REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1797

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1476) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 3:

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. poz. 82 i 1425),”,

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773),”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dysponencie budżetu sądów na obszarze apelacji – należy przez to rozumieć dyrektora sądu apelacyjnego oraz osobę wyznaczoną przez Ministra Sprawiedliwości w przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora sądu apelacyjnego w zakresie dysponowania środkami budżetu sądów na obszarze apelacji na podstawie art. 177 § 2 ustawy;”,

c) w pkt 6:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dyrektora sądu apelacyjnego oraz osobę wyznaczoną przez Ministra Sprawiedliwości w przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora sądu apelacyjnego – w zakresie dysponowania środkami budżetu sądu apelacyjnego,”,

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dyrektora sądu okręgowego oraz osobę wyznaczoną przez Ministra Sprawiedliwości w przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora sądu okręgowego, w tym także dyrektora sądu okręgowego wykonującego zadania dyrektora w sądzie rejonowym, w którym nie ma stanowiska dyrektora sądu – w zakresie dysponowania środkami sądu okręgowego,”;

2) w § 3:

a) w ust. 5 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) inicjowanie i wprowadzanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów, w tym w zakresie efektywnych form zarządzania finansami, kadrami i majątkiem sądów oraz koordynowanie i nadzorowanie tych procesów;”,

b) w ust. 6 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) inicjowanie i podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów na obszarze apelacji, w tym w zakresie efektywnych form zarządzania finansami, kadrami, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz kuratorów sądowych, i majątkiem sądów oraz koordynowanie i nadzorowanie tych procesów na obszarze apelacji;”,

c) w ust. 7:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dysponowanie rachunkiem bieżącym odpowiedniego sądu, z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o finansach publicznych;”,

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) inicjowanie i podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu, w tym w zakresie efektywnych form zarządzania finansami, kadrami, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz kuratorów sądowych, i majątkiem sądu;”;

3) w § 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do przeniesień wydatków zmniejszających planowane wydatki na wynagrodzenia jest wymagana zgoda dysponenta części budżetowej;”;

4) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dyrektor sądu okręgowego, który wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, otrzymane środki pieniężne wykorzystuje na pokrycie wydatków sądu okręgowego oraz wydatków tych sądów rejonowych.”;

5) w § 12:

a) uchyla się ust. 4,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Obsługa bankowa rachunków pomocniczych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, jest prowadzona przez Narodowy Bank Polski.”,

c) uchyla się ust. 7;

6) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rachunki bieżące, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków, służą do rozliczeń operacji finansowych związanych z realizacją dochodów i wydatków sądów.”,

b) w ust. 2:

– uchyla się pkt 2,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wpływy z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach pomocniczych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4;”,

c) uchyla się ust. 4–6,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Pobrane na rachunki bieżące dochody budżetowe, z zastrzeżeniem ust. 8 oraz § 20, są przekazywane na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zachowaniem rodzaju wpływów, według stanu środków na:

1) 5. dzień miesiąca – do dnia 10. danego miesiąca;

2) 10. dzień miesiąca – do dnia 15. danego miesiąca;

3) 15. dzień miesiąca – do dnia 20. danego miesiąca;

4) 20. dzień miesiąca – do dnia 25. danego miesiąca;

5) 25. dzień miesiąca – do ostatniego dnia miesiąca;

6) ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 5. następnego miesiąca.”,

e) w ust. 10 uchyla się pkt 3,

f) w ust. 11 w pkt 5 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 6,

g) uchyla się ust. 12–14;

7) w § 16:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 1,

– w pkt 3 średnik zastępuje się kropką,

– uchyla się pkt 4,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do rachunków pomocniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w sądzie okręgowym, którego dyrektor wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, prowadzi się szczegółową ewidencję, w której wyodrębnia się wszystkie sądy i przysługujące im środki.”;

8) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sumy depozytowe zarówno w pieniądzu krajowym, jak i w walutach obcych, składane w związku z postępowaniem karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia, z zastrzeżeniem ust. 2, są przechowywane na rachunkach depozytowych Ministra Finansów, z obowiązkiem wyodrębnienia przez dany sąd sum składanych przez jednostki sektora finansów publicznych, według podziału określonego przez ministra właściwego do spraw budżetu państwa w komunikacie, który będzie publikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.”;

9) uchyla się § 19;

10) w § 20 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki budżetowe sądów z tytułu przyjętych do dnia 31 grudnia przez banki lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), przez instytucje finansowe i placówki handlowe czeków rozrachunkowych;”;

11) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sądy, przyjmując dochody do kasy lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, są obowiązane do przekazywania ich w dniu pobrania (wpływu) na właściwy rachunek dochodów.”;

12) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. Dysponent części budżetowej, dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji i dysponenci trzeciego stopnia sporządzają kwartalne informacje ze środków objętych rachunkami pomocniczymi, o których mowa w § 16, na zasadach i w terminach określonych w przepisach wykonawczych, o którym mowa w § 2 pkt 3 lit. d.”.

§ 2.

Sprawozdania budżetowe, sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym oraz sprawozdania finansowe na rok 2014 są sporządzane zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Sprawiedliwości: C. Grabarczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 1165, 1247, 1433 i 1623 oraz z 2014 r. poz. 31, 481, 504, 512, 619, 1071 i 1626.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-12
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA