REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1841

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 137b ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa przypadki otrzymywania oraz warunki, tryb i terminy wypłaty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze, sposób ustalania ich wysokości, a także organy właściwe w tych sprawach.

§ 2. [Równoważnik pieniężny w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze]

1. Równoważnik pieniężny przysługujący żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze, zwany dalej „równoważnikiem pieniężnym”, ustala się na podstawie normy wyżywienia przysługującej żołnierzowi zawodowemu lub żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką określonej w przepisach w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką, wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Wysokość równoważnika pieniężnego odpowiada wartości pieniężnej normy wyżywienia będącej wartością środków spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład norm wyżywienia określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1.

3. Stawki równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o wartość wyżywienia otrzymanego w naturze:

1) jeżeli wyżywienie w naturze jest planowane jako 3 posiłki:

a) śniadanie – o 25%,

b) obiad – o 50%,

c) kolacja – o 25%;

2) jeżeli wyżywienie w naturze jest planowane jako 4 posiłki:

a) śniadanie – o 25%,

b) drugie śniadanie – o 10%,

c) obiad – o 40%,

d) kolacja – o 25%.

§ 3. [Żołnierze uprawnieni do otrzymywania równoważnika pieniężnego]

Równoważnik pieniężny przysługuje żołnierzowi zawodowemu lub żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką:

1) wykonującemu zadania w warunkach uniemożliwiających korzystanie z wyżywienia przysługującego w naturze – z wyjątkiem żołnierza zawodowego uczestniczącego w ćwiczeniach, kursach i szkoleniach;

2) uczestniczącemu w ćwiczeniach, kursach i szkoleniach wszystkich typów w przypadku:

a) korzystania z wyżywienia w naturze według normy wyżywienia niższej niż przysługująca – w wysokości równej różnicy wartości pieniężnej przysługującej mu normy wyżywienia – jeżeli nie ma możliwości przygotowania posiłku uzupełniającego,

b) żołnierza zaliczanego do personelu latającego – za okres nieprzebywania w miejscu prowadzenia ćwiczenia, kursu lub szkolenia;

3) należącemu do personelu latającego albo pełniącemu etatowo funkcję instruktora spadochronowego lub wykonującemu skoki ze spadochronem bądź nurkowanie, na wniosek żołnierza zawodowego, przy braku przeciwwskazań służbowych;

4) zaliczonemu do personelu latającego, który wraca do kraju po wykonaniu zadań za granicą i pozostaje bez przydziału służbowego, przez okres 2 miesięcy – w wysokości równej wartości pieniężnej normy wyżywienia przysługującej temu żołnierzowi zawodowemu przed wyjazdem;

5) przed wyjazdem z kraju w związku z rozpoczęciem służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510) albo w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, od dnia rozpoczęcia przygotowania poza rejonem stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz pełnił służbę, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej – w wysokości równej wartości pieniężnej zasadniczej szkolnej normy wyżywienia – 020, jeżeli w tym czasie żołnierz zawodowy przebywał w jednostce wojskowej przygotowującej do służby poza granicami państwa – z wyjątkiem przypadku, w którym otrzymał wyżywienie w naturze;

6) po powrocie do kraju w związku z zakończeniem służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa albo w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia skierowania na urlop aklimatyzacyjny – w wysokości równej wartości pieniężnej zasadniczej szkolnej normy wyżywienia – 020, jeżeli w tym czasie żołnierz zawodowy przebywał w jednostce wojskowej przygotowującej do służby poza granicami państwa – z wyjątkiem przypadku, w którym otrzymał wyżywienie w naturze;

7) na zasadach określonych w niniejszych przepisach za okres nieotrzymywania diet z tytułu krajowej podróży służbowej.

§ 4. [Żołnierze uprawnieni do otrzymania równoważnika pieniężnego w wysokości równej 200% wartości pieniężnej zasadniczej szkolnej normy wyżywienia]

Równoważnik pieniężny w wysokości równej 200% wartości pieniężnej zasadniczej szkolnej normy wyżywienia – 020 przysługuje żołnierzowi zawodowemu:

1) pełniącemu nieetatową całodobową służbę wewnętrzną lub garnizonową, dyżur bojowy albo ratowniczy, jeżeli nie ma możliwości korzystania z posiłków przyrządzanych w stołówkach wojskowych, przy braku przeciwwskazań służbowych;

2) skierowanemu do pełnienia służby w charakterze obserwatora wojskowego lub osoby posiadającej status obserwatora wojskowego w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych – za czas przewozu, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby:

a) z kraju do miejsca pełnienia służby – od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z miejsca pełnienia służby z powrotem do kraju – do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

– z wyjątkiem przypadku, w którym otrzymał wyżywienie w naturze.

§ 5. [Okres objęty równoważnikiem pieniężnym]

Równoważnik pieniężny przysługuje żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką za okres:

1) urlopu i całodobowej przepustki – w wysokości równej wartości pieniężnej zasadniczej szkolnej normy wyżywienia – 020;

2) przebywania w podróży służbowej – w wysokości 200% wartości pieniężnej zasadniczej szkolnej normy wyżywienia – 020.

§ 6. [Wypłata równoważnika pieniężnego]

1. Równoważnik pieniężny wypłaca wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje żołnierz zawodowy lub żołnierz pełniący służbę kandydacką.

2. Wypłata równoważnika pieniężnego następuje z dołu, z wyjątkiem równoważnika pieniężnego należnego za czas podróży służbowej lub urlopu, który jest wypłacany z góry.

3. Organami właściwymi w sprawach wypłacania równoważnika pieniężnego żołnierzom zawodowym pełniącym zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego są odpowiednio Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 358), które utraciło moc na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-19
  • Data wejścia w życie: 2015-01-03
  • Data obowiązywania: 2015-01-03
  • Dokument traci ważność: 2022-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA