REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1752

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 4 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 51a ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę lub inny powiat niż gmina lub powiat właściwe ze względu na jej miejsce zamieszkania, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego. Przepis ust. 3 w części dotyczącej przekazania dokumentów stosuje się odpowiednio.”,

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. W sytuacjach, o których mowa w ust. 7 i 8, nie wymaga się aktualizacji zaświadczeń lekarskich, o których mowa w ust. 1.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Do doświadczenia zawodowego, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okres zatrudnienia w domu.”;

3) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W domu zatrudnia się, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:

1) psychologa;

2) pedagoga;

3) pracownika socjalnego;

4) instruktora terapii zajęciowej;

5) asystenta osoby niepełnosprawnej;

6) inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W domu mogą być zatrudniani inni pracownicy, niezbędni do prawidłowego funkcjonowania domu.”;

4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownicy, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2, są obowiązani posiadać co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”;

5) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2018 r.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, 598, 1004, 1146 i 1188. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-09
  • Data wejścia w życie: 2014-12-31
  • Data obowiązywania: 2014-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA