REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 815

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31m ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. poz. 1862) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 3:

a) uchyla się pkt 5,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Prezesowi Agencji bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1–5a oraz 8–10.

2. Zastępcy Prezesa Agencji do spraw Oceny Technologii Medycznych bezpośrednio podlega komórka organizacyjna, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 6.

3. Zastępcy Prezesa Agencji do spraw Taryfikacji bezpośrednio podlega komórka organizacyjna, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 7.

4. Prezesa Agencji, w razie jego nieobecności, zastępuje wskazany przez niego Zastępca Prezesa Agencji. W razie nieobecności Zastępców Prezesa Agencji, Prezesa Agencji zastępuje Dyrektor Biura Prezesa.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759 i 777.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-21
  • Data wejścia w życie: 2017-05-06
  • Data obowiązywania: 2017-05-06

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA