reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 14 lipca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–20132)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz. U. poz. 1990) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) produkcie innowacyjnym – należy przez to rozumieć wyrób lub usługę, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych;”;

2) w § 4 w ust. 1:

a) w pkt 2:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) świadczeniu usług badawczo-rozwojowych lub świadczeniu usług wytwarzania produktów innowacyjnych o innowacyjności co najmniej na poziomie krajowym,”,

– lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) dzierżawie, najmie nieruchomości lub infrastruktury technicznej w celu prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej, w tym wytwarzania produktów innowacyjnych o innowacyjności co najmniej na poziomie krajowym;”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) usługi wytwarzania produktów innowacyjnych oraz usługi dzierżawy, najmu nieruchomości lub infrastruktury technicznej w celu prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania produktów innowacyjnych mogą być świadczone pod warunkiem wykazania przez przedsiębiorcę, że produkty o podobnym charakterze nie były wytwarzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dłuższym niż 3 lata wstecz od momentu złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o świadczenie tych usług;

2b) zapewnia pierwszeństwo świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług najmu i dzierżawy nieruchomości i infrastruktury technicznej w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych przed usługami wytwarzania produktów innowacyjnych oraz usługami najmu i dzierżawy nieruchomości i infrastruktury technicznej w celu prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania produktów innowacyjnych;”,

c) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zapewnienia przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, w tym wytwórczą w zakresie produktów innowacyjnych, równego dostępu do usług, szkoleń, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektu, którego warunki zostaną podane do wiadomości publicznej, co najmniej na stronie internetowej beneficjenta lub podmiotu, któremu powierzono prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2,”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

2) Tekst Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4568 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Zmiany w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zostały zaakceptowane: decyzją Komisji Europejskiej nr K(2009) 5712 z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniającą decyzję Komisji K(2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej" w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9789 z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (oraz objęte sprostowaniem nr C(2012) 4173 do decyzji Komisji K(2011) 9789 wersja ostateczna zmieniającej decyzję K(2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce), decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014) 1663 z dnia 11 marca 2014 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej" w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 września 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz decyzją Komisji Europejskiej C(2016) 1297 z dnia 2 marca 2016 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej" w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama