reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgier
o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych,

podpisana w Budapeszcie dnia 29 stycznia 2014 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 29 stycznia 2014 r. w Budapeszcie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgier o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgier
o
wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Węgier,
zwane dalej „Stronami”,
mając na uwadze doniosłą rolę wzajemnej współpracy,
mając świadomość, iż bliska współpraca może pociągać za sobą konieczność wymiany informacji niejawnych,
pragnąc zapewnić właściwą ochronę wymienianym informacjom niejawnym,
kierując się zamiarem przyjęcia jednolitych dla obydwu Stron uregulowań prawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych,
z zastrzeżeniem poszanowania obowiązujących norm prawa międzynarodowego i prawa krajowego Stron,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

PRZEDMIOT UMOWY [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zapewnienie ochrony informacjom niejawnym wytwarzanym w wyniku współpracy lub wymienianym między Stronami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi pozostającymi pod ich jurysdykcją.

2. Umowa niniejsza ma zastosowanie do wszelkich działań, kontraktów lub umów dotyczących informacji niejawnych zawieranych między Stronami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi pozostającymi pod ich jurysdykcją.

ARTYKUŁ 2

DEFINICJE [Definicje]

W rozumieniu niniejszej Umowy następujące definicje oznaczają:

1) informacje niejawne – wszelkie informacje niezależnie od ich formy, nośnika i sposobu ich utrwalenia oraz przedmioty lub dowolne ich części, także w trakcie ich opracowywania, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem lub innym nieuprawnionym wykorzystaniem i zostały oznaczone klauzulą tajności zgodnie z prawem krajowym jednej ze Stron;

2) właściwe organy bezpieczeństwa – organy, o których mowa w artykule 3;

3) kontrakt niejawny – umowę, której realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych bądź z wytworzeniem takich informacji;

4) strona wytwarzająca – Stronę, jak również osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne właściwe do wytwarzania informacji niejawnych zgodnie z prawem krajowym swojej Strony;

5) strona otrzymująca – Stronę, jak również osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne właściwe do otrzymywania informacji niejawnych zgodnie z prawem krajowym swojej Strony;

6) strona trzecia – państwo, jak również osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne podlegające jego jurysdykcji, a także organizację międzynarodową, niebędące Stroną niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 3

WŁAŚCIWE ORGANY BEZPIECZEŃSTWA [Właściwe organy bezpieczeństwa]

1. Właściwymi organami bezpieczeństwa Stron odpowiedzialnymi za ochronę informacji niejawnych oraz stosowanie niniejszej Umowy są:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) na Węgrzech: Urząd Bezpieczeństwa Narodowego (Nemzeti Biztonsági Felügyelet).

2. Właściwe organy bezpieczeństwa przekazują sobie służbowe dane kontaktowe.

3. Strony informują się drogą dyplomatyczną o zmianach właściwych organów, o których mowa w ustępie 1, lub zmianach ich właściwości.

ARTYKUŁ 4

KLAUZULE TAJNOŚCI [Klauzule tajności]

Strony uzgadniają, że niżej wymienione klauzule tajności są równorzędne:

RZECZPOSPOLITA POLSKA

WĘGRY

ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM

ŚCIŚLE TAJNE

„Szigorúan titkos!”

TOP SECRET

TAJNE

„Titkos!”

SECRET

POUFNE

„Bizalmas!”

CONFIDENTIAL

ZASTRZEŻONE

„Korlátozott terjesztésű!”

RESTRICTED

 

ARTYKUŁ 5

DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH [Dostęp do informacji niejawnych]

Informacje niejawne są udostępniane tylko tym osobom, których zadania wymagają zapoznania się z nimi i które zgodnie z prawem krajowym strony otrzymującej zostały upoważnione do dostępu do nich.

ARTYKUŁ 6

ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Zasady ochrony informacji niejawnych]

1. Strona wytwarzająca:

1) odpowiada za oznaczenie informacji niejawnych właściwą klauzulą tajności, zgodnie ze swoim prawem krajowym;

2) informuje w razie konieczności stronę otrzymującą o warunkach, na jakich udostępnia swoje informacje niejawne;

3) niezwłocznie informuje na piśmie stronę otrzymującą o zniesieniu lub zmianach klauzuli tajności.

2. Strona otrzymująca:

1) odpowiada za oznaczenie informacji niejawnych równoważną klauzulą tajności, zgodnie z artykułem 4 niniejszej Umowy;

2) przyznaje informacjom niejawnym taki sam stopień ochrony, jaki przysługuje krajowym informacjom niejawnym o równoważnej klauzuli tajności;

3) nie znosi ani nie zmienia klauzuli tajności, jaką oznaczono informacje niejawne;

4) odpowiada za to, aby informacje niejawne nie były udostępniane stronie trzeciej bez uprzedniej zgody strony wytwarzającej;

5) wykorzystuje informacje niejawne wyłącznie w celu, dla którego zostały jej udostępnione, oraz na warunkach określonych przez stronę wytwarzającą.

ARTYKUŁ 7

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA [Współpraca w zakresie bezpieczeństwa]

1. W celu zachowania porównywalnych standardów bezpieczeństwa, właściwe organy bezpieczeństwa udzielają sobie, na wniosek, informacji dotyczących przepisów krajowych związanych z ochroną informacji niejawnych oraz praktyk wynikających z ich stosowania.

2. Na wniosek i zgodnie ze swoim prawem krajowym, właściwe organy bezpieczeństwa współpracują podczas przeprowadzania postępowań bezpieczeństwa osobowego i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego.

3. Każda ze Stron, na wniosek i zgodnie z prawem krajowym, uznaje poświadczenia bezpieczeństwa osobowego i świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane przez drugą Stronę.

4. Właściwe organy bezpieczeństwa informują się niezwłocznie o zmianach w uznanych poświadczeniach bezpieczeństwa osobowego i świadectwach bezpieczeństwa przemysłowego, w szczególności o przypadkach ich cofnięcia.

5. Współpraca na podstawie niniejszej Umowy będzie prowadzona w języku angielskim.

ARTYKUŁ 8

KONTRAKTY NIEJAWNE [Kontrakty niejawne]

1. Kontrakty niejawne są zawierane i realizowane zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron. W przypadku kontraktów związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE/„Bizalmas!”/CONFIDENTIAL lub wyższej, właściwe organy bezpieczeństwa, na wniosek, potwierdzają, iż proponowani kontrahenci, jak również osoby fizyczne uczestniczące w trwających przed zawarciem kontraktu negocjacjach lub w realizacji kontraktu niejawnego, posiadają stosowne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

2. Właściwy organ bezpieczeństwa Strony może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji bezpieczeństwa w obiekcie znajdującym się na terytorium drugiej Strony w celu zapewnienia trwałej ochrony informacji niejawnych.

3. Integralną częścią kontraktu niejawnego jest instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego zawierająca postanowienia dotyczące wymogów bezpieczeństwa oraz klauzule tajności informacji niejawnych związanych z danym kontraktem niejawnym. Kopia instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego będzie przekazana właściwemu organowi bezpieczeństwa Strony, pod jurysdykcją której realizowany jest dany kontrakt niejawny.

ARTYKUŁ 9

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Przekazywanie informacji niejawnych]

1. Informacje niejawne są przekazywane zgodnie z prawem krajowy strony wytwarzającej, drogą dyplomatyczną lub w inny sposób uzgodniony między właściwymi organami bezpieczeństwa w uzgodnieniach technicznych.

2. Strony mogą przekazywać informacje niejawne środkami elektronicznymi zgodnie z procedurami bezpieczeństwa zatwierdzonymi przez właściwe organy bezpieczeństwa.

ARTYKUŁ 10

POWIELANIE, TŁUMACZENIE I NISZCZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Powielanie, tłumaczenie i niszczenie informacji niejawnych]

1. Kopie i tłumaczenia informacji niejawnych przekazanych na podstawie niniejszej Umowy opatrzone są właściwą klauzulą tajności i podlegają takiej samej ochronie jak oryginały. Liczba kopii lub tłumaczeń będzie ograniczona do liczby wymaganej dla celów służbowych.

2. Tłumaczenia informacji niejawnych przekazanych na podstawie niniejszej Umowy opatrzone są adnotacją w języku, na który zostały przetłumaczone, iż zawierają informacje niejawne strony wytwarzającej.

3. Informacje niejawne o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE/„Szigorúan titkos!”/TOP SECRET przekazane na podstawie niniejszej Umowy są powielane lub tłumaczone tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez stronę wytwarzającą.

4. Informacje niejawne o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE/„Szigorúan titkos!”/TOP SECRET przekazane na podstawie niniejszej Umowy nie są niszczone; są one zwracane stronie wytwarzającej.

5. W przypadku sytuacji kryzysowej, w której nie jest możliwe zapewnienie informacjom niejawnym wytworzonym lub udostępnionym na podstawie niniejszej Umowy odpowiedniej do ich klauzuli tajności ochrony, lub jeżeli nie jest możliwe ich zwrócenie, informacje niejawne zostaną niezwłocznie zniszczone. Właściwy organ bezpieczeństwa strony otrzymującej poinformuje bez zbędnej zwłoki właściwy organ bezpieczeństwa strony wytwarzającej o ich zniszczeniu.

ARTYKUŁ 11

WIZYTY [Wizyty]

1. Wizyty związane z dostępem do informacji niejawnych odbywają się po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ bezpieczeństwa.

2. Wniosek o wyrażenie zgody na wizytę przekazuje się co najmniej dwadzieścia dni przed rozpoczęciem wizyty do właściwego organu bezpieczeństwa strony wysyłającej, który przekazuje go z kolei do właściwego organu bezpieczeństwa strony przyjmującej. W pilnych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku w krótszym terminie.

3. We wniosku o wizytę zamieszcza się:

1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby przybywającej z wizytą;

2) stanowisko służbowe osoby przybywającej z wizytą wraz z nazwą podmiotu, który reprezentuje;

3) poziom i datę ważności poświadczenia bezpieczeństwa posiadanego przez osobę przybywającą z wizytą;

4) termin wizyty, a w przypadku powtarzających się wizyt – całkowity czas ich trwania;

5) cel wizyty z uwzględnieniem najwyższego poziomu informacji niejawnych związanych z wizytą;

6) nazwę i adres odwiedzanego podmiotu oraz imię i nazwisko, numer telefonu lub faksu, adres e-mail osoby przyjmującej;

7) datę, podpis oraz oficjalną pieczęć właściwego organu bezpieczeństwa strony wysyłającej.

4. Właściwe organy bezpieczeństwa mogą wyrazić zgodę na sporządzenie listy osób upoważnionych do składania wielokrotnych wizyt. Właściwe organy bezpieczeństwa uzgodnią niezbędne szczegóły związane z organizacją wizyt wielokrotnych.

5. Strony odpowiadają, zgodnie ze swoim prawem krajowym, za ochronę danych osobowych osób przybywających z wizytą.

6. Wizyty związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE/„Korlátozott terjesztésű!”/RESTRICTED są uzgadniane bezpośrednio między zainteresowanymi podmiotami.

ARTYKUŁ 12

NARUSZENIE REGULACJI DOTYCZĄCYCH OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Naruszenie regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych]

1. Właściwe organy bezpieczeństwa informują się niezwłocznie na piśmie o przypadkach naruszenia bądź podejrzeniu naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych, w rezultacie których doszło do nieuprawnionego ujawnienia lub innego nieuprawnionego wykorzystania informacji niejawnych wymienianych na podstawie niniejszej Umowy.

2. Właściwy organ bezpieczeństwa Strony, na terytorium której miało miejsce lub zaistniało podejrzenie naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych, przeprowadzi niezwłocznie postępowanie wyjaśniające. Właściwy organ bezpieczeństwa drugiej Strony będzie, w razie potrzeby, współpracował przy czynnościach wyjaśniających.

3. W każdym przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych, właściwy organ bezpieczeństwa strony otrzymującej pisemnie informuje właściwy organ bezpieczeństwa strony wytwarzającej o jego okolicznościach, rozmiarze wyrządzonych szkód, środkach podjętych w celu ich złagodzenia oraz wyniku postępowania wyjaśniającego.

ARTYKUŁ 13

KOSZTY [Koszty]

Każda ze Stron pokrywa koszty własne, poniesione w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 14

ROZSTRZYGANIE SPORÓW [Rozstrzyganie sporów]

1. Wszelkie sporne kwestie dotyczące stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich konsultacji między właściwymi organami bezpieczeństwa Stron.

2. Jeżeli nie jest możliwe rozwiązanie sporu w sposób, o którym mowa w ustępie 1, będzie on rozstrzygany między Stronami drogą dyplomatyczną.

ARTYKUŁ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE [Postanowienia końcowe]

1. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej z not wymienionych przez Strony, informującej o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie.

2. Umowa niniejsza może zostać zmieniona na podstawie wspólnej pisemnej zgody obu Stron. Takie zmiany wejdą w życie zgodnie z postanowieniami ustępu 1.

3. Umowa niniejsza może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą ze Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Stronę noty informującej o wypowiedzeniu.

4. Mimo wypowiedzenia niniejszej Umowy, wszystkie informacje niejawne przekazane lub wytworzone na jej podstawie będą nadał chronione zgodnie z jej postanowieniami, aż do momentu, kiedy strona wytwarzająca pisemnie zwolni z tego obowiązku stronę otrzymującą.

Na dowód czego niżej podpisani, odpowiednio upoważnieni, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Budapeszcie, dnia 29.01.2014 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, węgierskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU WĘGIER

 

Wersja w języku węgierskim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 22 września 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama