reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE

w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym,

podpisane w Warszawie dnia 9 września 2013 r.

Władze właściwe, zgodnie z artykułem 20 ustęp (2) punkt 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 09.09.2013 roku, zwanej dalej „Umową”, uzgodniły, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje [Definicje]

Pojęcia użyte w niniejszym Porozumieniu Administracyjnym mają takie samo znaczenie jak w Umowie.

Artykuł 2

Instytucje łącznikowe [Instytucje łącznikowe]

(1) Instytucjami łącznikowymi, o których mowa w artykule 20 ustęp (2) punkt 2 Umowy są:

1. w Republice Mołdawii – Krajowa Kasa Ubezpieczenia Społecznego;

2. w Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrala w Warszawie – w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

2) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Centrala w Warszawie – w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczenia społecznego rolników.

(2) Instytucje łącznikowe wymienione w ustępie (1) uzgodnią wspólne procedury i formularze niezbędne do stosowania Umowy i niniejszego Porozumienia Administracyjnego.

(3) Władza właściwa każdej z Umawiających się Stron może wyznaczyć inne, niż te, o których mowa w ustępie (1), instytucje łącznikowe. W takim przypadku zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie władzę właściwą drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 3

Instytucje właściwe [Instytucje właściwe]

Instytucjami właściwymi, o których mowa w artykule 20 ustęp (2) punkt 2 Umowy, są:

1. w Republice Mołdawii – Krajowa Kasa Ubezpieczenia Społecznego;

2. w Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

2) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczenia społecznego rolników.

ROZDZIAŁ 2

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANEGO USTAWODAWSTWA

Artykuł 4

Potwierdzenie ubezpieczenia [Potwierdzenie ubezpieczenia]

(1) Jeżeli ustawodawstwo jednej z Umawiających się Stron jest stosowane zgodnie z postanowieniami części II Umowy, instytucja właściwa tej Umawiającej się Strony, określona w ustępie (2), na wniosek pracodawcy lub osoby pracującej na własny rachunek, wydaje zaświadczenie potwierdzające, że pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek podlega temu ustawodawstwu, ze wskazaniem okresu ważności takiego zaświadczenia. Zaświadczenie to jest dowodem, że pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek jest wyłączona spod ustawodawstwa drugiej Umawiającej się Strony dotyczącego obowiązkowego ubezpieczenia.

(2) Zaświadczenie, o którym mowa w ustępie (1), jest wydawane:

1. w Republice Mołdawii, przez Krajową Kasę Ubezpieczenia Społecznego;

2. w Rzeczypospolitej Polskiej, przez:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

2) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczenia społecznego rolników.

(3) Instytucja właściwa Umawiającej się Strony, która wydaje zaświadczenie, o którym mowa w ustępie (1), dostarcza kopię tego zaświadczenia pracownikowi lub osobie pracującej na własny rachunek, jak również pracodawcy pracownika i instytucji łącznikowej lub instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony.

(4) Wniosek o zgodę, o której mowa w artykule 8 ustęp (3) Umowy, powinien być złożony do instytucji łącznikowej przed końcem początkowego okresu delegowania. W przypadku otrzymania wniosku o przedłużenie okresu delegowania po dniu utraty ważności zaświadczenia, instytucja łącznikowa Umawiającej się Strony, która otrzymała wniosek, sprawdza przyczyny opóźnienia i w razie stwierdzenia, że opóźnienie jest uzasadnione, przesyła wniosek instytucji łącznikowej drugiej Umawiającej się Strony w celu uzyskania zgody.

(5) Do stosowania artykułu 12 Umowy wyznacza się:

1. w Republice Mołdawii, Krajową Kasę Ubezpieczenia Społecznego,

2. w Rzeczypospolitej Polskiej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrala w Warszawie.

ROZDZIAŁ 3

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ

Artykuł 5

Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego rolników [Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego rolników]

(1) Instytucja właściwa Umawiającej się Strony, która otrzyma wniosek o świadczenia przysługujące zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony przesyła, na odpowiednim formularzu, wniosek do instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z artykułem 24 Umowy, wraz ze wszystkimi dostępnymi dokumentami i informacjami, których instytucja właściwa drugiej Umawiającej się Strony wymaga do ustalenia uprawnień wnioskodawcy.

(2) Instytucje właściwe obu Umawiających się Stron, wymieniają się bezzwłocznie, przy wykorzystaniu odpowiednich formularzy, dostępnymi dokumentami i informacjami, wymaganymi do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wniosku o świadczenia, oraz informują się wzajemnie o okolicznościach mających wpływ na prawo, wysokość lub wypłatę świadczeń.

(3) Instytucja właściwa Umawiającej się Strony, do której złożono wniosek o świadczenia, weryfikuje informacje dotyczące wnioskodawcy i członków jego rodziny. Rodzaj informacji, które są weryfikowane, uzgadniają instytucje łącznikowe obu Umawiających się Stron.

ROZDZIAŁ 4

POSTANOWIENIA RÓŻNE I KOŃCOWE

Artykuł 6

Pomoc administracyjna [Pomoc administracyjna]

(1) Instytucja właściwa każdej z Umawiających się Stron przekazuje, na własny koszt, instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony, na jej wniosek, wszelkie informacje i posiadaną dokumentację lekarską, odnoszącą się do niezdolności do pracy/inwalidztwa wnioskodawcy lub świadczeniobiorcy.

(2) Jeżeli instytucja właściwa Umawiającej się Strony wymaga, aby wnioskodawca lub świadczeniobiorca, mający miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony został poddany badaniu lekarskiemu, instytucja właściwa tej drugiej Umawiającej się Strony, na wniosek instytucji właściwej pierwszej Umawiającej się Strony, podejmie działania w celu przeprowadzenia takiego badania na koszt instytucji właściwej, która wnosi o badanie lekarskie.

(3) Instytucja właściwa Umawiającej się Strony niezwłocznie zwraca kwoty należne zgodnie z ustępem (2), po przedstawieniu zestawienia wydatków przez instytucję właściwą drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 7

Potwierdzanie uprawnień do świadczeń [Potwierdzanie uprawnień do świadczeń]

Instytucje właściwe Umawiających się Stron, w celu potwierdzenia istnienia prawa do świadczenia, mogą wymagać od świadczeniobiorcy przedłożenia oświadczenia potwierdzającego pozostawanie świadczeniobiorcy przy życiu, poświadczone zgodnie z przepisami prawnymi państwa miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.

Artykuł 8

Wymiana danych statystycznych [Wymiana danych statystycznych]

Instytucje łącznikowe Umawiających się Stron wymieniają corocznie dane statystyczne, na dzień 31 grudnia, o liczbie zaświadczeń wydanych zgodnie z artykułem 4 oraz o płatnościach udzielonych świadczeniobiorcom zgodnie z Umową. Te dane statystyczne obejmują liczbę świadczeniobiorców i łączną kwotę świadczeń, z wyszczególnieniem rodzaju świadczenia wypłacanego zgodnie z Umową. Dane statystyczne są przekazywane na formularzach uzgodnionych przez instytucje łącznikowe.

Artykuł 9

Wejście w życie [Wejście w życie]

Niniejsze Porozumienie Administracyjne wchodzi w życie w dniu wejścia w życie Umowy i pozostaje w mocy przez okres obowiązywania Umowy.

Sporządzono w Warszawie dnia 09.09.2013 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, mołdawskim i angielskim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny. W przypadku różnic w interpretacji postanowień niniejszego Porozumienia, rozstrzygająca jest angielska wersja językowa.

Wersja w języku mołdawskim

Wersja w języku angielskim

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama