REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 918

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 17 czerwca 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-20132)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. poz. 1869, z 2017 r. poz. 1099 oraz z 2021 r. poz. 1876) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc de minimis, o której mowa w § 8 ust. 1, nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji 2023/2831”, oraz przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.”;

2) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedsiębiorcy innemu niż wymieniony w pkt 1, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji 2023/2831.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Kwotę dopuszczalnej pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1 pkt 2, udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia Komisji 2023/2831.

5. Do celów ustalenia kwoty dopuszczalnej pomocy de minimis, o której mowa w ust. 4, przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji 2023/2831.”,

c) w ust. 6 wyrazy „2 miliony” zastępuje się wyrazami „2,2 miliona”;

3) w § 11:

a) w ust. 5 w pkt 2 po wyrazach „w art. 2 pkt 3” dodaje się wyraz „rozporządzenia”,

b) w ust. 6 wyrazy „2 miliony” zastępuje się wyrazami „3 miliony”;

4) w § 12:

a) w ust. 1 wyrazy „nr 1407/2013” zastępuje się wyrazem „2023/2831”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kwotę dopuszczalnej pomocy de minimis w zakresie usług, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, 5 i 6, udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia Komisji 2023/2831.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do celów ustalenia kwoty dopuszczalnej pomocy de minimis, o której mowa w ust. 3, przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji 2023/2831.”;

5) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ośrodek innowacyjności może udzielać przedsiębiorcom:

1) pomocy publicznej do dnia 30 czerwca 2027 r.;

2) pomocy de minimis do dnia 30 czerwca 2031 r.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Do pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na podstawie wniosków o udzielenie pomocy publicznej i pomocy de minimis złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia lub poprawienia w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem uzupełnia się lub poprawia na wezwanie ośrodka innowacyjności w terminie przez niego wyznaczonym nie krótszym niż 14 dni od dnia następującego po dniu przekazania wezwania.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: K. Pełczyńska-Nałęcz


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).
Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 i 862) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

2) Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce, zmieniony decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9788 z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2013) 9008 z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4562 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA