REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1821

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje szkodliwe zakłócenie pracy innego urządzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie w rozumieniu przepisów o kompatybilności elektromagnetycznej, wytwarzające pole elektromagnetyczne, zwane dalej „urządzeniem”, używane przez:

1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane oraz organy i jednostki organizacyjne nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – dla własnych potrzeb,

2) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane, organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki na potrzeby Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej,

3) jednostki sił zbrojnych obcych państw oraz jednostki organizacyjne innych zagranicznych organów państwowych, przebywające czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną – na czas pobytu,

4) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego – dla własnych potrzeb,

5) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych – dla własnych potrzeb,

6) misje dyplomatyczne, urzędy konsularne, zagraniczne misje specjalne oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych, korzystające z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, mające swoje siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wyłącznie w zakresie związanym z działalnością dyplomatyczną tych podmiotów oraz pod warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w art. 148b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

7) komórki organizacyjne przeprowadzające czynności wywiadu skarbowego, które wchodzą w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej nadzorowanych lub podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych – dla własnych potrzeb

– zwane dalej „podmiotami”, powoduje szkodliwe zakłócenie pracy innego urządzenia spełniającego zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów o kompatybilności elektromagnetycznej, zwane dalej „szkodliwym zakłóceniem”.

§ 2. [Działanie w celu eliminacji szkodliwego zakłócenia]

W celu eliminacji szkodliwego zakłócenia powodowanego przez urządzenie:

1) Minister Obrony Narodowej odpowiednio w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1,

2) minister właściwy do spraw administracji publicznej odpowiednio w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2,

3) minister właściwy do spraw wewnętrznych odpowiednio w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2,

4) minister koordynujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobyt podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 3,

5) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwany dalej „Szefem ABW”, odpowiednio w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4,

6) Szef Agencji Wywiadu, zwany dalej „Szefem AW”, oraz Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwany dalej „Szefem CBA”, odpowiednio w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 4,

7) minister właściwy do spraw zagranicznych w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 5 i 6,

8) minister właściwy do spraw finansów publicznych w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 7

– oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”, działają przy pomocy wyznaczonych, podległych im komórek organizacyjnych, zwanych dalej odpowiednio „komórką wyznaczoną przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA” lub „komórką UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń”.

§ 3. [Wystąpienie o podjęcie działań w celu eliminacji szkodliwego zakłócenia]

1. W przypadku stwierdzenia przez Prezesa UKE, że urządzenie używane przez którykolwiek z podmiotów powoduje szkodliwe zakłócenie, kierownik komórki UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń występuje niezwłocznie do kierownika komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA o podjęcie działań w celu eliminacji szkodliwego zakłócenia.

2. W wystąpieniu określa się dane charakteryzujące szkodliwe zakłócenie, w szczególności:

1) nazwę użytkownika, którego urządzenie jest szkodliwie zakłócane,

2) częstotliwość pracy, współrzędne geograficzne, lokalizację urządzenia, którego praca jest szkodliwie zakłócana, a w przypadku gdy to urządzenie jest wyposażone w system antenowy – wysokość zainstalowania anten, ich poziome i pionowe charakterystyki promieniowania oraz azymut głównej wiązki promieniowania anteny,

3) datę, czas trwania, częstość występowania oraz objawy techniczne szkodliwego zakłócenia,

4) możliwe do określenia dane o źródle szkodliwego zakłócenia, w tym charakterystyczne znaki, rodzaj modulacji, częstotliwość, czas występowania szkodliwego zakłócenia oraz natężenie pola elektrycznego albo natężenie pola magnetycznego lub średnią gęstość mocy pola elektromagnetycznego

– oraz wyznacza się termin usunięcia jego przyczyny, który nie może być dłuższy niż 15 dni.

3. W przypadku braku możliwości eliminacji szkodliwego zakłócenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, kierownik komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA występuje do kierownika komórki UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu, który może zostać przedłużony maksymalnie o 30 dni.

4. Jeżeli szkodliwe zakłócenie nie zostanie wyeliminowane w terminie, o którym mowa w ust. 2, albo w przedłużonym terminie, o którym mowa w ust. 3, Prezes UKE występuje do właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA o podjęcie niezwłocznych działań w celu usunięcia przyczyny szkodliwego zakłócenia.

§ 4. [Pomoc w określeniu źródła oraz sposobu eliminacji szkodliwego zakłócenia]

Prezes UKE, na wniosek właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA, udziela podmiotom, stosownie do posiadanych środków technicznych, niezbędnej pomocy w określeniu źródła oraz sposobu eliminacji szkodliwego zakłócenia powodowanego przez używane przez te podmioty urządzenie.

§ 5. [Powołanie komisji wspólnej w celu określenia źródła szkodliwego zakłócenia lub sposobu jego eliminacji]

1. W przypadku wystąpienia rozbieżności między komórką UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń a komórką wyznaczoną przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA, dotyczących określenia źródła szkodliwego zakłócenia lub sposobu jego eliminacji, Prezes UKE występuje do właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA z wnioskiem o powołanie komisji wspólnej w celu określenia źródła szkodliwego zakłócenia lub sposobu jego eliminacji.

2. W skład komisji wchodzą: kierownik komórki UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń, pełniący funkcję przewodniczącego komisji, kierownik komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA, kierownik podmiotu, w stosunku do którego istnieje przypuszczenie, że używane przez ten podmiot urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenie, oraz wyznaczeni przez nich przedstawiciele.

3. Kierownik komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA udziela członkom komisji wszelkich potrzebnych informacji oraz zapewnia:

1) warunki do przeprowadzenia czynności pomiarowych;

2) dostęp do danych technicznych urządzenia oraz do obiektów i pomieszczeń, w których urządzenie to się znajduje.

4. Komisja sporządza protokół przeprowadzonych czynności, podpisany przez członków komisji, i przekazuje go Prezesowi UKE.

5. Protokół zawiera określenie terminu, w jakim należy dokonać eliminacji szkodliwego zakłócenia, albo w przypadku gdy określenie tego terminu nie jest możliwe, harmonogram działań mających na celu eliminację szkodliwego zakłócenia.

6. W przypadku określenia w protokole harmonogramu działań mających na celu eliminację szkodliwego zakłócenia kierownik komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA informuje Prezesa UKE, co najmniej raz na kwartał, o postępach w realizacji harmonogramu.

7. W przypadku niewyeliminowania szkodliwego zakłócenia w terminie określonym w protokole lub niepodjęcia działań określonych w harmonogramie Prezes UKE występuje do właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA z żądaniem przedstawienia wyjaśnień.

§ 6. [Informowanie o podjętych działaniach i wyznaczonym terminie eliminacji szkodliwego zakłócenia]

1. Kierownik komórki UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń niezwłocznie informuje użytkownika urządzenia, którego praca jest szkodliwie zakłócana, o podjętych działaniach i wyznaczonym terminie eliminacji szkodliwego zakłócenia.

2. Kierownik komórki UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń, na wniosek użytkownika urządzenia, którego praca jest szkodliwie zakłócana, informuje go o postępie prac w zakresie eliminacji szkodliwego zakłócenia.

3. Kierownik komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA niezwłocznie zawiadamia kierownika komórki UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń o wyeliminowaniu szkodliwego zakłócenia.

4. Kierownik komórki UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń przekazuje informację, o której mowa w ust. 3, użytkownikowi, którego urządzenie było szkodliwie zakłócane.

§ 7. [Wyznaczenie komórek organizacyjnych]

1. Właściwi ministrowie, Szef ABW, Szef AW, Szef CBA oraz Prezes UKE wyznaczą komórki organizacyjne, o których mowa w § 2.

2. O wyznaczeniu komórki organizacyjnej właściwi ministrowie, Szef ABW, Szef AW oraz Szef CBA poinformują niezwłocznie Prezesa UKE.

3. O wyznaczeniu komórki organizacyjnej UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń Prezes UKE poinformuje niezwłocznie właściwych ministrów, Szefa ABW, Szefa AW oraz Szefa CBA.

§ 8. [Przepis przejściowy]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innego urządzenia (Dz. U. Nr 175, poz. 1227), które na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 1635) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-18
  • Data wejścia w życie: 2015-01-02
  • Data obowiązywania: 2015-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA