REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 115

UMOWA

o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej,

sporządzona w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 13 stycznia 2013 r. w Abu Zabi została sporządzona Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, w następującym brzmieniu:

Przekład

Umowa o przywilejach i immunitetach
Międzynarodowej Agencji Energii
Odnawialnej

PREAMBUŁA

Zważywszy, że Artykuł XIII punkt A Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej przewiduje, iż na terytorium każdego z Członków Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej posiadała będzie taką krajową zdolność prawną jaka jest niezbędna do wykonywania jej funkcji oraz realizowania jej celów; a także

Zważywszy, że Artykuł XIII punkt B Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej przewiduje, iż Członkowie decydują o przywilejach i immunitetach na podstawie oddzielnej umowy,

Zgromadzenie, w drodze decyzji podjętej w dniu 13 stycznia 2013 roku, zatwierdziło poniższą Umowę i przedstawiło ją do ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia bądź przystąpienia poszczególnym Członkom Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej.

Artykuł I

DEFINICJE [Definicje]

Sekcja 1

W niniejszej Umowie:

(a) określenie „Statut” oznacza Statut Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, otwarty do podpisu podczas Konferencji Założycielskiej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej w Bonn, w Republice Federalnej Niemiec, w dniu 26 stycznia 2009 roku i obowiązujący od dnia 8 lipca 2010 roku;

(b) określenie „Agencja” oznacza Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej ustanowioną na podstawie Statutu;

(c) określenie „Członek” albo „Członkowie” oznacza członka albo członków Agencji zgodnie z Artykułem VI Statutu;

(d) na potrzeby Artykułu III niniejszej Umowy, określenie „majątek, fundusze i aktywa” obejmuje wszelki majątek, fundusze i aktywa zarządzane przez Agencję w ramach wykonywanych przez nią funkcji wskazanych w Statucie;

(e) na potrzeby Artykułu V i Artykułu VIII niniejszej Umowy, określenie „przedstawiciele Członków” obejmuje wszystkich przedstawicieli, zastępców, doradców, ekspertów technicznych oraz sekretarzy w ramach delegacji Członków; oraz

(f) w sekcji 12, 13, 14 i 27 niniejszej Umowy, określenie „posiedzenia zwołane przez Agencję” oznacza posiedzenia: (1) Zgromadzenia i Rady, oraz (2) jakiejkolwiek konferencji międzynarodowej zwołanej przez Agencję; a także (3) jakiejkolwiek komisji, podkomisji bądź grupy roboczej organów Agencji.

Artykuł II

OSOBOWOŚĆ PRAWNA [Osobowość prawna]

Sekcja 2

Agencja posiada osobowość prawną. Posiada ona zdolność do:

(a) zawierania umów;

(b) nabywania i zbywania własności zarówno ruchomości, jak i nieruchomości; a także

(c) wszczynania postępowań prawnych.

Artykuł III

MAJĄTEK, FUNDUSZE I AKTYWA [Majątek, fundusze i aktywa]

Sekcja 3

Agencja, jej majątek i aktywa, bez względu na to gdzie się znajdują i w czyim są posiadaniu, korzystają z immunitetu jurysdykcyjnego, z wyjątkiem przypadków, kiedy w konkretnej sprawie Zgromadzenie w sposób wyraźny zdecydowało o rezygnacji z immunitetu przysługującego Agencji. Przyjmuje się jednak, że zrzeczenie się immunitetu nie obejmuje jakichkolwiek środków egzekucyjnych.

Sekcja 4

Pomieszczenia Agencji są nietykalne. Majątek oraz aktywa Agencji, bez względu na to, gdzie się znajdują i w czyim są posiadaniu, nie podlegają przeszukaniu, rekwizycji, konfiskacie, wywłaszczeniu ani wszelkim innym formom ingerencji, niezależnie od tego, czy są one skutkiem działań wykonawczych, administracyjnych, sądowych lub ustawodawczych.

Sekcja 5

Archiwa Agencji oraz wszelkie należące do niej bądź znajdujące się w jej posiadaniu dokumenty są nietykalne bez względu na to, gdzie się znajdują.

Sekcja 6

Nie podlegając ograniczeniom kontroli finansowej, przepisów prawa lub jakiegokolwiek moratorium:

(a) Agencja może posiadać fundusze, złoto, bądź różnego rodzaju waluty oraz prowadzić rachunki bankowe w dowolnej walucie;

(b) Agencja może swobodnie przenosić fundusze, złoto, bądź waluty z jednego państwa do drugiego bądź też w ramach danego państwa, a także wymieniać jakąkolwiek posiadaną walutę na inną dowolną walutę.

Sekcja 7

Agencja, korzystając ze swoich praw wynikających z postanowień Sekcji 6 powyżej, będzie zwracać należną uwagę na wszelkie zażalenia złożone przez Członków będących stroną niniejszej Umowy w takim zakresie, w jakim uznawać się będzie, iż skutek tych zażaleń nie przyniesie szkody interesom Agencji.

Sekcja 8

Agencja, jej aktywa, dochody oraz innego rodzaju majątek są:

(a) zwolnione z wszelkich podatków bezpośrednich; przyjmuje się jednak, że Agencja nie będzie domagać się zwolnienia z podatków będących w rzeczywistości opłatami za usługi użyteczności publicznej;

(b) zwolnione z opłat celnych oraz zakazów i ograniczeń przywozu lub wywozu w stosunku do przedmiotów importowanych bądź eksportowanych przez Agencję do jej użytku służbowego; przyjmuje się jednak, że przedmioty importowane na podstawie tego zwolnienia nie będą sprzedawane na terenie państwa, do którego zostały wwiezione, chyba że na warunkach uzgodnionych z rządem tego państwa;

(c) zwolnione z opłat celnych oraz zakazów i ograniczeń w zakresie przywozu i wywozu w stosunku do swoich publikacji.

Sekcja 9

Mimo iż Agencja, co do zasady, nie będzie domagać się zwolnienia z opłat akcyzowych i podatków od sprzedaży wliczonych w cenę przedmiotów własności ruchomej lub nieruchomej, jednakże w razie dokonywania przez Agencję na swój użytek służbowy poważnych zakupów takich przedmiotów, których cena obejmuje tego rodzaju opłaty i podatki, Członek będący stroną niniejszej Umowy podejmie, kiedy tylko będzie to możliwe, odpowiednie działania administracyjne mające na celu zwolnienie od tych opłat lub podatków, bądź ich zwrot.

Artykuł IV

UŁATWIENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI [Ułatwienia w zakresie komunikacji]

Sekcja 10

Agencja, na terytorium każdego Państwa będącego stroną niniejszej Umowy, traktowana jest, w zakresie komunikacji urzędowej, w sposób nie mniej korzystny niż ten, przyznany przez rząd tego państwa jakiemukolwiek innemu rządowi, włączając w to także ich misje dyplomatyczne, w zakresie priorytetów, stawek opłat oraz podatków związanych z komunikowaniem się za pomocą depesz dyplomatycznych, drogą listowną, telegraficzną, radiograficzną, telefotograficzną, telefoniczną i wszelkimi innymi sposobami, włączając w to komunikację elektroniczną, a także w zakresie taryf prasowych z tytułu informacji przekazywanych środkom masowego przekazu.

Sekcja 11

Korespondencja urzędowa oraz inne urzędowe przekazy komunikacji Agencji nie podlegają cenzurze. Agencja ma prawo stosowania szyfrów oraz wysyłania i otrzymywania korespondencji kurierem lub w opieczętowanych przesyłkach, do których stosowane są takie same przywileje i immunitety, jak wobec kurierów dyplomatycznych i przesyłek dyplomatycznych. Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie jest interpretowane w sposób wyłączający możliwość stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, które zostaną ustalone w drodze umowy zawartej pomiędzy Członkiem a Agencją.

Artykuł V

PRZEDSTAWICIELE CZŁONKÓW [Przedstawiciele członków]

Sekcja 12

Przedstawiciele Członków w trakcie posiedzeń zwoływanych przez Agencję, w czasie wykonywania swoich funkcji oraz podczas odbywania podróży na miejsce posiedzenia i z powrotem, korzystają z następujących przywilejów i immunitetów:

(a) immunitetu chroniącego przed aresztowaniem bądź zatrzymaniem oraz przed zajęciem bagażu osobistego, a także immunitetu jurysdykcyjnego w odniesieniu do ich wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz wszelkich czynności dokonywanych przez nich w charakterze urzędowym;

(b) nietykalności wszelkich pism i dokumentów;

(c) prawa do stosowania szyfrów oraz otrzymywania dokumentów lub korespondencji przez kurierów lub w opieczętowanych przesyłkach;

(d) zwolnienia ich samych i ich współmałżonków z ograniczeń imigracyjnych, obowiązków dotyczących rejestracji cudzoziemców lub odbycia służby wojskowej w czasie pobytu lub przejazdu przez Państwo w związku z wykonywaniem swych funkcji;

(e) takich samych ułatwień w zakresie ograniczeń związanych z walutami lub ich wymianą, jakie przyznawane są przedstawicielom zagranicznych rządów będących w czasowych misjach urzędowych;

(f) takich samych immunitetów i ułatwień w odniesieniu do ich bagażu osobistego, jakie są przyznawane porównywalnej rangi członkom misji dyplomatycznych.

Sekcja 13

W celu zapewnienia przedstawicielom Członków podczas posiedzeń zwoływanych przez Agencję całkowitej wolności słowa oraz całkowitej niezależności przy wykonywaniu ich funkcji, immunitet jurysdykcyjny w odniesieniu do wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz wszelkich czynności dokonywanych przez nich przy wykonywaniu ich funkcji będzie im przysługiwał także, gdy przestaną wykonywać te obowiązki.

Sekcja 14

W przypadku gdy jakakolwiek forma opodatkowania uzależniona jest od pobytu, nie będą uważane za okresy pobytu te okresy, podczas których przedstawiciele Członków uczestniczą w posiedzeniach zwoływanych przez Agencję na terytorium Członka będącego stroną niniejszej Umowy w celu realizacji ich obowiązków.

Sekcja 15

Przywileje i immunitety przyznaje się przedstawicielom Członków nie dla ich korzyści osobistej, lecz w celu zapewnienia im niezależności przy wykonywaniu ich funkcji związanych z działalnością Agencji. Członek ma zatem nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek uchylenia immunitetu swojego przedstawiciela w każdym przypadku, gdy jego zdaniem, immunitet ten utrudniałby prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a jego uchylenie nie spowoduje uszczerbku dla celu, w którym został przyznany.

Sekcja 16

Postanowień sekcji 12, 13 i 14 nie stosuje się wobec władz Członka, którego dana osoba jest obywatelem lub względem którego pełniła bądź pełni funkcję przedstawiciela.

Artykuł VI

URZĘDNICY [Urzędnicy]

Sekcja 17

Agencja wskaże kategorie urzędników, do których postanowienia niniejszego Artykułu będą mieć zastosowanie. Powiadomi ona o nich Członków. Nazwiska urzędników uwzględnionych w tych kategoriach będą od czasu do czasu przekazywane do wiadomości Członków.

Sekcja 18

Urzędnicy Agencji:

(a) korzystają z immunitetu jurysdykcyjnego w odniesieniu do ich wypowiedzi ustnych lub pisemnych oraz wszelkich czynności dokonanych przez nich w charakterze urzędowym;

(b) korzystają ze zwolnień od podatków w odniesieniu do pensji i honorariów wypłacanych im przez Agencję;

(c) nie podlegają, wraz z ich współmałżonkami i członkami rodziny będącymi na ich utrzymaniu, ograniczeniom migracyjnym i przepisom dotyczącym rejestracji cudzoziemców;

(d) korzystają z takich samych przywilejów w zakresie ułatwień przy wymianie walut, z jakich korzystają porównywalnej rangi funkcjonariusze misji dyplomatycznych;

(e) korzystają, wraz z ich współmałżonkami i członkami rodziny będącymi na ich utrzymaniu, z takich samych ułatwień repatriacyjnych w czasie kryzysu międzynarodowego, jak porównywalnej rangi funkcjonariusze misji dyplomatycznych;

(f) przy obejmowaniu swojego stanowiska w danym państwie, mają prawo wwieźć bez opłat celnych swoje meble i przedmioty osobistego użytku.

Sekcja 19

1. Urzędnicy Agencji są zwolnieni z obowiązku odbycia służby wojskowej, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Członków, których są oni obywatelami, wyłączenie powyższe ogranicza się do tych urzędników Agencji, których nazwiska zostały, ze względu na pełnione przez nich obowiązki, umieszczone na liście sporządzonej przez Dyrektora Generalnego Agencji i zatwierdzone przez danego Członka.

2. W przypadku powołania innych urzędników Agencji do obowiązkowej służby wojskowej, Członek, którego sytuacja ta dotyczy, zezwoli, na wniosek Agencji, na takie tymczasowe odroczenie powołania tych urzędników, jakie będzie konieczne do uniknięcia zakłóceń w kontynuowaniu ich niezbędnej pracy.

Sekcja 20

Oprócz immunitetów i przywilejów określonych w sekcji 18 i 19, Dyrektor Generalny Agencji bądź też urzędnik działający w jego imieniu podczas jego nieobecności, a także jego współmałżonek i małoletnie dzieci, korzystać będą z takich samych przywilejów, immunitetów, zwolnień i ułatwień, z jakich korzystają przedstawiciele dyplomatyczni zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego.

Sekcja 21

Przywileje i immunitety przysługują urzędnikom wyłącznie w interesie Agencji, a nie dla ich osobistej korzyści. Dyrektor Generalny ma prawo i obowiązek uchylenia immunitetu jakiegokolwiek urzędnika w każdym przypadku, gdy jego zdaniem, immunitet utrudniałby prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i gdy jego uchylenie nie spowoduje uszczerbku dla interesów Agencji. W przypadku Dyrektora Generalnego, prawo do uchylenia mu immunitetu przysługuje Zgromadzeniu.

Sekcja 22

Agencja będzie stale współpracować z właściwymi władzami Członków będących stroną niniejszej Umowy w celu ułatwienia odpowiedniego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, zapewnienia przestrzegania przepisów porządkowych oraz zapobiegania występowaniu jakichkolwiek nadużyć w związku z przywilejami, immunitetami oraz ułatwieniami, o których mowa w niniejszym Artykule.

Artykuł VII

EKSPERCI [Eksperci]

Sekcja 23

1. Eksperci (inni niż urzędnicy, do których mają zastosowanie postanowienia Artykułu VI), uczestniczący w pracach komisji bądź grup roboczych Agencji lub też wykonujący dla niej zadania, korzystają z następujących przywilejów i immunitetów, w zakresie niezbędnym do efektywnego wykonywania przez nich powierzonych im funkcji, które przysługują im także w czasie podróży związanych z uczestnictwem w pracach tych komisji, grup roboczych lub misji:

(a) immunitetu chroniącego przed aresztowaniem bądź zajęciem bagażu osobistego;

(b) immunitetu jurysdykcyjnego w odniesieniu do wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz wszelkich czynności wykonywanych przez nich w charakterze urzędowym, przy czym immunitet ten będzie im przysługiwał także po zakończeniu działalności w ramach komitetów lub grup roboczych Agencji bądź też wykonywania dla niej zadań;

(c) takich samych ułatwień w zakresie ograniczeń dotyczących walut i ich wymiany oraz bagażu osobistego, z jakich korzystają urzędnicy zagranicznych rządów podczas czasowych misji urzędowych;

(d) nietykalności pism i dokumentów związanych z pracą, którą wykonują na rzecz Agencji;

(e) na potrzeby komunikowania się z Agencją, prawa stosowania szyfrów oraz otrzymywania dokumentów lub korespondencji przez kuriera bądź w opieczętowanych przesyłkach;

2. Na potrzeby ustępu 1, eksperci będą otrzymywali zaświadczenia opatrzone podpisem Dyrektora Generalnego, poświadczające, że podróżują oni w ramach realizacji zadań dla Agencji.

Sekcja 24

W związku z treścią sekcji 23 ustęp l (d) zastosowanie będzie mieć reguła zawarta w ostatnim zdaniu sekcji 11.

Sekcja 25

Przywileje i immunitety przysługują ekspertom, o których mowa w sekcji 23, w ustępie 1, w interesie Agencji, a nie dla ich osobistej korzyści. Agencja ma prawo i obowiązek uchylenia immunitetu jakiegokolwiek eksperta w każdym przypadku, gdy jej zdaniem, immunitet utrudniałby prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, i gdy jego uchylenie nie spowoduje uszczerbku dla interesów Agencji.

Artykuł VIII

NADUŻYCIA PRZYWILEJÓW [Nadużycia przywilejów]

Sekcja 26

Jeśli Członek będący stroną niniejszej Umowy uzna, że doszło do nadużycia przywileju bądź immunitetu przysługującego na mocy postanowień niniejszej Umowy, przeprowadzone zostaną konsultacje pomiędzy danym Członkiem a Agencją w celu ustalenia, czy takie nadużycie miało miejsce oraz, jeśli w istocie miało ono miejsce, podjęcia starań w celu zapewnienia, aby przypadki tego rodzaju nie powtórzyły się w przyszłości. Gdyby takie konsultacje nie zakończyły się rezultatem satysfakcjonującym Członka i Agencję, sprawa ustalenia faktu nadużycia przywileju lub immunitetu zostanie rozstrzygnięta w drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z postanowieniami sekcji 32. Jeśli trybunał uzna, że doszło do nadużycia, Członek będący stroną niniejszej Umowy, którego dotyczyło to nadużycie, ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Agencji, odebrać Agencji korzyści płynące z przywileju lub immunitetu, z którym przedmiotowe nadużycie było związane, a także zażądać aby sprawca nadużycia opuścił terytorium Członka będącego stroną niniejszej Umowy, którego przedmiotowe nadużycie dotyczyło.

Sekcja 27

Przedstawicielom Członków w trakcie posiedzeń zwoływanych przez Agencję, w trakcie wykonywania swoich funkcji oraz podczas odbywania podróży na miejsce posiedzenia i z powrotem, a także urzędnikom w rozumieniu sekcji 17, władze miejscowe nie będą mogły nakazać opuszczenia kraju, w którym wykonują oni swoje funkcje, z powodu ich działań o charakterze urzędowym. Jednakże w przypadku naruszenia przywilejów związanych z przebywaniem w danym kraju przez którąkolwiek z tych osób w ramach podejmowanych na terenie tego kraju czynności wykraczających poza zakres jej funkcji urzędowych, rząd tego państwa może zażądać opuszczenia przez nią jego terytorium, z zastrzeżeniem że:

(a) przedstawicielom Członków bądź też osobom, którym przysługuje immunitet dyplomatyczny na mocy sekcji 20, nie można nakazać opuszczenia kraju w sposób inny niż zgodny z procedurą dyplomatyczną mającą zastosowanie do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w danym kraju;

(b) w przypadku urzędników, do których postanowienia sekcji 20 nie mają zastosowania, nie będzie możliwe wydanie polecenia opuszczenia kraju, chyba że zgodę na wydanie takiego polecenia wyrazi Minister Spraw Zagranicznych danego państwa, i że zgoda ta zostanie udzielona po odbyciu konsultacji z Dyrektorem Generalnym Agencji; w przypadku zaś, gdyby wszczęta została procedura wydalenia urzędnika, Dyrektor Generalny Agencji ma prawo do występowania w takim postępowaniu w imieniu osoby, przeciwko której zostało ono wszczęte.

Artykuł IX

PODRÓŻE I WIZY [Podróże i wizy]

Sekcja 28

Wnioski o wizy, o ile są one wymagane, przedkładane przez urzędników Agencji wraz z zaświadczeniem potwierdzającym odbywanie podróży w ramach wykonywania obowiązków na rzecz Agencji, będą rozpatrywane tak szybko, jak tylko będzie to możliwe przez Członków będących stronami niniejszej Umowy. Dodatkowo, takim osobom będą przyznawane ułatwienia umożliwiające szybkie podróżowanie.

Sekcja 29

Podobne ułatwienia do tych, o których mowa w sekcji 28, będą przyznawane ekspertom i innym osobom dysponującym zaświadczeniem potwierdzającym odbywanie podróży w ramach wykonywania obowiązków na rzecz Agencji.

Sekcja 30

Dyrektorowi Generalnemu, Zastępcy Dyrektora Generalnego oraz kierownikom departamentów podróżującym w ramach wykonywania obowiązków na rzecz Agencji, przysługują takie same ułatwienia w podróżowaniu, z jakich korzystają porównywalnej rangi przedstawiciele misji dyplomatycznych.

Artykuł X

ROZSTRZYGANIE SPORÓW [Rozstrzyganie sporów]

Sekcja 31

Agencja zapewnia odpowiednie sposoby rozstrzygania:

(a) sporów wynikających z umów lub innych sporów o charakterze prywatnym, w których Agencja jest stroną, włączając w to spory pomiędzy Agencją a członkami jej personelu oraz innymi osobami, z których usług Agencja korzystała;

(b) sporów dotyczących jakichkolwiek urzędników Agencji, którzy z uwagi na pełnione stanowiska korzystają z immunitetu, pod warunkiem, że immunitet ten nie został zniesiony zgodnie z postanowieniami zawartymi w sekcji 21.

Sekcja 32

1. Wszelkie spory pomiędzy Członkiem będącym stroną niniejszej Umowy a Agencją, bądź też pomiędzy samymi Członkami będącymi stronami niniejszej Umowy, dotyczące jej interpretacji lub jej stosowania, których nie da się rozwiązać w drodze negocjacji bądź też z wykorzystaniem innego ustalonego sposobu rozwiązywania sporów, zostaną przekazane do ostatecznego rozstrzygnięcia przez trybunał składający się z trzech arbitrów, na wniosek którejkolwiek ze stron danego sporu. Każda ze stron wyznacza jednego arbitra, przekazując drugiej stronie informacje o nazwisku powołanego przez siebie arbitra. Trzeci arbiter, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego trybunału, zostanie wyznaczony przez dwóch pozostałych arbitrów. Jeśli dwóch arbitrów nie dojdzie do porozumienia w sprawie powołania trzeciego arbitra w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wyznaczenia drugiego z nich, trzeci arbiter wyznaczony zostanie przez Prezesa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

2. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w miejscu oraz w języku uzgodnionym przez strony sporu. Decyzje, w tym także decyzje dotyczące kwestii proceduralnych, będą podejmowane przez arbitrów większością głosów i będą mieć charakter wiążący i ostateczny.

3. Koszty arbitrażu będą ponoszone przez strony sporu zgodnie z orzeczeniem trybunału.

Artykuł XI

POSTANOWIENIA OGÓLNE [Postanowienia ogólne]

Sekcja 33

Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące Agencji będą interpretowane w świetle funkcji, które zostały powierzone Agencji na podstawie Statutu.

Sekcja 34

Postanowienia niniejszej Umowy nie będą w żadnym wypadku mogły być interpretowane w sposób ograniczający bądź naruszający przywileje i immunitety które zostały bądź mogą w przyszłości zostać, uzgodnione pomiędzy Członkiem a Agencją w ramach jakiejkolwiek umowy zawartej z uwagi na lokalizację siedziby lub biur Agencji na terytorium danego Członka. Umowa niniejsza nie będzie uznawana za uniemożliwiającą zawarcie między jakimkolwiek Członkiem będącym jej stroną a Agencją dodatkowych umów skutkujących skorygowaniem postanowień niniejszej Umowy lub też rozszerzeniem bądź ograniczeniem przywilejów i immunitetów udzielonych na mocy jej postanowień.

Sekcja 35

Niniejsza Umowa nie będzie interpretowana w sposób skutkujący unieważnieniem bądź uchyleniem któregokolwiek z postanowień Statutu albo jakichkolwiek praw lub obowiązków, jakie Agencja mogłaby z innego tytułu posiadać, nabyć bądź przejąć.

Artykuł XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE [Postanowienia końcowe]

Sekcja 36

1. Zgoda Członka na związanie się niniejszą Umową jest wyrażana poprzez złożenie Dyrektorowi Generalnemu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia albo przystąpienia.

2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie trzydzieści (30) dni od daty złożenia pierwszego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia albo przystąpienia.

Sekcja 37

Przyjmuje się, że w przypadku, gdy dokument ratyfikacyjny, przyjęcia, zatwierdzenia albo przystąpienia zostanie złożony w imieniu któregokolwiek z Członków, Członek ten jest uprawniony wprowadzić jej postanowienia w życie w ramach własnych przepisów prawa oraz innych regulacji.

Sekcja 38

W przypadku każdego Członka, który ratyfikuje, przyjmie, zatwierdzi lub przystąpi do niniejszej Umowy po złożeniu pierwszego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, niniejsza Umowa wejdzie w życie w stosunku do takiego Członka trzydziestego dnia od daty złożenia przez niego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

Sekcja 39

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w kolejnych ustępach niniejszej sekcji, każdy Członek będący stroną niniejszej Umowy zobowiązuje się stosować jej postanowienia aż do chwili, kiedy wejdzie w życie Umowa, w zmienionym brzmieniu, a ten Członek będący stroną Umowy przyjął Umowę w zmienionym brzmieniu.

2. Jednakże każdy Członek będący stroną niniejszej Umowy, który przestanie być Członkiem. może skierować do Dyrektora Generalnego pisemną notyfikację o zamiarze odebrania Agencji korzyści, jakie przysługują jej na podstawie niniejszej Umowy, poczynając od konkretnej daty, która nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące od daty otrzymania tej notyfikacji.

3. Dyrektor Generalny informuje wszystkich Członków o każdej notyfikacji przekazanej mu zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji.

Sekcja 40

Na wniosek jednej trzeciej Członków będących stronami niniejszej Umowy, Dyrektor Generalny Agencji zwoła konferencję poświęconą zmianie tej Umowy.

Sekcja 41

Niniejsza Umowa została sporządzona przez Zgromadzenie w języku arabskim, angielskim, francuskim oraz hiszpańskim, a także w języku Państwa będącego Depozytariuszem Statutu, przy czym wszystkie teksty są autentyczne. Teksty oficjalne innych wersji, sporządzonych w jakimkolwiek z oficjalnych języków Organizacji Narodów Zjednoczonych innym niż arabski, angielski, francuski i hiszpański zostaną uwierzytelnione na wniosek jednego lub kilku Członków.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Dano w Warszawie dnia 10 listopada 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-22
  • Data wejścia w życie: 2015-01-03
  • Data obowiązywania: 2015-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA