REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 31

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 2 stycznia 2015 r.

w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół, w tym szkół artystycznych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr;

2) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b–5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”;

3) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w art. 94a ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz przypadki, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) szkole za granicą – należy przez to rozumieć szkoły funkcjonujące w systemach oświaty innych państw;

2) uczniu (dziecku) przybywającym z zagranicy – należy przez to rozumieć osoby niebędące obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach za granicą;

3) dokumentach – należy przez to rozumieć:

a) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający ukończenie szkoły za granicą lub ukończenie kolejnego etapu edukacji lub

b) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydany przez szkołę za granicą, potwierdzający uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujący klasę lub etap edukacji, który ten uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej tego ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej tego ucznia, złożone przez jego rodzica albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu;

4) miejscu zamieszkania ucznia – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ucznia przybywającego z zagranicy.

§ 3. [Przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy]

1. Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20c, art. 20s, art. 20t ust. 1 i 2 pkt 1–3, ust. 3 i 5–10, art. 20v, art. 20w ust. 1 i art. 20z–20ze ustawy.

2. Jeżeli przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do publicznego przedszkola odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu tego dziecka decyduje dyrektor przedszkola, zgodnie z art. 20a ust. 2 i 3 ustawy.

§ 4. [Przyjęcie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły podstawowej]

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do:

1) klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 20a ust. 2, art. 20e ust. 1 i art. 20u ust. 1 ustawy;

2) klasy I publicznej szkoły podstawowej, innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – w uzasadnionych przypadkach na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

4) klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a także na podstawie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:

1) klas II–VI publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 20a ust. 2, art. 20e ust. 1 i art. 20u ust. 1 ustawy oraz na podstawie dokumentów;

2) klas II–VI publicznej szkoły podstawowej, innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) klas II–VI oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

4) klas II–VI publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a także na podstawie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 5. [Przyjęcie ucznia przybywającego z zagranicy do gimnazjum]

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:

1) publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 20a ust. 2, art. 20e ust. 1 i art. 20u ust. 1 ustawy oraz na podstawie dokumentów;

2) publicznego gimnazjum, innego niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

4) publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a także na podstawie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 6. [Przyjęcie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły ponadgimnazjalnej]

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do:

1) publicznego liceum ogólnokształcącego – na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

2) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe – na podstawie dokumentów i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, w której program nauczania realizowany w szkole lub oddziale tej szkoły wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie wyniku uzyskanego ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

4) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

5) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a także na podstawie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

6) publicznej szkoły policealnej – na podstawie dokumentu wydanego za granicą uznanego za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 7. [Podstawa kwalifikowania do odpowiedniej klasy]

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do publicznej szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, o której mowa w § 6 pkt 6, na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 8. [Przyjęcie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły artystycznej]

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do klasy I lub na I rok kształcenia do publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej na podstawie dokumentów oraz na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z art. 20n ust. 1–6 i 12 ustawy, oraz przepisów, z wyjątkiem przepisu § 5 ust. 1, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686).

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy programowo wyższej lub na rok programowo wyższy oraz przyjmowany do publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej, w tym także w trakcie roku szkolnego, na podstawie dokumentów oraz na warunkach i w trybie postępowania dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z art. 20n ust. 7–9 ustawy, oraz przepisów, z wyjątkiem przepisu § 14, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

§ 9. [Przyjęcie ucznia przybywającego z zagranicy]

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany:

1) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20o, art. 20s, art. 20t ust. 1 i 2 pkt 1–3, ust. 3 i 5–10, art. 20v, art. 20w ust. 3 i 5 i art. 20zb–20ze ustawy;

2) do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20p, art. 20s, art. 20t ust. 1 i 2 pkt 1–3, ust. 3 i 5–10, art. 20v, art. 20w ust. 3 i 5, art. 20z i art. 20zb–20ze ustawy;

3) na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20q, art. 20s, art. 20t ust. 1 i 2 pkt 1, ust. 3 i 5–10, art. 20v i art. 20zb–20ze ustawy;

4) na kwalifikacyjne kursy zawodowe – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20r, art. 20s, art. 20t ust. 1 i 2 pkt 1 i 4 lit. e, ust. 3 i 5–10, art. 20v i art. 20zb–20ze ustawy.

2. Jeżeli przyjęcie ucznia przybywającego z zagranicy:

1) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej lub

2) do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, lub

3) na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, lub

4) na kwalifikacyjne kursy zawodowe

– odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu tego ucznia decyduje dyrektor placówki, zgodnie z art. 20a ust. 2 i 3 ustawy.

§ 10. [Przyjęcie ucznia przybywającego z zagranicy do publicznego zakładu kształcenia nauczycieli]

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do publicznego zakładu kształcenia nauczycieli na podstawie dokumentów, jeżeli dana placówka dysponuje wolnymi miejscami.

§ 11. [Decyzja o przeprowadzeniu sprawdzianu predyspozycji]

1. Dyrektor szkoły lub placówki może zdecydować o przeprowadzeniu odpowiednio:

1) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 i § 5 pkt 3,

2) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w § 6 pkt 3,

3) sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w § 6 pkt 4

– jeżeli jest to uzasadnione specyfiką kształcenia w danej szkole lub placówce, a stopień przygotowania do tego kształcenia ucznia przybywającego z zagranicy nie wynika z dokumentów.

2. Dyrektor szkoły lub placówki wyznacza termin sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 i § 5 pkt 3, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w § 6 pkt 3, sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w § 6 pkt 4, oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 4, § 5 pkt 4 i § 6 pkt 5, a także wyznacza osoby przeprowadzające ten sprawdzian lub próby sprawności fizycznej. Przepis § 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 12. [Uczeń przybywający z zagranicy, który nie może przedłożyć dokumentów]

1. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjęty do publicznej szkoły lub publicznej placówki na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Przepisy § 4–8, § 10, § 11 i § 13–15 stosuje się.

2. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły lub placówki. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki, z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli.

3. W przypadku ucznia przybywającego z zagranicy, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się uczeń przybywający z zagranicy. W razie potrzeby należy zapewnić w rozmowie kwalifikacyjnej udział osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się uczeń przybywający z zagranicy.

§ 13. [Przyjęcie i odmowa przyjęcia]

1. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–4, ust. 2 pkt 2–4, § 5 pkt 2–4, § 6, § 7, § 8 ust. 2 i § 10, uczeń przybywający z zagranicy, po spełnieniu odpowiednio warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 2–4, § 5 pkt 2–4, § 6, § 7, § 8 ust. 2 i § 10, jest przyjmowany do publicznych szkół i placówek przez dyrektora szkoły lub placówki, na wniosek rodziców ucznia przybywającego z zagranicy lub na wniosek pełnoletniego ucznia przybywającego z zagranicy.

2. W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do publicznej szkoły lub publicznej placówki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–4, ust. 2 pkt 2–4, § 5 pkt 2–4, § 6, § 7, § 8 ust. 2 i § 10, rodzic ucznia przybywającego z zagranicy lub pełnoletni uczeń przybywający z zagranicy może wystąpić do dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do danej publicznej szkoły lub publicznej placówki.

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica ucznia przybywającego z zagranicy lub pełnoletniego ucznia przybywającego z zagranicy z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

§ 14. [Komisja odwoławcza]

1. Dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki powołuje komisję odwoławczą.

2. W skład komisji odwoławczej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli rady pedagogicznej publicznej szkoły lub publicznej placówki.

3. W skład komisji odwoławczej nie może wchodzić dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki.

§ 15. [Odwołanie od rozstrzygnięcia dyrektora]

1. Rodzic ucznia przybywającego z zagranicy lub pełnoletni uczeń przybywający z zagranicy może wnieść do komisji odwoławczej, o której mowa w § 14, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

2. Komisja odwoławcza publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie komisji odwoławczej danej publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 16. [Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego]

1. Dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

§ 17. [Dodatkowe zajęcia wyrównawcze]

1. Dla osób wymienionych w § 16 ust. 1, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu.

2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu nauczania są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

§ 18. [Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych]

Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w § 16 ust. 2 i § 17 ust. 2, nie może być wyższy niż pięć godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.

§ 19. [Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia]

1. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować naukę języka i kultury kraju pochodzenia, jeżeli do udziału w tym kształceniu zostanie zgłoszonych co najmniej 7 osób.

2. Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo.

3. Dyrektor szkoły ustala w porozumieniu z placówką lub stowarzyszeniem wymienionymi w ust. 1 dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka i kultury kraju pochodzenia.

§ 20. [Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania]

Osobom niebędącym obywatelami polskimi, o których mowa w art. 94a ust. 3 pkt 1 ustawy, może być przyznane stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w miesięcznej wysokości równej wysokości stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k ustawy.

§ 21. [Obniżenie i zawieszenie stypendium]

1. Stypendium, o którym mowa w § 20, może być obniżone w przypadku, gdy osoba, której przyznano stypendium, otrzymała średnią z śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a w przypadku szkół artystycznych – otrzymała średnią z śródrocznych lub końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, równą lub mniejszą od 3,00 lub otrzymała poprawną lub niższą śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, a w przypadku szkół artystycznych – otrzymała poprawną lub niższą śródroczną lub końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2. Stypendium, o którym mowa w § 20, może być zawieszone, jeżeli osoba, której przyznano stypendium:

1) podała nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało przyznane jej stypendium;

2) nie otrzymała promocji do klasy programowo wyższej lub na semestr programowo wyższy;

3) przebywa dłużej niż miesiąc poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w okresie innym niż ferie letnie.

§ 22. [Rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016]

1. W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany przez dyrektora szkoły do:

1) klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – w uzasadnionych przypadkach na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

2) klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811), a także na podstawie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej ustalonych przez trenera, instruktora lub osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego – na podstawie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany przez dyrektora szkoły do:

1) klas II–VI oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, a także do oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym i publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

2) publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, o którym mowa odpowiednio w art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) klas II–VI publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, a także do publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów i po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, a także na podstawie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej ustalonych przez trenera, instruktora lub osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego – na podstawie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

4) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, w której program nauczania realizowany w szkole lub oddziale tej szkoły wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, w szczególności plastycznych lub muzycznych – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie wyniku uzyskanego ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 przepisy § 11–15 stosuje się odpowiednio.

§ 23. [Rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018]

1. W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany przez dyrektora szkoły do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 przepisy § 11–15 stosuje się odpowiednio.

§ 24. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361), które utraciło moc dnia 2 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
  • Data wejścia w życie: 2015-01-10
  • Data obowiązywania: 2015-01-10
  • Dokument traci ważność: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA