REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1425

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 października 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. poz. 82) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Aktualizacja rocznego harmonogramu realizacji wydatków, o którym mowa w art. 147 ustawy o finansach publicznych, jest dokonywana na podstawie wniosków o modyfikację harmonogramu, składanych przez dysponentów części budżetowych Ministrowi Finansów. Do czasu zatwierdzenia rocznego harmonogramu realizacji wydatków aktualizacja limitu miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywana na podstawie wniosków o zmianę limitu otwarcia, składanych przez dysponentów części budżetowych Ministrowi Finansów.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dysponent części budżetowej przekazuje Ministrowi Finansów miesięczne zapotrzebowanie na środki na wydatki budżetowe do 20. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy, a w zakresie wynagrodzeń płatnych z góry i emerytur oraz innych wydatków, niezbędnych do uruchomienia w grudniu roku budżetowego i dotyczących wypłat w styczniu roku następującego po roku budżetowym, do dnia 20 listopada roku budżetowego.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dysponent części budżetowej przekazuje Ministrowi Finansów w terminach, o których mowa w ust. 2, informację o kwotach środków na wydatki budżetowe planowanych do uruchomienia w danym miesiącu, w podziale na kolejne dni robocze i rodzaje wydatków, według szczegółowości określonej w systemie, o którym mowa w § 23 ust. 1.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zmiana limitu dziennego środków na wydatki budżetowe, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywana na podstawie zapotrzebowań na dodatkowe środki na wydatki budżetowe, wniosków o zmianę limitu otwarcia z wyborem dni albo wniosków o modyfikację harmonogramu z wyborem dni, składanych przez dysponentów części budżetowych Ministrowi Finansów nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym uruchomieniem środków.”;

2) w § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Polecenia przelewów dotyczące przekazania środków na wyodrębniony rachunek centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa powinny w polu „Tytułem” w pierwszej kolejności wskazywać rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.”;

3) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1. Roczny harmonogram realizacji budżetu państwa, o którym mowa w art. 147 ustawy o finansach publicznych, wnioski o zmianę limitu otwarcia, wnioski o modyfikację harmonogramu, o których mowa w § 8 ust. 1a, zapotrzebowania, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 2 i 6, informacja, o której mowa w § 8 ust. 4, projekty planów finansowych, plany finansowe, sprawozdania budżetowe, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów, są składane w formie elektronicznej, z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy dokumentów budżetu środków europejskich i zadaniowego ujęcia budżetu.

3. Minister Finansów zatwierdza roczny harmonogram realizacji budżetu państwa, wnioski o zmianę limitu otwarcia, wnioski o modyfikację harmonogramu, o których mowa w § 8 ust. 1a, limity miesięczne i dzienne, o których mowa w § 8 ust. 1, oraz zapotrzebowania, o których mowa w § 8 ust. 6, w formie elektronicznej, z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.”;

4) w § 24 w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa nie jest możliwe złożenie rocznego harmonogramu realizacji budżetu państwa, wniosków o zmianę limitu otwarcia, wniosków o modyfikację harmonogramu oraz zapotrzebowań na środki, dokumenty te należy przekazać w formie papierowej.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-21
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA