REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 3

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 16, poz. 184), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 178, poz. 1746);

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 74, poz. 654);

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 100, poz. 639);

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. poz. 1738).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 178, poz. 1746), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 74, poz. 654), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 100, poz. 639), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. poz. 1738), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 21 listopada 2014 r. (poz. 3)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 1 marca 2001 r.

w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Transportowemu Dozorowi Technicznemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 1 marca 2001 r.

STATUT TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

§ 1. Transportowy Dozór Techniczny, zwany dalej „TDT”, działa na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1.4) TDT kieruje Dyrektor TDT, zwany dalej „Dyrektorem”, który wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców, kierowników wydziałów i kierowników oddziałów terenowych.

2. Dyrektor wykonuje czynności w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników TDT.

3. Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, do podejmowania decyzji w jego imieniu w określonych sprawach.

4. Dyrektor przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu do zatwierdzenia roczny plan finansowy TDT w terminie do dnia 15 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.

§ 3. Dyrektor może udzielać w formie pisemnej pełnomocnictw osobom, o których mowa w § 2 ust. 1, a także inspektorom TDT, do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w określonych sprawach należących do zakresu działania TDT.

§ 4.5) Do zakresu działania TDT należy:

1) wykonywanie zadań określonych w art. 44 ustawy, a w szczególności:

a) wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, wymienionymi w art. 44 pkt 1 ustawy, oraz innymi urządzeniami technicznymi podlegającymi dozorowi TDT na podstawie odrębnych przepisów,

b) ustalanie wymagań technicznych w zakresie projektowania, wytwarzania, napraw, modernizacji i eksploatacji oraz opracowywanie projektów warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych, o których mowa w lit. a,

c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, o których mowa w lit. a, a w szczególności:

– nadających, zmieniających, zawieszających albo cofających przedsiębiorcom uprawnienia do wytwarzania materiałów i elementów do budowy, naprawiania lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania, naprawiania lub modernizacji tych urządzeń,

– zezwalających na eksploatację urządzeń technicznych albo wstrzymujących eksploatację tych urządzeń,

– dopuszczających urządzenia techniczne do obrotu albo wycofujących te urządzenia z obrotu i wstrzymujących ich wytwarzanie,

d) uzgadnianie wymagań technicznych dla importowanych urządzeń technicznych, o których mowa w lit. a, oraz materiałów i elementów stosowanych do budowy, napraw i modernizacji tych urządzeń,

e) współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego oraz innymi urzędami i instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie dozoru technicznego;

2) wykonywanie zadań określonych odrębnymi przepisami.

§ 5. W skład TDT wchodzą:

1)6) następujące komórki organizacyjne oraz wyodrębnione stanowiska:

a) Wydział Techniki,

b) Wydział Stacji Kontroli Pojazdów,

c) Wydział Homologacji Pojazdów,

d) Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności,

e) Wydział Ekonomiczno-Finansowy,

f) Wydział Zamówień Publicznych,

g) Wydział Administracyjno-Gospodarczy,

h) Wydział Kontroli,

i) Wydział Prawny,

j) Wydział Marketingu,

k) Wydział Szkoleń i Współpracy Międzynarodowej,

l) Wydział Rozwoju,

m) Stanowisko do Spraw Osobowych,

n) Stanowisko do Spraw Systemu Jakości,

o) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

p) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego,

q) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

2) oddziały terenowe TDT:

a) Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Warszawie,

b) Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Lublinie,

c) Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Krakowie,

d) Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Katowicach,

e) Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Gdańsku,

f) Oddział Terenowy TDT z siedzibą we Wrocławiu,

g) Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Poznaniu;

3)7) Laboratorium TDT z siedzibą w Krakowie.

§ 6. Szczegółowy tryb pracy oraz zakres czynności pracowników TDT określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.


1) Obecnie działem administracji rządowej – transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 822.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 marca 2001 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 178, poz. 1746), które weszło w życie z dniem 31 października 2003 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. poz. 1738), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 74, poz. 654), które weszło w życie z dniem 14 maja 2005 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA