REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1807

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie rodzajów dokumentów uprawniających do pomniejszania wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, stanowiących podstawę obliczenia wymaganej na dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz obliczenia opłaty zapasowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 6a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów potwierdzających ilości ropy naftowej, paliw lub biokomponentów, uprawniających do pomniejszania wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, stanowiących podstawę do obliczenia wymaganej na dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz obliczenia opłaty zapasowej.

§ 2. [Dokumenty uprawniające do pomniejszenia wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej]

1. Dokumentami uprawniającymi do pomniejszenia wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw o ilości, o których mowa w art. 5 ust. 6 pkt 1 i 3–7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej „ustawą”, są:

1) zgłoszenie celne wywozu IE-599;

2) faktura wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

3) faktura eksportowa;

4) deklaracja dla podatku akcyzowego – formularz główny (AKC-4/AKC-4zo) wraz z formularzem szczegółowym:

a) AKC-4/D dla podatku akcyzowego od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu),

b) AKC-4/I dla podatku akcyzowego od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych),

c) AKC-4/J dla podatku akcyzowego od gazu do napędu silników spalinowych,

d) AKC-4/K dla podatku akcyzowego od olejów smarowych i pozostałych olejów;

5) informacja o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym:

a) INF-D – o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu),

b) INF-I – o paliwach opałowych w składzie podatkowym,

c) INF-J – informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym,

d) INF-K – informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym;

6) AKC-U – deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego;

7) wydruk dokumentu e-AD (elektroniczny administracyjny dokument);

8) dokument zastępujący e-AD;

9) uproszczony dokument towarzyszący;

10) umowa zawierająca postanowienia potwierdzające uprawnienie do pomniejszenia wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw o ilości, o których mowa w art. 5 ust. 6 pkt 1 i 3–7 ustawy;

11) zestawienie lub wyciąg elektroniczny lub papierowy sporządzone przez producenta lub handlowca, potwierdzające wewnątrzwspólnotowe dostawy paliw, eksport paliw lub interwencyjne uwalnianie zapasów obowiązkowych paliw lub gazu płynnego (LPG), zawierające:

a) numer dokumentu źródłowego,

b) datę wydania paliwa,

c) rodzaj i ilość wydanego paliwa,

d) odbiorcę paliwa;

12) bilans masowy, raport produkcji lub zestawienie w formie wydruków z systemów informatycznych dokumentujące proces produkcyjny;

13) oświadczenie składu podatkowego potwierdzające wywóz określonych ilości paliw z terytorium kraju;

14) dokument handlowy potwierdzający ilość ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL) i innych węglowodorów wydobytych w kraju lub z obszaru morskiego należącego do krajowej strefy ekonomicznej.

2. W przypadku pomniejszenia wielkości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie art. 5 ust. 6 pkt 1 ustawy dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do pomniejszenia, poza dokumentami określonymi w ust. 1, są dokumenty potwierdzające dostarczenie paliw do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa innego niż terytorium kraju.

§ 3. [Oświadczenia uprawniające do pomniejszenia wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej]

1. Dokumentami uprawniającymi do pomniejszania wielkości produkcji paliw lub przywozu paliw o ilości, o których mowa w art. 5 ust. 6 pkt 2 ustawy, są oświadczenia:

1) nabywcy na dokumencie dostawy (kwicie bunkrowym);

2) dostawcy paliwa przeznaczonego na międzynarodowy bunkier morski, złożone przez dostawcę zaopatrującego bezpośrednio statki morskie w takie paliwo.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno zawierać:

1) nazwę i adres dostawcy paliwa;

2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i numer identyfikacji podatkowej (NIP) dostawcy paliwa ciekłego;

3) datę dostawy paliwa;

4) miejsce dostawy paliwa;

5) nazwę zaopatrywanego statku, jego numer nadany przez Międzynarodową Organizację Morską (numer IMO) oraz informację o porcie przeznaczenia;

6) dane identyfikacyjne środka transportu, którym dokonano dostawy paliw;

7) informację o rodzaju i ilości dostarczonego paliwa;

8) podpis osoby:

a) dostarczającej paliwo w imieniu dostawcy,

b) przyjmującej paliwo w imieniu podmiotu posiadającego statek.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać:

1) nazwę i adres dostawcy paliwa;

2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i numer identyfikacji podatkowej (NIP) dostawcy paliwa ciekłego;

3) nazwę i adres sprzedawcy paliwa;

4) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i numer identyfikacji podatkowej (NIP) sprzedawcy paliwa ciekłego;

5) informację o rodzaju i ilości zakupionego paliwa w okresie, którego dotyczy oświadczenie;

6) wykaz numerów i dat wystawienia dokumentów (kwitów bunkrowych zawierających numer IMO) dostawy paliwa na statek potwierdzających, że zakupione paliwo zostało przeznaczone do bunkrowania statków;

7) podpis osoby dostarczającej paliwo w imieniu dostawcy.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-16
  • Data wejścia w życie: 2014-12-31
  • Data obowiązywania: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA