REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 5

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie spisu wyborców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób sporządzenia i udostępniania spisu wyborców, w tym ustalając:

a) wzór spisu wyborców,

b) metody aktualizacji spisu wyborców,

c) wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców,

d) wzory wykazów wyborców przebywających w podmiocie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, domu studenckim, zespole domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania,

e) wzory wykazów wyborców, którzy opuścili podmiot leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny, areszt śledczy, oddział zewnętrzny takiego zakładu albo aresztu, dom studencki, zespół domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania,

f) wzór zawiadomienia o dopisaniu lub o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania;

2) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i ewidencjonowania tych zaświadczeń.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Kodeksie wyborczym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;

2) zakładzie – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy oraz oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, a także dom studencki oraz zespół domów studenckich, w których utworzono obwód głosowania;

3) kierującym zakładem – należy przez to rozumieć dyrektora podmiotu leczniczego albo dyrektora lub kierownika domu pomocy społecznej, zakładu karnego, aresztu śledczego, a także domu studenckiego oraz zespołu domów studenckich, w których utworzono obwód głosowania;

4) wójcie – należy przez to rozumieć także burmistrza lub prezydenta miasta.

Rozdział 2

Sposób sporządzenia spisu wyborców

§ 3. [Sposób sporządzenia spisu wyborców]

1. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie.

2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego część A spisu obejmuje wyborców będących obywatelami polskimi, z wyjątkiem wyborców, którzy zgłosili chęć głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 29 § 2 i art. 30 § 2 Kodeksu wyborczego, przy nazwiskach osób, które nie zamieszkują stale na obszarze danej gminy, ale stale zamieszkują na obszarze powiatu lub województwa, na którego terenie położona jest ta gmina, w spisie wyborców w rubryce „Uwagi” zamieszcza się odpowiednio adnotację: „Tylko wybory do rady powiatu i sejmiku województwa” lub „Tylko wybory do sejmiku województwa”.

4. W gminie, w której do rejestru wyborców nie wpisano obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, części B spisu nie sporządza się.

5. Wzór części A spisu wyborców stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Wzór części B spisu wyborców stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Wydruk spisu wyborców]

1. Spis wyborców sporządza się w systemie informatycznym umożliwiającym wydruk tego spisu.

2. Wydruku spisu wyborców dokonuje się nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów.

3. Zmiany dokonane w spisie po jego wydrukowaniu wprowadza się również do systemu informatycznego.

§ 5. [Spis wyborców w gminie mającej status miasta]

1. Spis wyborców w gminie mającej status miasta sporządza się według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie ulic – według kolejnych numerów domów, a w obrębie domów – według kolejnych numerów mieszkań.

2. Spis wyborców w gminie innej niż określona w ust. 1 sporządza się według poszczególnych miejscowości wymienionych w porządku alfabetycznym, a w obrębie miejscowości – według kolejnych numerów domów i mieszkań; jeżeli w miejscowości są ulice – także według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym oraz kolejnych numerów domów i mieszkań.

3. W wyborach do rad gmin spis wyborców sporządza się z uwzględnieniem podziału gminy na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru rady tej gminy.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do części A i B spisu wyborców.

§ 6. [Spis wyborców dla obwodu utworzonego w zakładzie]

1. Spis wyborców dla obwodu utworzonego w zakładzie sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców, na podstawie wykazu osób, które będą przebywać w zakładzie w dniu wyborów.

2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów wykaz osób, o którym mowa w ust. 1, sporządza się odrębnie dla obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, którzy:

1) stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego;

2) stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, dla wyboru organu której przeprowadzane są wybory – w przypadku wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów.

3. Wykaz osób, które będą przebywać w zakładzie w dniu wyborów, sporządza osoba kierująca zakładem, w którym utworzono obwód głosowania, i przekazuje właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę jednostki urzędowi gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów.

4. W odniesieniu do oddziału zewnętrznego zakładu karnego lub aresztu śledczego zadania kierującego zakładem wykonuje dyrektor tego zakładu lub aresztu.

5. Kierujący zakładem, w którym utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania – po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, na której terenie położony jest zakład.

6. W przypadku konieczności dopisania do spisu wyborców, o którym mowa w ust. 1, osób przybyłych do zakładu po sporządzeniu wykazu, ale nie później niż na 2 dni przed dniem wyborów, kierujący tym zakładem niezwłocznie przekazuje właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wykaz tych wyborców. Przepisy ust. 2 oraz 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku konieczności skreślenia ze spisu wyborców, o którym mowa w ust. 1, wyborców stale zamieszkałych w gminie, na której obszarze znajduje się zakład, którzy po sporządzeniu wykazu wyborców opuścili ten zakład, kierujący tym zakładem niezwłocznie przekazuje właściwemu urzędowi gminy wykaz tych wyborców. Przepisy ust. 2 oraz 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

8. Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

9. Wzór wykazu wyborców, którzy opuścili podmiot leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny, areszt śledczy, oddział zewnętrzny takiego zakładu albo aresztu, dom studencki, zespół domów studenckich, o którym mowa w ust. 7, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. [Sporządzenie i wydrukowanie spisu wyborców]

Spis wyborców, o którym mowa w § 6 ust. 1, sporządza się i drukuje najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów.

§ 8. [Odnotowanie cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania]

W spisie wyborców odnotowuje się fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania w rubryce „Uwagi” na obydwu egzemplarzach spisu wyborców.

§ 9. [Spis dodatkowy]

1. Jeżeli głosowanie w wyborach przeprowadza się w ciągu dwóch dni:

1) sporządza się spis dodatkowy, w którym wpisuje się osoby kończące 18 lat w drugim dniu głosowania; spis opatruje się w prawym górnym rogu oznaczeniem: „Spis dodatkowy”;

2) kierujący zakładem w sporządzanym wykazie osób, o którym mowa w § 6 ust. 1, osoby kończące 18 lat w drugim dniu głosowania wpisuje na odrębny arkusz wykazu opatrzony w prawym górnym rogu oznaczeniem: „Do spisu dodatkowego”.

2. Do sporządzania spisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, i wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy § 3–5 i 7 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Aktualizowanie spisu wyborców

§ 10. [Aktualizowanie spisu wyborców]

1. Spis wyborców jest aktualizowany odpowiednio w częściach A i B do dnia przekazania go przewodniczącym właściwych obwodowych komisji wyborczych, przez dopisanie wyborcy do spisu wyborców lub skreślenie go ze spisu wyborców – stosownie do okoliczności. W przypadku dopisania wyborcy do spisu wyborców po jego wydrukowaniu, drukuje się w dwóch egzemplarzach dodatkowy formularz spisu obejmujący dopisanych wyborców.

2. Do aktualizacji spisu wyborców przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 11. [Dopisanie wyborcy do spisu wyborców po jego sporządzeniu]

1. Po sporządzeniu spisu wyborców w części A spisu dopisuje się osoby, które:

1) zostały wpisane do rejestru wyborców po sporządzeniu spisu wyborców;

2) złożyły wniosek o dopisanie do spisu wyborców na podstawie art. 28 § 1 i 4 Kodeksu wyborczego;

3) złożyły wniosek o dopisanie do spisu wyborców na podstawie art. 30 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego;

4) przybyły do zakładu i zostały objęte dodatkowym wykazem, o którym mowa w § 6 ust. 6 lub § 9 ust. 1 pkt 2;

5) opuściły zakład i na podstawie wykazu, o którym mowa w § 6 ust. 7, zostały skreślone ze spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania utworzonego w zakładzie;

6) zostały pominięte w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez wójta lub właściwy sąd rejonowy;

7) zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistej omyłki.

2. Po sporządzeniu spisu wyborców w części B spisu dopisuje się obywateli Unii Europejskiej w przypadkach, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1;

2) pkt 2 i 4, pod warunkiem wskazania przez wyborcę gminy, w której został on wpisany do rejestru wyborców – w wyborach do Parlamentu Europejskiego;

3) pkt 2, pod warunkiem, że wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców danej gminy – w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów;

4) pkt 4, pod warunkiem, że wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców gminy na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub gminy, w której przeprowadzone będą wybory wójta – w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów;

5) pkt 5–7.

3. W przypadku dopisania wyborcy do spisu wyborców po jego sporządzeniu, w spisie w rubryce „Uwagi” zamieszcza się adnotację określającą przyczynę dopisania. Stosownie do okoliczności wpisuje się „wpis do rejestru wyborców”, „art. 28 § 1 Kodeksu wyborczego”, „art. 28 § 4 Kodeksu wyborczego”, „art. 30 § 1 Kodeksu wyborczego”, „art. 30 § 3 Kodeksu wyborczego”, „przybycie do zakładu”, „opuszczenie zakładu”, „reklamacja”, „omyłka”.

§ 12. [Zawiadomienie]

1. O wpisaniu osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2–4, do spisu w części A lub dopisaniu ich do spisu w części A zawiadamia się odpowiednio urząd gminy właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania tych osób lub miejsce ostatniego ich zameldowania na pobyt stały.

2. O wpisaniu osób, o których mowa w § 11 ust. 2 w związku z § 11 ust. 1 pkt 2–4, do spisu w części B lub dopisaniu ich do spisu w części B zawiadamia się urząd gminy, w którym osoby te zostały wpisane do rejestru wyborców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 13. [Skreślenie osób ze spisu wyborców]

1. Ze spisu wyborców skreśla się osoby:

1) skreślone z rejestru wyborców;

2) wobec których wójt wydał decyzję, albo właściwy sąd rejonowy – postanowienie, o skreśleniu ze spisu wyborców w wyniku reklamacji;

3) umieszczone w spisie wyborców w wyniku oczywistej omyłki;

4) niemające prawa wybierania w rozumieniu art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego;

5) w odniesieniu do których otrzymano urzędowe zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania;

6) wpisane do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania na obszarze gminy;

7) którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, o którym mowa w art. 32 § 1 Kodeksu wyborczego;

8) które zgłosiły chęć głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej – w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego.

2. W przypadku skreślenia wyborcy ze spisu wyborców w rubryce „Uwagi” zamieszcza się adnotację określającą przyczynę skreślenia. Stosownie do okoliczności wpisuje się: „skreślenie z rejestru wyborców”, „reklamacja”, „omyłka”, „zawiadomienie – art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego”, „§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie spisu wyborców”, „zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu do spisu”, „zaświadczenie”, „UE – § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie spisu wyborców” lub „opuszczenie zakładu”.

3. Skreśleń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na obydwu egzemplarzach spisu wyborców.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do dodatkowego spisu wyborców, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.

§ 14. [Aktualizacja spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach wójtów]

1. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach wójtów, w których przeprowadza się głosowanie ponowne, w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania, spis wyborców jest aktualizowany w sposób określony w § 10–13.

2. Adnotacje, o których mowa w § 11 ust. 3 i § 13 ust. 2, uzupełnia się o wyrazy „ponowne głosowanie”.

3. Najpóźniej na dwa dni przed głosowaniem ponownym drukuje się, w dwóch egzemplarzach, spis wyborców, który będzie służył do przeprowadzenia tego głosowania.

Rozdział 4

Udostępnianie spisu wyborców

§ 15. [Udostępnienie spisu wyborców]

1. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 16. [Udostępnianie spisu wyborców do wglądu]

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Rozdział 5

Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób jego wydawania i ewidencjonowania

§ 17. [Zaświadczenie o prawie do głosowania]

1. Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje urząd gminy, który sporządził spis wyborców. Zaświadczenie przed wydaniem opatruje się numerem, zabezpiecza poprzez naklejenie znaku holograficznego i wpisuje do ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.

2. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

3. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

4. Przed sporządzeniem spisu wyborców zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, urząd gminy wydaje na podstawie rejestru wyborców. Wyborcy, który otrzymał takie zaświadczenie, nie umieszcza się w spisie wyborców.

5. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 18. [Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania]

1. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

2. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.

3. W przypadku gdy upoważnienie dotyczy wyborcy – obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, wskazuje się w nim jego imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości.

§ 19. [Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania]

Zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.

§ 20. [Ewidencja wydanych zaświadczeń]

1. Ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzi urząd gminy.

2. Informacja o wydaniu zaświadczenia jest rejestrowana przez wskazanie numeru zaświadczenia, daty jego wydania, imienia (imion) i nazwiska oraz numeru PESEL wyborcy.

3. W przypadku wydania zaświadczenia osobie upoważnionej, rejestracji podlegają również imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL upoważnionej osoby.

4. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim rejestruje się dane o obywatelstwie, numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości.

5. Ewidencję wydanych zaświadczeń urząd gminy może prowadzić w postaci papierowej lub w systemie informatycznym.

6. Ewidencja wydanych zaświadczeń prowadzona w postaci papierowej oraz upoważnienia do odbioru zaświadczeń o prawie do głosowania stanowią dokumenty z wyborów.

§ 21. [Znak holograficzny]

Znak holograficzny, o którym mowa w § 17 ust. 1, zawiera litery:

1) PLT – w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

2) SNT – w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

3) PRP – w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

4) PE – w wyborach do Parlamentu Europejskiego

– oraz oznaczenie roku, w którym są przeprowadzane dane wybory.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 22. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942 oraz z 2014 r. poz. 931), które zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1072) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 29 grudnia 2014 r. (poz. 5)

Załącznik nr 1

WZÓR – CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – CZĘŚĆ B SPISU WYBORCÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR – CZĘŚĆ B SPISU WYBORCÓW

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WYKAZ WYBORCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM, DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADZIE KARNYM I ARESZCIE ŚLEDCZYM, ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM TAKIEGO ZAKŁADU I ARESZTU, DOMU STUDENCKIM, ZESPOLE DOMÓW STUDENCKICH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY GŁOSOWANIA]

Załącznik nr 3

WZÓR – WYKAZ WYBORCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM, DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADZIE KARNYM I ARESZCIE ŚLEDCZYM, ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM TAKIEGO ZAKŁADU I ARESZTU, DOMU STUDENCKIM, ZESPOLE DOMÓW STUDENCKICH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY GŁOSOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WYKAZ WYBORCÓW, KTÓRZY OPUŚCILI PODMIOT LECZNICZY, DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁAD KARNY, ARESZT ŚLEDCZY, ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY TAKIEGO ZAKŁADU ALBO ARESZTU, DOM STUDENCKI, ZESPÓŁ DOMÓW STUDENCKICH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY GŁOSOWANIA]

Załącznik nr 4

WZÓR – WYKAZ WYBORCÓW, KTÓRZY OPUŚCILI PODMIOT LECZNICZY, DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁAD KARNY, ARESZT ŚLEDCZY, ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY TAKIEGO ZAKŁADU ALBO ARESZTU, DOM STUDENCKI, ZESPÓŁ DOMÓW STUDENCKICH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY GŁOSOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O WPISANIU LUB DOPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW W INNYM OBWODZIE GŁOSOWANIA]

Załącznik nr 5

WZÓR – ZAWIADOMIENIE O WPISANIU LUB DOPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW W INNYM OBWODZIE GŁOSOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW]

Załącznik nr 6

WZÓR – WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA]

Załącznik nr 7

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
  • Data wejścia w życie: 2015-01-06
  • Data obowiązywania: 2019-05-03
  • Dokument traci ważność: 2021-04-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA