REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 953

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 maja 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31m ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. poz. 1862 oraz z 2017 r. poz. 815) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W ramach komórek organizacyjnych Agencji wydzielone przez Prezesa Agencji zespoły mogą wykonywać zadania Agencji poza jej siedzibą.”;

2) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zastępcy Prezesa Agencji bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 6 i 7.”,

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezesa Agencji, w razie jego nieobecności, zastępuje Zastępca Prezesa Agencji. W razie nieobecności Zastępcy Prezesa Agencji Prezesa Agencji zastępuje Dyrektor Biura Prezesa.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Zastępcy Prezesa Agencji należy:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zastępca Prezesa Agencji reprezentuje Agencję na zewnątrz w zakresie udzielonego przez Prezesa Agencji upoważnienia.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Ł. Szumowski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771, 858, 912 i 932.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-21
  • Data wejścia w życie: 2018-06-05
  • Data obowiązywania: 2018-06-05

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA