REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1862

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31m ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Statut Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji]

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.3)

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175, 1188, 1491 i 1831.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 1102 oraz z 2014 r. poz. 168), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491).

Załącznik 1. [STATUT AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 grudnia 2014 r. (poz. 1862)

STATUT AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

§ 1. 1. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

2. Celem statutowym Agencji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia.

3. W skład Agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Kadr;

2) Biuro Księgowości;

3) Biuro Prawne;

4) Biuro Prezesa;

5) Biuro Obsługi Rady Przejrzystości i Rady do spraw Taryfikacji;

6) Wydział Oceny Technologii Medycznych;

7) Wydział Taryfikacji;

8) Wydział Informatyki;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy Rzecznika Prasowego;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego.

§ 2. 1. Prezesowi Agencji bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1–5 oraz 9 i 10.

2. Zastępcy Prezesa Agencji do spraw Oceny Technologii Medycznych bezpośrednio podlega komórka organizacyjna, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 6.

3. Zastępcy Prezesa Agencji do spraw Taryfikacji bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 7 i 8.

4. Prezesa Agencji, w razie jego nieobecności, zastępuje wskazany przez niego Zastępca Prezesa Agencji.

§ 3. 1. Do zadań zastępców Prezesa Agencji należy:

1) planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych;

2) koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych;

3) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne;

4) występowanie do Prezesa Agencji z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych;

5) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Agencji;

6) wykonywanie innych poleceń Prezesa Agencji.

2. Zastępcy Prezesa Agencji reprezentują Agencję na zewnątrz w zakresie udzielonego przez Prezesa Agencji upoważnienia.

§ 4. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 3, ich wewnętrzną organizację oraz tryb pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Agencji.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA