REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1963

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 931 oraz z 2014 r. poz. 1245) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) lekarz w trakcie specjalizacji – lekarza, który:

a) rozpoczął specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny przed dniem 30 września 2014 r. – w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.3)), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,

b) ukończył pierwszy rok specjalizacji – w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,

c) ukończył drugi rok specjalizacji – w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę;”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świadczenia gwarantowane są udzielane w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, o której mowa w art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742), w warunkach:

1) ambulatoryjnych;

2) stacjonarnych.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

2. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2015 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175, 1188, 1491 i 1831.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 95 i 1456, z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004, 1138 i 1877.

Załącznik 1. [WARUNKI SZCZEGÓŁOWE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH – UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE, SANATORYJNE I AMBULATORYJNE DZIECI I DOROSŁYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 grudnia 2014 r. (poz. 1963)

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH – UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE, SANATORYJNE I AMBULATORYJNE DZIECI I DOROSŁYCH

A. Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych – uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci i dorosłych

Lp.

Warunki realizacji

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych

1

Personel

1) lekarz prowadzący leczenie – równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 50 łóżek, każde kolejne rozpoczęte łóżko – równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale, będący lekarzem:

a) specjalistą w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub

c) specjalistą lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, po kursie w zakresie podstaw balneologii, lub

d) specjalistą w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii

– zwany dalej „lekarzem uzdrowiskowym dzieci”;

2) pielęgniarki – etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia"

3) pozostały personel – specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji pracowników".

1) lekarz prowadzący leczenie – równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 50 łóżek, każde kolejne rozpoczęte łóżko – równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale, będący lekarzem:

a) specjalistą w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub

c) specjalistą lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub

d) specjalistą w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii

– zwany dalej „lekarzem uzdrowiskowym osób dorosłych”;

2) pielęgniarki – etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel – specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji pracowników.

2

Organizacja udzielania świadczeń

1) całodobowa opieka lekarska;

2) dyżur lekarski w miejscu udzielania świadczeń;

3) dostęp w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego dzieci, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) sprawowania opieki lekarskiej;

4) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) cotygodniowe kontrolne,

c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;

5) całodobowa opieka pielęgniarska – dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń,

6) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

7) codzienny poranny obchód lekarsko-pielęgniarski;

8) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;

9) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych – przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

10) co najmniej 66 zabiegów fizjoterapeutycznych dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie.

1) całodobowa opieka lekarska;

2) dyżur lekarski w miejscu udzielania świadczeń;

3) dostęp w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) sprawowania opieki lekarskiej;

4) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) cotygodniowe kontrolne,

c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;

5) całodobowa opieka pielęgniarska – dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń;

6) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

7) codzienny poranny obchód lekarsko-pielęgniarski;

8) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;

9) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych – przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

10) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie,

c) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych co najmniej 6 godzin dziennie w dwóch cyklach zabiegowych w komorze solnej,

d) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych – co najmniej 3 noce (12 godzin pomiędzy godziną 2000 a godziną 800) w komorze solnej.

3

Pozostałe wymagania

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń oraz zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

– w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów;

3) sala intensywnego nadzoru lekarsko-pielęgniarskiego, w miejscu udzielania świadczeń;

4) sala intensywnej terapii kardiologicznej – w przypadku kierunku leczniczego uzdrowiska: choroby kardiologiczne i nadciśnienie;

5) instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach);

6) baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w jednym miejscu udzielania świadczeń, przystosowana dla potrzeb dzieci;

7) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej;

8) realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego oraz nauki na zasadach określonych w art. 71c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

9) opieka opiekuńczo-wychowawczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) świetlica i pokój zabaw z wyposażeniem;

11) właściwa dieta;

12) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń oraz zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

– w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów;

3) sala intensywnego nadzoru lekarsko-pielęgniarskiego, w miejscu udzielania świadczeń;

4) sala intensywnej terapii kardiologicznej – w przypadku kierunku leczniczego uzdrowiska: choroby kardiologiczne i nadciśnienie;

5) instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach);

6) baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w jednym miejscu udzielania świadczeń;

7) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej;

8) właściwa dieta;

9) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

B. Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych – uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci i dorosłych

Lp.

Warunki realizacji

Uzdrowiskowe leczenie

sanatoryjne dzieci

w wieku od 3 do 6 lat pod opieką

dorosłych (w przypadku dzieci z

mózgowym porażeniem

dziecięcym, schorzeniami

neurologicznymi o zbliżonym

obrazie klinicznymdo lat 18)

Uzdrowiskowe leczenie

sanatoryjne dzieci w wieku

od 7 do 18 lat

Uzdrowiskowe leczenie

sanatoryjne dorosłych

1

Personel

1) lekarz prowadzący leczenie – równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 50 łóżek, każde kolejne rozpoczęte łóżko – równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale, będący lekarzem uzdrowiskowym dzieci;

2) pielęgniarki – etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel – specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji pracowników.

1) lekarz prowadzący leczenie – równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 50 łóżek, każde kolejne rozpoczęte łóżko – równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale, będący lekarzem uzdrowiskowym dzieci;

2) pielęgniarki – etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel – specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji pracowników.

1) lekarz prowadzący leczenie – równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 70 łóżek, każde kolejne rozpoczęte łóżko – równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale, będący lekarzem uzdrowiskowym osób dorosłych lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) pielęgniarki – etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel – specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji pracowników.

2

Organizacja udzielania świadczeń

1) dostęp w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego dzieci, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) sprawowania opieki lekarskiej;

2) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) kontrolne, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu,

c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;

3) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych – na wezwanie pielęgniarki;

4) całodobowa opieka pielęgniarska – dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń;

5) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;

6) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych – przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

7) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie.

1) dostęp w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego dzieci, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) sprawowania opieki lekarskiej;

2) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) kontrolne, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu

c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;

3) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych – na wezwanie pielęgniarki;

4) całodobowa opieka pielęgniarska – dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń;

5) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;

6) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych – przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

7) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie.

1) dostęp w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) sprawowania opieki lekarskiej;

2) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) kontrolne, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu,

c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;

3) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

4) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych – na wezwanie pielęgniarki;

5) całodobowa opieka pielęgniarska – dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń;

6) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;

7) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych – przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

8) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie,

c) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych co najmniej 6 godzin dziennie w 2 cyklach zabiegowych w komorze solnej,

d) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych – co najmniej 3 noce (12 godzin pomiędzy godziną 2000 a 800) w komorze solnej.

3

Pozostałe wymagania

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń lub nie dalej niż 200 m od miejsca udzielania świadczeń oraz zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

– w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów w przypadku posiadania zakładu przyrodoleczniczego w miejscu udzielania świadczeń;

3) baza hotelowa, żywieniowa w jednym miejscu udzielania świadczeń lub udostępniona w innym miejscu, nie dalej niż 200 m od miejsca udzielania świadczeń, z uwzględnieniem potrzeb zakwaterowania dziecka z opiekunem;

4) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, o profilu – leczenie schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i układu krążenia;

5) realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego oraz nauki na zasadach określonych w art. 71c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

6) świetlica i pokój zabaw ze stosownym wyposażeniem;

7) właściwa dieta;

8) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń lub nie dalej niż 200 m od miejsca udzielania świadczeń oraz zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

– w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów w przypadku posiadania zakładu przyrodoleczniczego w miejscu udzielania świadczeń;

3) baza hotelowa, żywieniowa w jednym miejscu udzielania świadczeń lub udostępniona w innym miejscu, nie dalej niż 200 m od miejsca udzielania świadczeń;

4) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, o profilu – leczenie schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i układu krążenia;

5) realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego oraz nauki na zasadach określonych w art. 71c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

6) opieka opiekuńczo-wychowawcza, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) świetlica i pokój zabaw ze stosownym wyposażeniem;

8) właściwa dieta;

9) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń lub nie dalej niż 500 m od miejsca udzielania świadczeń oraz zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

– w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów w przypadku posiadania zakładu przyrodoleczniczego w miejscu udzielania świadczeń;

3) baza hotelowa, żywieniowa w jednym miejscu udzielania świadczeń lub udostępniona w innym miejscu, nie dalej niż 200 m od miejsca udzielania świadczeń;

4) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, o profilu – leczenie schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i układu krążenia;

5) właściwa dieta;

6) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

C. Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w ramach rehabilitacji uzdrowiskowej

Lp.

Warunki realizacji

Uzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym

Uzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym

1

Personel

1) lekarz prowadzący leczenie – równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 40 łóżek, każde kolejne rozpoczęte łóżko – równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale, będący lekarzem uzdrowiskowym osób dorosłych;

2) pielęgniarki – etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel – specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określonych w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji pracowników.

1) lekarz prowadzący leczenie – równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 70 łóżek, każde kolejne rozpoczęte łóżko – równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale, będący lekarzem uzdrowiskowym osób dorosłych lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) pielęgniarki – etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel – specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określonych w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji pracowników.

2

Organizacja udzielania świadczeń

1) całodobowa opieka lekarska;

2) dyżur lekarski w miejscu udzielania świadczeń;

3) dostęp w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) doraźnych interwencji lekarskich;

4) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) cotygodniowe kontrolne,

c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;

5) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

6) całodobowa opieka pielęgniarska – dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń;

7) codzienny poranny obchód lekarsko-pielęgniarski;

8) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;

9) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych – przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

10) co najmniej 96 zabiegów fizjoterapeutycznych dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 4 zabiegi dziennie w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie.

1) dostęp w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) doraźnych interwencji lekarskich;

2) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) kontrolne, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu,

c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;

3) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

4) całodobowa opieka pielęgniarska – dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń;

5) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;

6) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych – na wezwanie pielęgniarki;

7) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych – przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

8) co najmniej 96 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 4 zabiegi dziennie w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie.

3

Pozostałe wymagania

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń oraz zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

– w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów;

3) sala intensywnego nadzoru lekarsko-pielęgniarskiego – w miejscu udzielania świadczeń;

4) sala intensywnej terapii kardiologicznej – w przypadku kierunku leczniczego: choroby kardiologiczne i nadciśnienie;

5) instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach);

6) baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w jednym miejscu udzielania świadczeń;

7) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej;

8) właściwa dieta;

9) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń lub nie dalej niż 500 m od miejsca udzielania świadczeń oraz zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

– w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów w przypadku posiadania zakładu przyrodoleczniczego w miejscu udzielania świadczeń;

3) baza hotelowa, żywieniowa w jednym miejscu udzielania świadczeń lub udostępniona w innym miejscu, nie dalej niż 200 m od miejsca udzielania świadczeń;

4) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, o profilu – leczenie schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i układu krążenia;

5) właściwa dieta;

6) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

D. Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych – uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne

Lp.

Warunki realizacji

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne

1

Personel

1) lekarz prowadzący leczenie, będący lekarzem uzdrowiskowym osób dorosłych lub lekarzem uzdrowiskowym dzieci, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) pielęgniarski etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia.

2

Organizacja udzielania świadczeń

1) dostęp w godzinach wykonywania zabiegów, do lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych lub lekarza uzdrowiskowego dzieci, w celu ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego;

2) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w zakładzie przyrodoleczniczym;

3) zapewnione dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

4) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w 2 cyklach dziennych – przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie,

c) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych – co najmniej 6 godzin dziennie w dwóch cyklach zabiegowych w komorze solnej,

d) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych – co najmniej 3 noce (12 godzin pomiędzy godziną 2000 a 800) w komorze solnej.

3

Pozostałe wymagania

1) zakład przyrodoleczniczy oraz zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

– w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
  • Data wejścia w życie: 2014-12-31
  • Data obowiązywania: 2014-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA