REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1868

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 265, poz. 1576) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje i wzory legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, organy właściwe do ich wydawania oraz postępowanie w przypadku utraty lub odnalezienia legitymacji.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Szef Biura Ochrony Rządu lub upoważniona przez niego osoba wydaje funkcjonariuszowi legitymację służbową.”;

3) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Ważność legitymacji służbowych]

Legitymacje służbowe wydane przed dniem 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. G. Karpiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA BIURA OCHRONY RZĄDU W SŁUŻBIE STAŁEJ I PRZYGOTOWAWCZEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 19 grudnia 2014 r. (poz. 1868)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA BIURA OCHRONY RZĄDU W SŁUŻBIE STAŁEJ I PRZYGOTOWAWCZEJ

Legitymacja służbowa funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu w służbie stałej i przygotowawczej ma formę karty wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, o wymiarach 85,6 × 53,98 × 0,76 mm.

Awers

1. Legitymacja pokryta tłem w kolorze niebiesko-szarym, z liniami giloszowymi, widoczną oznaką organizacyjną Biura Ochrony Rządu oraz powtarzającym się napisem „BOR”.

2. Nad wizerunkiem w lewym górnym rogu znaki graficzne w kształcie godła państwowego oraz oznaka organizacyjna Biura Ochrony Rządu.

3. Z prawej strony znaków napisy:

1) farbą optycznie zmienną „RZECZPOSPOLITA POLSKA”;

2) w kolorze czerwonym „BIURO OCHRONY RZĄDU”;

3) w kolorze czarnym „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA”;

4) mikrodruk o treści: „RZECZPOSPOLITA POLSKA BIURO OCHRONY RZĄDU”.

4. Z lewej strony wizerunek twarzy funkcjonariusza.

5. W środkowej części legitymacji służbowej napisy w kolorze czarnym: „IMIĘ”, „NAZWISKO”, „STOPIEŃ SŁUŻBOWY”, wraz z odpowiednimi danymi.

6. W prawej dolnej części legitymacji znajduje się hologram w kształcie stylizowanego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z napisem „RP”.

7. W lewej dolnej części legitymacji, poniżej wizerunku, znajduje się numer legitymacji służbowej, w kolorze czarnym.

8. W dolnej części legitymacji znajduje się napis w kolorze czarnym: „WAŻNA DO:”, z odpowiednimi danymi.

Rewers

1. W górnej części legitymacji znajduje się tło w kolorze niebieskim z liniami giloszowymi oraz powtarzającym się napisem „BOR”, na którym znajduje się w kolorze czarnym treść informacji o uprawnieniach: „FUNKCJONARIUSZ, WYKONUJĄC ZADANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.2 UST.1 USTAWY Z DNIA 16 MARCA 2001 R. O BIURZE OCHRONY RZĄDU, MA PRAWO: ŻĄDAĆ NIEZBĘDNEJ POMOCY OD INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH, ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ; WYMIENIONE INSTYTUCJE, ORGANY I JEDNOSTKI SĄ OBOWIĄZANE, W ZAKRESIE SWOJEGO DZIAŁANIA, DO UDZIELENIA TEJ POMOCY”.

2. W dolnej części oddzielonej od informacji o uprawnieniach mikrodrukiem o treści: „RZECZPOSPOLITA POLSKA BIURO OCHRONY RZĄDU” znajduje się napis „BOR” oraz, po spersonalizowaniu, kod do odczytu danych funkcjonariusza zawartych w legitymacji.

Awers

infoRgrafika

Rewers

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA BIURA OCHRONY RZĄDU W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA BIURA OCHRONY RZĄDU W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ

Legitymacja służbowa funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu w służbie kandydackiej różni się od legitymacji służbowej funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu w służbie stałej i przygotowawczej tym, że zawiera ona dodatkowo w dolnej części awersu, przed napisem "WAŻNA DO:", wykonaną w czarnym kolorze dużą literę "K".

Awers

infoRgrafika

Rewers

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-23
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2018-06-05

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA