reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób monitorowania pomocy finansowej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „pomocą”, dotyczącej uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych.

2. Przez uzyskanie certyfikatu wyrobu należy rozumieć działania związane z uzyskaniem oraz przedłużeniem ważności certyfikatów, świadectw, deklaracji zgodności i atestów wyrobu wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem dokumentów wymaganych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

3. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

§ 2. [Udzielanie pomocy]

1. Pomoc jest udzielana jako dotacja na pokrycie części kosztów związanych z uzyskaniem przez przedsiębiorcę certyfikatu wyrobu.

2. Pomoc może być udzielana wyłącznie mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom w rozumieniu załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Łączna wartość pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy, wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200 000 euro.

§ 3. [Pomoc udzielana przez ministra właściwego do spraw gospodarki]

Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy, jeżeli przedsiębiorca:

1) złoży wniosek o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu, zwany dalej „wnioskiem”, wraz z informacjami oraz oświadczeniami albo zaświadczeniami, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.2)), przed terminem uzyskania certyfikatu wyrobu;

2) nie ma zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) nie otrzymał pomocy publicznej na uzyskanie certyfikatu wyrobu objętego wnioskiem z innych źródeł;

4) należycie wypełnia zobowiązania wynikające z umów dotyczących przedsięwzięć w zakresie promocji eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

§ 4. [Wyczerpanie środków]

1. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy na dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

2. O wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki informuje pisemnie przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku.

§ 5. [Składanie wniosku]

1. Przedsiębiorca składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w jednym egzemplarzu.

2. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy wniosek lub wymagane dokumenty są niekompletne, minister właściwy do spraw gospodarki pisemnie wzywa przedsiębiorcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Wniosek lub wymagane dokumenty, które nie zostały uzupełnione, pozostawia się bez rozpoznania.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia doręczenia kompletnego wniosku.

§ 6. [Rozpatrywanie wniosków]

Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wnioski według kolejności ich wpływu do urzędu obsługującego tego ministra.

§ 7. [Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą]

1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są koszty:

1) niezbędnych usług doradczych;

2) przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej;

3) transportu i ubezpieczenia próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań certyfikacyjnych;

4) przeprowadzenia audytu;

5) przeprowadzenia badań certyfikacyjnych;

6) wystawienia i wydania certyfikatu wyrobu.

2. Poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

3. Wielkość pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Roczny limit pomocy, jaka może zostać udzielona przedsiębiorcy ubiegającemu się o pomoc, wynosi 50 000 zł.

§ 8. [Podstawa udzielenia pomocy]

1. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki a przedsiębiorcą.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki zobowiązuje przedsiębiorcę do złożenia sprawozdania z uzyskania certyfikatu wyrobu.

§ 9. [Termin złożenia wniosku]

Termin złożenia wniosku upływa w roku 2021 z dniem 31 maja.

§ 10. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1522, z późn. zm.3)).

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2014 r. poz. 1146.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 160, poz. 1266, z 2011 r. Nr 67, poz. 353 oraz z 2014 r. poz. 525.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UZYSKANIA CERTYFIKATU WYROBU]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 listopada 2014 r. (poz. 1570)

WZÓR – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UZYSKANIA CERTYFIKATU WYROBU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama