| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 16 stycznia 2015 r.

w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposób współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów.

§ 2. [Rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa]

Dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:

1) projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, a także obliczanie i przetwarzanie wyników tych pomiarów, w związku z:

a) zakładaniem podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz prowadzeniem państwowego rejestru tych osnów,

b) tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą”,

c) wykonywaniem standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 oraz 1:1 000 000;

2) projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie;

3) tworzenie zbiorów danych określonych w art. 4 ust. 1a pkt 1–4, 6, 8, 9 i 11 ustawy.

§ 3. [Współdziałanie Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej]

1. Współdziałanie Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa odbywa się z uwzględnieniem standardów obowiązujących w odniesieniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wojskowego zasobu geograficznego.

2. Na potrzeby współdziałania, o którym mowa w ust. 1, Główny Geodeta Kraju i Minister Obrony Narodowej mogą zawierać porozumienia.

§ 4. [Wzajemnie przekazywanie materiałów przez Głównego Geodetę Kraju i Ministra Obrony Narodowej]

1. Główny Geodeta Kraju i Minister Obrony Narodowej mogą przekazywać sobie wzajemnie i nieodpłatnie materiały odpowiednio państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wojskowego zasobu geograficznego.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, zostają włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo wojskowego zasobu geograficznego z uwzględnieniem przepisów dotyczących odpowiednio gromadzenia materiałów w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym albo w wojskowym zasobie geograficznym.

3. Główny Geodeta Kraju i Minister Obrony Narodowej prowadzą na bieżąco, każdy w swoim zakresie, ewidencję przekazywanych wzajemnie opracowań i materiałów.

§ 5. [Wzajemne informowanie przez Głównego Geodetę Kraju i Ministra Obrony Narodowej]

1. Główny Geodeta Kraju i Minister Obrony Narodowej informują się wzajemnie do dnia 31 października każdego roku o zamierzeniach na rok następny w zakresie wykonywania prac określonych w § 2.

2. Główny Geodeta Kraju i Minister Obrony Narodowej informują się wzajemnie do dnia 31 marca każdego roku o zakresie wykonania w roku poprzednim prac określonych w § 2.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 897.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 109, poz. 718), które utraciło moc na podstawie art. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »