REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1961

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 24 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. poz. 74 i 1462) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia o jego nadaniu lub zmianie odpowiednio osobę, której nadano lub zmieniono numer PESEL, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub inną osobę sprawującą nad nią faktycznie opiekę – niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 3 ust. 1 albo 2.

2. Powiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru PESEL jest przekazywane, w zależności od żądania osoby, w postaci papierowej albo elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

3. Wzór powiadomienia o nadaniu numeru PESEL jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór powiadomienia o zmianie numeru PESEL jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. W przypadku gdy z wnioskiem o nadanie numeru PESEL wystąpił konsul, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL następuje przez odbiór dokumentu paszportowego zawierającego nadany numer PESEL.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Sporządzenie nowego aktu urodzenia w wyniku przysposobienia albo obalenia domniemania ojcostwa męża matki skutkuje nadaniem nowego numeru PESEL i usunięciem z rejestru PESEL oraz z rejestrów mieszkańców prowadzonych przez organy gmin właściwe ze względu na aktualne lub poprzednie miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy danych przysposobionego albo osoby, której dotyczy obalenie domniemania ojcostwa męża matki, zamieszczonych w tych rejestrach przed przysposobieniem albo przed obaleniem domniemania ojcostwa męża matki.

2. Wniosek o usuniecie z rejestru PESEL danych składa kierownik urzędu stanu cywilnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, występując o nadanie nowego numeru PESEL dla przysposobionego albo dla osoby, której dotyczy obalenie domniemania ojcostwa męża matki.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nadaje nowy numer PESEL przysposobionemu albo osobie, której dotyczy obalenie domniemania ojcostwa męża matki, po usunięciu danych przysposobionego albo osoby, której dotyczy obalenie domniemania ojcostwa męża matki, z rejestru PESEL zamieszczonych w tym rejestrze przed przysposobieniem albo przed obaleniem domniemania ojcostwa męża matki.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195 i Nr 288, poz. 1689, z 2012 r. poz. 921 i 1407, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 301, 1741 i 1888.

Załącznik 1. [EL/W/1]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 24 grudnia 2014 r. (poz. 1961)

Załącznik nr 1

EL/W/1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [EL/PW/1]

Załącznik nr 2

EL/PW/1

infoRgrafika

Załącznik 3. [EL/PW/2]

Załącznik nr 3

EL/PW/2

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
  • Data wejścia w życie: 2014-12-31
  • Data obowiązywania: 2014-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA