REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1660

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 listopada 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 349) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Wydanie i zużycie alkoholu etylowego, o którym mowa w ust. 1, odbywa się bez obecności funkcjonariusza, jeżeli zamknięcia urzędowe uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego.

6. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli zamknięcia urzędowe uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego podczas jego wydania i zużycia.”;

2) w § 25 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) datę i planowaną godzinę rozpoczęcia procesu produkcji, w tym nastawu, alkoholizowania oraz przekazania wyrobów winiarskich z magazynu do przerobu;”;

3) w § 42 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przepisów ust. 1–3 i 5 nie stosuje się w przypadku wysyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3:

1) przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD, z wyłączeniem wysyłki alkoholu etylowego i napojów spirytusowych;

2) dokonywanej przez zarejestrowanego wysyłającego w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy.”;

4) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepis przejściowy]

Podmioty, które prowadziły działalność objętą kontrolą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą prowadzić księgę kontroli przychodu i rozchodu piwa zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 13 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215 i 1395.


Załącznik 1. [WZÓR – KSIĘGA KONTROLI PRZYCHODU I ROZCHODU PIWA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 listopada 2014 r. (poz. 1660)

WZÓR – KSIĘGA KONTROLI PRZYCHODU I ROZCHODU PIWA

infoRgrafika


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-27
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2016-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA