REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1869

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–20132)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją”, pomocy finansowej dla przedsiębiorców korzystających z usług ośrodków innowacyjności wspieranych w ramach działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

§ 2. [Wsparcie finansowe]

1. Pomoc finansowa jest udzielana ośrodkowi innowacyjności w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem”, przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2. Wsparcie jest udzielane na podstawie umowy o udzielenie wsparcia, zawartej pomiędzy Agencją a ośrodkiem innowacyjności.

§ 3. [Działalność ośrodka innowacyjności]

1. Ośrodkiem innowacyjności jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, lub jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, prowadząca działalność w celu zapewnienia korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną.

2. Do dnia rozliczenia wsparcia ośrodek innowacyjności przeznacza odpowiednio dochód albo zysk z działalności prowadzonej w ramach projektu wyłącznie na prowadzenie tej działalności.

3. Działalność ośrodka innowacyjności polega na:

1) świadczeniu usług badawczo-rozwojowych;

2) świadczeniu usług szkoleniowych lub doradczych w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej;

3) świadczeniu usług szkoleniowych lub doradczych dotyczących powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność innowacyjną;

4) świadczeniu usług doradczych w zakresie transferu technologii lub praw własności intelektualnej;

5) sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych;

6) dzierżawie, najmie nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej.

4. Ośrodek innowacyjności może oddać w najem, dzierżawę lub użyczenie, nie więcej niż 20% powierzchni netto budynku objętego projektem, podmiotom świadczącym dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną usługi związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy, w szczególności usługi finansowe, prawne, księgowe, zarządcze lub doradcze.

§ 4. [Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój ośrodka innowacyjności]

1. Wsparcie nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój ośrodka innowacyjności wynosi nie mniej niż 40 milionów złotych.

3. Wsparcie nie stanowi pomocy publicznej dla ośrodka innowacyjności.

§ 5. [Wsparcie dla ośrodków innowacyjności na realizację projektów indywidualnych]

Agencja może udzielać wsparcia ośrodkom innowacyjności na realizację projektów indywidualnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649).

§ 6. [Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem]

1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki, o których mowa w ust. 2, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem objętym wsparciem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami ośrodkowi innowacyjności nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki poniesione przez ośrodek innowacyjności, przeznaczone na:

1) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pod warunkiem że:

a) grunt jest niezbędny do realizacji projektu,

b) ośrodek innowacyjności przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia,

c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia grunt nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, pod warunkiem że:

a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

b) ośrodek innowacyjności przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia,

c) ośrodek innowacyjności przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana na potrzeby projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian dostosowawczych,

d) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomość nie była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu;

3) zakup nowych lub używanych środków trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, innych niż określone w pkt 1 i 2, pod warunkiem że podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, a w przypadku używanych środków trwałych spełniają następujące warunki:

a) zostały nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

b) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nie były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

c) cena zakupu używanego środka trwałego jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,

d) ośrodek innowacyjności przedłoży oświadczenie sprzedającego używany środek trwały określające zbywcę, miejsce i datę zakupu;

4) najem lub dzierżawę środków trwałych, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o udzielenie wsparcia;

5) wytworzenie, rozbudowę, uruchomienie środków trwałych;

6) adaptację gruntów, budynków, budowli, maszyn, urządzeń, aparatury i wyposażenia do celów projektu, w tym wyburzenia, rozbiórki, rekultywację terenu, roboty budowlane, remontowe, modernizacyjne, adaptacyjne, budowę, przebudowę, modernizację infrastruktury technicznej, w szczególności wodnej, kanalizacyjnej, transportowej, energetycznej, gazowej, deszczowej, telekomunikacyjnej, sieci specjalistycznych, oraz nadzór techniczny i budowlany;

7) odpisy amortyzacyjne, obliczane zgodnie z przepisami o rachunkowości, dokonane do dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o udzielenie wsparcia, od środków trwałych, które:

a) nie zostały nabyte w ramach projektu,

b) w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu nie były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

8) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej lub technologicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu,

b) podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) zostały nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa ośrodka innowacyjności, który otrzymywał wsparcie przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o udzielenie wsparcia;

9) spłatę przez ośrodek innowacyjności rat wartości początkowej gruntów, budynków lub budowli, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o udzielenie wsparcia;

10) spłatę rat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem że spełniają łącznie warunki, o których mowa w pkt 8 lit. b–d, oraz środków trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, innych niż określone w pkt 9, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia ich własności na ośrodek innowacyjności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

11) zakup usług doradczych, prawnych, finansowych lub technicznych;

12) zakup usług szkoleniowych związanych bezpośrednio z projektem i wykorzystywanych wyłącznie w celu realizacji projektu do kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

13) pokrycie kosztów przygotowania projektu budowlanego, biznesplanu, studium wykonalności projektu, opracowania map lub szkiców lokalizacyjnych sytuujących projekt, oceny oddziaływania projektu na środowisko, oceny wykonalności finansowej i trwałości projektu oraz innej niezbędnej dokumentacji technicznej;

14) pokrycie opłat niezbędnych do uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania projektu oraz opłat notarialnych;

15) pokrycie kosztów ogólnych, w tym kosztów zarządzania projektem, do kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

16) pokrycie kosztów operacyjnych ośrodka innowacyjności związanych z realizowanym projektem, poniesionych w ciągu 3 lat od dnia udzielenia wsparcia;

17) pokrycie kosztów promocji działalności ośrodka innowacyjności w zakresie realizacji projektu do kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

18) pokrycie kosztów poniesionych na usługi w zakresie audytu zewnętrznego w zakresie wymaganym przez Agencję, pod warunkiem że audyt będzie dokonywany przez biegłych rewidentów, a jego cena będzie odpowiadać stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich;

19) pokrycie kosztów poniesionych na obsługę prawną projektu w zakresie wymaganym przez Agencję;

20) pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia;

21) pokrycie kosztów związanych z otwarciem oraz prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym ośrodka innowacyjności lub odrębnego rachunku bankowego;

22) wkład niepieniężny nieprzekraczający 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wniesiony przez ośrodek innowacyjności na rzecz realizacji projektu, w formie: nieruchomości nabytych z zachowaniem warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, urządzeń, materiałów, surowców, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonanej przez wolontariuszy określonej przez ośrodek innowacyjności jako ilość czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej stawki godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy przyjętej w ośrodku innowacyjności.

§ 7. [Warunki udzielenia wsparcia przez Agencję]

1. Agencja może udzielić wsparcia ośrodkowi innowacyjności, który zobowiąże się do:

1) zapewnienia równego dostępu przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, w ramach ośrodka innowacyjności, do usług, szkoleń, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektu;

2) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu i działań, o których mowa w pkt 4, do dnia rozliczenia otrzymanego wsparcia, o którym mowa w pkt 6;

3) prowadzenia działalności, o której mowa w § 3 ust. 3, przez okres co najmniej 20 lat od dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o udzielenie wsparcia;

4) wykorzystania, w okresie realizacji projektu, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją, a w okresie 20 lat od dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o udzielenie wsparcia na działania związane z dalszym rozwojem ośrodka innowacyjności, na warunkach określonych w pkt 1;

5) uwzględnienia w rozliczeniu wsparcia wyłącznie danych objętych wyodrębnioną ewidencją księgową, o której mowa w pkt 2, z wyjątkiem wartości końcowej nieruchomości, która jest ustalana według opinii rzeczoznawcy majątkowego, nie wcześniej jednak niż na 3 miesiące przed dniem dokonania rozliczenia;

6) rozliczenia otrzymanego wsparcia, w tym przekazania do Agencji, w terminie określonym w umowie o udzielenie wsparcia, ale nie później niż w okresie roku po upływie 20 lat od dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o udzielenie wsparcia, kwoty zwrotu obliczanej według następującego wzoru:

Z = Σ VD + Σ V (PO – KO) + Σ WK – Σ VNI

gdzie:

Z – oznacza kwotę do zwrotu,

Σ VD – oznacza sumę zwaloryzowanych transz wsparcia, którą należy obliczyć jako składowe wszystkich transz wsparcia według reguły VD1 + VD2 +... + VDx, gdzie VD1 – oznacza zwaloryzowaną wartość pierwszej transzy wsparcia, VD2 – oznacza zwaloryzowaną wartość drugiej transzy wsparcia, VDx – oznacza zwaloryzowaną wartość ostatniej transzy wsparcia wypłaconej w ramach realizacji projektu,

Σ V (PO – KO) – oznacza sumę zwaloryzowanych wyników finansowych z prowadzonej działalności operacyjnej ośrodka innowacyjności, o której mowa w § 3 ust. 3, w kolejnych latach działalności do dnia rozliczenia się z Agencją; suma ta nie obejmuje przychodów i kosztów z działalności finansowej ośrodka innowacyjności, w szczególności przychodów z odsetek od kwot wsparcia okresowo przechowywanych na rachunku bankowym ani wyników zdarzeń nadzwyczajnych; wyniki finansowe z prowadzonej działalności operacyjnej pomniejsza się o kwotę otrzymanego wsparcia i kwotę podatku dochodowego oraz powiększa się o amortyzację, przy czym:

PO – oznacza przychody operacyjne,

KO – oznacza koszty operacyjne,

Σ WK – oznacza sumę wartości końcowej środków trwałych, przy czym:

a) za wartość ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na dzień dokonania rozliczenia, przyjmuje się ich wartość księgową, ustaloną według ewidencji księgowej, o której mowa w pkt 2,

b) za wartość nieruchomości, na dzień dokonywania rozliczenia, przyjmuje się jej wartość, ustaloną według opinii rzeczoznawcy majątkowego, nie wcześniej jednak niż na 3 miesiące przed dniem dokonania rozliczenia,

Σ VNI – oznacza sumę zwaloryzowanych nakładów inwestycyjnych obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, poniesionych w poszczególnych latach, liczoną według reguły VNI1 + VNI2 +... + VNIx, gdzie VNI – oznacza zwaloryzowaną wartość nakładów inwestycyjnych w pierwszym roku realizacji projektu, VNI2 – oznacza zwaloryzowaną wartość nakładów inwestycyjnych w drugim roku realizacji projektu, VNIx – oznacza zwaloryzowaną wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych w ostatnim roku realizacji projektu; za poniesione nakłady inwestycyjne uznaje się również wniesione do projektu przez ośrodek innowacyjności, w formie wkładu rzeczowego, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, przy czym w przypadku wniesienia do projektu przez ośrodek innowacyjności, w formie wkładu rzeczowego, nieruchomości, za poniesione nakłady inwestycyjne przyjmuje się wartość tej nieruchomości na dzień wniesienia jej do projektu, ustaloną według opinii rzeczoznawcy majątkowego;

7) uwzględnienia przy ustalaniu kwoty zwrotu zmiany wartości pieniądza w czasie, z zastosowaniem stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, powiększonej o 1 punkt procentowy.

2. Dokonując rozliczenia wsparcia w zakresie nabycia gruntów oraz nabycia lub wytworzenia budynków lub budowli, ośrodek innowacyjności może podpisać z Agencją umowę zobowiązującą do kontynuowania prowadzenia działalności na warunkach określonych w rozporządzeniu do dnia przekazania przedsiębiorcom, w formie pomocy publicznej lub pomocy de minimis, kwoty obliczonej według wzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej lub wytworzonej w ramach projektu lub w przypadku zakończenia prowadzenia działalności na warunkach określonych w rozporządzeniu przed dniem przekazania przedsiębiorcom w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis kwoty obliczonej według wzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, ośrodek innowacyjności jest obowiązany do zwrotu tej kwoty do Agencji w terminie określonym w umowie, ale nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia sprzedaży nieruchomości lub zakończenia prowadzenia działalności, o której mowa w § 3 ust. 3.

§ 8. [Pomoc publiczna]

1. Pomoc publiczna i pomoc de minimis udzielona przedsiębiorcy przez ośrodek innowacyjności stanowi różnicę pomiędzy odpłatnością za korzystanie z usług na warunkach rynkowych a faktycznie poniesioną płatnością przez przedsiębiorcę, przy czym pomoc publiczna nie może przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej intensywności, o której mowa w § 10 ust. 3 i w § 11 ust. 4 i 5, a pomoc de minimis nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 12 ust. 3.

2. Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną wydaje ośrodek innowacyjności.

3. Ośrodek innowacyjności udzielający przedsiębiorcy pomocy publicznej informuje każdorazowo przedsiębiorcę o nadanym przez Komisję Europejską numerze referencyjnym programu pomocowego.

4. Pomoc publiczna, z wyjątkiem pomocy de minimis w zakresie prowadzenia działalności, o której mowa w § 3 ust. 3, może być udzielona przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie pomocy przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia, na które ma być udzielona pomoc.

§ 9. [Wyłączenie udzielenia pomocy publicznej]

1. Pomoc publiczna, o której mowa w § 8 ust. 1, nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2–5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 651/2014”.

2. Pomoc de minimis, o której mowa w § 8 ust. 1, nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013”, oraz przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

3. Pomoc publiczna podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą finansową, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy dla danego przeznaczenia pomocy. Pomoc de minimis, której nie przyznano w odniesieniu do konkretnych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem lub której nie można przypisać do takich wydatków, można łączyć z inną pomocą publiczną przyznaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 651/2014 lub zgodnie z decyzją przyjętą przez Komisję Europejską.

§ 10. [Pomoc na usługi doradcze]

1. Pomoc na usługi doradcze w zakresie działalności, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2–4, jest udzielana przez ośrodek innowacyjności:

1) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w rozdziałach I–II, w art. 18 w rozdziale III oraz w rozdziale IV rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

2) przedsiębiorcy innemu niż wymieniony w pkt 1, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji nr 1407/2013.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może być udzielana na usługi doradztwa, mające charakter ciągły lub okresowy, związane z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorcy, w szczególności na doradztwo podatkowe, stałą obsługę prawną lub reklamę.

3. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi doradcze, przy czym wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki poniesione na usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielana, pod warunkiem że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tysięcy euro.

5. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, o której mowa w ust. 4, przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

6. W przypadku pomocy, której wartość przekracza 2 miliony euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt doradczy, pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega indywidualnej notyfikacji do Komisji Europejskiej.

§ 11. [Pomoc na usługi szkoleniowe]

1. Pomoc na usługi szkoleniowe w zakresie działalności, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 i 3, jest udzielana przez ośrodek innowacyjności zgodnie z warunkami określonymi w rozdziałach I i II, w art. 31 w rozdziale III oraz w rozdziale IV rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może być udzielana na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa.

3. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, o której mowa w ust. 1, zalicza się koszty, o których mowa w art. 31 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

4. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi szkoleniowe.

5. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 4, można zwiększyć:

1) o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,

2) o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 Komisji nr 651/2014,

przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą.

6. W przypadku pomocy, której wartość przekracza 2 miliony euro na jeden projekt szkoleniowy, pomoc, o której mowa w ust. 1, podlega indywidualnej notyfikacji do Komisji Europejskiej.

§ 12. [Pomoc de minimis]

1. Pomoc de minimis w zakresie działalności, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, 5 i 6, jest udzielana przez ośrodek innowacyjności zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji nr 1407/2013.

2. Pomoc de minimis, w zakresie usług, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 6, może być udzielana przedsiębiorcy nie dłużej niż 5 lat, licząc od dnia udzielenia mu przez ośrodek innowacyjności po raz pierwszy tej pomocy.

3. Pomoc de minimis w zakresie usług, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, 5 i 6, może być udzielana, pod warunkiem że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tysięcy euro. Do ustalenia dopuszczalnego pułapu tej pomocy stosuje się § 10 ust. 5.

§ 13. [Ocena wniosku o udzielenie wsparcia]

1. Ośrodek innowacyjności, o którym mowa w § 3, składa wniosek o udzielenie wsparcia do Agencji.

2. Agencja dokonuje oceny wniosku o udzielenie wsparcia w oparciu o obowiązujące kryteria wyboru dla działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

3. Agencja zawiera umowę o udzielenie wsparcia z ośrodkiem innowacyjności spełniającym kryteria, o których mowa w ust. 2.

§ 14. [Postępowanie w sprawie udzielenia wsparcia]

Do postępowania w sprawie udzielenia wsparcia stosuje się art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

§ 15. [Zasady wsparcia dla ośrodków innowacyjności]

1. Wsparcie dla ośrodków innowacyjności będzie udzielane przez Agencję na zasadach określonych w rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis mogą być udzielane przedsiębiorcom przez ośrodek innowacyjności do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 16. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. Nr 21, poz. 116, z 2013 r. poz. 1398 oraz z 2014 r. poz. 797).

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

2) Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce, zmieniony decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9788 z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2013) 9008 z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4562 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla Polski i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA