, o którym wiadomo, że jest wolne od Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens i Globodera pallida (Stone) Behrens, oraz:

a)spełniają jedno z poniższych wymagań:

– pochodzą z obszaru, na którym występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nie zostało stwierdzone, albo

– w przypadku obszaru, na którym występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. zostało stwierdzone, bulwy pochodzą z miejsca produkcji, w którym występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nie zostało stwierdzone, lub uznanego za wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. w wyniku zastosowania procedury zwalczania tego organizmu, określonej przez Komisję Europejską,

oraz

b) spełniają następujące wymagania:

– pochodzą z obszaru, na którym występowanie Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen nie zostało stwierdzone,

albo

– w przypadku obszaru, na którym występowanie Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen zostało stwierdzone, że: pochodzą z miejsca produkcji uznanego za wolne od Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen na podstawie corocznych lustracji roślin żywicielskich, uwzględniających ocenę wizualną tych roślin w odpowiednim czasie oraz ocenę wizualną całych i przekrojonych bulw, przeprowadzaną w miejscu produkcji po zbiorze,

albo

po zbiorze wyrywkowo pobrano próby bulw i poddano je kontroli na obecność objawów występowania Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen, po zastosowaniu metody stymulującej objawy, albo badaniom laboratoryjnym oraz ocenie wizualnej poddano całe i przekrojone bulwy w odpowiednim czasie oraz przy każdym zamykaniu opakowań jednostkowych lub kontenerów, przed ich wprowadzeniem do obrotu, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zamykania opakowań, określonymi w przepisach Unii Europejskiej w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaka; w wyniku przeprowadzonych kontroli i badań nie stwierdzono objawów występowania Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen na bulwach.

25.4.1. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L., inne niż przeznaczone do sadzenia6)

Urzędowe potwierdzenie2), że bulwy pochodzą z obszaru, na którym występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nie zostało stwierdzone.

– – pkt 25.6 i 25.7 otrzymują brzmienie:

25.6. Rośliny rodziny Solanaceae przeznaczone do sadzenia6), inne niż bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. oraz inne niż nasiona roślin gatunku Solanum lycopersicum L., pochodzące z państw, w których występowanie Potato spindle tuber viroid zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Potato spindle tuber viroid.

25.7. Rośliny gatunków: Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L. oraz rodzajów: Musa L. i Nicotiana L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et. al. zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et. al.

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et. al.

– – pkt 27.1 i 27.2 otrzymują brzmienie:

27.1. Rośliny rodzajów: Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. oraz Pelargonium l'Herit. ex Ait. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

aa) rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Helicoverpa armigera (Hübner) oraz Spodoptera littoralis (Boisd.), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7)

lub

a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Helicoverpa armigera (Hübner) oraz Spodoptera littoralis (Boisd.),

lub

b) rośliny zostały poddane zabiegom zwalczającym organizmy wymienione w lit. aa.

27.2. Rośliny rodzajów: Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. oraz Pelargonium l'Herit. ex Ait., inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

aa) rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith oraz Spodoptera litura (Fabricius), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith lub Spodoptera litura (Fabricius),

lub

b) rośliny zostały poddane zabiegom zwalczającym organizmy wymienione w lit. aa.

– – pkt 28.1 otrzymuje brzmienie:

28.1. Rośliny rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul. oraz gatunku Solanum lycopersicum L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) przez cały okres produkcji były uprawiane w państwie wolnym od Chrysanthemum stem necrosis virus

lub

b) przez cały okres produkcji były uprawiane na obszarze wolnym od Chrysanthemum stem necrosis virus, ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w Zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) przez cały okres produkcji były uprawiane w miejscu produkcji uznanym za wolne od Chrysanthemum stem necrosis virus na podstawie urzędowych kontroli8) lub na podstawie urzędowego badania12).

– – pkt 32.1 otrzymuje brzmienie:

32.1. Rośliny gatunków zielnych przeznaczone do sadzenia6), inne niż cebule, bulwocebule, rośliny rodziny Gramineae, kłącza, nasiona i bulwy, pochodzące z państw trzecich, w których występowanie Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny uprawiane były w szkółkach oraz:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania; na podstawie urzędowych kontroli8), przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających eksport, zostały uznane za wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch),

lub

c) bezpośrednio przed eksportem zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) oraz zostały poddane urzędowej kontroli8) i na jej podstawie zostały uznane za wolne od tych organizmów; informację o przeprowadzonym zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

d) rośliny te zostały uzyskane w bezpośredniej linii z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch), były uprawiane in vitro na sterylnym podłożu oraz w sterylnych warunkach, uniemożliwiających porażenie przez Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) oraz były przemieszczane w sterylnych warunkach w przezroczystych pojemnikach.

– – pkt 32.3 otrzymuje brzmienie:

32.3. Rośliny gatunków zielnych przeznaczone do sadzenia6), inne niż cebule, bulwocebule, rośliny z rodziny Gramineae, kłącza, nasiona i bulwy, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess),

lub

b) nie zaobserwowano objawów występowania Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess) w miejscu produkcji w czasie urzędowych kontroli8) przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających zbiór,

lub

c) bezpośrednio przed eksportem rośliny zostały poddane urzędowej kontroli8) i na jej podstawie zostały uznane za wolne od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess) oraz zostały poddane zabiegowi zwalczającemu te organizmy,

lub

d) rośliny zostały uzyskane w bezpośredniej linii z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess), były uprawiane in vitro na sterylnym podłożu oraz w sterylnych warunkach, uniemożliwiających porażenie przez Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess) oraz były przemieszczane w sterylnych warunkach w przezroczystych pojemnikach.

– – pkt 33 otrzymuje brzmienie:

33. Rośliny z korzeniami, posadzone lub przeznaczone do sadzenia6), uprawiane na otwartej przestrzeni

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą z:

a) miejsca produkcji, o którym wiadomo, że jest wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. oraz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.,

b) pola, o którym wiadomo, że jest wolne od Globodera pallida (Stone) Behrens oraz Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

– – pkt 36.1 otrzymuje brzmienie:

36.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia6), inne niż cebule, bulwocebule, kłącza, nasiona, i bulwy, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny rosły w szkółkach oraz:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Thrips palmi Karny, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Thrips palmi Karny, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania; na podstawie urzędowych kontroli8), przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających eksport, zostały uznane za wolne od Thrips palmi Karny,

lub

c) bezpośrednio przed eksportem zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Thrips palmi Karny oraz urzędowej kontroli8) i na jej podstawie zostały uznane za wolne od tego organizmu; informację dotyczącą przeprowadzonego zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

d) rośliny zostały uzyskane w bezpośredniej linii z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Thrips palmi Karny, były uprawiane in vitro na sterylnym podłożu oraz w sterylnych warunkach, uniemożliwiających porażenie przez Thrips palmi Karny oraz były przemieszczane w sterylnych warunkach w przezroczystych pojemnikach.

– – po pkt 36.2 dodaje się pkt 36.3 w brzmieniu:

36.3. Owoce rodzaju Capsicum L., pochodzące z Belize, Republiki Kostaryki, Republiki Dominikańskiej, Republiki Salwadoru, Republiki Gwatemali, Republiki Hondurasu, Jamajki, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Republiki Nikaragui, Republiki Panamy, Puerto Rico, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polinezji Francuskiej, w których występowanie Anthonomus eugenii Cano zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że owoce:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Anthonomus eugenii Cano, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Anthonomus eugenii Cano, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania; oraz na podstawie urzędowej kontroli8), przeprowadzanej w miejscu produkcji oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie, co najmniej raz w miesiącu w okresie dwóch miesięcy poprzedzających eksport, zostały uznane za wolne od Anthonomus eugenii Cano.

– – uchyla się pkt 38.1,

– – pkt 45.1 otrzymuje brzmienie:

45.1. Rośliny gatunków zielnych oraz rośliny rodzajów: Ficus L. i Hibiscus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż cebule, bulwocebule, kłącza, nasiona i bulwy, pochodzące z państw nieeuropejskich

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania; na podstawie urzędowej kontroli8), przeprowadzanej co najmniej raz na trzy tygodnie w okresie dziewięciu tygodni poprzedzających eksport, zostały uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie),

lub

c) rośliny przechowywane lub uprawiane w miejscu produkcji, w którym stwierdzono Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie), zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie); miejsce produkcji zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie) w wyniku urzędowych kontroli8), przeprowadzanych co tydzień w okresie dziewięciu tygodni poprzedzających eksport, oraz w wyniku monitorowania prowadzonego w okresie dziewięciu tygodni poprzedzających eksport; informację o zabiegach zwalczających umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

d) rośliny zostały uzyskane w bezpośredniej linii z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie), były uprawiane in vitro na sterylnym podłożu oraz w sterylnych warunkach, uniemożliwiających porażenie przez Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie) oraz były przemieszczane w sterylnych warunkach w przezroczystych pojemnikach.

– – pkt 45.3 i 46 otrzymują brzmienie:

45.3. Rośliny gatunku Solanum lycopersicum L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie Tomato yellow leaf curl virus zostało stwierdzone, a ponadto:

 

a) gdzie występowanie Bemisia tabaci Genn. nie zostało stwierdzone,

b) gdzie występowanie Bemisia tabaci Genn. zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Tomato yellow leaf curl wirus; urzędowe potwierdzenie2), że:

a) na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Tomato yellow leaf curl virus oraz:

– rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn., lub

– na podstawie urzędowych kontroli8), przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy przed eksportem, miejsce produkcji zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn.,

lub

b) w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Tomato yellow leaf curl virus oraz zastosowano zabiegi zwalczające Bemisia tabaci Genn. i wprowadzono monitoring w celu zapewnienia, że jest ono wolne od tego organizmu.

46. Rośliny przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, bulwy, bulwocebule i kłącza, pochodzące z państw, w których występowanie organizmów szkodliwych: Bean golden mosaic virus, Cowpea mild mottle virus, Lettuce infectious yellow virus, Pepper mild tigré virus, Squash leaf curl virus oraz innych wirusów przenoszonych przez Bemisia tabaci Genn. zostało stwierdzone, a ponadto:

 

a) gdzie występowanie Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie) lub innych wektorów organizmów szkodliwych wymienionych we wprowadzeniu do wyliczenia nie zostało stwierdzone,

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Bean golden mosaic virus, Cowpea mild mottle virus, Lettuce infectious yellow virus, Pepper mild tigré virus, Squash leaf curl virus oraz innych wirusów przenoszonych przez Bemisia tabaci Genn.,

b) gdzie występowanie Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie) lub innych wektorów organizmów szkodliwych wymienionych we wprowadzeniu do wyliczenia zostało stwierdzone

urzędowe potwierdzenie2), że podczas odpowiedniego okresu na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Bean golden mosaic virus, Cowpea mild mottle virus, Lettuce infectious yellow virus, Pepper mild tigré virus, Squash leaf curl virus oraz innych wirusów przenoszonych przez Bemisia tabaci Genn.,

oraz

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. oraz innych wektorów organizmów szkodliwych wymienionych we wprowadzeniu do wyliczenia,

lub

b) na podstawie urzędowych kontroli8), przeprowadzanych w odpowiednim czasie, miejsce produkcji zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. i innych wektorów organizmów szkodliwych wymienionych we wprowadzeniu do wyliczenia,

lub

c) rośliny zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn.,

lub

d) rośliny zostały uzyskane w bezpośredniej linii z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie), były uprawiane in vitro na sterylnym podłożu oraz w sterylnych warunkach, uniemożliwiających porażenie przez Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie), oraz były przemieszczane w sterylnych warunkach w przezroczystych pojemnikach.

– – pkt 48 i 49.1 otrzymują brzmienie:

48. Nasiona roślin gatunku Solanum lycopersicum L.

Urzędowe potwierdzenie2), że nasiona zostały uzyskane przy zastosowaniu metody ekstrakcji kwasów albo równoważnej metody zatwierdzonej przez Komisję Europejską oraz

a) nasiona pochodzą z obszaru, na którym występowanie Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye oraz Potato spindle tuber viroid nie zostało stwierdzone,

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania chorób wywoływanych przez organizmy wymienione w lit. a,

lub

c) nasiona zostały poddane urzędowym badaniom12) co najmniej na obecność organizmów wymienionych w lit. a, przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie przy zastosowaniu odpowiednich metod, i w ich wyniku zostały uznane za wolne od tych organizmów.

49.1. Nasiona roślin gatunku Medicago sativa L.

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev oraz na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbce nie stwierdzono występowania tego organizmu

lub

b) przed eksportem przeprowadzono zabieg fumigacji,

lub

c) nasiona zostały poddane fizycznym zabiegom zwalczającym Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev oraz na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbce tych nasion nie stwierdzono występowania tego organizmu.

– w dziale II:

– – pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Drewno12) roślin gatunku Platanus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni

Urzędowe potwierdzenie1), że drewno:

a) pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

lub

b) zostało oznaczone znakiem „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub innym międzynarodowo uznanym znakiem, umieszczonym na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu, potwierdzającym, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy.

– – pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Rośliny z rodzaju Platanus L., przeznaczone do sadzenia9), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie1), że:

a) rośliny pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

– – pkt 10 otrzymuje brzmienie:

10. Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. oraz mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli and Gikashvili oraz Citrus tristeza virus (szczepy europejskie),

lub

b) rośliny pochodzą z uprawy prowadzonej zgodnie z programem kwalifikowania13), wymagającym ich pochodzenia w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz został poddany indywidualnemu urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej Citrus tristeza virus (szczepy europejskie), przy zastosowaniu testów lub metod zgodnych z międzynarodowymi standardami; rośliny były stale uprawiane w szklarni zabezpieczonej przed owadami lub w izolatorach i nie zaobserwowano na nich objawów występowania Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli and Gikashvili i Citrus tristeza virus (szczepy europejskie),

lub

c) rośliny:

– pochodzą z uprawy prowadzonej zgodnie z programem kwalifikowania13) wymagającym ich uzyskania w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz został poddany indywidualnemu urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej Citrus tristeza virus (szczepy europejskie), przy zastosowaniu testów lub metod zgodnych z międzynarodowymi standardami, i na podstawie tego badania stwierdzono, że jest on wolny od Citrus tristeza virus (szczepy europejskie), oraz na podstawie indywidualnych urzędowych badań12) zostały zakwalifikowane jako wolne co najmniej od Citrus tristeza virus (szczepy europejskie)

oraz

– zostały poddane kontroli i od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego nie zaobserwowano objawów występowania Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli and Gikashvili i Citrus tristeza virus.

– – po pkt 10 dodaje się pkt 10.1 w brzmieniu:

10.1. Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. oraz mieszańce tych rodzajów, Casimiroa, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Trioza erytreae Del Guercio, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa członkowskiego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7).

– – pkt 18.1 otrzymuje brzmienie:

18.1. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia6)

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) są spełnione wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się grzyba Synchytrium endobioticum

oraz

b) bulwy pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., albo są spełnione wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.,

oraz

d) bulwy spełniają jedno z poniższych wymagań:

(aa) pochodzą z obszaru, na którym występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nie zostało stwierdzone, albo

(bb) w przypadku obszaru, na którym występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. zostało stwierdzone, bulwy pochodzą z miejsca produkcji uznanego za wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. lub pochodzą z miejsca produkcji, które po zastosowaniu środków zwalczających uznano za wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

oraz

e) bulwy pochodzą z obszaru, na którym występowanie Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen nie zostało stwierdzone, a w przypadku obszaru, na którym występowanie Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen zostało stwierdzone:

– na podstawie corocznych lustracji roślin żywicielskich, uwzględniających ocenę wizualną tych roślin w odpowiednim czasie oraz ocenę wizualną całych i przekrojonych bulw dokonywaną po zbiorze w miejscu produkcji, stwierdzono, że miejsce produkcji jest wolne od Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen, albo

– po zbiorze bulwy zostały poddane: losowemu próbobraniu i kontroli na obecność objawów występowania Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen, po zastosowaniu metody stymulującej objawy, albo badaniom laboratoryjnym, oraz ocenie wizualnej całych i przekrojonych bulw w odpowiednim czasie oraz przy każdym zamykaniu opakowań lub pojemników, przed wprowadzeniem ich do obrotu, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zamykania opakowań, określonymi w przepisach Unii Europejskiej w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaka; na podstawie przeprowadzonych kontroli i badań nie stwierdzono objawów występowania Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen na bulwach.

– – po pkt 18.1 dodaje się pkt 18.1.1 w brzmieniu:

18.1.1. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia6), z wyjątkiem bulw przeznaczonych do wykorzystania w miejscu produkcji, w którym zostały one wyprodukowane, innych niż sadzeniaki ziemniaka

Urzędowe potwierdzenie2), że są spełnione wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się Globodera pallida (Stone) Behrens oraz Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

– – pkt 18.3 otrzymuje brzmienie:

18.3. Rośliny rodzaju Solanum L. tworzące stolony lub bulwy oraz mieszańce tych roślin, przeznaczone do sadzenia6), inne niż bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L., które określono w pkt 18.1 lub 18.2, oraz inne niż materiał zachowawczy w formie kultur in vitro, przechowywany w bankach genów lub kolekcjach materiału genetycznego

a) rośliny powinny być przechowywane w warunkach kwarantanny i na podstawie badań przeprowadzanych w czasie kwarantanny stwierdzono, że są one wolne od organizmów szkodliwych,

b) badania w czasie kwarantanny, o których mowa w lit. a:

aa) są nadzorowane przez organizację ochrony roślin państwa członkowskiego oraz przeprowadzane przez przeszkolonych pracowników tej organizacji lub innej jednostki upoważnionej przez tę organizację,

bb) są przeprowadzane w miejscu wyposażonym w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się organizmów szkodliwych oraz zapewniające utrzymanie materiału i roślin wskaźnikowych w sposób zabezpieczający je przed niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych,

cc) są wykonane na każdej jednostce materiału i uwzględniają:

– wizualne kontrole na obecność objawów występowania organizmów szkodliwych, przeprowadzane w regularnych odstępach czasu przez co najmniej jeden pełny cykl wegetacyjny, z uwzględnieniem rodzaju materiału oraz jego stadium rozwoju,

– badanie przeprowadzone zgodnie z metodami zgłaszanymi Stałemu Komitetowi do spraw Zdrowia Roślin przy Komisji Europejskiej, na obecność:

– w przypadku całego materiału ziemniaka co najmniej: Andean potato latent virus, Arracacha virus B. oca strain, Potato black ringspot virus, Potato spindle tuber viroid, Potato virus T, Andean potato mottle virus, powszechnie występujących wirusów ziemniaka A, M, S, V, X oraz Y (włącznie z Y°, Yn oraz Yc) oraz Potato leaf roll virus, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

– w przypadku nasion ziemniaka co najmniej na obecność wirusów oraz wiroidów wymienionych w tiret pierwsze,

dd) powinny uwzględniać badania wszystkich obserwowanych podczas kontroli wizualnej objawów, w celu identyfikacji organizmu szkodliwego wywołującego te objawy,

c) każdy materiał, który w wyniku badania, o którym mowa w lit. b, nie został uznany za wolny od organizmów szkodliwych wymienionych w lit. b, powinien zostać niezwłocznie zniszczony lub poddany środkom zwalczającym te organizmy,

d) podmiot posiadający taki materiał powiadamia o tym organizację ochrony roślin.

– – pkt 18.5 otrzymuje brzmienie:

18.5. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L., inne niż określone w pkt 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 i 18.4

Na opakowaniu lub, w przypadku bulw przewożonych luzem, na środku transportu umieszcza się numer wpisu do rejestru podmiotu, który je uprawiał, oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzający, że bulwy były uprawiane przez producenta wpisanego do urzędowego rejestru oraz są wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., a także są spełnione wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens; jeżeli dokumentacja prowadzona przez podmiot, który przemieszcza bulwy ziemniaków, umożliwia identyfikację podmiotu, który je uprawiał, albo państwa ich pochodzenia oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na opakowaniu lub środku transportu, w których są przemieszczane bulwy ziemniaka, może zostać umieszczony tylko numer, pod którym podmiot ten został wpisany do rejestru.

– – po pkt 18.6 dodaje się pkt 18.6.1 w brzmieniu:

18.6.1. Rośliny z korzeniami gatunków: Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L. oraz rodzaju Capsicum, przeznaczone do sadzenia6), inne niż rośliny przeznaczone do wykorzystania w miejscu produkcji, w którym zostały wyprodukowane

Urzędowe potwierdzenie2), że są spełnione wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

– – pkt 18.7 otrzymuje brzmienie:

18.7. Rośliny gatunków: Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L. oraz rodzajów: Musa L. i Nicotiana L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

– – pkt 20 otrzymuje brzmienie:

20. Rośliny rodzajów: Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. oraz Pelargonium l'Hérit. ex Ait., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

aa) rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Helicoverpa armigera (Hübner) i Spodoptera littoralis (Boisd.), ustanowionego przez organizację ochrony roślin, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7)

lub

a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Helicoverpa armigera (Hübner) i Spodoptera littoralis (Boisd.),

lub

b) rośliny zostały poddane zabiegowi zwalczającemu organizmy wymienione w lit. aa.

– – pkt 23 i 24 otrzymują brzmienie:

23. Rośliny gatunków zielnych, przeznaczone do sadzenia6), inne niż cebule, bulwocebule, rośliny rodziny Gramineae, kłącza, nasiona i bulwy

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) oraz Liriomyza trifolii (Burges),

lub

b) w czasie urzędowych kontroli8), przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy przed zbiorem w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Liriomyza huidobrensis (Blanchard) oraz Liriomyza trifolii (Burges),

lub

c) bezpośrednio przed wprowadzeniem do obrotu rośliny zostały poddane urzędowej kontroli8) i w wyniku tej kontroli zostały uznane za wolne od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) oraz Liriomyza trifolii (Burges) oraz zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Liriomyza huidobrensis (Blanchard) oraz Liriomyza trifolii (Burges),

lub

d) rośliny te zostały uzyskane w bezpośredniej linii z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) oraz Liriomyza trifolii (Burgess), były uprawiane in vitro na sterylnym podłożu oraz w sterylnych warunkach, uniemożliwiających porażenie przez Liriomyza huidobrensis (Blanchard) oraz Liriomyza trifolii (Burgess) oraz były przemieszczane w sterylnych warunkach w przezroczystych pojemnikach.

24. Rośliny, wraz z korzeniami, posadzone lub przeznaczone do sadzenia6), uprawiane na otwartej przestrzeni

Potwierdzenie, że miejsce produkcji uznano za wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. oraz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

– – po pkt 24 dodaje się pkt 24.1 w brzmieniu:

24.1. Rośliny, wraz z korzeniami, przeznaczone do sadzenia6), uprawiane na otwartej przestrzeni, gatunków Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L. oraz rodzajów: Brassica i Fragaria L. oraz cebule, bulwy i kłącza roślin uprawianych na otwartej przestrzeni gatunków: Allium ascalonicum L., Allium cepa L. oraz rodzajów: Dahlia spp., Gladiolus Tourn. Ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. and Tulipa L., inne niż rośliny przeznaczone do wykorzystania w miejscu produkcji, w którym zostały wyprodukowane

Potwierdzenie, że są spełnione wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

– – pkt 26.1–28.1 otrzymują brzmienie:

26.1. Rośliny gatunku Solanum lycopersicum L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Tomato yellow leaf curl virus,

lub

b) na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Tomato yellow leaf curl virus oraz

– rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn., lub

– na podstawie urzędowych kontroli8), przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy przed wysyłką, stwierdzono, że miejsce produkcji jest wolne od Bemisia tabaci Genn.,

lub

c) w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Tomato yellow leaf curl virus i miejsce to zostało poddane zabiegom zwalczającym oraz monitorowaniu w celu zapewnienia, że jest ono wolne od Bemisia tabaci Genn.

27. Nasiona roślin gatunku Solanum lycopersicum L.

Urzędowe potwierdzenie2), że nasiona zostały poddane metodzie ekstrakcji kwasów albo metodzie uznanej przez Komisję Europejską za równoważną11)

oraz

a) nasiona pochodzą z obszaru, na którym występowanie Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye nie zostało stwierdzone,

lub

b) od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. i Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye,

lub

c) nasiona zostały poddane urzędowym badaniom12) na obecność co najmniej Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. i Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie przy zastosowaniu odpowiednich metod, i w wyniku tych badań uznano, że są wolne od tych organizmów szkodliwych.

28.1. Nasiona roślin gatunku Medicago sativa L.

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev oraz na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie nie stwierdzono występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

lub

b) przed wprowadzeniem nasion do obrotu poddano je zabiegowi fumigacji,

lub

c) nasiona zostały poddane fizycznemu zabiegowi zwalczającemu Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev oraz na podstawie badań laboratoryjnych, przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie, zostały uznane za wolne od tego organizmu.

b) w części B:

– pkt 6.3 otrzymuje brzmienie:

6.3. Drewno1) roślin rodzaju Castanea Mill.

a) drewno powinno być okorowane lub

b) urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

– pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr., lub

– zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu

(c)02

– po pkt 6.3 dodaje się pkt 6.4 w brzmieniu:

6.4. Drewno1) roślin rodzaju Platanus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzących z państw członkowskich, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej i Republiki Armenii

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

b) drewno zostało oznaczone znakiem „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub innym międzynarodowo uznanym znakiem, umieszczonym na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu, potwierdzającym, że zostało ono poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i odpowiedniej temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy,

lub

c) pochodzi z obszaru stref chronionych, których oznaczenie zostało wskazane w kolumnie 3

(c)0.1

– po pkt 12 dodaje się pkt 12.1 w brzmieniu:

12.1. Rośliny rodzaju Platanus L., przeznaczone do sadzenia, inne iż nasiona, pochodzące z państw członkowskich, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej i Republiki Armenii

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą i były uprawiane w miejscu produkcji:

a) na obszarze wolnym od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

b) na obszarze stref chronionych, których oznaczenie zostało wskazane w kolumnie 3

(c)01

– pkt 14.9 otrzymuje brzmienie:

14.9. Odseparowana kora roślin rodzaju Castanea Mill.

Urzędowe potwierdzenie2), że kora:

a) pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,

lub

b) została poddana zabiegowi fumigacji lub innemu zabiegowi zwalczającemu Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr., zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze kory oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania

(c)02

– po pkt 19 dodaje się pkt 19.1 w brzmieniu:

19.1. Rośliny rodzaju Castanea Mill., przeznaczone do sadzenia6)

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą i były uprawiane w miejscu produkcji:

a) w państwie, w którym występowanie Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nie zostało stwierdzone,

lub

b) na obszarze ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego jako wolny od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) na obszarze stref chronionych, których oznaczenie zostało wskazane w kolumnie 3

(c)02

– pkt 20.3 otrzymuje brzmienie:

20.3. Rośliny z korzeniami, posadzone lub przeznaczone do sadzenia6), uprawiane na otwartej przestrzeni

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą z pól uznanych za wolne od Globodera pallida (Stone) Behrens.

(a)6

– pkt 31 i 32 otrzymują brzmienie:

31. Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i owoce mieszańców tych rodzajów, pochodzące z Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, Republiki Słowenii, Republiki Greckiej (regiony Argolida i Chania), Republiki Portugalskiej (Algavre i Madeira), Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Cypryjskiej lub Republiki Włoskiej

Opakowanie, w którym są przemieszczane owoce, powinno być oznakowane, a owoce:

a) powinny być pozbawione szypułek oraz liści

lub

b) z liśćmi lub szypułkami powinny być zaopatrzone w urzędowe potwierdzenie2), że zostały zapakowane w zamknięte i urzędowo zaplombowane opakowania, które pozostaną zaplombowane w czasie transportu przez strefę chronioną (d)3 oraz są opatrzone znakiem umożliwiającym ich identyfikację; informację o znaku umieszcza się w paszporcie roślin

(d)3

32. Rośliny rodzaju Vitis L., inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą i były uprawiane:

a) w miejscu produkcji w państwie, w którym występowanie Grapevine flavescence dorée MLO nie zostało stwierdzone,

lub

b) w miejscu produkcji, na obszarze ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego wolnym od Grapevine flavescence dorée MLO, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) na terytorium Republiki Czeskiej, Republiki Francuskiej (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie – departament de l'Aisne, Ile de France – gminy de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne lub Lorraine) albo Republiki Włoskiej (Apulia, Basilicata and Sardinia),

lub

cc) na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej (z wyjątkiem kantonów Ticino i Misox Valley),

lub

d) w miejscu produkcji, w którym:

– od początku dwóch ostatnich pełnych cykli wegetacyjnych na roślinach matecznych nie zaobserwowano objawów występowania Grapevine flavescence doree MLO,

oraz

– na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Grapevine flavescence dorée MLO lub rośliny zostały poddane obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta, co najmniej przez 45 minut, minimalna temperatura wynosząca 50°C w celu zwalczenia Grapevine flavescence doree MLO

(d)4

– dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

33. Rośliny rodzaju Castanea Mill., inne niż kultury tkankowe, owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą i były uprawiane w miejscu produkcji:

a) w państwie, w którym występowanie Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu nie zostało stwierdzone,

lub

b) w miejscu produkcji, na obszarze ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, wolnym od Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) na obszarze stref chronionych, których oznaczenie zostało wskazane w kolumnie 3

(a)4.1

– w objaśnieniach uchyla się objaśnienie nr 17;

4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w części A:

– w dziale I:

– – pkt 1.4 otrzymuje brzmienie:

„1.4. Rośliny rodzaju Fortunella Swingle i Poncirus Raf., mieszańce tych rodzajów oraz rośliny rodzaju Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. i Vitis L., inne niż owoce i nasiona.”,

– – pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, rodzajów: Abies Mill., Argyranthemum, Aster, Brassica, Castanea Mill., Cucumis, Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L. i mieszańców tego rodzaju, Exacum, Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca, Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. oraz Verbena L., wszystkich odmian nowogwinejskich mieszańców rodzaju Impatiens L. oraz gatunków: Apium graveolens L., Asparagus officinalis L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L. oraz inne rośliny gatunków zielnych, z wyłączeniem roślin rodziny Gramineae, przeznaczone do sadzenia1), inne niż cebule, rozłogi, kłącza, nasiona i bulwy.”,

– – pkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

„2.4. Nasiona i cebule roślin gatunków: Allium ascalonicum L., Allium cepa L. oraz Allium schoenoprasum L., przeznaczone do sadzenia1), rośliny gatunku Allium porrum L. przeznaczone do sadzenia1), nasiona roślin gatunków: Medicago sativa L., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L. oraz nasiona roślin rodzaju Phaseolus L.”,

– – pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Cebule, bulwocebule, bulwy oraz kłącza, przeznaczone do sadzenia1), przeznaczone do sprzedaży osobom zajmującym się zawodowo produkcją roślinną lub obrotem, inne niż rośliny, produkty roślinne lub przedmioty sprzedawane bezpośrednio ostatecznemu odbiorcy, jeżeli organizacja ochrony roślin państwa członkowskiego zapewniła, że ich produkcja jest oddzielona od produkcji roślin rodzajów: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Dahlia, Galanthus L., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium, Muscari Miller, Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. oraz Tulipa L., gatunków: Crocus flavus Weston „Golden yellow” i Galtonia candicans (Baker) Decne. oraz odmian miniaturowych i ich mieszańców rodzaju Gladiolus Tourn. ex L., takich jak: Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. oraz Gladiolus tubergenii hort., z innym przeznaczeniem.”,

– w dziale II:

– – pkt 1.2 i 1.3 otrzymują brzmienie:

„1.2. Rośliny przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, rodzaju Platanus L., Populus L. oraz gatunku Beta vulgaris L.

1.3. Rośliny, inne niż owoce i nasiona, rodzajów: Amelanchier Med., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. i Vitis L. i gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.”,

– – pkt 1.8 otrzymuje brzmienie:

„1.8. Nasiona roślin rodzajów: Castanea Mill., Dolichos Jacq. i Gossypium oraz gatunków: Beta vulgaris L. i Phaseolus vulgaris L.”,

– – w pkt 1.10 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zostało uzyskane w całości lub w części z roślin:

– iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna okorowanego,

– rodzaju Castanea Mill., z wyjątkiem drewna okorowanego,

– rodzaju Platanus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni,

oraz”,

b) w części B:

– w dziale I:

– – pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Rośliny przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, ale łącznie z nasionami roślin rodzin: Cruciferae i Gramineae, rodzaju Trifolium, pochodzącymi z Republiki Argentyńskiej, Związku Australijskiego, Republiki Boliwii, Republiki Chile, Nowej Zelandii i Wschodniej Republiki Urugwaju, rodzajów: Triticum, Secale oraz X Triticosecale, pochodzącymi z Islamskiego Państwa Afganistanu, Republiki Indii, Republiki Iraku, Islamskiej Republiki Iranu, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Królestwa Nepalu, Islamskiej Republiki Pakistanu, Republiki Południowej Afryki i Stanów Zjednoczonych Ameryki, rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle and Poncirus Raf., i mieszańców tych rodzajów, Capsicum, Prunus L., Rubus L., Oryza i Phaseolus L. oraz gatunków: Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porum L., Allium schoenoprasum L.

2. Części roślin, inne niż owoce i nasiona:

– rodzajów: Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix, Populus L., Quercus L., Solidago L. oraz kwiaty cięte roślin rodziny Orchidaceae,

– iglastych (Coniferales),

– gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Kanady,

– rodzaju Prunus L., pochodzące z państw nieeuropejskich,

– kwiatów ciętych rodzajów: Aster, Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. i Trachelium L., pochodzące z państw nieeuropejskich,

– warzyw liściowych gatunku Apium graveolens L. oraz rodzajów Ocimum L., Limnophila L. i Eryngium L.,

– liście roślin gatunku Manihot esculenta Crantz,

– cięte gałęzie, niezależnie od tego, czy zachowały liście, roślin rodzaju Betula L.,

– cięte gałęzie, niezależnie od tego, czy zachowały liście, roślin rodzaju Fraxinus L. oraz gatunków Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki,

– rodzajów Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. i Zanthoxylum L.”,

– – po pkt 2 dodaje się pkt 2.1 w brzmieniu:

„2.1. Części roślin, inne niż owoce, ale łącznie z nasionami, rodzajów Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour i Vepris Comm.”,

– – pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Owoce roślin:

– rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. oraz mieszańców tych rodzajów, rodzaju Momordica L. oraz gatunku Solanum melongena L.,

– rodzajów: Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. oraz Vacciunium L., pochodzące z państw nieeuropejskich,

Capsicum L.”,

– – pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Odseparowana kora roślin:

– iglastych (Coniferales) pochodzących z państw nieeuropejskich,

– gatunku Acer saccharum Marsh., rodzajów: Populus L. oraz Quercus L., z wyjątkiem gatunku Quercus suber L.,

– rodzaju Fraxinus L. oraz gatunków: Juglans ailantifolia Carr, Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch oraz Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., pochodząca z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki,

– rodzaju Betula L., pochodząca z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

6. Drewno, które zachowało w całości lub w części naturalnie zaokrągloną powierzchnię, z korą lub bez kory, lub drewno w formie zrębów, wiórów, trocin, odpadów, ścinków, inne niż opakowania drewniane określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części A w dziale I w pkt 2, które:

a) zostało pozyskane w całości lub w części z roślin:

– rodzaju Quercus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem drewna, które odpowiada opisowi kodu CN 4416 00 00, jeżeli do drewna jest dołączony dokument potwierdzający, że drewno to zostało pozyskane lub przetworzone przy użyciu obróbki termicznej, w czasie której została osiągnięta, co najmniej przez 20 minut, minimalna temperatura wynosząca 176°C,

– rodzaju Platanus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej lub Republiki Armenii,

– rodzaju Populus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z państw kontynentu amerykańskiego,

– gatunku Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Kanady,

– iglastych (Coniferales), łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z państw nieeuropejskich, Federacji Rosyjskiej, Republiki Kazachstanu lub Republiki Turcji,

– rodzaju Fraxinus L. oraz gatunków: Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., oraz Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki,

– rodzaju Betula L., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki,

b) spełnia jeden z warunków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej2) w części II:

Lp.

Kod CN

Opis

1

4401 10 00

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

2

4401 21 00

Drewno w postaci wiórków lub kawałków, iglaste

3

4401 22 00

Drewno w postaci wiórków lub kawałków, liściaste

4

ex 4401 30 40

Trociny niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy

5

ex 4401 30 80

Drewno odpadowe i ścinki drewniane, niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy

6

4403 10 00

Drewno surowe, niepozbawione kory lub bieli lub zgrubnie obrobione, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

7

4403 20

Pozostałe iglaste drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

8

4403 91

Pozostałe drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, z dębu (Quercus spp.)

9

Ex 4403 99

Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drewna drzew tropikalnych oraz roślin rodzaju Quercus L., Fagus L. lub Betula L.), surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub bieli lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

10

4403 99 51

Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, z brzozy (Betula L.), w postaci kłód tartacznych

11

4403 99 59

Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, z brzozy (Betula L.), inne niż w postaci kłód tartacznych

12

ex 4404

Drewno w postaci żerdzi rozszczepionych; pali, palików lub kołków, zaostrzonych, ale nieprzetartych wzdłużnie

13

4406

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna

14

4407 10

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm, iglaste

15

4407 91

Pozostałe drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm, z dębu (Quercus spp.)

16

ex 4407 93

Pozostałe drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm, z klonu srebrzystego (Acer saccharum Marsh.)

17

4407 95

Pozostałe drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm, z jesionu (Fraxinus spp.)

18

ex 4407 99

Pozostałe drewno roślin liściastych (z wyjątkiem z drewna tropikalnego oraz roślin rodzaju Quercus L., Fagus L., Acer L., Prunus L. lub Fraxinus L.) przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

19

4408 10

Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, z drzew iglastych

20

4416 00 00

Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami

21

9406 00 20

Budynki prefabrykowane, z drewna

– w dziale II pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Nasiona roślin rodzajów: Castanea Mill., Dolichos Jacq. i Magnifera oraz gatunków: Beta vulgaris L. i Phaseolus vulgaris L.”;

5) w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rośliny przeznaczone do sadzenia1) na innych gruntach, inne niż nasiona oraz rośliny, które zostaną wykorzystane w tym samym miejscu produkcji, w którym zostały wyprodukowane, niewymienione w ust. 1, mogą być uprawiane na otwartej przestrzeni i wprowadzane do obrotu na terenie powiatów, które są szczególnie zagrożone rozprzestrzenianiem się grzyba Synchytrium endobioticum2), przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców.”,

b) objaśnienie nr 2 otrzymuje brzmienie:

2) Wykaz powiatów, które są szczególnie zagrożone rozprzestrzenianiem się grzyba Synchytrium endobioticum, jest określony w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się grzyba Synchytrium endobioticum.”;

6) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) produkują lub wytwarzają na terenie powiatu niewielkie ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia w ust. 1, i których całkowita produkcja i sprzedaż jest przeznaczona do ostatecznego użycia na terenie tego powiatu przez jakikolwiek podmiot, który nie zajmuje się zawodowo produkcją lub wytwarzaniem roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, chyba że podmioty te:

a) uprawiają, wytwarzają, magazynują, pakują, sortują lub przemieszczają sadzeniaki ziemniaka, lub

b) uprawiają na otwartej przestrzeni rośliny przeznaczone do sadzenia na innych gruntach, wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części A, inne niż nasiona oraz rośliny, które zostaną wykorzystane w tym samym miejscu produkcji, w którym zostały wyprodukowane, na terenie powiatów, które są szczególnie zagrożone rozprzestrzenianiem się grzyba Synchytrium endobioticum1);”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wprowadzają lub przemieszczają niewielkie ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli są one przeznaczone do użycia przez ten podmiot lub inny podmiot na potrzeby własne, chyba że podmioty te:

a) przemieszczają bulwy ziemniaka do innych państw członkowskich w celach innych niż potrzeby własne tych podmiotów, lub

b) uprawiają, wytwarzają, magazynują, pakują, sortują lub przemieszczają sadzeniaki ziemniaka, lub

c) uprawiają na otwartej przestrzeni rośliny przeznaczone do sadzenia na innych gruntach, inne niż nasiona oraz rośliny, które zostaną wykorzystane w tym samym miejscu produkcji, w którym zostały wyprodukowane, na terenie powiatów, które są szczególnie zagrożone rozprzestrzenianiem się grzyba Synchytrium endobioticum1);”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzą wyłącznie sprzedaż detaliczną, obwoźną lub obnośną roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia, przeznaczonych na potrzeby własne odbiorców, chyba że te podmioty prowadzą tę sprzedaż na rynkach hurtowych;”,

d) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) przemieszczają rośliny przeznaczone do sadzenia, jeżeli zostaną one wysadzone w celu produkcji roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, innych niż wymienione w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”,

e) objaśnienie nr 1 otrzymuje brzmienie:

1) Wykaz powiatów, które są szczególnie zagrożone rozprzestrzenianiem się grzyba Synchytrium endobioticum, jest określony w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się grzyba Synchytrium endobioticum.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 6 lit. b – w zakresie lit. a i c pkt 3 załącznika nr 7 do rozporządzenia wymienionego w § 1,

2) § 1 pkt 6 lit. c

– które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/78/UE z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniającej załączniki I, II, III, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 183 z 24.06.2014, str. 23) i dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/83/UE z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniającej załączniki I, II, III, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 186 z 26.06.2014, str. 64).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1443, z 2009 r. Nr 54, poz. 445, Nr 134, poz. 1106 i Nr 214, poz. 1660 oraz z 2014 r. poz. 571.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »