REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1856

USTAWA

z dnia 28 listopada 2014 r.

o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Przepisy uchylone]

Traci moc ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067, z późn. zm.2)).

Art. 2. [Zniesienie Komitetu Sterującego Program dla Odry – 2006]

Znosi się Komitet Sterujący „Programu dla Odry – 2006”.

Art. 3. [Zadania inwestycyjne]

1. Zadania inwestycyjne wynikające z wieloletniego „Programu dla Odry – 2006”, zwanego dalej „Programem”, ujęte w przejściowym dokumencie strategicznym – Masterplanie dla obszaru dorzecza Odry lub w zaktualizowanych planach gospodarowania wodami, o których mowa w art. 114 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.3)), będą nadal realizowane.

2. Łączne nakłady na realizację zadań w 2015 r. nie mogą przekroczyć 1 205 456 711 zł, według cen towarów i usług obowiązujących w 2014 r., z tego z budżetu państwa – kwoty określonej w ustawie budżetowej na rok 2015.

3. Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2015 r. wraz z nakładami finansowymi określa załącznik do ustawy.

Art. 4. [Koordynowanie zadań]

Zadania, o których mowa w art. 3, będą koordynowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Art. 5. [Informacja o realizacji zadań wynikających z Programu w 2014 r. i w 2015 r.]

Rada Ministrów przedstawi Sejmowi, nie później niż do dnia 30 czerwca roku następnego, informację o realizacji zadań wynikających z Programu w 2014 r. i w 2015 r.

Art. 6. [Ustawa Narodowym Planie Rozwoju]

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W odniesieniu do projektów realizowanych w ramach programów, o których mowa w art. 8 ust. 1, współfinansowanych z publicznych środków wspólnotowych oraz projektów w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności, beneficjent może uzyskać dofinansowanie wkładu własnego z budżetu państwa, jeżeli przewidują to odpowiednio programy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1–3, albo strategia wykorzystania Funduszy Spójności, w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, albo wynika to z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.4)), ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.5)) lub ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.6)).”.

Art. 7. [Zmiana stosunku pracy]

1. Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy wykonujący do tego dnia zadania związane z realizacją Programu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim stają się pracownikami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy zawiadomić pracowników o zmianach w zakresie ich stosunku pracy. Przepisy art. 231 § 4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

3. Stosunek pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) jeżeli przed upływem 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo

2) w razie odmowy przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może nastąpić za wypowiedzeniem.

5. Przepisu ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199).

Art. 8. [Przekazanie ruchomości służących realizacji zadań]

Wojewoda Dolnośląski przekaże ruchomości służące realizacji zadań Programu Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 9. [Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych]

W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokonuje, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

Art. 10. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem art. 7 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 216, poz. 1827, z 2008 r. Nr 220, poz. 1427 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513, z 2013 r. poz. 21 i 165 oraz z 2014 r. poz. 659, 822, 850 i 1146.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 433, 843, 1543 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 805, 1310 i 1559.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513, z 2013 r. poz. 21 i 165 oraz z 2014 r. poz. 659, 822, 850 i 1146.

Załącznik 1. [WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU WRAZ Z NAKŁADAMI FINANSOWYMI]

Załącznik do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (poz. 1856)

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU WRAZ Z NAKŁADAMI FINANSOWYMI

Lp.

Nazwa zadania

Nakłady
ogółem
w 2015 r.

Data rozpoczęcia realizacji zadania

Przewidywana data zakończenia realizacji zadania

1

2.2

Budowa Zbiornika Racibórz

294 594 770

2004

2017

2

4

Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce

50 274 000

1997

2015

3

6

Budowa jazu Chróścice

17 635 000

2008

2015

4

9

Zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry

 

 

 

4.1

9.1

Rzymówka na rzece Kaczawie – polder

528 900

2013

2016

4.2

9.4

Wielowieś-Klasztorna na rzece Prosna

355 470

2002

2016

4.3

9.5

Pozostałe w dorzeczu Warty

180 190

2011

2017

5

10

Modernizacja systemu

ochrony od powodzi miast w dolinie górnej Odry

 

 

 

5.1

10.3

Ochrona od powodzi Opola

1 593 000

2009

2015

5.2

10.4

Ochrona od powodzi Wrocławia

351 043 810

2004

2016

6

11

Ochrona od powodzi Ziemi Kłodzkiej

 

 

 

6.1

11.2

Przedsięwzięcia na rzece Bystrzyca Dusznicka

119 187

2011

2015

6.2

11.4

Przedsięwzięcia ochrony bezpośredniej miasta Kłodzka

1 119 669

2011

2015

7

12

Prace modernizacyjne w dolinie Nysy Kłodzkiej od Zb. Nysa do Skorogoszczy (w tym miasta Nysa i Lewin Brzeski)

163 475 000

2006

2015

8

13.1

Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty – Odcinek od Lubiąża do ujścia Warty oraz rzeki dorzecza Warty

26 683 449

2007

2022

9

14

Naprawa

i modernizacja

wałów w dorzeczu Odry

wraz z Wartą

36 688 002

1998

2022

10

1

Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego

27 786 629

2008

2015

11

3

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

231 190 635

2006

2016

12

1

LASY

1 486 000

2002

2016

13

5

Zagospodarowanie przestrzenne

350 000

2002

2016

14

7

Monitoring przeciwpowodziowy

353 000

2002

2016

SUMA:

1 205 456 711

 

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-22
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA