REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1990

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–20132)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją”, pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach działania I.3 Wspieranie innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, zwanego dalej „Programem”.

2. Pomoc finansowa może być udzielona:

1) podmiotom działającym na rzecz innowacyjności;

2) jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom.

3. Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem”, przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przekazywanego na podstawie umowy o udzielenie wsparcia.

4. Przez wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem rozumie się wydatki określone w rozporządzeniu, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentom nie przysługuje prawo do zwrotu lub odliczenia należnego podatku od towarów i usług.

5. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2, otrzymujący od Agencji wsparcie;

2) dniu zakończenia realizacji projektu – należy przez to rozumieć datę wskazaną w umowie o udzielenie wsparcia jako dzień złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność końcową;

3) dużym projekcie – należy przez to rozumieć projekt w rozumieniu art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.);

4) Instytucji Zarządzającej – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

5) leasingu – należy przez to rozumieć leasing w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z 29.11.2008, str. 1, z późn. zm.);

6) Polsce Wschodniej – należy przez to rozumieć obszar obejmujący województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie;

7) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy o udzielenie wsparcia, w ramach działania I.3 Wspieranie innowacji Programu;

8) umowie o udzielenie wsparcia – należy przez to rozumieć umowę o dofinansowanie projektu realizowanego przez beneficjenta w ramach Programu, zawartą między Agencją a beneficjentem;

9) wniosku o potwierdzenie udzielenia pomocy – należy przez to rozumieć wniosek określony w formularzu stanowiącym załącznik XXI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1, z późn. zm.);

10) wniosku o udzielenie wsparcia – należy przez to rozumieć wniosek beneficjenta o przyznanie środków na realizację projektu w ramach działania I.3 Wspieranie innowacji Programu.

Rozdział 2

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na rozwój ośrodków innowacyjności

§ 3. [Wsparcie z przeznaczeniem na realizację projektów]

1. Agencja może udzielić podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2, wsparcia z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na:

1) budowie, rozbudowie, modernizacji i uruchamianiu parków przemysłowych, parków technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych,

2) budowie, rozbudowie i uruchamianiu centrów doskonałości i centrów transferu technologii

– zwanego dalej „wsparciem na rozwój ośrodków innowacyjności”.

2. Wsparcie na rozwój ośrodków innowacyjności może być udzielane na realizację projektów, które są realizowane na terenie Polski Wschodniej.

§ 4. [Wsparcie na rozwój ośrodków innowacyjności]

1. Wsparcie na rozwój ośrodków innowacyjności może być udzielane beneficjentowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada osobowość prawną albo status jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, albo status jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego;

2) prowadzi działalność albo zobowiąże się do prowadzenia działalności mającej na celu zapewnienie korzystnych warunków do powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, a działalność beneficjenta polega na:

a) świadczeniu usług badawczo-rozwojowych,

b) świadczeniu usług szkoleniowych lub doradczych w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,

c) świadczeniu usług szkoleniowych lub doradczych dotyczących powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność innowacyjną,

d) świadczeniu usług doradczych w zakresie transferu technologii lub praw własności intelektualnej,

e) sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych,

f) dzierżawie, najmie nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej;

3) w ramach działalności, o której mowa w pkt 2, nie więcej niż 20% powierzchni netto budynku objętego projektem może zostać oddane w najem, dzierżawę lub użyczenie podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy, w szczególności usługi finansowe, prawne, księgowe, zarządcze lub doradcze dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną;

4) zobowiąże się do:

a) zapewnienia przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną równego dostępu do usług, szkoleń, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektu,

b) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem i działań, o których mowa w lit. d, do dnia rozliczenia wsparcia,

c) prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 2, przez okres co najmniej 20 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu,

d) wykorzystania, w okresie realizacji projektu, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją, a w okresie 20 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu, na działania związane z dalszym rozwojem ośrodka innowacyjności, na warunkach określonych w lit. a,

e) uwzględnienia w rozliczeniu wsparcia wyłącznie danych objętych wyodrębnioną ewidencją księgową, o której mowa w lit. b, z wyjątkiem wartości końcowej nieruchomości, która jest ustalana według opinii rzeczoznawcy majątkowego, nie wcześniej jednak niż na 3 miesiące przed dniem rozliczenia wsparcia,

f) rozliczenia wsparcia, w tym przekazania do Agencji w terminie określonym w umowie o udzielenie wsparcia, nie później niż w okresie roku po upływie 20 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu, kwoty zwrotu obliczonej według następującego wzoru:

Z = Σ VD + Σ V(PO-KO) + Σ WK – Σ VNI

gdzie:

Z – oznacza kwotę zwrotu;

Σ VD – oznacza sumę zwaloryzowanych transz wsparcia, którą należy obliczyć jako składowe wszystkich transz wsparcia według reguły VD1 + VD2 + ... + VDx, gdzie VD1 – oznacza zwaloryzowaną wartość pierwszej transzy wsparcia, VD2 – oznacza zwaloryzowaną wartość drugiej transzy wsparcia, VDx – oznacza zwaloryzowaną wartość ostatniej transzy wsparcia wypłaconej w ramach realizacji projektu;

Σ V(PO-KO) – oznacza sumę zwaloryzowanych wyników na działalności operacyjnej beneficjenta lub podmiotu, któremu powierzono prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 2 i 3, w kolejnych latach działalności, do dnia rozliczenia wsparcia, przy czym suma ta nie obejmuje przychodów i kosztów z działalności finansowej, w szczególności przychodów z odsetek od kwot dotacji okresowo przechowywanych na rachunku bankowym ani wyników zdarzeń nadzwyczajnych; wynik na działalności operacyjnej pomniejsza się o kwotę otrzymanego wsparcia i kwotę podatku dochodowego oraz powiększa się o amortyzację, przy czym: PO – oznacza przychody operacyjne, KO – oznacza koszty operacyjne;

Σ WK – oznacza sumę wartości końcowej środków trwałych, przy czym: za wartość ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień rozliczenia wsparcia przyjmuje się ich wartość księgową, ustaloną według ewidencji księgowej, o której mowa w lit. b, za wartość nieruchomości na dzień rozliczenia wsparcia przyjmuje się ich wartość ustaloną według opinii rzeczoznawcy majątkowego, nie wcześniej jednak niż na 3 miesiące przed dniem rozliczenia wsparcia;

Σ VNI – oznacza sumę zwaloryzowanych nakładów inwestycyjnych obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, poniesionych w poszczególnych latach, obliczoną według reguły VNI1 + VNI2 + ... + VNIz, gdzie VNI1 oznacza zwaloryzowaną wartość nakładów inwestycyjnych w pierwszym roku realizacji projektu, VNI2 – zwaloryzowaną wartość nakładów inwestycyjnych w drugim roku realizacji projektu, VNIz – oznacza zwaloryzowaną wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych w ostatnim roku realizacji projektu; za poniesione nakłady inwestycyjne uznaje się również wniesienie do projektu przez beneficjenta lub podmiot, któremu powierzono prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 2 i 3, w formie wkładu rzeczowego środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, przy czym w przypadku wniesienia w formie wkładu rzeczowego nieruchomości za poniesione nakłady inwestycyjne przyjmuje się wartość tej nieruchomości na dzień wniesienia jej do projektu, ustaloną według opinii rzeczoznawcy majątkowego,

g) uwzględnienia przy ustalaniu kwoty zwrotu zmiany wartości pieniądza w czasie, z zastosowaniem stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską, ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, powiększonej o 1 punkt procentowy.

2. Dokonując rozliczenia wsparcia w zakresie nabycia gruntów oraz nabycia lub wytworzenia budynków lub budowli, beneficjent może podpisać z Agencją umowę zobowiązującą do kontynuowania prowadzenia działalności na warunkach określonych w rozporządzeniu do dnia przekazania przedsiębiorcom, w formie pomocy publicznej lub pomocy de minimis, kwoty obliczonej według wzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. f. W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej lub wytworzonej w ramach projektu lub w przypadku zakończenia prowadzenia działalności na warunkach określonych w rozporządzeniu przed dniem przekazania przedsiębiorcom, w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis, kwoty obliczonej według wzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. f, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu tej kwoty do Agencji w terminie określonym w umowie o udzielenie wsparcia, nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia sprzedaży nieruchomości lub zakończenia prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Do dnia rozliczenia wsparcia beneficjent przeznacza odpowiednio dochód albo zysk z działalności prowadzonej w ramach projektu wyłącznie na prowadzenie tej działalności.

4. Wsparcie na rozwój ośrodków innowacyjności nie stanowi pomocy publicznej i może być udzielone do wysokości 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym:

1) w przypadku projektów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 12 000 000 zł;

2) w przypadku projektów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, wartość całkowita projektu nie może być niższa niż 12 000 000 zł.

5. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą powierzyć prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, podmiotowi spełniającemu warunki określone w ust. 1.

§ 5. [Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem]

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki przeznaczone na:

1) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pod warunkiem że:

a) grunt jest niezbędny do realizacji projektu,

b) beneficjent przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia,

c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia grunt nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, pod warunkiem że:

a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

b) beneficjent przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia,

c) beneficjent przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana na potrzeby projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian dostosowawczych,

d) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomość nie była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu;

3) zakup nowych lub używanych środków trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, innych niż określone w pkt 1 i 2, pod warunkiem że podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, a w przypadku używanych środków trwałych spełniają następujące warunki:

a) zostały nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

b) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nie były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

c) cena zakupu używanego środka trwałego jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,

d) beneficjent przedłoży oświadczenie sprzedającego używany środek trwały, określające zbywcę, miejsce i datę zakupu;

4) najem lub dzierżawę środków trwałych poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu;

5) wytworzenie, rozbudowę i uruchomienie środków trwałych;

6) adaptację gruntów, budynków, budowli, maszyn, urządzeń, aparatury, wyposażenia do celów projektu, w tym wyburzenia, rozbiórki, rekultywację terenu, roboty budowlane, remontowe, modernizacyjne, adaptacyjne, budowę, przebudowę, modernizację infrastruktury technicznej, w szczególności wodnej, kanalizacyjnej, transportowej, energetycznej, gazowej, deszczowej, telekomunikacyjnej, sieci specjalistycznych oraz nadzór techniczny i budowlany;

7) odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, obliczane zgodnie z przepisami o rachunkowości, dokonane do dnia zakończenia realizacji projektu, które:

a) nie zostały nabyte w ramach projektu,

b) w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu nie były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

8) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej pod warunkiem, że spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem,

b) podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) zostały nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa beneficjenta przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu;

9) spłatę przez beneficjenta rat wartości początkowej gruntów, budynków lub budowli należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu;

10) spłatę rat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu pod warunkiem, że spełniają łącznie warunki, o których mowa w pkt 8, oraz środków trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia ich własności na beneficjenta, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

11) pokrycie kosztów przygotowania biznesplanu, studium wykonalności projektu, opracowania map lub szkiców lokalizacyjnych, sytuujących projekt, oceny oddziaływania projektu na środowisko, oceny wykonalności finansowej i trwałości projektu, projektu budowlanego oraz innej niezbędnej dokumentacji technicznej;

12) pokrycie opłat niezbędnych do uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania projektu oraz opłat notarialnych;

13) pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem, do kwoty stanowiącej równowartość 3% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w szczególności poniesionych na pokrycie:

a) ceny nabycia i instalacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie projektem i jego monitorowanie,

b) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu,

c) ceny zakupu usług zewnętrznych, polegających na wykonywaniu czynności w ramach zarządzania projektem,

d) kosztów ogólnych związanych z realizacją projektu, w tym kosztów: wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, usług telekomunikacyjnych, usług komunalnych, ogrzewania oraz dostaw energii elektrycznej;

14) pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu;

15) pokrycie kosztów poniesionych na usługi w zakresie audytu zewnętrznego w zakresie wymaganym przez Agencję, pod warunkiem że audyt będzie dokonywany przez biegłych rewidentów, a jego cena odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich;

16) pokrycie kosztów poniesionych na obsługę prawną projektu w zakresie wymaganym przez Agencję;

17) pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia;

18) pokrycie kosztów związanych z otwarciem oraz prowadzeniem wyodrębnionego na potrzeby projektu subkonta na rachunku bankowym beneficjenta lub odrębnego rachunku bankowego;

19) wkład niepieniężny wniesiony przez beneficjenta na rzecz realizacji projektu w formie: nieruchomości nabytych z zachowaniem warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, urządzeń, materiałów, surowców, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, określonej przez beneficjenta jako ilość czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej stawki godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy przyjętej u beneficjenta; kwota wsparcia nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego stanowiącego koszt kwalifikujący się do objęcia wsparciem.

§ 6. [Pomoc publiczna i pomoc de minimis]

1. Pomoc publiczna i pomoc de minimis udzielona przedsiębiorcy przez beneficjenta, w ramach działalności, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, stanowi różnicę między odpłatnością za korzystanie z usług na warunkach rynkowych a odpłatnością faktycznie poniesioną przez przedsiębiorcę i nie może przekroczyć:

1) maksymalnej dopuszczalnej intensywności, o której mowa w § 8 ust. 3 i § 9 ust. 4 i 5, w przypadku pomocy publicznej;

2) kwoty, o której mowa w § 10 ust. 3, w przypadku pomocy de minimis.

2. Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną wydaje beneficjent.

3. Beneficjent udzielający przedsiębiorcy pomocy publicznej informuje każdorazowo przedsiębiorcę o nadanym przez Komisję Europejską numerze referencyjnym programu pomocowego.

4. Pomoc publiczna w zakresie prowadzenia działalności, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, może być udzielona przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie pomocy przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia, na które ma być udzielona pomoc.

§ 7. [Negatywne przesłanki dotyczące pomocy publicznej]

1. Pomoc publiczna, o której mowa w § 6 ust. 1, nie może być udzielona w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2–5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 651/2014”.

2. Pomoc de minimis, o której mowa w § 6 ust. 1, nie może być udzielona w przypadkach wyłączonych z możliwości udzielenia pomocy de minimis, wskazanych w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013”, oraz przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

3. Pomoc publiczna podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą finansową, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy dla danego przeznaczenia pomocy. Pomoc de minimis, której nie przyznano w odniesieniu do konkretnych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem lub której nie można przypisać do takich kosztów, można łączyć z inną pomocą publiczną przyznaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji lub zgodnie z decyzją przyjętą przez Komisję Europejską.

§ 8. [Pomoc na usługi doradcze]

1. Pomoc na usługi doradcze w zakresie działalności, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b–d, może być udzielona:

1) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w rozdziałach I–II, art. 18 w rozdziale III oraz w rozdziale IV rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

2) przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji nr 1407/2013.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może być udzielona na usługi doradztwa stałego, związanego z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, w szczególności na doradztwo podatkowe, marketingowe oraz stałą obsługę prawną.

3. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi doradcze, przy czym wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są wydatki poniesione na usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 000 euro.

5. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, o której mowa w ust. 4, przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

6. W przypadku pomocy, której wartość przekracza 2 000 000 euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt doradczy, pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 9. [Pomoc na usługi szkoleniowe]

1. Pomoc na usługi szkoleniowe w zakresie działalności, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, jest udzielana przez beneficjenta zgodnie z warunkami określonymi w rozdziałach I i II, w art. 31 w rozdziale III oraz w rozdziale IV rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może być udzielana na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa.

3. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w zakresie usług szkoleniowych zalicza się koszty wymienione w art. 31 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

4. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi szkoleniowe.

5. Intensywność pomocy określoną w ust. 4 zwiększa się:

1) o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,

2) o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą.

6. W przypadku pomocy, której wartość przekracza 2 000 000 euro na jeden projekt szkoleniowy, pomoc, o której mowa w ust. 1, podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 10. [Pomoc de minimis w zakresie działalności i usług]

1. Pomoc de minimis w zakresie działalności, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a, e oraz f, jest udzielana przez beneficjenta zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji nr 1407/2013.

2. Pomoc de minimis w zakresie usług, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, może być udzielana przedsiębiorcy przez okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia udzielenia temu przedsiębiorcy przez beneficjenta po raz pierwszy tej pomocy.

3. Pomoc de minimis w zakresie usług, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a, e oraz f, może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 000 euro. Do ustalenia dopuszczalnego pułapu tej pomocy stosuje się § 8 ust. 5.

Rozdział 3

Tryb udzielania wsparcia na rozwój ośrodków innowacyjności

§ 11. [Wsparcie Agencji]

1. Agencja udziela wsparcia:

1) na realizację projektów indywidualnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649), w trybie, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 5–7, z zastrzeżeniem § 12;

2) na realizację projektów, innych niż wskazane w pkt 1, w trybie konkursu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. W przypadku projektów wskazanych w ust. 1 pkt 1, ogłoszonych stosownie do art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Agencja powiadamia pisemnie beneficjentów odpowiedzialnych za opracowanie tych projektów o konieczności złożenia, w terminie przez nią wskazanym w powiadomieniu, wniosku o udzielenie wsparcia.

3. W przypadku projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Agencja ogłasza na swej stronie internetowej konkurs. Ogłoszenie o konkursie określa:

1) rodzaj projektów podlegających wsparciu;

2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie;

3) kwotę środków przeznaczonych na wsparcie projektów;

4) poziom dofinansowania projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

5) maksymalną kwotę wsparcia projektu, o ile taka została ustalona;

6) kryteria wyboru projektów;

7) termin rozstrzygnięcia konkursu;

8) wzór wniosku o udzielenie wsparcia;

9) termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie wsparcia;

10) wzór umowy o udzielenie wsparcia;

11) informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu.

4. Agencja, w dniu ogłoszenia konkursu, zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym informację o konkursie, zawierającą co najmniej elementy określone w ust. 3 pkt 1–3, oraz wskazuje adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie.

5. Agencja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia, o których mowa w ust. 1, według „Kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013”, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

6. Po zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia Agencja przekazuje do Instytucji Zarządzającej Programem informację dotyczącą wyników oceny oraz listę projektów rekomendowanych do realizacji.

7. Po zatwierdzeniu wyników oceny przez Instytucję Zarządzającą Programem Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do wsparcia oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku o udzielenie wsparcia.

8. W przypadku zatwierdzenia projektu, o którym mowa w ust. 7, Agencja zawiera z beneficjentem umowę o udzielenie wsparcia.

§ 12. [Wniosek o potwierdzenie udzielenia pomocy]

1. Beneficjent odpowiedzialny za opracowanie dużego projektu składa wniosek o potwierdzenie udzielenia pomocy, w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa w § 11 ust. 2.

2. Po zakończeniu procedury oceny wniosku dla dużego projektu Agencja przekazuje do weryfikacji Instytucji Zarządzającej Programem zatwierdzony wniosek.

3. Zgodnie z art. 41 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu

Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ostateczną decyzję o zatwierdzeniu do realizacji dużego projektu podejmuje Komisja Europejska po przekazaniu wniosku przez Instytucję Zarządzającą Programem.

4. Instytucja Zarządzająca Programem pisemnie informuje Agencję o decyzji Komisji Europejskiej.

5. Agencja pisemnie informuje o wynikach postępowania beneficjenta, o którym mowa w ust. 1.

6. W przypadku podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o zatwierdzeniu do realizacji dużego projektu Agencja zawiera z beneficjentem umowę o udzielenie wsparcia.

§ 13. [Stosowanie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju]

Do postępowania w sprawie udzielenia wsparcia stosuje się art. 29 ust. 4, art. 30–30i oraz art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 14. [Termin udzielania wsparcia]

1. Wsparcie na zasadach określonych w rozporządzeniu będzie udzielane przez Agencję do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis będzie udzielana przedsiębiorcom przez beneficjentów do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 15. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz. U. Nr 70, poz. 604, z 2013 r. poz. 1633 oraz z 2014 r. poz. 830).

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

2) Tekst Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4568 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Zmiany w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zostały zaakceptowane: decyzją Komisji Europejskiej nr K (2009) 5712 z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniającą decyzję Komisji K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej" w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, decyzją Komisji Europejskiej nr K (2011) 9789 z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 i sprostowaniem nr C (2012) 4173 do decyzji Komisji K (2011) 9789 wersja ostateczna zmieniającej decyzję K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C (2014) 1663 z dnia 11 marca 2014 r. zmieniającą decyzję K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej" w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 września 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA