REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1800

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane, oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane;

2) warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, w tym najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, oraz warunki, jakie należy spełnić w celu rolniczego wykorzystania ścieków;

3) miejsce i minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom;

4) najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych i komunalnych oraz dla ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) wartości wskaźnika zanieczyszczeń w średniej dobowej próbce – rozumie się przez to wartość zmierzoną w próbce powstałej ze zmieszania próbek pobieranych ręcznie lub automatycznie w okresie doby, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych, proporcjonalnych do przepływu, z wyłączeniem wskaźnika pH i wskaźnika temperatury;

2) wartości wskaźnika zanieczyszczeń w średniej miesięcznej próbce – rozumie się przez to wartość obliczoną jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości zmierzonych w średnich dobowych próbkach, pobranych w danym miesiącu;

3) wartości wskaźnika zanieczyszczeń w średniej rocznej próbce – rozumie się przez to wartość obliczoną jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości zmierzonych w średnich dobowych próbkach, pobranych w danym roku.

§ 3. [Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska powodujące zanieczyszczenie wód]

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I), oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane (wykaz II), są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji dla ścieków bytowych lub komunalnych]

1. Ścieki bytowe lub komunalne wprowadzane do wód nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Ścieki bytowe wprowadzane do wód z oczyszczalni ścieków w aglomeracji nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Ścieki komunalne inne niż ścieki bytowe, wprowadzane do wód z oczyszczalni ścieków komunalnych albo z oczyszczalni ścieków w aglomeracji, nie powinny przekraczać:

1) najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, określonych odpowiednio w załączniku nr 2 albo w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z tym że:

a) jeżeli w skład ścieków komunalnych wchodzą ścieki przemysłowe pochodzące z zakładów należących do sektorów przemysłowych, z których są odprowadzane ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, zwane dalej „ściekami przemysłowymi biologicznie rozkładalnymi”, to ścieki te nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych dla tych ścieków w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

b) jeżeli w skład ścieków komunalnych wchodzą ścieki przemysłowe, to ścieki te nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla innych zakładów, określonych w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości dla pozostałych wskaźników zanieczyszczeń, określonych w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia odpowiednio do zakresu ich stosowania.

4. Jeżeli ścieki komunalne zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wskazane w lp. 3–16 w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia, dopuszcza się ich oznaczanie jako sumaryczny wskaźnik AOX (adsorbowalne związki chloroorganiczne).

5. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1–3, ocenia się na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków.

6. Obciążenie oczyszczalni ścieków wyrażone równoważną liczbą mieszkańców, zwaną dalej „RLM”, od którego zależą wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, oblicza się na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku zanieczyszczenia wyrażonego wskaźnikiem pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego dalej „BZT5”, dopływającego do oczyszczalni w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów. Obciążenie nowo budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej oczyszczalni ścieków przyjmuje się na podstawie założeń projektowych.

7. Dopuszcza się uproszczony sposób obliczania obciążenia istniejących oczyszczalni ścieków:

1) w aglomeracji o RLM do 9999 – na podstawie wyników badań kontrolnych ścieków przeprowadzonych w ostatnim roku, zgodnie z § 5 ust. 2, jeżeli badania te wykazały, że ścieki spełniają wymagane warunki;

2) o RLM do 14999 – na podstawie wyników badań kontrolnych ścieków przeprowadzonych w ostatnim roku, zgodnie z § 5 ust. 2, jeżeli badania te wykazały, że ścieki spełniają wymagane warunki.

8. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego poza aglomeracją, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, właściwych dla RLM poniżej 2000.

9. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego w aglomeracji, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo.

§ 5. [Pobieranie próbek ścieków bytowych i komunalnych]

1. Pobieranie próbek ścieków bytowych, komunalnych, bytowych z oczyszczalni ścieków w aglomeracji oraz ścieków komunalnych innych niż bytowe, dopływających i wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków bytowych albo komunalnych, albo z oczyszczalni ścieków w aglomeracji, w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych odpowiednio w załączniku nr 2 albo w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz pomiary ich ilości i jakości powinny być dokonywane:

1) w regularnych odstępach czasu w ciągu roku;

2) stale w tym samym miejscu, w którym ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków bytowych albo komunalnych albo do oczyszczalni ścieków w aglomeracji albo są wprowadzane do wód lub do ziemi, a jeżeli to konieczne – w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.

2. Liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków bytowych, komunalnych, bytowych z oczyszczalni ścieków w aglomeracji oraz ścieków komunalnych innych niż bytowe, dopływających i wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków bytowych albo komunalnych albo z oczyszczalni ścieków w aglomeracji nie może być mniejsza niż:

1) dla RLM poniżej 2000 – 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki;

2) dla RLM od 2000 do 9999 – 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek;

3) dla RLM od 10000 do 49999 – 12 próbek w ciągu roku;

4) dla RLM równego 50000 i większego – 24 próbki w ciągu roku.

3. Jeżeli w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków bytowych albo komunalnych do wód lub do ziemi są określone najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, to pobieranie próbek ścieków dotyczy ścieków dopływających do oczyszczani ścieków bytowych albo komunalnych oraz wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków bytowych albo komunalnych.

4. Pobieranie próbek ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe, wprowadzanych do wód z oczyszczalni ścieków komunalnych albo z oczyszczalni ścieków w aglomeracji, w zakresie wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz pomiary ilości i jakości tych ścieków powinny być dokonywane w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące, stale w tym samym miejscu.

§ 6. [Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków komunalnych, bytowych z oczyszczalni ścieków w aglomeracji]

1. Ścieki bytowe, komunalne, bytowe z oczyszczalni ścieków w aglomeracji oraz ścieki komunalne inne niż bytowe spełniają wymagane warunki, jeżeli:

1) liczba pobranych w ciągu roku średnich dobowych próbek ścieków, które nie spełniły warunków dotyczących najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń określonych wskaźnikami BZT5, chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego dalej „ChZT”, i zawiesin ogólnych, nie jest większa od liczby średnich dobowych próbek określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

2) próbki niespełniające warunków, o których mowa w pkt 1, nie wykazują odchyleń od najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń większych niż: o 100% dla BZT5 i ChZT oraz o 150% dla zawiesin ogólnych;

3) wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego w średnich rocznych próbkach nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo spełniają minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, określonych odpowiednio w załączniku nr 2 albo w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Ścieki komunalne inne niż ścieki bytowe spełniają wymagane warunki w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jeżeli:

1) liczba pobranych w ciągu roku średnich dobowych próbek ścieków, które nie spełniły warunków dotyczących najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, nie jest większa od liczby średnich dobowych próbek określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

2) próbki niespełniające warunków, o których mowa w pkt 1, nie wykazują przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń więcej niż o 100%.

3. W ocenie, czy ścieki komunalne spełniają wymagane warunki, nie uwzględnia się przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, jeżeli są następstwem intensywnych opadów wywołujących co najmniej dwukrotny wzrost maksymalnego odpływu ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych określonego dla okresu bezopadowego.

§ 7. [Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych]

1. Ścieki przemysłowe, w tym wody odciekowe ze składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane, oraz miejsc magazynowania odpadów, wprowadzane do wód, nie powinny zawierać substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, wprowadzane do wód, nie powinny zawierać substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych, określone w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Ścieki inne niż ścieki przemysłowe, wprowadzane do wód, nie powinny zawierać substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych, określone dla innych zakładów w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla pozostałych wskaźników zanieczyszczeń, określonych w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia, odpowiednio do zakresu ich stosowania.

4. Ścieki z oczyszczania gazów odlotowych, z procesu termicznego przekształcania odpadów, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla tych ścieków, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

5. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1–4, ocenia się na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków.

6. Jeżeli ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia, podlegają rozcieńczeniu innymi ściekami, najwyższe dopuszczalne wartości tych substancji w ściekach, wyrażone w mg/l, należy podzielić przez wielokrotność rozcieńczenia.

§ 8. [Pobieranie próbek ścieków przemysłowych]

1. Pobieranie próbek ścieków przemysłowych, w tym wód odciekowych ze składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane, oraz miejsc magazynowania odpadów i ścieków innych niż ścieki przemysłowe, wprowadzanych do wód, oraz pomiary ich ilości i jakości powinny być dokonywane:

1) w regularnych odstępach czasu;

2) z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące, stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód, a jeżeli to konieczne – w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.

2. Pobieranie próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz pomiary stężeń tych substancji, a także pomiary ilości tych ścieków, odprowadzanych z zakładu powinny być dokonywane codziennie, w miejscu reprezentatywnym dla wszystkich ścieków, które mogą być zanieczyszczone substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego.

3. Jeżeli ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia, są oczyszczane poza zakładem, w którym te ścieki powstały, w zakładzie oczyszczania przeznaczonym do usuwania tych substancji dopuszcza się pobieranie próbek w miejscu, w którym te ścieki opuszczają zakład oczyszczania.

§ 9. [Ocena spełniania warunków najwyższej dopuszczalnej średniej miesięcznej masy substancji odprowadzanej w ściekach przemysłowych]

1. Ścieki przemysłowe, w tym wody odciekowe ze składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane, oraz miejsc magazynowania odpadów i ścieki inne niż ścieki przemysłowe, wprowadzane do wód, spełniają wymagane warunki, jeżeli:

1) wartości wskaźników zanieczyszczeń w średnich dobowych próbkach oraz wartości wskaźników zanieczyszczeń w średnich miesięcznych próbkach nie przekraczają ich najwyższych dopuszczalnych wartości, określonych w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

2) wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego w średnich rocznych próbkach nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

3) każda wartość wskaźnika temperatury i wskaźnika pH zmierzona ręcznie lub automatycznie w okresie doby, w odstępach nie większych niż dwie godziny, nie przekracza najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników, określonych w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

4) zmierzone wartości dla pozostałych wskaźników zanieczyszczeń, co najmniej w czterech z sześciu kolejnych średnich dobowych próbkach, nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników, określonych w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) wartości wskaźników zanieczyszczeń w średniej dobowej próbce ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych, niespełniającej wymaganych warunków, nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w lp. 3, 5, 6, 8, 14, 25, 30, 40, 45, 54, 55 i 58 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia, więcej niż o 100%;

6) wartości wskaźników zanieczyszczeń w średniej dobowej próbce dla pozostałych ścieków przemysłowych, innych niż ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, niespełniającej wymaganych warunków, nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń więcej niż o:

a) 100% dla wskaźników zanieczyszczeń określonych w lp. 3–10, 13–18 i 59 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

b) 50% dla wskaźników zanieczyszczeń określonych w lp. 19–58 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

7) nie przekraczają dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych, w jednym lub więcej okresach, przypadających na jednostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

2. Dokonując oceny, czy ścieki przemysłowe spełniają warunek najwyższej dopuszczalnej średniej miesięcznej masy substancji odprowadzanej w ściekach przemysłowych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, dodaje się masę tej substancji odprowadzaną każdego dnia danego miesiąca i dzieli się otrzymaną sumę odpowiednio przez masę substancji wykorzystanej w tym miesiącu lub przez faktyczną zdolność produkcyjną.

3. Jeżeli ustalenie masy substancji wykorzystanej w okresie miesiąca nie jest możliwe w sposób, o którym mowa w ust. 2, masę tę ustala się na podstawie masy tej substancji zużywanej zgodnie z faktyczną zdolnością produkcyjną.

§ 10. [Częstotliwość pobierania próbek ścieków]

1. Pobieranie próbek ścieków, o których mowa w § 7 ust. 4, oraz pomiary ich ilości i jakości powinny być dokonywane:

1) w sposób ciągły – dla wskaźnika pH, temperatury i przepływu;

2) raz na dobę – dla zawiesin ogólnych;

3) co najmniej raz na miesiąc – dla rtęci, kadmu, talu, arsenu, ołowiu, chromu, miedzi, niklu, cynku i ich związków;

4) co najmniej raz na sześć miesięcy – dla dioksyn i furanów, a w pierwszych 12 miesiącach eksploatacji instalacji – co najmniej raz na trzy miesiące;

5) w miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód, a jeżeli to konieczne – w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.

2. Jeżeli ścieki, o których mowa w § 7 ust. 4, są oczyszczane razem ze ściekami z innych źródeł miejscowych, w celu sprawdzenia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń, określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z wyłączeniem wskaźnika temperatury i wskaźnika pH, należy na podstawie pomiarów ich ilości i jakości przeprowadzić obliczenia bilansu masy wskaźników zanieczyszczeń dla wyznaczenia we wprowadzanych ściekach wartości wskaźników zanieczyszczeń, jakie mogą zostać przypisane ściekom powstającym z oczyszczania gazów odlotowych.

§ 11. [Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków z oczyszczania gazów odlotowych]

Ścieki, o których mowa w § 7 ust. 4, spełniają warunki w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków z oczyszczania gazów odlotowych, z procesu termicznego przekształcania odpadów wprowadzanych do wód, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli w ciągu roku:

1) 95% i 100% zmierzonych wartości zawiesin ogólnych nie przekracza odpowiednio najwyższych dopuszczalnych wartości tego wskaźnika;

2) nie więcej niż jeden wynik pomiaru zawartości metali ciężkich przekracza najwyższe dopuszczalne wartości tych wskaźników;

3) wyniki dwukrotnych pomiarów dioksyn i furanów nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników.

§ 12. [Pobieranie ścieków bytowych lub komunalnych z aglomeracji]

1. Jeżeli oczyszczanie ścieków bytowych lub komunalnych z aglomeracji odbywa się w oczyszczalni ścieków przemysłowych pochodzących z zakładów przynajmniej jednego z sektorów przemysłowych, określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, z których są odprowadzane ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, to ścieki te, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, ocenia się na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków.

3. Pobieranie próbek ścieków, o których mowa w ust. 1, oraz pomiary ich ilości i jakości powinny być dokonywane:

1) w regularnych odstępach czasu w ciągu roku;

2) stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód, a jeżeli to konieczne – w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.

4. Liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków, o których mowa w ust. 1, w zakresie wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, nie może być mniejsza niż:

1) dla RLM od 2000 do 9999 – 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z czterech pobranych nie spełni wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek;

2) dla RLM od 10000 do 49999 – 12 próbek w ciągu roku;

3) dla RLM równego 50000 i większego – 24 próbki w ciągu roku.

5. Pobieranie próbek ścieków, o których mowa w ust. 1, w zakresie wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia, powinno być dokonywane z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące.

6. Ścieki, o których mowa w ust. 1, spełniają wymagane warunki:

1) w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jeżeli:

a) liczba pobranych w ciągu roku średnich dobowych próbek, które nie spełniły warunków dotyczących najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń określonych wskaźnikami BZT5, ChZT, i zawiesin ogólnych, nie jest większa od liczby średnich dobowych próbek, określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

b) próbki niespełniające warunków, o których mowa w lit. a, nie wykazują odchyleń od najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń większych niż: o 100% dla BZT5 i ChZT oraz o 150% dla zawiesin ogólnych,

c) wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego w średnich rocznych próbkach nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo spełniają minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, określonych odpowiednio w załączniku nr 2 albo w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jeżeli:

a) wartości wskaźnika temperatury i wskaźnika pH zmierzone ręcznie lub automatycznie w okresie doby w odstępach nie większych niż dwie godziny nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości dla tych wskaźników,

b) zmierzone wartości dla pozostałych wskaźników zanieczyszczeń, co najmniej w czterech z sześciu kolejnych średnich dobowych próbkach, nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników, określonych w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

c) zmierzone wartości wskaźników zanieczyszczeń w średniej dobowej próbce ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych, niespełniającej wymaganych warunków, przekraczają najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w lp. 8, 14, 25, 30, 40, 45, 54, 55 i 58 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia nie więcej niż o 100%.

7. W ocenie, czy ścieki, o których mowa w ust. 1, spełniają wymagane warunki, nie uwzględnia się przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, jeżeli są one następstwem intensywnych opadów wywołujących co najmniej dwukrotny wzrost maksymalnego odpływu ścieków z oczyszczalni określonego dla okresu bezopadowego.

§ 13. [Warunki wprowadzania do ziemi ścieków przemysłowych oraz ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego]

1. Ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, ścieki, o których mowa w § 12 ust. 1, wody z odwodnienia zakładów górniczych oraz ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy mogą być wprowadzane do ziemi, jeżeli:

1) nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości wód podziemnych, w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego;

2) nie zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla:

a) ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków bytowych:

– o RLM do 9999 – określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla oczyszczalni ścieków o RLM od 2000 do 9999,

– o RLM od 10000 – określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia odpowiednio do obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego RLM,

– w aglomeracji o RLM od 2000 – określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia odpowiednio do RLM aglomeracji,

b) ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków komunalnych:

– o RLM do 9999 – określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999, oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

– o RLM od 10000 – określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w zależności od obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego RLM, oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

– w aglomeracji o RLM od 2000 – określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w zależności od RLM aglomeracji oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

c) ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych, ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody, ścieków oczyszczanych w procesie odwróconej osmozy oraz wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

d) ścieków przemysłowych, o których mowa w § 12 ust. 1, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

3) dla ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody oraz ścieków oczyszczanych w procesie odwróconej osmozy – miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzenia wodnego jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych;

4) dla ścieków bytowych, ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych, ścieków, o których mowa w § 12 ust. 1, oraz wód z odwodnienia zakładów górniczych – miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzenia wodnego jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 3 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

2. Wprowadzanie do ziemi ścieków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, b i d, z oczyszczalni ścieków o RLM od 10000, dopuszcza się jedynie w sytuacjach szczególnych uwarunkowań lokalizacyjnych miejsc wprowadzania ścieków do ziemi oraz braku możliwości zastosowania innego rozwiązania technicznego.

3. Ścieki inne niż ścieki przemysłowe albo ścieki przemysłowe będące mieszaniną ścieków bytowych, wód z odwodnienia zakładów górniczych, wód chłodniczych, wód opadowych lub roztopowych lub ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody mogą być wprowadzane do ziemi jedynie w sytuacjach szczególnych uwarunkowań lokalizacyjnych miejsc wprowadzania ścieków do ziemi oraz braku możliwości zastosowania innego rozwiązania technicznego, pod warunkiem że:

1) ścieki bytowe przed zmieszaniem z wodami z odwodnienia zakładów górniczych, wodami chłodniczymi, wodami opadowymi lub roztopowymi lub ściekami pochodzącymi ze stacji uzdatniania wody nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych odpowiednio w załączniku nr 2 albo w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) wody z odwodnienia zakładów górniczych przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi, wodami chłodniczymi, wodami opadowymi lub roztopowymi lub ściekami pochodzącymi ze stacji uzdatniania wody nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

3) temperatura wód chłodniczych przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi, wodami z odwodnienia zakładów górniczych, wodami opadowymi lub roztopowymi lub ściekami pochodzącymi ze stacji uzdatniania wody nie jest wyższa niż 35°C;

4) wody opadowe lub roztopowe przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi, wodami z odwodnienia zakładów górniczych, wodami chłodniczymi lub ściekami pochodzącymi ze stacji uzdatniania wody nie zawierają zawiesin ogólnych w ilościach większych niż 100 mg/l, a węglowodorów ropopochodnych w ilościach większych niż 15 mg/l;

5) ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi, wodami z odwodnienia zakładów górniczych, wodami chłodniczymi lub wodami opadowymi lub roztopowymi nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

6) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi lub dno urządzenia wodnego jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 3 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

4. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 3, ocenia się na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków, stosując odpowiednio przepisy § 5, 6, 8, 9, 12 i 22.

5. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2) BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;

3) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

6. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

7. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia.

8. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia.

§ 14. [Ścieki przeznaczone do rolniczego wykorzystania]

Ścieki mogą być przeznaczone do rolniczego wykorzystania, jeżeli:

1) BZT5 ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;

2) spełniają warunki sanitarne, określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

3) nie stanowią zagrożenia dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych, a w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego;

4) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w:

a) lp. 1 i 2 w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

b) lp. 2 i 21–58 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. [Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w glebach]

Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w glebach, w warstwie 0–30 cm, na obszarach, na których może być stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków, jest określona w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

§ 16. [Częstotliwość przeprowadzania badań mikrobiologicznych i parazytologicznych oraz stanu i składu ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania]

1. Spełnienie warunków, o których mowa w § 14 i § 15, ocenia się na podstawie badań ścieków i gleby.

2. Badania mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz badania stanu i składu ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania wykonuje się co najmniej raz na dwa miesiące.

3. Badania zawartości metali ciężkich w glebach na obszarach, na których może być stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków, przeprowadza się co 5 lat.

§ 17. [Obszary rolniczego wykorzystania ścieków]

1. Rolnicze wykorzystanie ścieków może być stosowane poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych nieodizolowanych od powierzchni warstwą nieprzepuszczalną.

2. Położenie gruntów, na których może być stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków, oraz urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania powinno odpowiadać warunkom określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

§ 18. [Ocena jakości wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych]

1. Wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli:

1) ryb łososiowatych,

2) ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu, w jednym roku danego cyklu

– wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny przekraczać najwyższego dopuszczalnego wzrostu zawartości substancji zanieczyszczających w wodach wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych lub ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, określonego w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

2. Do wód lub do ziemi mogą być wprowadzane wody, o których mowa w ust. 1, zawierające wyłącznie zanieczyszczenia:

1) powstałe w efekcie procesów metabolicznych u ryb łososiowatych lub ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych;

2) spowodowane produktami leczniczymi weterynaryjnymi dopuszczonymi do obrotu, stosowanymi zgodnie z ich charakterystyką.

3. Wody, o których mowa w ust. 1, spełniają wymagane warunki, jeżeli:

1) na 4 pobrane średnie dobowe próbki nie więcej niż jedna przekracza najwyższe dopuszczalne wzrosty zawartości substancji zanieczyszczających, określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia;

2) w następnych latach na 2 pobrane średnie dobowe próbki nie więcej niż jedna przekracza najwyższe dopuszczalne wzrosty zawartości substancji zanieczyszczających, określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

4. Liczba pobieranych średnich dobowych próbek wód dopływających do obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych lub ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych i wód, o których mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że wody, o których mowa w ust. 1, spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku.

5. W ocenie jakości wód, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wzrostów zawartości substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 11 do rozporządzenia, jeżeli są one następstwem wyjątkowych warunków pogodowych, w szczególności intensywnych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu, wysokiej temperatury powietrza, suszy.

§ 19. [Wprowadzanie ścieków przemysłowych o sumie chlorków i siarczanów powyżej 1500 mg/l oraz wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych]

1. Ścieki przemysłowe o sumie chlorków i siarczanów powyżej 1500 mg/l, z wyłączeniem najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w lp. 16 i 17 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych niezależnie od sumy chlorków i siarczanów, z wyłączeniem najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w lp. 16 i 17 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia, mogą być wprowadzane do:

1) wód morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych – bez ograniczeń;

2) śródlądowych wód powierzchniowych płynących – jeżeli sumaryczna zawartość chlorków i siarczanów w tych wodach, wyliczona przy założeniu pełnego wymieszania, nie przekroczy 1 g/l.

2. W ściekach, o których mowa w ust. 1, nie powinny być przekraczane najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Jeżeli nie można spełnić warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a zastosowanie odpowiedniego rozwiązania technicznego jest niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione, można dopuścić wzrost sumy chlorków i siarczanów do wartości większej niż 1 g/l, poniżej miejsca wprowadzania ścieków lub wód, o których mowa w ust. 1, o ile nie spowoduje to szkód w środowisku wodnym i nie utrudni korzystania z wód przez innych użytkowników.

4. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, ocenia się na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków, stosując odpowiednio przepisy § 6, 8 i 9.

§ 20. [Wprowadzanie do wód lub ziemi wód chłodniczych z otwartych układów chłodzenia]

1. Wody chłodnicze z otwartych układów chłodzenia oraz z zamkniętych obiegów chłodzących mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi pod warunkiem, że ich temperatura nie jest wyższa niż 35°C.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wprowadzania wód chłodniczych do wód morza terytorialnego.

§ 21. [Wprowadzanie do wód lub ziemi wód opadowych lub roztopowych]

1. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,

2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha

– mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

3. Wody opadowe lub roztopowe w ilościach przekraczających wartości, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania, pod warunkiem że urządzenie oczyszczające jest zabezpieczone przed dopływem wód opadowych i roztopowych o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna.

4. Dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych z istniejących przelewów kanalizacji deszczowej do jezior i ich dopływów oraz do innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także do wód znajdujących się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów kanalizacji deszczowej nie jest większa niż 5.

§ 22. [Wprowadzanie do śródlądowych wód powierzchniowych ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej]

1. Ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą być wprowadzane do śródlądowych wód powierzchniowych płynących, wód przybrzeżnych oraz wód przejściowych, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów nie jest większa niż 10.

2. Średnią roczną liczbę zrzutów ustala się na podstawie danych obejmujących wyniki obserwacji opadów z okresu co najmniej 10 lat lub wyniki obserwacji działania istniejących przelewów burzowych w ciągu co najmniej 2 lat.

3. Średnią roczną liczbę zrzutów ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji o RLM wyższym lub równym 100000 ustala się na podstawie modeli symulacyjnych.

4. W przypadku braku modeli symulacyjnych, o których mowa w ust. 3, średnią roczną liczbę zrzutów ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji o RLM wyższym lub równym 100000 ustala się zgodnie z ust. 2, przy czym do czasu opracowania tych modeli zmniejsza się dla poszczególnych przelewów burzowych średnią roczną liczbę zrzutów, o której mowa w ust. 1.

5. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 2, ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą być wprowadzane do wód, jeżeli:

1) kanalizacja doprowadza ścieki do oczyszczalni w aglomeracji o RLM niższym niż 100000;

2) natężenie przepływu w komunalnej kanalizacji ogólnospławnej przed przelewem burzowym, wywołane przez zjawiska opadowe, jest co najmniej czterokrotnie większe; natężenie to jest obliczane według wzoru: (3+1) Q, gdzie: Q stanowi średnie natężenie przepływu w tej kanalizacji, w okresach pogody bezopadowej, określonego dla doby o średniej ilości ścieków dopływających w ciągu roku do oczyszczalni ścieków.

6. Jeżeli na podstawie bezpośrednich analiz wód, do których wprowadzane są ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, zostanie stwierdzone, że ścieki z tych przelewów powodują zmianę jakości wód uniemożliwiającą korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, należy zmniejszyć średnią roczną liczbę zrzutów, o której mowa w ust. 1.

§ 23. [Przegląd eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających]

1. Ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w § 21 ust. 1, przeprowadza się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

2. Spełnienie warunków, o których mowa w § 21 ust. 1, w stosunku do wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s ocenia się na podstawie przeglądów, o których mowa w ust. 1, oraz na podstawie badań, w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; próbkę do badań należy uzyskać przez zmieszanie trzech próbek o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut.

3. Oceny spełnienia warunków, o których mowa w § 21 ust. 4 i § 22 ust. 1, dokonuje się na podstawie średniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych przelewów kanalizacji deszczowej lub przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, określonej na podstawie obserwacji funkcjonowania przelewów przez okres co najmniej 2 lat.

§ 24. [Pomiar natężenia przepływu ścieków]

1. Pomiaru natężenia przepływu ścieków, o których mowa w § 4 ust. 1–3, dokonuje się z dokładnością do:

1) dla oczyszczalni ścieków o RLM poniżej 2000 – 15%;

2) dla oczyszczalni ścieków o RLM od 2000 do 14999 oraz oczyszczalni ścieków w aglomeracji o RLM od 2000 do 14999 – 10%;

3) dla oczyszczalni ścieków o RLM od 15000 oraz oczyszczalni ścieków w aglomeracji o RLM od 15000 – 5%.

2. Pomiaru natężenia przepływu ścieków, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, dokonuje się z dokładnością do 20%.

§ 25. [Metodyka referencyjna analizy próbek ścieków]

W badaniach próbek ścieków stosuje się metodyki referencyjne analizy próbek ścieków, określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

§ 26. [Ograniczenia dotyczące ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego]

Do dnia 31 grudnia 2015 r. ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, wprowadzane do wód, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla RLM poniżej 2000, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 27. [Obowiązek pobierania próbek ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków]

Do dnia 31 grudnia 2015 r., jeżeli w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków bytowych albo komunalnych do wód lub do ziemi są określone najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, obowiązek pobierania próbek ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków nie dotyczy oczyszczalni ścieków poza aglomeracją.

§ 28. [Wprowadzanie ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego do ziemi w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego]

Do dnia 31 grudnia 2015 r. ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2) BZT5 ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;

3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

§ 29. [Wprowadzanie ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego do urządzenia wodnego w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego]

Do dnia 31 grudnia 2015 r. ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia.

§ 30. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 4 ust. 8 i 9, § 5 ust. 3, § 13 ust. 5–8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.4)

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (Dz. Urz. WE L 334 z 17.12.2010, str. 17, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513, z 2013 r. poz. 21 i 165 oraz z 2014 r. poz. 659, 822, 850 i 1146.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169), które zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 850) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO, POWODUJĄCE ZANIECZYSZCZENIE WÓD, KTÓRE POWINNO BYĆ ELIMINOWANE (WYKAZ I), ORAZ SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO, POWODUJĄCE ZANIECZYSZCZENIE WÓD, KTÓRE POWINNO BYĆ OGRANICZANE (WYKAZ II)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. (poz. 1800)

Załącznik nr 1

SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO, POWODUJĄCE ZANIECZYSZCZENIE WÓD, KTÓRE POWINNO BYĆ ELIMINOWANE (WYKAZ I), ORAZ SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO, POWODUJĄCE ZANIECZYSZCZENIE WÓD, KTÓRE POWINNO BYĆ OGRANICZANE (WYKAZ II)

WYKAZ I

Do substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, powodujących zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane, a które stanowią poszczególne substancje – z wyjątkiem tych, które charakteryzują się niewielką toksycznością, trwałością i bioakumulacją, i z tego powodu są biologicznie nieszkodliwe lub są szybko przekształcane w wodzie w substancje biologicznie nieszkodliwe – należące do następujących rodzin i grup substancji, zalicza się:

1) związki fluorowcoorganiczne lub substancje, które mogą tworzyć takie związki w środowisku wodnym;

2) związki fosforoorganiczne;

3) związki cynoorganiczne;

4) substancje, które mają właściwości rakotwórcze, mutagenne lub teratogenne w środowisku wodnym lub przez to środowisko;

5) rtęć i jej związki;

6) kadm i jego związki;

7) trwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne1);

8) trwałe syntetyczne substancje, które mogą pływać, pozostawać w zawieszeniu lub tonąć i które mogą kolidować z jakimikolwiek sposobami wykorzystania wód powierzchniowych.

Dla 19 substancji z wykazu I najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń są określone w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

WYKAZ II

Do substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, powodujących zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane, zalicza się:

1) substancje należące do rodzin i grup substancji z wykazu I, nieujęte w tabeli I załącznika nr 4 do rozporządzenia;

2) niektóre substancje lub kategorie substancji należące do rodzin i grup substancji wymienionych niżej, które mają szkodliwy wpływ na środowisko wodne na określonym obszarze:

a) niemetale i metale oraz ich związki: cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, selen, arsen, antymon, molibden, tytan, cyna, bar, beryl, bor, uran, wanad, kobalt, tal, tellur, srebro,

b) biocydy i ich pochodne nieujęte w wykazie I,

c) substancje, które mają szkodliwy wpływ na smak lub zapach produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, pochodzących ze środowiska wodnego, oraz związki, które mogą spowodować powstanie takich substancji w wodzie, co spowodowałoby, że wody te nie nadawałyby się do spożycia przez ludzi,

d) toksyczne lub trwałe związki organiczne krzemu oraz substancje, które mogą spowodować powstanie takich związków w wodzie, z wyjątkiem tych, które są biologicznie nieszkodliwe lub są szybko przekształcane w wodzie w substancje nieszkodliwe,

e) nieorganiczne związki fosforu i fosfor niezwiązany,

f) nietrwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne2),

g) fluorki,

h) cyjanki,

i) substancje, które ujemnie wpływają na bilans tlenu w wodzie, szczególnie amoniak i azotyny.

Najwyższe dopuszczalne wartości dla wybranych substancji z wykazu II zostały określone w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Jeżeli pewne substancje z wykazu II są rakotwórcze, mutagenne lub teratogenne, zostają włączone do kategorii 4 wykazu I.

Objaśnienia:

1) Trwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne pochodzące z ropy naftowej lub przeróbki chemicznej węgla, a także sama ropa naftowa są substancjami ciekłymi charakteryzującymi się trudną rozpuszczalnością w wodzie, niską i bardzo niską prężnością par, a przez to pozostają przez długi okres w środowisku wodnym, praktycznie nie emitując składników do atmosfery.

2) Nietrwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne są substancjami gazowymi lub ciekłymi o niskich temperaturach wrzenia (charakteryzujące się wysoką prężnością par i trudno emulgujące się w wodzie), które w normalnych warunkach łatwo odparowują, przemieszczając się tym samym ze środowiska wodnego do powietrza atmosferycznego.

Załącznik 2. [NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW BYTOWYCH LUB KOMUNALNYCH WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI]

Załącznik nr 2

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW BYTOWYCH LUB KOMUNALNYCH WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI1)

Lp.

Nazwa wskaźnika3)

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków bytowych lub komunalnych wprowadzanych do wód lub do ziemi:

dla RLM oczyszczalni ścieków2):

poniżej

2000

od 2000

do 9999

od 10000

do 14999

od 15000

do 99999

100000

i powyżej

1

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5 przy 20oC), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji

mg O2/l

40

25

25

15

15

min. %

 

albo

albo

albo

albo

redukcji

-

70–90

70–90

90

90

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową

mg O2/l

150

125

125

125

125

min. %

 

albo

albo

albo

albo

redukcji

 -

75

75

75

75

3

Zawiesiny ogólne

mg/l

50

35

35

35

35

min. %

 

albo

albo

albo

albo

redukcji

-

90

90

90

90

4

Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4),

mg N/l

304)

154)

154),6)

154),7)

15

10

 

azotu azotynowego i azotu azotanowego)

min. %

redukcji

-

-

albo

355),6)

70–805),7)

albo

70–80

albo

70–80

5

Fosfor ogólny

mg P/l

54)

24)

24),6)

24),7)

2

1

 

 

min. % redukcji

-

-

albo

405),6)

805),7)

albo

80

albo

80

 

Objaśnienia:

1) Określone w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników i minimalny procent redukcji zanieczyszczeń:

– pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) oraz zawiesin ogólnych – dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych, z tym że w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2000 oraz o okresowym w ciągu doby odprowadzaniu ścieków dopuszcza się uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń,

– azotu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w danym roku. Dopuszcza się określanie wymogów dotyczących usuwania związków azotu na podstawie prób średnich dobowych, jeżeli można wykazać, że osiągnięty został ten sam poziom ochrony. W takim przypadku stężenie azotu ogólnego w żadnej ze średnich dobowych próbek ścieków pobranych z odpływu z reaktora biologicznego, gdy temperatura tych ścieków jest równa lub wyższa od 12°C, nie może przekroczyć 20 mg N/l. Kryterium oparte na określeniu temperatury granicznej może być zastąpione odpowiednim limitem czasowym, uwzględniającym lokalne warunki klimatyczne.

– fosforu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach,

– minimalny procent redukcji zanieczyszczeń jest określany w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni.

2) W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się maksymalnie do 50%, a wymaganą redukcję zanieczyszczeń obniża się nie więcej niż do 50% w stosunku do wartości podanych w załączniku.

3) Analiz dokonuje się z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych. Próbki pobrane z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.

4) Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

5) Minimalny procent redukcji nie ma zastosowania do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów, bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi.

6) Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń stosuje się do dnia 31 grudnia 2015 r.

7) Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Załącznik 3. [NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W AGLOMERACJI]

Załącznik nr 3

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W AGLOMERACJI1)

Lp.

Nazwa wskaźnika3)

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w aglomeracji:

dla RLM aglomeracji2)

od 2000 do 9999

od 10000 do 14999

od 15000 do 99999

100000 i powyżej

1

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5 przy 20oC), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji

mg O2/l

min. %

redukcji

25

albo

70–90

25

albo

70–90

15

albo

90

15

albo

90

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową

mg O2/l

min. %

redukcji

125

albo

75

125

albo

75

125

albo

75

125

albo

75

3

Zawiesiny ogólne

mg/l

min. %

redukcji

35

albo

90

35

albo

90

35

albo

90

35

albo

90

4

Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4),

mg N/l

154)

15

15

10

 

azotu azotynowego i azotu azotanowego)

min. % redukcji

-

albo

70–805)

albo

70–80

albo

70–80

5

Fosfor ogólny

mg P/l

24)

2

2

1

 

 

min. % redukcji

-

albo

805)

albo

80

albo

80

 

Objaśnienia:

1) Określone w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń:

– pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) oraz zawiesin ogólnych – dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych, z tym że w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o okresowym w ciągu doby odprowadzaniu ścieków dopuszcza się uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń,

– azotu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w danym roku. Dopuszcza się określanie wymogów dotyczących usuwania związków azotu na podstawie prób średnich dobowych, jeżeli można wykazać, że osiągnięty został ten sam poziom ochrony. W takim przypadku stężenie azotu ogólnego w żadnej ze średnich dobowych próbek ścieków pobranych z odpływu z reaktora biologicznego, gdy temperatura tych ścieków jest równa lub wyższa od 12°C, nie może przekroczyć 20 mg N/l. Kryterium oparte na określeniu temperatury granicznej może być zastąpione odpowiednim limitem czasowym, uwzględniającym lokalne warunki klimatyczne,

– fosforu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach,

– minimalny procent redukcji zanieczyszczeń określany jest w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni w aglomeracji.

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

2) W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się maksymalnie do 50%, a wymaganą redukcję zanieczyszczeń obniża się nie więcej niż do 50% w stosunku do wartości podanych w załączniku.

3) Analiz dokonuje się z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych. Próbki pobrane z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.

4) Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

5) Minimalny procent redukcji nie ma zastosowania do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów, bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi.

Załącznik 4. [NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH]

Załącznik nr 4

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH*)

TABELA I

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO1)

Lp.

Rodzaj substancji

Rodzaj produkcji

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń

średnia dobowa

średnia miesięczna

1

2

3

4

5

6

1

Rtęć (Hg)

Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych

mg Hg/l ścieków2)

0,2

0,05

Zakłady przemysłu chemicznego stosujące katalizatory rtęciowe:

 

 

 

 

 

1) w produkcji chlorku winylu;

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

 

 

2) w innych procesach

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Produkcja katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Produkcja organicznych i nieorganicznych związków rtęci, z wyjątkiem katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Produkcja baterii galwanicznych zawierających rtęć

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Przemysł metali nieżelaznych:

 

 

 

 

 

1) zakłady odzysku rtęci;

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

 

 

2) wydobycie i rafinacja metali nieżelaznych

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Zakłady oczyszczania toksycznych odpadów zawierających rtęć

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Inne zakłady

mg Hg/l ścieków

0,06

0,03

 2

Kadm (Cd)

Wydobycie cynku, rafinacja ołowiu i cynku, przemysł metalowy (związany z kadmem) i metali nieżelaznych

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Produkcja związków kadmu

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Produkcja barwników

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Produkcja stabilizatorów

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Produkcja baterii galwanicznych i akumulatorów

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Powlekanie elektrolityczne

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Przemysł szklarski

mg Cd/l ścieków

0,1

-

Przemysł ciepłowniczy

mg Cd/l ścieków

0,05

-

Przemysł ceramiczny

mg Cd/l ścieków

0,07

-

Produkcja kwasu fosforowego lub nawozów fosforowych z fosforytów

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Inne zakłady

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

3

Heksachlorocykloheksan (HCH)3)

Substancja, której produkcja, stosowanie i wprowadzanie do obrotu są w Polsce zabronione

mg HCH/l ścieków

0

0

4

Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)

Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesie obejmującym pranie

mg CCl4/l ścieków

3,0

1,5

Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesie nieobejmującym prania

mg CCl4/l ścieków

3,0

1,5

Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu (łącznie z wysokociśnieniowym elektrolitycznym wytwarzaniem chloru) i z metanolu

mg CCl4/l ścieków

3,0

1,5

Inne zakłady

mg CCl4/l ścieków

3,0

1,5

5

Pentachlorofenol

(PCP)

2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole

Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez hydrolizę heksachlorobenzenu

mg PCP/l ścieków

2,0

1,0

Inne zakłady

mg PCP/l ścieków

2,0

1,0

6

Aldryna

(C12H8Cl6)3)

Dieldryna

(C12H8Cl6O)3)

Endryna (C12H8Cl6O)3)

Izodryna (C12H8Cl6)3)

Substancje, których produkcja, stosowanie i wprowadzanie do obrotu są w Polsce zabronione

mg/l ścieków

0

0

7

Dwuchlorodwufenylotrójchloro etan (DDT)3)

Substancja, której produkcja, stosowanie i wprowadzanie do obrotu są w Polsce zabronione

mg DDT/l ścieków

0

0

8

Polichlorowane bifenyle (PCB)3)

Substancja, której produkcja, stosowanie i wprowadzanie do obrotu są w Polsce zabronione

mg PCB/l ścieków

0

0

9

Polichlorowane trifenyle (PCT)3)

Substancja, której produkcja, stosowanie i wprowadzanie do obrotu są w Polsce zabronione

mg PCT/l ścieków

0

0

10

Heksachlorobenzen (HCB)

Produkcja i przetwórstwo heksachlorobenzenu (HCB)

mg HCB/l ścieków

0,0

0,0

Produkcja tertrachloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie

mg HCB/l ścieków

3,0

1,5

Przemysł metali nieżelaznych

mg HCB/l ścieków

0,003

-

Produkcja trichloroetylenu (TRI) lub tetrachloroetylenu (PER) za pomocą innych procesów

mg HCB/l ścieków

2,0

1,0

Inne zakłady

mg HCB/l ścieków

2,0

1,0

11

Heksachlorobutadien (HCBD)

Produkcja tetrachloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie

mg HCBD/l ścieków

3,0

1,0

Inne zakłady

mg HCBD/l ścieków

3,0

1,0

12

Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)

Produkcja chlorometanów z metanolu lub z kombinacji metanolu i metanu (to jest przez hydrochlorowanie metanolu, a następnie chlorowanie chlorku metylu)

mg CHCl3/l ścieków4)

2,0

1,0

Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu

mg CHCl3/l ścieków4)

2,0

1,0

Inne zakłady

mg CHCl3/l ścieków4)

2,0

1,0

13

1,2-dichloroetan (EDC)

Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym samym zakładzie

mg EDC/l ścieków przy 2 m3/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC

2,5

1,25

Produkcja 1,2-dichloroetanu i przetwarzanie lub wykorzystanie w tym samym zakładzie5)

mg EDC/l ścieków przy 2,5 m3/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC

5,0

2,5

Przetwarzanie 1,2-dichloroetanu w substancje inne niż chlorek winylu, w szczególności produkcja etylenodwuaminy, etylenopoliaminy, 1,1,1-trichloroetanu, trichloroetylenu i nadchloroetylenu

mg EDC/l ścieków przy 2,5 m3/t zdolności przetwarzania EDC

2,0

1,0

Stosowanie EDC do odtłuszczania metali poza zakładem produkującym EDC6)

mg EDC/l ścieków

0,2

0,1

Inne zakłady6)

mg EDC/l ścieków

0,2

0,1

14

Trichloroetylen (TRI)

Produkcja trichloroetylenu (TRI) i tetrachloroetylenu (PER)

mg TRI/l ścieków

1,0

0,5

Stosowanie TRI do odtłuszczania metali7)

mg TRI/l ścieków

0,2

0,1

Inne zakłady

mg TRI/l ścieków

0,2

0,1

15

Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER)

Produkcja trichloroetylenu

mg PER/l ścieków

1,0

0,5

Produkcja tetrachlorometanu i tetrachloroetylenu (PER); proces TETRA-PER

mg PER/l ścieków przy 2 m3/t produkcji TETRA+PER

2,5

1,25

Inne zakłady

mg PER/l ścieków

1,0

0,5

16

Trichlorobenzen (TCB)

jako suma trzech izomerów

(1,2,3-TCB +

1,2,4-TCB +

1,2,5-TCB)

Produkcja trichlorobenzenu przez odchlorowodorowanie heksachlorocykloheksanu (HCH) lub przetwarzanie trichlorobenzenu

mg TCB/l ścieków przy 10 m3/t produkcji TCB

2,0

1,0

Produkcja lub przetwarzanie chlorobenzenu przez chlorowanie benzenu

mg TCB/l ścieków przy 10 m3/t produkcji lub przetworzenia jedno- lub dwuchlorobenzenu

0,1

0,05

Inne zakłady

mg TCB/l ścieków

0,1

0,05

*) Nie dotyczy ścieków z oczyszczania gazów odlotowych z procesów termicznego przekształcania odpadów.

Objaśnienia:

1) Określone w tabeli I najwyższe dopuszczalne wartości substancji szczególnie szkodliwych w ściekach przemysłowych, wyrażone w mg/l, dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach:

1) średniej miesięcznej, z tym że dopuszcza się pobieranie próbek do oznaczania wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach w sposób uproszczony, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości netto odprowadzanych zanieczyszczeń;

2) średniej dobowej, z tym że dopuszcza się pobieranie próbek do oznaczania wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach w sposób uproszczony, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń.

W przypadku galwanizerni pobieranie próbek w sposób uproszczony w celu pomiaru stężenia kadmu może być stosowane tylko wtedy, gdy łączna objętość wanien elektrolitycznych jest mniejsza niż 1,5 m3.

Uproszczony sposób pobierania próbek nie dotyczy zakładów, które odprowadzają w ciągu roku substancje szczególnie szkodliwe w ilości większej niż:

1) 7,5 kg rtęci (Hg);

2) 10 kg kadmu (Cd);

3) 30 kg tetrachlorometanu (czterochlorek węgla) (CCl4);

4) 3 kg pentachlorofenolu (PCP);

5) 1 kg heksachlorobenzenu (HCB);

6) 1 kg heksachlorobutadienu (HCBD);

7) 30 kg trichlorometanu (chloroform) (CHCl3);

8) 30 kg 1,2-dichloroetanu (EDC);

9) 30 kg trichloroetylenu (TRI);

10) 30 kg tetrachloroetylenu (nadchloroetylen) (PER).

2) Wartości dopuszczalne stosuje się do całkowitej ilości rtęci obecnej we wszystkich zawierających rtęć ściekach odprowadzanych z terenu zakładu.

3) Substancja wymieniona w:

1) załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141) jako substancja, której wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie jest zabronione na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.);

2) rozporządzeniu (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącym trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającym dyrektywę 79/117/EWG (Dz. Urz. WE L 158 z 30.04.2004, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 465, z późn. zm.);

3) art. 41 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

4) Jeżeli to możliwe, wartość średnia dobowa nie powinna przekraczać dwukrotnej wartości średniej miesięcznej.

5) Jeżeli zdolność przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest większa od zdolności produkcyjnej, wartości dopuszczalne odnoszą się do całkowitej zdolności przetwarzania i wykorzystania.

6) Wartości dopuszczalne stosuje się do zrzutów przekraczających 30 kg EDC na rok.

7) Wartości dopuszczalne stosuje się do zrzutów przekraczających 30 kg TRI na rok.

TABELA II

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI DLA POZOSTAŁYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ1)

Lp.

Nazwa wskaźnika2)

Jednostka

Najwyższa dopuszczalna wartość

Zakres stosowania

dla ścieków przemysłowych3)

dla ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych3)

1

2

3

4

5

6

1

Temperatura

°C

35

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

2

pH

 

6,5-12,5

Dotyczy przemysłu sodowego

Nie dotyczy

6,5-9

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

3

Zawiesiny ogólne4)

mg/l

50

Dotyczy przemysłu celulozowo-papierniczego i sodowego

Nie dotyczy

70

Dotyczy przemysłu koksowniczego

Dotyczy sektorów lp. 7 i 11

35

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Pozostałe sektory

4

Zawiesiny łatwo opadające

ml/l

0,5

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

5

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5 przy 20°C)5)

mg O2/l

30

Dotyczy przemysłu celulozowo-papierniczego

Nie dotyczy

50

Nie dotyczy

Dotyczy sektorów lp. 7, 8 i 11

25

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Pozostałe sektory

6

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)6)

mg O2/l

250

Dotyczy przemysłu celulozowo-papierniczego i koksowniczego

Dotyczy sektorów lp. 7, 8 i 11

125

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Pozostałe sektory

7

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

mg C/l

30

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

8

Azot amonowy7)

mg NNH4/l

20

Nie dotyczy

Dotyczy sektorów lp. 5, 7 i 11

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Pozostałe sektory

9

Azot azotanowy

mg NNO3/l

30

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

10

Azot azotynowy

mg NNO2/l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

11

Azot ogólny8)

mg N/l

309)

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

12

Fosfor ogólny

mg P/l

10

Dotyczy przemysłu nawozów sztucznych

Nie dotyczy

 

3

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Dotyczy sektorów lp. 2, 5, 7 i 9

 

2

Nie dotyczy

Dotyczy pozostałych sektorów

13

Chlorki

mg Cl/l

100010)

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

14

Siarczyny

mg SO3/l

1

Nie dotyczy

Dotyczy sektorów lp. 4 i 7 (tylko ścieki z destylacji alkoholu z win i produkcji win owocowych)

15

Siarczany

mg SO4/l

50011)

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

16

Sód

mg Na/l

80012)

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

17

Potas

mg K/l

8013)

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

18

Żelazo ogólne

mg Fe/l

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

19

Glin

mg Al/l

3

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

20

Antymon

mg Sb/l

0,3

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

21

Arsen

mg As/l

0,3

Dotyczy przemysłu szklarskiego

Nie dotyczy

 

0,1

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

22

Bar

mg Ba/l

3

Dotyczy przemysłu szklarskiego

Nie dotyczy

 

2

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

23

Beryl

mg Be/l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

24

Bor

mg B/l

114)

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

25

Cynk

mg Zn/l

2

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy sektora lp. 6

26

Cyna

mg Sn/l

1

Dotyczy ścieków z produkcji farb powłokowych i żywic lakierniczych

Nie dotyczy

2

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

27

Chrom+6

mg Cr/l

0,5

Dotyczy przemysłu ciepłowniczego

Nie dotyczy

0,05

Dotyczy ścieków z przemysłu garbarskiego

Nie dotyczy

0,1

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

28

Chrom ogólny

mg Cr/l

1

Dotyczy ścieków z przemysłu garbarskiego

Nie dotyczy

0,5

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

29

Kobalt

mg Co/l

0,1

Dotyczy przemysłu ceramicznego

Nie dotyczy

1

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

30

Miedź

mg Cu/l

0,1

Dotyczy przemysłu ceramicznego

Nie dotyczy

0,5

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Dotyczy sektorów lp. 3, 6 i 7

31

Molibden

mg Mo/l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

32

Nikiel

mg Ni/l

0,1

Dotyczy przemysłu ceramicznego

Nie dotyczy

0,5

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

33

Ołów

mg Pb/l

0,1

Dotyczy przemysłu ciepłowniczego

Nie dotyczy

0,5

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

34

Selen

mg Se/l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

35

Srebro

mg Ag/l

0,1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

36

Tal

mg Tl/l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

37

Tytan

mg Ti/l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

38

Wanad

mg V/l

2

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

39

Chlor wolny

mg Cl2/l

0,2

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

40

Chlor ogólny

mg Cl2/l

0,4

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy sektorów lp. 1-3, 5, 6 i 11

41

Cyjanki wolne

mg CN/l

0,1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

42

Cyjanki związane

mg CN/l

5

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

43

Fluorki

mg F/l

25

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

44

Rodanki

mg CNS/l

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

45

Siarczki

mg S/l

0,2

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy sektorów lp. 3 i 7

46

Aldehyd mrówkowy

mg/l

2

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

47

Akrylonitryl

mg/l

20

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

48

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg/l

0,1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

49

Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych

µg/l

0,5

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

50

Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe

µg/l

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

51

Kaprolaktam

mg/l

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

52

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

mg/l

5

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Nie dotyczy

53

Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

mg/l

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Nie dotyczy

54

Suma surfaktantów anionowych i niejonowych

mg/l

1

Nie dotyczy

Dotyczy sektora lp. 3

55

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

20

Nie dotyczy

Dotyczy sektorów lp. 1, 2, 4, 5, 9 i 11

50

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Nie dotyczy

56

Węglowodory ropopochodne

mg/l

Dotyczy rafinerii ropy naftowej

Nie dotyczy

15

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

57

Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (benzen, toluen, ksylen)

mg/l

0,1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

58

Adsorbowalne związki chloroorganiczne – AOX

mg Cl/l

5

Dotyczy produkcji bielonej masy celulozowej, siarczanowej i siarczynowej

Nie dotyczy

 

0,5

Nie dotyczy

Dotyczy sektorów lp. 1-7 (tylko ścieki z gorzelni) i 11

 

1,0

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

59

Suma chlorków i siarczanów

mg

(Cl+SO4)/l

1.500

Dotyczy przemysłu celulozowo-papierniczego i energetycznego

Nie dotyczy

 

Objaśnienia:

1) Określone w tabeli II najwyższe dopuszczalne wartości:

1) azotu ogólnego i fosforu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w danym roku. Dopuszcza się określanie wymogów dotyczących usuwania związków azotu na podstawie prób średnich dobowych, jeżeli można wykazać, że osiągnięty został ten sam poziom ochrony. W takim przypadku stężenie azotu ogólnego w żadnej ze średnich dobowych próbek ścieków pobranych z odpływu z reaktora biologicznego, gdy temperatura tych ścieków jest równa lub wyższa od 12°C, nie może przekroczyć 20 mg N/l. Kryterium oparte na określeniu temperatury granicznej może być zastąpione odpowiednim limitem czasowym, uwzględniającym lokalne warunki klimatyczne;

2) pozostałych wskaźników zanieczyszczeń – dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych.

2) Analizy dokonywane z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych; nie dotyczy odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia zanieczyszczeń, z wyjątkiem zawiesin ogólnych, należy wykonać z próbek przefiltrowanych.

3) W czasie rozruchu nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oczyszczalni stosujących biologiczne metody oczyszczania ścieków najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się w stosunku do wartości podanych w załączniku maksymalnie o 30%.

W przypadku awarii w tych oczyszczalniach urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego lub zintegrowanego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się w stosunku do wartości podanych w załączniku maksymalnie do 50%, przez czas nie dłuższy niż 48 godzin.

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się w stosunku do wartości podanych w załączniku maksymalnie o 30% także w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego lub zintegrowanego w oczyszczalniach stosujących inne niż biologiczne metody oczyszczania ścieków przemysłowych.

4) W niefiltrowanej próbce odpływu ze stawów biologicznych wartość zawiesiny ogólnej nie może przekraczać 150 mg/l.

5) Oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji.

6) Oznaczane metodą dwuchromianową.

7) Dotyczy ścieków oczyszczanych przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 12°C.

8) Azot ogólny to suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotanowego.

9) Nie dotyczy zakładów i instalacji ubiegających się o pozwolenie zintegrowane. Dla takich zakładów najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika będzie uzależniona od stosowanej technologii oraz lokalizacji zakładu.

10) Nie dotyczy chlorków zawartych w wodach i ściekach, o których mowa w § 18 rozporządzenia.

11) Nie dotyczy siarczanów zawartych w wodach i ściekach, o których mowa w § 18 rozporządzenia.

12) Nie dotyczy sodu w związkach chemicznych z chlorkami i siarczanami występujących w wodach i ściekach, o których mowa w § 18 rozporządzenia.

13) Nie dotyczy potasu w związkach chemicznych z chlorkami i siarczanami występujących w wodach i ściekach, o których mowa w § 18 rozporządzenia.

14) Nie dotyczy ścieków oczyszczonych pochodzących z instalacji oczyszczania spalin metodą mokrą wapienną oraz ścieków z mokrych technologii odprowadzania odpadów paleniskowych w elektrowniach. Najwyższa dopuszczalna wartość dla boru będzie ustalona indywidualnie przez organ właściwy do wydania pozwolenia.

*) Nie dotyczy ścieków z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów.

Załącznik 5. [SEKTORY PRZEMYSŁOWE, Z KTÓRYCH SĄ ODPROWADZANE ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE BIOLOGICZNIE ROZKŁADALNE]

Załącznik nr 5

SEKTORY PRZEMYSŁOWE, Z KTÓRYCH SĄ ODPROWADZANE ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE BIOLOGICZNIE ROZKŁADALNE

Lp.

Sektory przemysłowe

1

Przetwórstwo mleka

2

Produkcja i przetwórstwo owoców i warzyw1)

3

Produkcja i butelkowanie napojów bezalkoholowych

4

Przetwórstwo zbóż i ziemniaków

5

Chów, hodowla zwierząt gospodarskich, produkcja lub przetwórstwo mięsa

6

Browary

7

Produkcja alkoholu i napojów alkoholowych

8

Produkcja pasz dla zwierząt z surowców roślinnych

9

Produkcja żelatyny i klejów ze skór i kości zwierzęcych

10

Słodownie i drożdżownie

11

Przetwórstwo rybne

 

Objaśnienie:

1) Dotyczy też grzybów.

Załącznik 6. [NAJWYŻSZA DOPUSZCZALNA WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZANIA GAZÓW ODLOTOWYCH, Z PROCESU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW WPROWADZANYCH DO WÓD]

Załącznik nr 6

NAJWYŻSZA DOPUSZCZALNA WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZANIA GAZÓW ODLOTOWYCH, Z PROCESU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW WPROWADZANYCH DO WÓD

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika 1)

1

Temperatura

°C

35

2

Odczyn

pH

6,5 – 8,5

3

Zawiesiny ogólne

mg/l

30 2)

45 3)

4

Rtęć i jej związki w przeliczeniu na rtęć (Hg)

mg/l

0,03

5

Kadm i jego związki w przeliczeniu na kadm (Cd)

mg/l

0,05

6

Tal i jego związki w przeliczeniu na tal (Tl)

mg/l

0,05

7

Arsen i jego związki w przeliczeniu na arsen (As)

mg/l

0,15

8

Ołów i jego związki w przeliczeniu na ołów (Pb)

mg/l

0,2

9

Chrom i jego związki w przeliczeniu na chrom (Cr)

mg/l

0,5

10

Miedź i jej związki w przeliczeniu na miedź (Cu)

mg/l

0,5

11

Nikiel i jego związki w przeliczeniu na nikiel (Ni)

mg/l

0,5

12

Cynk i jego związki w przeliczeniu na cynk (Zn)

mg/l

1,5

13

Dioksyny i furany, określone jako suma indywidualnych dioksyn i furanów

ng/l

0,3

 

Objaśnienia:

1) Analiz dokonuje się z próbek niefiltrowanych.

2) Dotyczy 95% próbek ścieków.

3) Dotyczy 100% próbek ścieków.

Załącznik 7. [LICZBA ŚREDNICH DOBOWYCH PRÓBEK ŚCIEKÓW BYTOWYCH LUB KOMUNALNYCH, KTÓRE MOGĄ NIE SPEŁNIAĆ WYMAGANYCH WARUNKÓW]

Załącznik nr 7

LICZBA ŚREDNICH DOBOWYCH PRÓBEK ŚCIEKÓW BYTOWYCH LUB KOMUNALNYCH, KTÓRE MOGĄ NIE SPEŁNIAĆ WYMAGANYCH WARUNKÓW

Lp.

Liczba średnich dobowych próbek pobranych w ciągu roku

Liczba średnich dobowych próbek, które mogą nie spełniać wymaganych warunków

1

1–3

0

2

4–7

1

3

8–16

2

4

17–28

3

5

29–40

4

6

41–53

5

7

54–67

6

8

68–81

7

9

82–95

8

10

96–110

9

11

111–125

10

12

126–140

11

13

141–155

12

14

156–171

13

15

172–187

14

16

188–203

15

17

204–219

16

18

220–235

17

19

236–251

18

20

252–268

19

21

269–284

20

22

285–300

21

23

301–317

22

24

318–334

23

25

335–350

24

26

351–365

25

 

Załącznik 8. [WARUNKI SANITARNE DLA ŚCIEKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA]

Załącznik nr 8

WARUNKI SANITARNE DLA ŚCIEKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA

Lp.

Wskaźnik

Wielkość dopuszczalna

1.

Bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella

niewykrywalne w 1 l

2.

Obecność żywych jaj pasożytów

(Ascaris sp., Trichuris, Toxocara sp.)

nieobecne w 1 l

 

Załącznik 9. [DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH W WARSTWIE 0–30 CM]

Załącznik nr 9

DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH W WARSTWIE 0–30 CM

Pierwiastek

Jednostka

Zawartość w glebach

bardzo lekkich

lekkich

średnich

ciężkich

Ołów (Pb)

mg/kg suchej masy

20

40

60

80

Kadm (Cd)

mg/kg suchej masy

0,5

1

2

3

Rtęć (Hg)

mg/kg suchej masy

0,7

0,8

1,2

1,5

Nikiel (Ni)

mg/kg suchej masy

10

20

35

50

Cynk (Zn)

mg/kg suchej masy

60

80

120

180

Miedź (Cu)

mg/kg suchej masy

20

25

50

75

Chrom (Cr)

mg/kg suchej masy

30

50

75

100

 

Załącznik 10. [WARUNKI POŁOŻENIA GRUNTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA ŚCIEKÓW ORAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI PRZEZNACZONYCH DO MAGAZYNOWANIA I PRZYGOTOWANIA ŚCIEKÓW DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA]

Załącznik nr 10

WARUNKI POŁOŻENIA GRUNTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA ŚCIEKÓW ORAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI PRZEZNACZONYCH DO MAGAZYNOWANIA I PRZYGOTOWANIA ŚCIEKÓW DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA1)

A

Położenie gruntów

Min. odległość

 

Odległość gruntów, na których stosuje się rolnicze wykorzystanie ścieków:

 

 

1) od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, przy rozprowadzaniu ścieków:

 

 

a) grawitacyjnym,

100 m

 

b) za pomocą deszczowni;

200 m

 

2) od dróg publicznych i linii kolejowych przy rozprowadzaniu ścieków:

 

 

a) grawitacyjnym,

20 m

 

b) za pomocą deszczowni;

70 m

 

3) od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:

 

 

a) do 2%,

30 m

 

b) od 2 do 10%,

50 m

 

c) ponad 10%;

70 m

 

4) od zbiorników wodnych, stawów rybnych nieprzeznaczonych do zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy spadku terenu:

 

 

a) do 2%,

50 m

 

b) od 2 do 10%,

80 m

 

c) ponad 10%;

100 m

 

5) od ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych, stanowiącego źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

250 m 2)

 

B

Położenie urządzeń i instalacji

Min. odległość

 

Odległość urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania:

 

 

1) od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, przy ilości ścieków:

 

 

a) do 100 m3/dobę,

100 m

 

b) do 5000 m3/dobę,

300 m

 

c) ponad 5000 m3/dobę;

500 m

 

2) od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:

 

 

a) do 2%,

50 m

 

b) ponad 2%;

80 m

 

3) od zbiorników wodnych, stawów rybnych nieprzeznaczonych do zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy spadku terenu:

 

 

a) do 2%,

100 m

 

b) ponad 2%;

150 m

 

4) od ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych, stanowiącego źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

250 m 2)

 

Objaśnienia:

1) W uzasadnionych przypadkach potwierdzonych opinią państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może ustalić odległości mniejsze niż określone w załączniku.

2) Jeżeli zasięg terenu ochrony bezpośredniej studni przekracza wymagane minimalne odległości położenia gruntów, urządzeń i instalacji, należy przyjmować odległość równą zasięgowi strefy ochrony bezpośredniej.

Załącznik 11. [NAJWYŻSZY DOPUSZCZALNY WZROST ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH W WODACH WYKORZYSTANYCH NA POTRZEBY CHOWU LUB HODOWLI RYB ŁOSOSIOWATYCH LUB RYB INNYCH NIŻ ŁOSOSIOWATE ALBO INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH]

Załącznik nr 11

NAJWYŻSZY DOPUSZCZALNY WZROST ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH W WODACH WYKORZYSTANYCH NA POTRZEBY CHOWU LUB HODOWLI RYB ŁOSOSIOWATYCH LUB RYB INNYCH NIŻ ŁOSOSIOWATE ALBO INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Najwyższy dopuszczalny wzrost ilości substancji

1

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg O2/l

3

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)

mg O2/l

7

3

Zawiesiny ogólne

mg/l

6

4

Azot ogólny1)

mg N/l

1

5

Fosfor ogólny

mg P/l

0,1

 

Objaśnienie:

1) Azot ogólny stanowi sumę azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotanowego.

Załącznik 12. [METODYKI REFERENCYJNE ANALIZY PRÓBEK ŚCIEKÓW]

Załącznik nr 12

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZY PRÓBEK ŚCIEKÓW1)

Lp.

Nazwa wskaźnika

Metody analiz i pomiarów

Norma2)

Wykrywalność, dokładność i precyzja3)

 

1

2

3

4

5

 

1

Aldryna, dieldryna, endryna i izodryna

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 6468

wykrywalność 400 μg/l dla każdej substancji, zależnie od zawartości obcych substancji w próbce, dokładność i precyzja +/– 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

 

2

Akrylonitryl

– spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria)

-

 

 

3

Aldehyd mrówkowy

– spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria)

-

 

 

4

Antymon

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

 

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

5

Arsen

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

 

 

– spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria)

PN-EN 26595

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

6

Azot amonowy

– spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria)

PN-ISO 7150-1

 

 

– metoda objętościowa (miareczkowa)5)

PN-ISO 5664

 

– analiza przepływowa (CFA i FIA) z detekcją spektrometryczną

PN-EN ISO 11732

 

 

 

– chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 14911

 

 

7

Azot azotanowy

– spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria)

-

 

 

– analiza przepływowa (CFA i FIA) z detekcją spektrometryczną

PN-EN ISO 13395

 

– chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 10304-1:2009E

 

8

Azot azotynowy

– spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria)

PN-EN 26777

 

 

– analiza przepływowa (CFA i FIA) z detekcją spektrometryczną

PN-EN ISO 13395

 

– chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 10304-1:2009E

 

9

Azot Kjeldahla (Norg + NNH4)

– metoda specyficzna6)

PN-EN 25663

 

 

10

Bar

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją płomieniową

PN-C-04570-5

 

 

– chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 14911

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

11

Beryl

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

12

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

– metoda specyficzna6)

PN-EN 1899-1

 

 

PN-EN 1899-2

 

13

Bor

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

14

ChZT

– metoda specyficzna6)

PN-ISO 6060

 

 

PN-ISO 15705

 

15

Indeks nadmanganianowy

– metoda specyficzna6)

PN-EN ISO 8467

 

 

16

Chlor wolny i całkowity

– metoda objętościowa (miareczkowa)5)

PN-ISO 7393-1

 

 

– spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria)

PN-ISO 7393-2

 

– metoda objętościowa (miareczkowa)5)

PN-ISO 7393-3

 

17

Chlorki

– metoda objętościowa (miareczkowa)

PN-ISO 9297

 

 

– chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 10304-2

 

– analiza przepływowa (wstrzykowa) (CFA i FIA)

PN-EN ISO 15682

 

18

Chrom ogólny

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

 

 

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją płomieniową

PN-EN 1233

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

19

Chrom sześciowartościowy

– spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria)

PN-C-04604-8

 

 

– chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 10304-3

 

20

Cyjanki

– spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria)

PN-C-04603-1

 

 

– metoda objętościowa (miareczkowa)

PN-C-04603-2

 

– ciągła analiza przepływowa

PN-EN ISO 14403

 

21

Cyna

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

 

 

 

 

22

Cynk

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

 

 

 

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją płomieniową

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-ISO 8288

 

 

PN-EN ISO 11885

 

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

23

DDT

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 6468

wykrywalność 1 µg/l dla każdego izomeru z osobna, dokładność i precyzja +/– 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

 

24

1,2-dichloroetan (EDC)

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 10301

wykrywalność 10 µg/l, dokładność i precyzja +/– 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

 

 

PN-EN ISO 15680

 

25

Fenol (indeks fenolowy)

– spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria)

PN-ISO 6439

 

 

 

– analiza przepływowa (CFA i FIA)

PN-EN ISO 14402

 

26

Fluorki

– metoda potencjometryczna, z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej

PN-C-04588-3

 

 

27

Fosfor ogólny

– spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa

(fotokolorymetria), mineralizacja przed oznaczaniem

PN-EN ISO 6878

 

 

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

28

Glin

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

 

 

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

29

Heksachlorobenzen (HCB)

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 6468

wykrywalność 0,5-1 µg/l w zależności od zawartości obcych substancji w próbce, dokładność i precyzja +/– 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

 

30

Heksachlorobutadien (HCBD)

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 10301

wykrywalność 0,5-1 µg/l w zależności od zawartości obcych substancji w próbce, dokładność i precyzja +/– 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

 

PN-EN ISO 15680

 

31

Heksachlorocykloheksan (HCH)

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 6468

dokładność i precyzja +/– 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

 

32

Pozostałe insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 6468

 

 

33

Insektycydy fosforoorganiczne

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN 12918

 

 

PN-EN ISO 10695

 

34

Jaja pasożytów jelitowych (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.)

– oznaczanie liczby żywych jaj pasożytów jelitowych po uprzedniej flotacji próbek roztworem ZnSO4, odwirowaniu i dekantacji

– zawartość jaj podaje się w przeliczeniu na 1 kg suchej masy osadu

-

 

 

35

Kadm

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

wykrywalność 0,1 stężenia dopuszczalnego w miejscu pobierania próbek, dokładność i precyzja +/– 30% przy stężeniu równym wykrywalności

 

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją płomieniową

PN-ISO 8288

 

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją płomieniową i bezpłomieniową

PN-EN ISO 5961

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

36

Kaprolaktam

– chromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas (GC-MS)

-

 

 

37

Kobalt

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

 

 

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją płomieniową

PN-ISO 8288

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

38

Miedź

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

 

 

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją płomieniową

PN-ISO 8288

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

39

Molibden

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

 

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

40

Nikiel

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

 

 

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją płomieniową

PN-ISO 8288

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

41

Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella

– oznaczanie obejmuje kilka etapów badań:

PN-EN ISO 6579

 

 

PN-Z-19000-1 (wskazana normą metodyka dotyczy badania stanu sanitarnego gleby; do ewentualnego badania ścieków wymaga adaptacji)

 

1) przednamnażanie w nieselektywnej pożywce płynnej;

 

 

2) selektywne namnażanie w pożywce płynnej w 42°C;

 

 

3) wyodrębnienie charakterystycznych kolonii na selektywnym podłożu agarowym oraz selekcja szczepów na podłożu wskaźnikowym (metoda zaszczepienia słupka i skosu);

 

 

4) potwierdzające badania biochemiczne na podłożach płynnych oraz identyfikacja przy zastosowaniu zestawów do szybkiej identyfikacji biochemicznej bakterii z rodziny Enterobacteriaceae

 

 

oznaczanie wymaga stosunkowo długiego czasu; wiele etapów badań jest jednak niezbędnych dla uzyskania izolacji i identyfikacji bakterii

 

 

42

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

– metoda specyficzna6)

PN-EN 1484

 

 

43

Ołów

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

 

 

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją płomieniową

PN-ISO 8288

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

44

Pentachlorofenol (PCP)

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN 12673

wykrywalność 2 µg/l, dokładność i precyzja +/– 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

 

45

pH

– metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

 

 

46

Polichlorowane dibenzodioksyny (PCDD)

– chromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas (GC-MS)

-

 

 

47

Polichlorowane dibenzofurany (PCDF)

– chromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas (GC-MS)

-

 

 

48

Potas

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)

PN-ISO 9964-2/Ak

 

 

– emisyjna spektroskopia płomieniowa (ESP)

PN-ISO 9964-3/Ak

 

– chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 14911

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

49

Rodanki

– chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 10304-3

 

 

50

Rtęć

– atomowa spektrometria absorpcyjna

PN-EN 1483

wykrywalność 0,1 stężenia dopuszczalnego w miejscu pobierania próbek, dokładność i precyzja +/– 30% przy stężeniu równym wykrywalności

 

– metoda ze wzbogacaniem przez amalgamację

PN-EN 12338

 

– spektroskopia fluorescencyjna

PN-EN ISO 17852

 

51

Selen

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

 

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

52

Siarczany

– metoda grawimetryczna (wagowa)

PN-ISO 9280

 

 

– chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 10304-2

 

53

Siarczki i siarkowodór

– spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria)

 

 

 

– metoda objętościowa (miareczkowa)

 

54

Siarczyny

– chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 10304-3

 

 

55

Sód

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)

PN-ISO 9964-1/Ak

 

 

– emisyjna spektroskopia płomieniowa (ESP)

PN-ISO 9464-3/Ak

 

– chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 14911

 

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

56

Srebro

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

 

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

57

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

– metoda specyficzna6)

-

 

 

58

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

– spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria)

PN-EN 903

 

 

59

Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

– spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria)

PN-ISO 7875-2

 

 

60

Tal

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

 

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

61

Temperatura

– termometria, pomiar in situ podczas pobierania próbki

-

 

 

62

Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER)

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 10301

wykrywalność 10 µg/l, dokładność i precyzja +/– 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

 

PN-EN ISO 15680

 

63

Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 10301

wykrywalność 0,1 µg/l przy stężeniach niższych od 0,5 mg/l (należy użyć czułego detektora) i 0,1 mg/l przy stężeniach wyższych od 0,5 mg/l, dokładność i precyzja +/– 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

 

PN-EN ISO 15680

 

64

Trichlorobenzen (TCB)

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 6468

wykrywalność 1 µg/l dla każdego izomeru z osobna, dokładność i precyzja +/– 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

 

65

Trichloroetylen (TRI)

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 10301

wykrywalność 10 µg/l, dokładność i precyzja +/– 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

 

PN-EN ISO 15680

 

66

Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 10301

wykrywalność 0,1 µg/l przy stężeniach niższych od 0,5 mg/l (należy użyć czułego detektora) i 0,1 mg/l przy stężeniach wyższych od 0,5 mg/l, dokładność i precyzja +/– 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

 

PN-EN ISO 15680

 

67

Tytan

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

 

68

Wanad

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

 

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

– spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

 

69

Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (benzen, toluen, ksylen)

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 15680

 

 

PN-ISO 11423-1

 

ISO 11423-2

 

70

Węglowodory ropopochodne

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 9377-2

 

 

71

Polichlorowane bifenyle (PCB)

– chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 6468

 

 

72

Zawiesiny łatwo opadające

– metoda objętościowa

-

 

 

73

Zawiesiny ogólne

– metoda grawimetryczna (wagowa)

PN-EN 872

 

 

– filtracja przez membranę 0,45 µm, suszenie w 105 °C i ważenie

-

precyzja +/– 5%, dokładność +/– 10%

 

74

Adsorbowalne związki chloroorganiczne – AOX

– metoda specyficzna6)

PN-EN ISO 9562

 

 

75

Żelazo

– absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

 

 

– spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria)

PN-ISO 6332

 

 

– atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

 

 

 

Objaśnienia:

1) Metoda referencyjna powinna być dobrana spośród metodyk znormalizowanych, a zakres oznaczania określony w normie powinien odpowiadać zakresowi stężeń występujących w badanym ścieku.

2) Jeżeli norma wskazana w załączniku zostanie zastąpiona i wycofana, za normę zalecaną należy uznać nową normę znajdującą się w zbiorze Polskich Norm.

3) Stosując metodyki referencyjne analizy, uwzględnia się:

1) „wykrywalność” rozumianą jako takie stężenie analitu, jakie można wykryć w badanej próbce daną metodą pomiarową, które odpowiada sygnałowi obliczonemu z wartości ślepej próby plus trzykrotność odchylenia standardowego; wyznacza się ją również jako średnią obliczoną z wyników oznaczeń minimum 10 próbek ślepych, po odrzuceniu wyników odbiegających, wykrytych testem Dixona;

2) „precyzję” rozumianą jako stopień zgodności wyników wielokrotnych analiz tej samej próbki w określonych warunkach; miarą precyzji jest odchylenie standardowe (SD) lub względne odchylenie standardowe (RSD);

3) „dokładność” rozumianą jako stopień zgodności między średnim wynikiem uzyskanym w szeregu powtórzeń a wartością prawdziwą mierzonej wartości.

4) Metoda szczególnie zalecana w sytuacjach oznaczania w jednej próbce większej liczby pierwiastków. Za pomocą tej metody można oznaczyć obok siebie następujące pierwiastki: srebro (Ag), glin (Al), arsen (As), bor (B), bar (Ba), beryl (Be), bizmut (Bi), wapń (Ca), kadm (Cd), kobalt (Co), chrom (Cr), miedź (Cu), żelazo (Fe), potas (K), lit (Li), magnez (Mg), mangan (Mn), molibden (Mo), sód (Na), nikiel (Ni), fosfor (P), ołów (Pb), siarka (S), antymon (Sb), selen (Se), krzem (Si), cyna (Sn), stront (Sr), tytan (Ti), wanad (V), wolfram (W), cynk (Zn), cyrkon (Zr).

5) Dotyczy wyłącznie oznaczania chloru całkowitego przy jego wysokich stężeniach.

6) Metoda specyficzna – procedura oznaczania jest wieloetapowa; najczęściej jest stosowana specyficzna dla danego wskaźnika.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-16
  • Data wejścia w życie: 2014-12-31
  • Data obowiązywania: 2014-12-31
  • Dokument traci ważność: 2019-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA