| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

Na podstawie art. 137b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wysokość równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką, zwanym dalej „żołnierzami”, w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie, niewydane w naturze, w tym za czyszczenie umundurowania i wyekwipowania oraz wykonywanie haftów dla żołnierzy zawodowych, zwanych dalej „równoważnikami”, przypadki i tryb otrzymywania, zmniejszania, wstrzymywania i wznawiania wypłaty równoważników, warunki, tryb i terminy ich wypłacania, a także organy właściwe w tych sprawach.

§ 2. [Obliczanie wysokości równoważników]

1. Wysokość równoważników oblicza się na podstawie norm umundurowania i wyekwipowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Równoważniki zmniejsza się o wartość przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wydanych w naturze.

§ 3. [Wysokość równoważnika]

1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w załączniku nr 1 w zestawach nr 1–4, 8–11 i 15–18 przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1, wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik obejmuje również czyszczenie umundurowania i wyekwipowania.

3. Wysokość równoważnika określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Żołnierzowi zawodowemu – kobiecie wypłaca się w roku powołania do zawodowej służby wojskowej równoważnik, o którym mowa w ust. 1, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 6.

5. Szeregowemu (marynarzowi) zawodowemu wypłaca się w roku kalendarzowym, w którym upływa mu dwudziesty czwarty miesiąc zawodowej służby wojskowej, równoważnik, o którym mowa w ust. 1, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 5 pkt 1.

§ 4. [Wysokość równoważnika dla żołnierzy mianowanych na wyższy stopień wojskowy]

1. Żołnierzowi zawodowemu mianowanemu na wyższy stopień wojskowy wypłaca się:

1) pułkownikowi (komandorowi) mianowanemu na stopień generała brygady (kontradmirała) – równoważnik na pokrycie wydatków za przedmioty uszyte na miarę oraz wykonanie oznak (haftów) do należnego umundurowania;

2) mianowanemu na wyższy stopień wojskowy, inny niż wymieniony w pkt 1 – równoważnik na pokrycie wydatków za wykonanie oznak (haftów) do należnego umundurowania.

2. Wysokość równoważnika dla żołnierzy mianowanych na wyższy stopień wojskowy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Równoważnik dla żołnierza zawodowego Wojsk Specjalnych]

1. Żołnierzowi zawodowemu Wojsk Specjalnych, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1, w załączniku nr 1 w zestawie nr 22, wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik wypłaca się według cen z ewidencji ilościowo-wartościowej.

§ 6. [Wysokość równoważnika za ubiory cywilne niewydane w naturze]

1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano w naturze należnych ubiorów cywilnych, wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik wypłaca się w wysokości należności:

1) całkowitej – z dniem wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe uprawniające do otrzymania ubiorów cywilnych;

2) rocznej – w kolejnych latach służby.

3. Wysokość równoważnika za ubiory cywilne niewydane w naturze określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Wysokość równoważnika dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką – kobiety za przedmioty umundurowania i wyekwipowania niewydane w naturze]

1. Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką – kobiecie za przedmioty umundurowania i wyekwipowania niewydane w naturze wypłaca się równoważnik.

2. Wysokość równoważnika dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką – kobiety za przedmioty umundurowania i wyekwipowania niewydane w naturze określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. [Wysokość równoważnika dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką za środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia]

1. Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką wypłaca się równoważnik za:

1) środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia – od pierwszego dnia służby kandydackiej, a następnie za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy;

2) przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia – od pierwszego dnia służby kandydackiej, a następnie na III i V roku nauki.

2. Za okres do 15 dni kalendarzowych służby kandydackiej w danym miesiącu kalendarzowym wypłaca się połowę równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Wysokość równoważnika dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką za środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Wysokość równoważnika dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką za przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 9. [Równoważnik dla żołnierza skierowanego do pełnienia służby poza granicami państwa]

1. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych wypłaca się równoważnik za:

1) środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia – od pierwszego dnia służby poza granicami państwa, a następnie za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy;

2) przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia – jednorazowo na okres wykonywania zadań poza granicami państwa.

2. Równoważnik wypłaca się pod warunkiem możliwości zakupu należnych przyborów i środków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia w rejonie polskiego kontyngentu wojskowego.

3. Za okres do 15 dni kalendarzowych służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych w danym miesiącu kalendarzowym wypłaca się połowę określonego równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Wysokość równoważnika dla żołnierza skierowanego do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych za środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

5. Wysokość równoważnika dla żołnierza skierowanego do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych za przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 10. [Urlopy]

1. Żołnierzowi korzystającemu z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego równoważniki nie przysługują za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się urlop, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym urlop się zakończył.

2. Po zakończeniu urlopu, o którym mowa w ust. 1, żołnierzowi wypłaca się równoważniki w kwotach proporcjonalnych za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zakończył się urlop, do końca okresu, za który równoważniki przysługują.

3. W przypadku wypłaty żołnierzowi równoważników przed rozpoczęciem przez niego urlopu, o którym mowa w ust. 1, równoważniki wypłacane po zakończeniu urlopu zmniejsza się proporcjonalnie do okresu przebywania na urlopie.

§ 11. [Zmniejszenie równoważnika]

1. Równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2 pkt 2, przysługują żołnierzowi za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego.

2. Równoważniki, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się proporcjonalnie do okresu:

1) trwania aresztu tymczasowego;

2) zawieszenia w czynnościach służbowych;

3) odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego;

4) przebywania w rezerwie kadrowej, jeżeli w tym czasie żołnierz nie wykonywał zadań służbowych.

3. Równoważniki zmniejsza się za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zaistniała jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 2, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okoliczności te ustały.

4. Żołnierzowi, któremu zmniejszono równoważnik ze względu na okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, w stosunku do którego prawomocnie umorzono postępowanie karne lub dyscyplinarne lub który został prawomocnie uniewinniony, wypłaca się wyrównanie do pełnych należnych wysokości równoważnika.

§ 12. [Równoważnik dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką promowango na żołnierza zawodowego]

1. Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką promowanemu na żołnierza zawodowego za przedmioty umundurowania i wyekwipowania określone w załączniku nr 1 w zestawach nr 5, 6, 12, 13, 19 i 20 przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1, zaliczane na poczet należności dla żołnierza zawodowego wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik wypłaca się przed ubyciem żołnierza do jednostki wojskowej, w której będzie pełnił zawodową służbę wojskową.

§ 13. [Zwolnienie z obowiązku przemundurowania]

Żołnierzowi, który na podstawie przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1, został zwolniony z obowiązku przemundurowania w związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania, równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, wypłaca się w wysokości ustalonej dla wzoru umundurowania przez niego noszonego.

§ 14. [Termin wypłaty równoważnika]

1. Równoważniki wypłaca się w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia powstania uprawnienia do ich otrzymania.

2. Równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2 pkt 2, wypłaca się w terminie do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 18.

§ 15. [Organ właściwy w sprawach wypłaty równoważników - dowódca jednostki]

Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważników, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1 i § 12 ust. 1.

§ 16. [Organ właściwy w sprawach wypłaty równoważników - dowódca kontyngentu]

Dowódca polskiego kontyngentu wojskowego jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważników, o których mowa w § 9 ust. 1.

§ 17. [Organ właściwy w sprawach wypłaty równoważników - Szef SKW i SWW]

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważników odpowiednio dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.

§ 18. [Wstrzymanie wypłaty całości lub części równoważników]

Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach wstrzymania wypłaty całości lub części równoważników, o których mowa w § 3 ust. 1, § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1, w razie:

1) stwierdzenia cech widocznej utraty wartości użytkowych umundurowania i wyekwipowania lub

2) noszenia przez żołnierza umundurowania i wyekwipowania nieobowiązujących wzorów, lub

3) nieposiadania przez żołnierza należnego umundurowania i wyekwipowania

– do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.

§ 19. [Równoważnik dla żołnierza zawodowego – aplikanta radcowskiego na stanowisku w grupie osobowej obsługi prawnej]

Żołnierz zawodowy – aplikant radcowski na stanowisku w grupie osobowej obsługi prawnej, który na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 maja 2012 r. otrzymał równoważnik za ubiory cywilne, niewydane w naturze, w wysokości należności całkowitej i po tym terminie uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego i pełni służbę na stanowisku radcy prawnego w grupie osobowej obsługi prawnej, jest uprawniony do równoważnika pieniężnego za ubiory cywilne niewydane w naturze wyłącznie w wysokości należności rocznej.

§ 20. [Równoważnik dla szeregowego (marynarza) zawodowego - przepis przejściowy]

Szeregowemu (marynarzowi) zawodowemu, któremu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych upłynął osiemnasty miesiąc zawodowej służby wojskowej, równoważnik, o którym mowa w § 3 ust. 1, wypłaca się w 2015 r. w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 5 pkt 2.

§ 21. [Równoważnik dla szeregowego (marynarza) zawodowego - mianowanie na stopień starszego szeregowego]

Szeregowemu (marynarzowi) zawodowemu, któremu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych upłynął osiemnasty miesiąc zawodowej służby wojskowej i który po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia został mianowany na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza), wypłaca się w 2015 r. równoważnik, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lp. 21.

§ 22. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Rozporządzenie, do określania wysokości równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie, niewydane w naturze, w tym za czyszczenie umundurowania i wyekwipowania oraz wykonywanie haftów dla żołnierzy zawodowych, przypadki i tryb otrzymywania, zmniejszania, wstrzymywania i wznawiania wypłaty równoważników, warunki, tryb i terminy ich wypłacania, a także organy właściwe w tych sprawach, stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 23. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. poz. 250), które utraciło moc na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZA UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE NIEWYDANE W NATURZE, W TYM ZA CZYSZCZENIE UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 stycznia 2015 r. (poz. 146)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZA UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE NIEWYDANE W NATURZE, W TYM ZA CZYSZCZENIE UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość równoważnika (w zł) wypłacanego żołnierzom:

Wojsk Lądowych

Sił Powietrznych

Marynarki Wojennej

Jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej

Centrum Operacji Specjalnych i jednostek specjalnych

w
dowództwach i sztabach od szczebla korpusu

w
pozostałych jednostkach wojskowych

w
dowództwach i sztabach od szczebla korpusu

w
pozostałych jednostkach wojskowych

w
dowództwach i sztabach od szczebla flotylli

w
pozostałych jednostkach wojskowych

w
dowództwach i sztabach od szczebla korpusu

w
pozostałych jednostkach wojskowych

w
dowództwach i sztabach od szczebla korpusu

w
pozostałych jednostkach wojskowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

oficerom w stopniu generała (admirała):

a) kobietom

4460,00

4592,00

4324,00

4456,00

5963,00

5963,00

4371,00

4503,00

4302,00

4440,00

b) mężczyznom

4363,00

4495,00

4310,00

4442,00

5767,00

5767,00

4163,00

4295,00

4021,00

4153,00

2

oficerom starszym:

a) kobietom

2887,00

2747,00

2942,00

2877,00

3177,00

2975,00

2978,00

2837,00

2884,00

2750,00

b) mężczyznom

2618,00

2519,00

2724,00

2685,00

2726,00

2611,00

2673,00

2574,00

2586,00

2487,00

3

oficerom młodszym:

a) kobietom

2837,00

2697,00

2888,00

2823,00

3161,00

2959,00

2928,00

2787,00

2834,00

2670,00

b) mężczyznom

2567,00

2468,00

2684,00

2645,00

2715,00

2600,00

2623,00

2524,00

2536,00

2437,00

4

podoficerom:

1) w stopniach chorążego:

a) kobietom

2845,00

2704,00

2897,00

2832,00

3117,00

2915,00

2918,00

2778,00

2842,00

2707,00

b) mężczyznom

2576,00

2477,00

2673,00

2635,00

2662,00

2547,00

2614,00

2515,00

2543,00

2444,00

 

2) w pozostałych stopniach:

a) kobietom

2789,00

2649,00

2835,00

2769,00

3048,00

2846,00

2863,00

2723,00

2786,00

2651,00

b) mężczyznom

2521,00

2422,00

2612,00

2573,00

2593,00

2478,00

2559,00

2460,00

2487,00

2388,00

5

szeregowym (marynarzom) zawodowym:

1) do 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej:

a) kobietom

392,00

524,00

392,00

524,00

393,00

526,00

392,00

524,00

392,00

524,00

b) mężczyznom

392,00

524,00

392,00

524,00

393,00

526,00

392,00

524,00

392,00

524,00

2) powyżej 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej:

a) kobietom

2703,00

2562,00

2744,00

2679,00

2326,00

2459,00

2764,00

2624,00

2700,00

2565,00

b) mężczyznom

2431,00

2332,00

2516,00

2478,00

2139,00

2272,00

2460,00

2361,00

2401,00

2302,00

6

kobietom powołanym do zawodowej służby wojskowej, z wyjątkiem szeregowych zawodowych do 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej, za niewydane w naturze przedmioty

129,00

 

Uwagi:

1. Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w inspektoratach, wojewódzkich sztabach wojskowych, wojskowych komendach uzupełnień, orkiestrach wojskowych, komórkach organizacyjnych MON, szkołach i akademiach wojskowych oraz instytucjach naukowych i cywilnych wypłaca się równoważnik w wysokościach określonych odpowiednio dla żołnierzy w dowództwach i sztabach od szczebla korpusu (flotylli).

2. Wysokość równoważnika dla Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Centrum Operacji Specjalnych i jednostek specjalnych stosuje się odpowiednio do żołnierzy użytkujących umundurowanie i wyekwipowanie tych rodzajów sił zbrojnych i jednostek wojskowych zgodnie z przepisami, w których określono rodzaje, zestawy, wzory oraz zasady noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych.

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY MIANOWANYCH NA WYŻSZY STOPIEŃ WOJSKOWY]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY MIANOWANYCH NA WYŻSZY STOPIEŃ WOJSKOWY

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość równoważnika (w zł) wypłacanego żołnierzom:

Wojsk Lądowych

Sił Powietrznych

Marynarki Wojennej

Jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej

Centrum Operacji Specjalnych i jednostek specjalnych

1

2

3

4

5

6

7

Mianowanym na stopień:

1

marszałka Polski

2336,00

2441,00

6139,00

1940,00

1649,00

2

generała (admirała):

a) kobietom

1729,00

1835,00

6139,00

1940,00

1649,00

b) mężczyznom

2336,00

2441,00

6139,00

1940,00

1649,00

3

generała broni (admirała floty):

a) kobietom

1621,00

1716,00

6122,00

1812,00

1550,00

b) mężczyznom

2217,00

2313,00

6122,00

1812,00

1550,00

4

generała dywizji (wiceadmirała):

a) kobietom

1512,00

1598,00

5723,00

1684,00

1452,00

b) mężczyznom

2099,00

2185,00

5723,00

1684,00

1452,00

5

generała brygady (kontradmirała):

a) kobietom

4909,00

4919,00

9908,00

4996,00

4793,00

b) mężczyznom

7550,00

7559,00

9998,00

7324,00

7121,00

6

pułkownika (komandora):

a) kobietom

510,00

585,00

746,00

652,00

506,00

b) mężczyznom

541,00

612,00

746,00

652,00

506,00

7

podpułkownika (komandora porucznika):

a) kobietom

430,00

491,00

714,00

543,00

426,00

b) mężczyznom

452,00

509,00

714,00

543,00

426,00

8

majora (komandora podporucznika):

a) kobietom

353,00

401,00

684,00

437,00

349,00

b) mężczyznom

366,00

411,00

684,00

437,00

349,00

9

kapitana (kapitana marynarki):

a) kobietom

409,00

467,00

754,00

551,00

405,00

b) mężczyznom

449,00

503,00

754,00

551,00

405,00

10

porucznika (porucznika marynarki):

a) kobietom

337,00

383,00

741,00

450,00

333,00

b) mężczyznom

368,00

410,00

741,00

450,00

333,00

11

podporucznika (podporucznika marynarki):

a) kobietom

275,00

311,00

681,00

359,00

272,00

b) mężczyznom

297,00

329,00

681,00

359,00

272,00

12

starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki):

a) kobietom

508,00

582,00

738,00

621,00

504,00

b) mężczyznom

549,00

619,00

738,00

621,00

504,00

13

starszego chorążego (starszego chorążego marynarki):

a) kobietom

377,00

430,00

583,00

432,00

373,00

b) mężczyznom

399,00

448,00

583,00

432,00

373,00

14

chorążego (chorążego marynarki):

a) kobietom

312,00

354,00

535,00

337,00

308,00

b) mężczyznom

325,00

363,00

535,00

337,00

308,00

15

młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki):

a) kobietom

367,00

418,00

508,00

422,00

364,00

b) mężczyznom

395,00

442,00

508,00

422,00

364,00

16

starszego sierżanta (starszego bosmana):

a) kobietom

303,00

343,00

454,00

358,00

299,00

b) mężczyznom

333,00

369,00

454,00

358,00

299,00

17

sierżanta (bosmana):

a) kobietom

278,00

314,00

336,00

304,00

275,00

b) mężczyznom

298,00

330,00

336,00

304,00

275,00

18

plutonowego (bosmanmata):

a) kobietom

202,00

226,00

338,00

315,00

199,00

b) mężczyznom

244,00

262,00

338,00

315,00

199,00

19

starszego kaprala (starszego mata):

a) kobietom

186,00

207,00

295,00

270,00

183,00

b) mężczyznom

218,00

234,00

295,00

270,00

183,00

20

kaprala (mata):

a) kobietom

149,00

164,00

260,00

203,00

145,00

b) mężczyznom

171,00

182,00

260,00

203,00

145,00

21

starszego szeregowego (starszego marynarza) powyżej 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej:

a) kobietom

131,00

142,00

150,00

157,00

128,00

b) mężczyznom

144,00

152,00

150,00

157,00

128,00

 

Uwaga:

Wysokość równoważnika dla Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Centrum Operacji Specjalnych i jednostek specjalnych stosuje się odpowiednio do żołnierzy użytkujących umundurowanie i wyekwipowanie tych rodzajów sił zbrojnych i jednostek wojskowych zgodnie z przepisami, w których określono rodzaje, zestawy, wzory oraz zasady noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych.

Załącznik 3. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA UBIORY CYWILNE NIEWYDANE W NATURZE]

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA UBIORY CYWILNE NIEWYDANE W NATURZE

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena

jednostkowa

(w zł)

Żołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej 2305

Żołnierz zawodowy żandarmerii wojskowej na stanowisku w grupie osobowej operacyjno-rozpoznawczej i grupie osobowej prewencji o specjalności wojskowej ochrona osób

Żołnierz zawodowy Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Żołnierz zawodowy pełniący służbę na stanowisku radcy prawnego w grupie osobowej obsługi prawnej oraz żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową w sekretariacie MON, zajmujący stanowisko dyrektora, zastępcy dyrektora i w zespole kontaktów

mężczyzna/kobieta

ilość

okres używalności (w latach)

należność całkowita (w zł)

należność roczna (w zł)

ilość

okres używalności (w latach)

należność całkowita (w zł)

należność roczna (w zł)

ilość

okres używalności (w latach)

należność całkowita (w zł)

należność roczna (w zł)

ilość

okres używalności (w latach)

należność całkowita (w zł)

należność roczna (w zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Buty zimowe

para

207,00

1

2

207,00

103,50

1

2

207,00

103,50

1

2

207,00

103,50

1

2

207,00

103,50

2

Półbuty

para

270,00

1

1

270,00

270,00

1

1

270,00

270,00

1

1

270,00

270,00

1

1

270,00

270,00

3

Pasek skórzany do spodni

szt.

35,60

1

6

35,60

5,93

1

6

35,60

5,93

1

6

35,60

5,93

1

6

35,60

5,93

4

Czapka zimowa cywilna

szt.

34,21

1

3

34,21

11,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Garnitur/garsonka

kpl.

893,00

2

2

1786,00

893,00

2

3

1786,00

595,33

2

3

1786,00

595,33

2

3

1786,00

595,33

6

Kombinezon narciarski

szt.

1114,50

1

5

1114,50

222,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Koszula

szt.

64,14

2

1

128,28

128,28

2

1

128,28

128,28

2

1

128,28

128,28

2

1

128,28

128,28

8

Kurtka ocieplana

szt.

400,00

1

3

400,00

133,33

1

4

400,00

100,00

1

4

400,00

100,00

1

4

400,00

100,00

9

Krawat

szt.

34,59

2

1

69,18

69,18

2

1

69,18

69,18

2

1

69,18

69,18

2

1

69,18

69,18

10

Płaszcz letni

szt.

241,00

1

3

241,00

80,33

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

241,00

80,33

11

Rękawiczki zimowe

para

75,00

1

3

75,00

25,00

1

3

75,00

25,00

1

3

75,00

25,00

1

3

75,00

25,00

12

Sweter

szt.

129,25

1

2

129,25

64,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Szalik

szt.

29,50

1

2

29,50

14,75

1

2

29,50

14,75

1

2

29,50

14,75

1

2

29,50

14,75

14

Skarpetki letnie cywilne

para

9,10

4

1

36,40

36,40

4

1

36,40

36,40

4

1

36,40

36,40

4

1

36,40

36,40

Razem

4555,92

2058,63

 

3036,96

1348,37

 

3036,96

1348,37

 

3277,96

1428,70

 

Załącznik 4. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ – KOBIETY ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA NIEWYDANE W NATURZE]

Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ – KOBIETY ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA NIEWYDANE W NATURZE

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa

(w zł)

Okres używalności

(w latach)

Żołnierz pełniący służbę kandydacką – kobieta szkół podoficerskich wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej

po wcieleniu do służby kandydackiej oraz na III i V roku nauki

na II, IV i VI roku nauki

ilość

należność całkowita

(w zł)

ilość

należność całkowita

(w zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Piżama

kpl

39,35

2

2

78,70

 

 

2

Biustonosz

szt.

46,59

1

3

139,77

3

139,77

3

Figi damskie

szt.

17,19

2

12

206,28

 

 

4

Kostium kąpielowy

szt.

82,48

2

1

82,48

 

 

5

Rajstopy w kolorze cielistym

szt.

5,36

1

24

128,64

24

128,64

Razem

635,87

268,41

 

Załącznik 5. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ ZA ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA]

Załącznik nr 5

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ ZA ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa

(w zł)

Stawka miesięczna równoważnika

(w zł)

mężczyzna

kobieta

1

2

3

4

5

6

1

Szczoteczka do zębów

szt.

5,05

0,84

0,84

2

Pianka do golenia 200 ml

szt.

8,02

4,01

 

3

Mydło toaletowe 100 g

szt.

1,93

5,79

5,79

4

Maszynka jednorazowa do golenia

szt.

3,69

7,38

 

5

Pasta do zębów 75 ml

szt.

5,56

5,56

5,56

6

Płyn po goleniu

szt.

10,07

10,07

 

7

Proszek do prania 1 kg

szt.

9,73

5,84

5,84

8

Podpaski

szt.

0,71

 

14,20

9

Szampon do mycia włosów 200 ml

szt.

6,66

9,99

9,99

10

Pasta do obuwia specjalnego 125 ml

szt.

18,47

18,47

18,47

Razem

67,95

60,69

 

Załącznik 6. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ ZA PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA]

Załącznik nr 6

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ ZA PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa

(w zł)

Okres używalności

(w latach)

Po wcieleniu do służby kandydackiej oraz na III i V roku nauki

ilość

należność całkowita (w zł)

1

2

3

4

5

6

7

1

Igielnik (igła 2 szt., nici 25 m)

szt.

2,84

2

1

2,84

2

Kubek do mycia zębów

szt.

2,68

2

1

2,68

3

Mazak

szt.

3,24

2

1

3,24

4

Pudełko na mydło

szt.

2,89

2

1

2,89

5

Szczoteczka do rąk

szt.

3,19

2

1

3,19

6

Szczotka do obuwia miękka

szt.

4,29

2

1

4,29

7

Szczotka do obuwia twarda

szt.

4,79

2

1

4,79

8

Woreczek siatkowy do prania bielizny

szt.

5,78

2

1

5,78

9

Woreczek na przybory do konserwacji

szt.

5,54

2

1

5,54

10

Saszetka na środki higieny

szt.

6,44

2

1

6,44

Razem

 

41,68

 

Załącznik 7. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA]

Załącznik nr 7

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa

(w zł)

Stawka miesięczna równoważnika

(w zł)

mężczyzna

kobieta

1

2

3

4

5

6

1

Chusteczki higieniczne

szt.

0,06

12,00

12,00

2

Chusteczki higieniczne nasączane

szt.

0,29

29,00

29,00

3

Pianka do golenia 200 ml

szt.

8,02

4,01

 

4

Krem do rąk 50 ml

szt.

3,31

3,31

3,31

5

Mydło toaletowe dezynfekujące 100 g

szt.

2,39

4,78

4,78

6

Mydło toaletowe 100 g

szt.

1,93

5,79

5,79

7

Maszynka jednorazowa do golenia

szt.

3,69

7,38

 

8

Pasta do zębów 75 ml

szt.

5,56

5,56

5,56

9

Płyn po goleniu

szt.

10,07

10,07

 

10

Proszek do prania 1 kg

szt.

9,73

5,84

5,84

11

Środek do mycia rąk 500 g

szt.

4,55

4,55

4,55

12

Podpaski

szt.

0,71

 

14,20

13

Szampon do mycia włosów 200 ml

szt.

6,66

9,99

9,99

14

Pasta do obuwia specjalnego 125 ml

szt.

18,47

18,47

18,47

Razem

120,75

113,49

 

Załącznik 8. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA]

Załącznik nr 8

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa

(w zł)

Stawka równoważnika

(w zł)

1

2

3

4

5

1

Igielnik (igła 2 szt., nici 25 m)

szt.

2,84

2,84

2

Kubek do mycia zębów

szt.

2,68

2,68

3

Mazak

szt.

3,24

3,24

4

Pudełko na mydło

szt.

2,89

2,89

5

Szczoteczka do rąk

szt.

3,19

3,19

6

Szczoteczka do zębów

szt.

5,05

5,05

7

Szczotka do obuwia miękka

szt.

4,29

4,29

8

Szczotka do obuwia twarda

szt.

4,79

4,79

9

Woreczek siatkowy do prania bielizny

szt.

5,78

5,78

10

Woreczek na przybory do konserwacji

szt.

5,54

5,54

11

Saszetka na środki higieny

szt.

6,44

6,44

Razem

46,73

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

M&M Księgi Rachunkowe

M&M Księgi Rachunkowe to nie tylko profesjonalna obsługa księgowo-podatkowa dla firm, a realne wsparcie biznesu na różnych płaszczyznach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »