REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1816

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. U. Nr 84, poz. 584) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) konsultanci krajowi z następujących dziedzin: transplantologii klinicznej, hematologii, intensywnej terapii, anestezjologii i intensywnej terapii, nefrologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej, okulistyki i immunologii klinicznej;”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada obraduje na posiedzeniach odbywających się co najmniej 4 razy w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 pkt 3.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Rada przyjmuje oceny, opinie, ekspertyzy, wnioski i sprawozdania w formie uchwał.

2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. O trybie podjęcia uchwały decyduje przewodniczący Rady.

4. Przewodniczący Rady zarządza podjęcie uchwały w trybie:

1) głosowania jawnego albo

2) głosowania tajnego, albo

3) głosowania w trybie korespondencyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej bez konieczności stosowania podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662), gdy uzasadniają to okoliczności, w szczególności w przypadku konieczności pilnego podjęcia uchwały w danej sprawie.

5. Głosowanie tajne może być zarządzone przez przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady.

6. Uchwały, o których mowa w ust. 4 pkt 3, są podejmowane zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Rady. Uchwały te podpisuje przewodniczący Rady lub zastępca przewodniczącego Rady. W protokole z pierwszego posiedzenia Rady odbywającego się po głosowaniu w trybie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, zamieszcza się podjęte w tym trybie uchwały.

7. Przewodniczący Rady po podjęciu uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, niezwłocznie informuje członków Rady o wynikach głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.”;

4) w § 7 w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) podjęte uchwały;”,

b) dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) informację o trybie podjęcia uchwał;

6) wyniki głosowań.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 141, poz. 1149, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2014 r. poz. 1000.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-17
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA