| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. poz. 408), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. poz. 1725).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. poz. 1725), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 15 grudnia 2014 r. (poz. 148)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu2)

Na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu;

2) zakres i sposób przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu;

3) wzory dokumentów związanych z dopuszczeniem jednostkowym pojazdu;

4) warunki oceny równoważności wymagań alternatywnych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

§ 2. Zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu:

1) przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którego typ producent lub importer nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu pojazdu,

2) na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu WE lub świadectwo homologacji typu pojazdu, w którym przed rejestracją zostały wprowadzone zmiany w pojeździe, przedmiocie wyposażenia lub części, wpływające na zmianę warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji typu tego pojazdu

– określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Jednostka uprawniona przeprowadza badania w celu dopuszczenia jednostkowego w zakresie i w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Po przeprowadzonych badaniach jednostka uprawniona sporządza w języku polskim w trzech egzemplarzach sprawozdanie z badania w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, z czego:

1) jeden egzemplarz jest przechowywany w dokumentacji prowadzonej przez tę jednostkę;

2) dwa egzemplarze wydaje się wnioskodawcy.

§ 4. Warunki oceny równoważności wymagań alternatywnych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Dopuszczenie jednostkowe składa się:

1) z pierwszej strony, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) z kolejnych stron, których wzór:

a) dla kategorii M, N, O określa część I załącznika nr IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.),

b) dla kategorii T, R i C określa część I załącznika nr III do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. UE L 171 z 09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 311, z późn. zm.),

c) dla kategorii L określa załącznik IV do dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 399, z późn. zm.);

3) z wykazu danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) ze sprawozdania z badań, o którym mowa w art. 70zo ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

2. Wzór wniosku o dopuszczenie jednostkowe pojazdu określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Wzór dokumentu informacyjnego dołączonego do wniosku o dopuszczenie jednostkowe pojazdu określa:

1) załącznik nr III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) – dla pojazdów kategorii M, N, O;

2) załącznik nr I do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG – dla pojazdów kategorii T, R, C;

3) załącznik nr II do dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG – dla pojazdów kategorii L.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 26 marca 2013 r.

Załącznik nr 1

ZAKRES WARUNKÓW LUB WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE DOPUSZCZENIA JEDNOSTKOWEGO NOWEGO POJAZDU

Tabela nr 1:

Pkt

Przedmiot

Akt prawny

Zastosowanie dla poszczególnych kategorii pojazdów

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Dopuszczalny poziom hałasu

Dyrektywa 70/157/EWG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

2

Emisje (Euro 5 i 6) pojazdów lekkich/dostęp do informacji

Rozporządzenie (WE) 715/2007

A(1)

A(1)

 

A(1)

A(1)

 

 

 

 

 

3

Zbiorniki ciekłego paliwa/tylne zabezpieczenia

Dyrektywa 70/221/EWG4)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A

A

A

A

3A

Zabezpieczenia przeciwpożarowe (zbiorniki paliwa ciekłego)

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 34

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3B

Tylne urządzenia zabezpieczające i ich montaż; tylne zabezpieczenie pojazdu

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 58

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

4

Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną

Dyrektywa 70/222/EWG4)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

4A

Miejsce do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 1003/2010

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5

Układ kierowniczy

Dyrektywa 70/311/EWG4)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5A

Układy kierownicze

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 79

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

Zamki i zawiasy

Dyrektywa 70/387/EWG4)

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

6A

Dostęp do pojazdu i jego zwrotność

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 130/2012

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

6B

Zamki i elementy mocowania drzwi

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 11

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

7

Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze

Dyrektywa 70/388/EWG4)

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

7A

Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze i sygnały dźwiękowe

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 28

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

8

Urządzenia widzenia pośredniego

Dyrektywa 2003/97/WE4)

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

8A

Urządzenia widzenia pośredniego i ich instalacja

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 46

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9

Układy hamulcowe

Dyrektywa 71/320/EWG4)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

9A

Pojazdy i przyczepy w zakresie hamowania

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 13

 

A(3)

A(3)

A(3)

A(.)

A(.)

A(3)

A(3)

A(3)

A(3)

9B

Samochody osobowe w zakresie hamowania

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 13-H

A(4)

 

 

A(4)

 

 

 

 

 

 

10

Zakłócenia radioelektryczne (kompatybilność elektromagnetyczna)

Dyrektywa 72/245/EWG4)

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

10A

Kompatybilność elektromagnetyczna

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 10

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

12

Wyposażenie wnętrza

Dyrektywa 74/60/EWG4)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Wyposażenie wnętrza

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 21

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenie unieruchamiające

Dyrektywa 74/61/EWG4)

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

13A

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 18

 

A(4A)

A(4A)

 

A(4A)

A(4A)

 

 

 

 

13B

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 116

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

14

Bezpieczne układy kierownicze

Dyrektywa 74/297/EWG4)

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

14A

Ochrona kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 12

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

15

Wytrzymałość siedzeń

Dyrektywa 74/408/EWG4)

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

15A

Siedzenia, ich mocowania i zagłówki

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 17

A

A(4B)

A(4B)

A

A

A

 

 

 

 

15B

Siedzenia dużych pojazdów pasażerskich

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 80

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

16

Wystające elementy zewnętrzne

Dyrektywa 74/483/EWG4)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Wystające elementy zewnętrzne

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 26

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Prędkościomierz i bieg wsteczny

Dyrektywa 75/443/EWG4)

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

17A

Dostęp do pojazdu i jego zwrotność

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 130/2012

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

17B

Zespół prędkościomierza oraz jego montaż

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 39

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

18

Tabliczki znamionowe

Dyrektywa 76/114/EWG4)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

18A

Tabliczka znamionowa producenta oraz numer identyfikacyjny pojazdu

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) nr 19/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

19

Punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa

Dyrektywa 76/115/EWG4)

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

19A

Kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, systemy kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 14

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Dyrektywa 76/756/EWG4)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

20A

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 48

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

21

Światła odblaskowe

Dyrektywa 76/757/EWG4)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

21A

Urządzenia odblaskowe pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 3

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

22

Światła obrysowe, światła pozycyjne przednie (boczne), światła pozycyjne tylne (boczne), światła stopu, światła obrysowe boczne, światła dzienne

Dyrektywa 76/758/EWG4)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

22A

Przednie i tylne światła pozycyjne, światła stopu oraz światła obrysowe górne pojazdów silnikowych i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 7

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

22B

Światła jazdy dziennej przeznaczone dla pojazdów o napędzie silnikowym

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 87

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

22C

Światła obrysowe boczne przeznaczone do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 91

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

23

Kierunkowskazy

Dyrektywa 76/759/EWG4)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

23A

Kierunkowskazy pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 6

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

24

Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

Dyrektywa 76/760/EWG4)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

24A

Urządzenia do oświetlenia tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 4

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

25

Reflektory (w tym żarówki)

Dyrektywa 76/761/EWG4)

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

25A

Samochodowe halogenowe reflektory typu »sealed beam« z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 31

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

25B

Żarówki stosowane w homologowanych reflektorach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 37

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

25C

Reflektory z wyładowczymi źródłami światła

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 98

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

25D

Wyładowcze źródła światła do homologowanych świateł wyładowczych pojazdów o napędzie silnikowym

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 99

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

25E

Światła główne pojazdów silnikowych wyposażone w żarówki i/lub moduły LED i emitujące asymetryczne światło mijania i/lub światło drogowe

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 112

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

25F

Systemy adaptacyjne oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 123

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

26

Przednie reflektory przeciwmgielne

Dyrektywa 76/762/EWG4)

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

26A

Przednie reflektory przeciwmgielne pojazdów o napędzie silnikowym

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 19

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

27

Haki holownicze

Dyrektywa 77/389/EWG4)

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Urządzenie holownicze

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 1005/2010

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Tylne światła przeciwmgielne

Dyrektywa 77/538/EWG4)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

28A

Tylne światła przeciwmgielne pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 38

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

29

Światła cofania

Dyrektywa 77/539/EWG4)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

29A

Światła cofania pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 23

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

30

Światła postojowe

Dyrektywa 77/540/EWG4)

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

30A

Światła postojowe pojazdów o napędzie silnikowym

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 77

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

31

Pasy bezpieczeństwa i urządzenia przytrzymujące

Dyrektywa 77/541/EWG4)

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

31A

Pasy bezpieczeństwa, urządzenia przytrzymujące, urządzenia przytrzymujące dla dzieci oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci ISOFIX

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 16

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32

Pole widzenia z przodu

Dyrektywa 77/649/EWG4)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Pole widoczności kierowcy w przód

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 125

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Oznaczanie urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników

Dyrektywa 78/316/EWG4)

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

33A

Rozmieszczenie i oznaczenie ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 121

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

34

Odszranianie/odmgławianie

Dyrektywa 78/317/EWG4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

Odszraniające i odmgławiające instalacje szyby przedniej

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 672/2010

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Wycieraczki/spryskiwacze

Dyrektywa 78/318/EWG4)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Instalacje wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 1008/2010

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Systemy grzewcze

Dyrektywa 2001/56/WE4)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

36A

Systemy grzewcze

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 122

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

37

Osłony kół

Dyrektywa 78/549/EWG4)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Osłony kół

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 1009/2010

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Zagłówki

Dyrektywa 78/932/EWG4)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Zagłówki wbudowane lub niewbudowane w siedzenia pojazdów

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 25

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

40

Moc silnika

Dyrektywa 80/1269/EWG5)

A(7)

A(7, 15)

A(7, 15)

A(7)

A(7, 15)

A(7, 15)

 

 

 

 

41

Emisje (Euro IV i V) pojazdów ciężkich

Dyrektywa 2005/55/WE5)

A(8)

A(8)

A

A(8)

A(8)

A

 

 

 

 

41A

Emisje (Euro VI) pojazdów ciężkich/dostęp do informacji

Rozporządzenie (WE) 595/2009

A(9)

A(9)

A

A(9)

A(9)

A

 

 

 

 

42

Zabezpieczenia boczne

Dyrektywa 89/297/EWG4)

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

42A

Zabezpieczenia boczne pojazdów ciężarowych

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 73

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

43

Osłony przeciwrozbryzgowe kół

Dyrektywa 91/226/EWG4)

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

43A

Osłony przeciwrozbryzgowe kół

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 109/2011

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

44

Masy i wymiary (samochody osobowe)

Dyrektywa 92/21/EWG4)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Masy i wymiary

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 1230/2012

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Szyby bezpieczne

Dyrektywa 92/22/EWG4)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

45A

Materiały oszklenia bezpiecznego i ich montaż w pojazdach

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 43

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46

Opony

Dyrektywa 92/23/EWG

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46A

Montowanie opon

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 458/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46B

Opony pneumatyczne do pojazdów silnikowych i ich przyczep (klasa C1)

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 30

C

 

 

C

 

 

C

C

 

 

46C

Opony pneumatyczne do pojazdów użytkowych i ich przyczep (klasy C2 i C3)

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 54

 

C

C

C

C

C

 

 

C

C

46D

Emisja hałasu toczenia opon, przyczepność opon na mokrych nawierzchniach oraz opór toczenia opon (klasy C1, C2 i C3)

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 117

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

46E

Zespoły zapasowe do użytku tymczasowego, opony/system typu »run flat« oraz system monitorowania ciśnienia w oponach

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 64

C(9c)

 

 

C(9c)

 

 

 

 

 

 

47

Urządzenia ograniczenia prędkości

Dyrektywa 92/24/EWG4)

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

47A

Ograniczanie prędkości pojazdów

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 89

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

48

Masy i wymiary (pojazdy inne niż określone w pkt 44)

Dyrektywa 97/27/WE4)

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

48A

Masy i wymiary

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 1230/2012

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

49

Wystające elementy zewnętrzne kabin

Dyrektywa 92/114/EWG4)

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

49A

Pojazdy użytkowe w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 61

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50

Urządzenia sprzęgające

Dyrektywa 94/20/WE4)

A(10)

A(10)

A(10)

A(10)

A(10)

A(10)

A

A

A

A

50A

Mechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdów

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 55

A(10)

A(10)

A(10)

A(10)

A(10)

A(10)

A

A

A

A

50B

Krótki sprzęg; montaż zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 102

 

 

 

 

A(10)

A(10)

 

 

A(10)

A(10)

51

Palność

Dyrektywa 95/28/WE4)

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

51A

Palność materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

Rozporządzenie (WE) 661/2009 Regulamin EKG ONZ nr 118

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobusy i autokary

Dyrektywa 2001/85/WE4)

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52A

Pojazdy kategorii M2 i M3

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 107

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52B

Wytrzymałość konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 66

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

53

Zderzenie czołowe

Dyrektywa 96/79/WE4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Ochrona osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Uderzenie z boku

Dyrektywa 96/27/WE4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54A

Ochrona użytkowników pojazdów w przypadku zderzenia bocznego

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

(puste)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Pojazdy przeznaczone do transportu towarów niebezpiecznych

Dyrektywa 98/91/WE4)

 

 

 

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

56A

Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 105

 

 

 

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

57

Przednie zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd

Dyrektywa 2000/40/WE4)

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

57A

Urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD); zabezpieczenie przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 93

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

58

Ochrona pieszych

Rozporządzenie (WE) 78/2009

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

59

Zdolność do recyklingu

Dyrektywa 2005/64/WE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

(puste)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Systemy klimatyzacji

Dyrektywa 2006/40/WE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Instalacja wodorowa

Rozporządzenie (WE) 79/2009

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

63

Bezpieczeństwo ogólne

Rozporządzenie (WE) 661/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Sygnalizatory zmiany biegów

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) nr 65/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Zaawansowany system hamowania awaryjnego

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 347/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 351/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Określone elementy wykorzystujące skroplony gaz węglowodorowy (LPG) oraz ich instalacja w pojazdach silnikowych

Rozporządzenie (WE) Nr 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 67

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

68

Systemy alarmowe pojazdów

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 97

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

69

Bezpieczeństwo elektryczne

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 100

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

70

Określone elementy wykorzystujące sprężony gaz ziemny oraz ich instalacja w pojazdach silnikowych

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 110

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

Objaśnienia:

A – uznaje się wydane świadectwo homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części lub sprawozdanie z badań wydane przez jednostkę uprawnioną. W przypadku ich braku lub w przypadku dokonania zmiany w pojeździe kompletnym, o której mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia, lub zabudowy na pojeździe niekompletnym, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia, wymagana jest ocena bezpośrednia pojazdu polegająca na uproszczonym, nieniszczącym badaniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie szczegółowym w Tabeli nr 2 w Części I niniejszego załącznika, według pozycji o numerze odpowiadającym poszczególnym zagadnieniom wymienionym w kolumnie pierwszej Tabeli nr 1.

C – wymagana jest homologacja przedmiotu wyposażenia lub części lub sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań

X(13) – wymagane jest świadectwo homologacji lub sprawozdanie z badań. Stosuje się tylko wtedy, gdy producent występuje o homologację typu dla pojazdów przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych.

Akty prawne wskazane w poszczególnych punktach bez oznaczeń A, C lub X nie mają zastosowania w dopuszczeniu jednostkowym pojazdu.

(1) Dla pojazdów o masie odniesienia nieprzekraczającej 2610 kg. Na wniosek producenta może mieć zastosowanie do pojazdów o masie odniesienia nieprzekraczającej 2840 kg.

(2) W przypadku pojazdów wyposażonych w instalację LPG lub CNG wymagana jest homologacja typu pojazdu zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 67 lub regulaminem EKG ONZ nr 110.

(3) Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 661/2009 wymagane jest zainstalowanie systemu elektronicznej kontroli stateczności (»ESC«). Z tego względu do celów homologacji typu WE nowych typów pojazdów oraz do celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów należy spełnić wymagania określone w załączniku 21 do regulaminu nr 13 ONZ. Zamiast terminów określonych w regulaminie nr 13 ONZ stosuje się daty wdrożenia określone w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

(4) Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 661/2009 wymagane jest zainstalowanie systemu ESC. Z tego względu do celów homologacji typu WE nowych typów pojazdów oraz do celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów należy spełnić wymagania określone w części A załącznika 9 do regulaminu EKG ONZ nr 13-H. Zamiast terminów określonych w regulaminie EKG ONZ nr 13-H stosuje się terminy wdrożenia określone w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

(4A) O ile jest zamontowane, urządzenie zabezpieczające musi spełniać wymogi regulaminu EKG ONZ nr 18.

(4B) Rozporządzenie to stosuje się do siedzeń, które nie są objęte zakresem regulaminu EKG ONZ nr 80.

(5) Pojazdy tej kategorii muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia do odszraniania i odmgławiania szyby przedniej.

(6) Pojazdy tej kategorii muszą być wyposażone w odpowiednie spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej.

(7) W przypadku pojazdów wyposażonych w elektryczny układ napędowy wymagana jest homologacja typu pojazdu zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 85.

(8) Dla pojazdów o masie odniesienia przekraczającej 2610 kg i w przypadku, których nie skorzystano z możliwości opisanej w uwadze (1).

(9) Dla pojazdów o masie odniesienia przekraczającej 2610 kg, które nie są homologowane (na wniosek producenta i pod warunkiem, że masa odniesienia nie przekracza 2840 kg) na mocy rozporządzenia (WE) nr 715/2007. Dla pozostałych opcji stosuje się art. 2 rozporządzenia (WE) nr 595/2009.

(9A) Stosuje się wyłącznie w przypadku gdy wyposażenie takich pojazdów wchodzi w zakres regulaminu EKG ONZ nr 64. System monitorowania ciśnienia w oponach pojazdów kategorii M1 jest obowiązkowy zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

(10) Stosuje się jedynie do pojazdów wyposażonych w sprzęg(-i).

(11) Stosuje się do pojazdów o technicznie dopuszczalnej maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony.

(12) Dotyczy wyłącznie pojazdów, których „punkt odniesienia siedzenia (punkt R)” najniższego siedzenia znajduje się nie wyżej niż 700 mm nad poziomem jezdni.

(14) Dotyczy tylko pojazdów kategorii N1 klasy I jak opisano w pierwszej tabeli w pkt 5.3.1.4 załącznika nr I do dyrektywy 70/220/EWG6).

(15) Moc mierzona przy użyciu hamowni silnikowej.

Tabela nr 2:

1

Dopuszczalny poziom hałasu

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 996 oraz z 2013 r. poz. 1675).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3.

Wymagania techniczne

Kontrola poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 1 Dział III pkt I rozporządzenia MTBiGM.

Poziom hałasu zewnętrznego zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia MI.

 

2

Emisje (Euro 5 i 6) pojazdów lekkich/dostęp do informacji

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007

2.

Kategoria pojazdu *)

Art. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2007

3.

Wymagania techniczne

Emisja z układu wydechowego

a) Wykonuje się badanie typu I zgodnie z załącznikiem nr III do rozporządzenia (WE) nr 692/2008, stosując współczynniki pogorszenia określone w pkt 1.4. załącznika nr VII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008. Stosuje się wartości graniczne określone w tabeli nr I i tabeli nr II w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

b) Licznik pojazdu nie musi wykazywać przejechanych 3000 km, jak określono w pkt 3.1.1. załącznika nr 4 do regulaminu EKG ONZ nr 83.

c) Hamownię podwoziową ustawia się zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w pkt 3.2. załącznika nr 4A do regulaminu EKG ONZ nr 83.

d) Badań, o których mowa w lit. a, nie wykonuje się, jeżeli można wykazać, że pojazd jest zgodny z jednym z rozporządzeń kalifornijskich, o których mowa w sekcji 2 załącznika nr I do rozporządzenia (WE) nr 692/2008.

Emisja par paliwa z układu zasilania

Pojazdy napędzane silnikiem benzynowym muszą być wyposażone w układ kontroli emisji par (w tym filtr z węglem aktywnym).

Emisja gazów ze skrzyni korbowej

Wymagana jest obecność urządzenia do recyklingu gazów ze skrzyni korbowej.

Pokładowy system diagnostyczny (OBD)

a) Pojazd musi być wyposażony w pokładowy system diagnostyczny.

b) Musi być możliwa komunikacja interfejsu pokładowego systemu diagnostycznego z narzędziami diagnostycznymi powszechnie używanymi do okresowych przeglądów technicznych.

Zadymienie spalin

a) Pojazdy wyposażone w silniki wysokoprężne poddaje się badaniom zgodnie z metodami badań określonymi w dodatku 2 do załącznika nr IV do rozporządzenia (WE) 692/2008.

b) Skorygowaną wartość współczynnika absorpcji umieszcza się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Emisja CO2 i zużycie paliwa

a) Wykonuje się badanie zgodnie z załącznikiem nr XII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008.

b) Licznik pojazdu nie musi wykazywać przejechanych 3000 km, jak określono w pkt 3.1.1. załącznika nr 4 do regulaminu EKG ONZ nr 83.

c) Jeżeli pojazd jest zgodny z rozporządzeniami kalifornijskimi, o których mowa w sekcji 2 załącznika nr I do rozporządzenia (WE) nr 692/2008 i w związku z tym nie są wymagane badania emisji z układu wydechowego, państwa członkowskie obliczają emisję CO2 i zużycie paliwa przy użyciu wzorów podanych w uwagach wyjaśniających (b) i (c) dodatku 2 zawartego w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 183/2011.

Dostęp do informacji

Nie stosuje się przepisów dotyczących dostępu do informacji.

Pojazdy wyposażone w dodatkowy układ zasilania dostosowujący do zasilania gazem propan-butan (LPG) lub gazem ziemnym (CNG)

Kompletną instalację LPG lub CNG sprawdza się pod względem zgodności z przepisami odpowiednio regulaminów EKG ONZ nr 67 i 110.

 

3

Zbiorniki ciekłego paliwa/tylne zabezpieczenia

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 70/221/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 załącznika nr I do dyrektywy Pkt 1 załącznika nr II do dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Zbiornik paliwa ciekłego

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 5.10 i 5.11 załącznika nr I do dyrektywy. Zbiornik paliwa powinien być homologowany lub należy wykazać (w sprawozdaniu z badań), że pojazd spełnia wymaganiami pkt 5 załącznika nr I do dyrektywy.

Tylne zabezpieczenia

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane tylne urządzenie zabezpieczające zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 5 załącznika nr II do dyrektywy z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 5.5. załącznika nr II, lub

należy wykazać (w sprawozdaniu z badań), że pojazd spełnia wymagania pkt 5 załącznika nr II do dyrektywy z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 5.5. załącznika nr II do dyrektywy.

 

3A

Zabezpieczenia przeciwpożarowe (zbiorniki paliwa ciekłego)

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 34

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowany zbiornik paliwa oraz spełniać wymagania pkt 13 regulaminu,

lub

jeśli, zbiornik nie jest homologowany, spełniać wymagania pkt 5 i 8 regulaminu.

 

3B

Tylne urządzenia zabezpieczające i ich montaż; tylne zabezpieczenie pojazdu

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 58

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane tylne urządzenie zabezpieczające zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 16 części II regulaminu

lub

jeśli, urządzenie nie jest homologowane, pojazd powinien spełniać wymagania pkt 25 części III regulaminu.

 

4

Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną

Lp. Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N, O

3.

Wymagania techniczne

Wymagania dotyczące miejsca przewidzianego do umieszczenia tablic rejestracyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia MI.

 

4A

Miejsce do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N, O

3.

Wymagania techniczne

Wymagania dotyczące miejsca przewidzianego do umieszczenia tablic rejestracyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia MI.

 

5

Układ kierowniczy

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 70/311/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Załącznik nr I, pozycja 0

3.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dotyczące układu kierowniczego pojazdu kategorii M, N lub O (jeśli dotyczy) zostaną spełnione w przypadku potwierdzenia zgodności pojazdu z wymaganiami dyrektywy.

 

5A

Układy kierownicze

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 79 Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dotyczące układu kierowniczego pojazdu kategorii M, N lub O (jeśli dotyczy) zostaną uznane za spełnione w przypadku potwierdzenia zgodności pojazdu z wymaganiami pkt 5 regulaminu.

 

6

Zamki i zawiasy

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

2.

Kategoria pojazdu *)

M1, N

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien spełniać wymagania określone w § 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia MI.

 

6A i 17A

Dostęp do pojazdu i jego zwrotność

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (UE) nr 130/2012

2.

Kategoria pojazdu *)

Dostęp do pojazdu – M1, N1, N2, N3

Zwrotność – M, N

3.

Wymagania techniczne

M1, N1, N2 ≤7,5 t maksymalnej masy całkowitej

Stopnie nadwozia i stopnie służące do wsiadania:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 1 części 2 załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

N2 >7,5 t maksymalnej masy całkowitej, N3

Stopnie służące do wsiadania do przedziału pasażerskiego:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 1 części 1 załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

Dostęp do uchwytów ułatwiających wejście do przedziału pasażerskiego:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 2 części 1 załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

M lub N

Zwrotność:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 1 załącznika nr III do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

 

6B

Zamki i elementy mocowania drzwi

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

2.

Kategoria pojazdu *)

M1 i N1

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien spełniać wymagania określone w § 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia MI.

 

7

Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 996 oraz z 2013 r. poz. 1675).

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien spełniać wymagania określone w § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MI.

Kontrola stanu technicznego oraz poziomu dźwięku sygnału ostrzegawczego zgodnie z pkt II działu III załącznika nr 1 rozporządzenia MTBiGM.

 

7A

Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze i sygnały dźwiękowe

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 996 oraz z 2013 r. poz. 1675).

2.

Kategoria pojazdu *)

Część I i II regulaminu EKG ONZ nr 28

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien spełniać wymagania określone w § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MI.

Kontrola stanu technicznego oraz poziomu dźwięku sygnału ostrzegawczego zgodnie z pkt II działu III załącznika nr I do rozporządzenia MTBiGM.

 

8

Urządzenia widzenia pośredniego

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2003/97/WE4)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3.

Wymagania techniczne

Homologowane urządzenia widzenia pośredniego na zgodność z dyrektywą, warunki szczegółowe dotyczące wyposażenia pojazdu samochodowego w lusterka zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 5 oraz załącznikiem nr 12 rozporządzenia MI.

 

8A

Urządzenia widzenia pośredniego i ich instalacja

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 46

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3.

Wymagania techniczne

Homologowane urządzenia widzenia pośredniego na zgodność z regulaminem, warunki szczegółowe dotyczące wyposażenia pojazdu samochodowego w lusterka zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 5 oraz załącznikiem nr 12 rozporządzenia MI.

 

9

Układy hamulcowe

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 71/320/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Art. 1 dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dotyczące układu hamulcowego pojazdu kategorii M, N lub O (jeśli dotyczy) zostaną uznane za spełnione na podstawie zgodności pojazdu z wymaganiami załącznika nr I pkt 1.2. oraz pkt 2 dyrektywy.

 

9A

Pojazdy i przyczepy w zakresie hamowania

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 13

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dotyczące układu hamulcowego pojazdu kategorii M, N lub O (jeśli dotyczy) zostaną uznane za spełnione na podstawie potwierdzenia zgodności pojazdu z wymaganiami pkt 2.3. oraz pkt 5 regulaminu.

 

9B

Samochody osobowe w zakresie hamowania

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 13-H

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne zostaną uznane za spełnione w przypadku potwierdzenia zgodności pojazdu z wymaganiami pkt 2.3. oraz pkt 5 regulaminu, na podstawie sprawozdania z badań wydanego przez jednostkę uprawnioną.

 

10

Zakłócenia radioelektryczne (kompatybilność elektromagnetyczna)

Lp.

Dotyczy

Przepisy szczegółowe

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 72/245/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3.

Wymagania techniczne

Pojazdy kategorii M1 lub N1

Wyposażenie elektryczne lub elektroniczne powinno spełniać wymagania

techniczne:

- dodatków 6 i 7 do załącznika nr I oraz załącznika nr X do dyrektywy lub

- załączników nr 7–10 do regulaminu EKG ONZ nr 10.

Należy uznać za równoważne wyniki badań wyposażenia na zgodność z wymaganiami normy EN 50498.

Pojazdy kategorii M2, M3, N2 lub N3

1. Wyposażenie elektryczne lub elektroniczne pojazdu, na który wydano świadectwo homologacji typu na zgodność z wymaganiami dyrektywy lub regulaminu EKG ONZ nr 10 powinno spełniać wymagania techniczne:

- dodatków 6 i 7 do załącznika nr I oraz załącznika nr X do dyrektywy lub

- załączników nr 7–10 do regulaminu EKG ONZ nr 10.

2. Pojazd, na który nie wydano świadectwa homologacji wymienionego w pkt 1powinien spełniać wymagania techniczne według:

- dodatków 2–5 do załącznika nr I do dyrektywy lub

- załączników 4–6 do regulaminu EKG ONZ nr 10.

Należy uznać za równoważne wyniki badań na zgodność z wymaganiami normy EN 50498.

 

10A

Kompatybilność elektromagnetyczna

Lp.

Dotyczy

Przepisy szczegółowe

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 10

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3.

Wymagania techniczne

Pojazdy kategorii M1 lub N1

Wyposażenie elektryczne lub elektroniczne pojazdu, na który wydano świadectwo homologacji powinno spełniać wymagania techniczne według:

– załączników nr 7–10 do regulaminu lub

dodatków nr 6 i 7 do załącznika nr I oraz załącznika nr X do dyrektywy 72/245/EWG4).

Należy uznać za równoważne wyniki badań na zgodność z wymaganiami normy EN 50498

Pojazdy kategorii M2, M3, N2, N3

1. Wyposażenie elektryczne lub elektroniczne pojazdu, na który wydano świadectwo homologacji typu według wymagań regulaminu lub dyrektywy 72/245/EWG4), powinno spełniać wymagania techniczne wykazane w załącznikach nr 7–10 do regulaminu lub dodatku 6 i 7 do załącznika nr I oraz załącznika nr X do dyrektywy 72/245/EWG4).

2. Pojazd, na który nie wydano świadectwa homologacji typu powinien spełniać wymagania techniczne wskazane w załącznikach nr 4 ÷ 6 do regulaminu lub dodatkach nr 2–5 do załącznika nr I do dyrektywy 72/245/EWG4).

Należy uznać za równoważne wyniki badań na zgodność z wymaganiami normy EN 50498.

 

12

Wyposażenie wnętrza

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 74/60/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

M1

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego wyposażenie wnętrza spełniało wymagania zgodne z pkt 5 załącznika nr I do dyrektywy.

 

12A

Wyposażenie wnętrza

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 21

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

M1

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 5.1. i 5.2. regulaminu z wyłączeniem wymagania dotyczącego sprawdzenia rozpraszania energii określonego w pkt 5.1.2. regulaminu.

 

13

Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenie unieruchamiające

Lp.

Dotyczy

Przepisy szczegółowe

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 74/61/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Załącznik nr IV pkt 1.1. – M1, N1

Załącznik nr V pkt. 1.1. – M1

Załącznik nr VI pkt. 1.2. – M1 oraz N1 o maksymalnej masie całkowitej

nieprzekraczającej 2000 kg

3.

Wymagania techniczne

1. Wyposażenie zabezpieczające pojazd przed bezprawnym użyciem powinno spełniać wymagania techniczne według:

– załączników nr IV–VI do dyrektywy lub

– pkt 5 i 6 regulaminu EKG ONZ nr 18,

– części I i III regulaminu EKG ONZ nr 97,

– części II i IV regulaminu EKG ONZ nr 116.

2. Urządzenia zabezpieczające przed bezprawnym użyciem i urządzenia unieruchamiającego muszą być tak skonstruowane, aby po uruchomieniu pojazdu i pracującym silniku nie wystąpiło prawdopodobieństwo przypadkowego zablokowania, co mogłoby stanowić szczególne zagrożenie bezpieczeństwa.

 

13A

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Lp.

Dotyczy

Przepisy szczegółowe

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 18

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1.1. regulaminu – pojazdy silnikowe mające co najmniej trzy koła, z wyjątkiem M1, N1

3.

Wymagania techniczne

1. Wyposażenie, zabezpieczające pojazd przed bezprawnym użyciem powinno spełniać odpowiednie wymagania techniczne według:

– pkt 5 i 6 regulaminu EKG ONZ nr 18,

– części I i III regulaminu EKG ONZ nr 97,

– części II i IV regulaminu EKG ONZ nr 116,

lub według załączników nr IV-VI do dyrektywy 74/61/EWG4).

2. Urządzenie zabezpieczające pojazd przed ich nieuprawnionym użyciem musi być tak skonstruowane, aby po uruchomieniu pojazdu i pracującym silniku nie wystąpiło prawdopodobieństwo przypadkowego zablokowania.

 

13B

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Lp.

Dotyczy

Przepisy szczegółowe

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 116

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1.1. regulaminu – M1, N1

3.

Wymagania techniczne

1. Dodatkowe wyposażenie, zabezpieczające pojazd przed bezprawnym użyciem powinno spełniać wymagania techniczne:

– pkt 5 i 6 regulaminu EKG ONZ nr 18,

– części I i III regulaminu EKG ONZ nr 97,

– części II i IV regulaminu EKG ONZ nr 116,lub według załączników nr IV ÷ VI do dyrektywy 74/61/EWG4).

2. Urządzenie zabezpieczające pojazd przed ich nieuprawnionym użyciem musi byćtak skonstruowane, aby po uruchomieniu pojazdu i pracującym silniku nie wystąpiło prawdopodobieństwo przypadkowego zablokowania.

 

14

Bezpieczne układy kierownicze

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 74/297/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 załącznika nr I

3.

Wymagania techniczne

Oświadczenie producenta potwierdzające zgodność z dyrektywą.

 

14A

Ochrona kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 12

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Oświadczenie producenta potwierdzające zgodność z regulaminem.

 

15

Wytrzymałość siedzeń

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 74/408/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 załącznika nr II do dyrektywy – M1

Pkt 1 załącznika nr III – M2, M3

Pkt 1 załącznik nr IV do dyrektywy – N

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w siedzenia i zagłówki, spełniające wymagania pkt 3 załącznika nr II, pkt 3 załącznika nr III i pkt 2 załącznika nr IV do dyrektywy.

Siedzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta siedzenia.

Miejsce na wózek inwalidzki powinno być uznane za miejsce siedzące.

 

15A

Siedzenia, ich mocowania i zagłówki

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 17

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w siedzenia i zagłówki, spełniające wymagania pkt 5 regulaminu.

Siedzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta siedzenia.

Miejsce na wózek inwalidzki powinno być uznane za miejsce siedzące.

 

15B

Siedzenia dużych pojazdów pasażerskich

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 80

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w siedzenia, spełniające wymagania pkt 5 regulaminu.

Siedzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta siedzenia oraz pkt 7.1.2. regulaminu.

Miejsce na wózek inwalidzki powinno być uznane za miejsce siedzące.

 

16

Wystające elementy zewnętrzne

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 74/483/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Art. 1 dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego wystające elementy zewnętrzne spełniały wymagania określone w pkt 5 i 6 załącznika nr I do dyrektywy.

 

16A

Wystające elementy zewnętrzne

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 26

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego wystające elementy zewnętrzne spełniały wymagania zgodnie z pkt 5 i 6 regulaminu.

 

17

Prędkościomierz i bieg wsteczny

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 75/443/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3.

Wymagania techniczne

Bieg wsteczny:

Pojazd powinien być wyposażony w urządzenie umożliwiające jazdę do tyłu sterowane z miejsca kierowcy zgodnie z załącznikiem nr I do dyrektywy.

Prędkościomierz:

Pojazd wyposażony w prędkościomierz powinien spełniać wymagania pkt 4.1, 4.2. załącznika nr II do dyrektywy z wyłączeniem wymagań pkt 4.2.2. oraz jeżeli służba techniczna ma uzasadnione powody, aby uważać, że prędkościomierz nie jest skalibrowany z wystarczającą dokładnością może zażądać wykonania badań zgodnie z pkt 4.3. oraz pkt 4.4. z wyłączeniem pkt 4.3.3.

 

18

Tabliczki znamionowe

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 76/114/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N, O.

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w tabliczkę znamionową producenta oraz w numer identyfikacyjny VIN.

Tabliczka znamionowa powinna spełniać wymagania pkt 1, pkt 2 oraz pkt 4.2.2.2. załącznika do dyrektywy 76/114/EWG4).

Po zabudowie producent powinien umieścić tabliczkę kolejnego etapu kompletacji pojazdu według wzoru w dodatku do załącznika nr XVII do dyrektywy 2007/46/WE.

Numer identyfikacyjny VIN powinien spełniać wymagania pkt 1, pkt 3 oraz pkt 4.2.2.1. załącznika do dyrektywy 76/114/EWG4).

 

18A

Tabliczka znamionowa producenta oraz numer identyfikacyjny pojazdu

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (UE) nr 19/2011

2.

Kategoria pojazdu *)

Pojazdy kategorii M, N, O.

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w tabliczkę znamionową producenta oraz w numer identyfikacyjny VIN.

Tabliczka znamionowa powinna spełniać wymagania części pkt 1, pkt 2, pkt 3 części A załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 19/2011.

Po zabudowie producent powinien umieścić tabliczkę kolejnego etapu kompletacji pojazdu według wzoru w dodatku do załącznika nr XVII do dyrektywy 2007/46/WE.

Numer identyfikacyjny VIN powinien spełniać wymagania pkt 1 i pkt 2 części B załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 19/2011.

 

19

Punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 76/115/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Art. 2 dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, spełniające wymagania pkt 4 załącznika nr I do dyrektywy 76/115/EWG4).

W przypadku wyposażenia pojazdu w wózek inwalidzki powinny być spełnione wymagania określone w pkt 19 załącznika nr XI, dodatku nr 3 do dyrektywy 2007/46/WE.

 

19A

Kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, systemy kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 14

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa i mocowania ISOFIX, spełniające wymagania pkt 5 i 6 regulaminu.

W przypadku wyposażenia pojazdu w wózek inwalidzki powinny być spełnione wymagania określone w pkt 19 załącznika nr XI dodatku nr 3 do dyrektywy 2007/46/WE.

 

20

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 76/756/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N, O

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenia oświetlenia

i sygnalizacji świetlnej zamontowane i rozmieszczone zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr II do dyrektywy.

 

20A

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 48

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N lub O.

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej zamontowane i rozmieszczone zgodnie z wymaganiami pkt 2, pkt 5 i pkt 6 regulaminu.

 

27

Haki holownicze

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 77/389/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Załącznik do dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w urządzenie holownicze umieszczone z przodu. Pojazd kategorii M1 powinien być wyposażony także w urządzenie holownicze z tyłu pojazdu.

 

27A

Urządzenie holownicze

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) Nr 1005/2010

Rozporządzenie (WE) Nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w urządzenie holownicze umieszczone z przodu.

Pojazd kategorii M1 powinien być wyposażony także w urządzenie holownicze z tyłu pojazdu.

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby urządzenie holownicze spełniało wymagania załącznika nr II do rozporządzenia (WE) Nr 1005/2010.

 

31

Pasy bezpieczeństwa i urządzenia przytrzymujące

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 77/541/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 0 załącznika nr I do dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane pasy bezpieczeństwa. Liczba i typy pasów powinna być zgodna z załącznikiem nr XV do dyrektywy.

 

31A

Pasy bezpieczeństwa, urządzenia przytrzymujące, urządzenia przytrzymujące dla dzieci oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci ISOFIX

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 16

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane pasy bezpieczeństwa. Liczba i typy pasów powinna być zgodne z załącznikiem nr 16 do regulaminu.

 

32

Pole widzenia z przodu

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 77/649/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

M1

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien zapewnić odpowiednie pola widzenia oraz powinien spełniać wymagania określone w załączniku nr IV do dyrektywy oraz dodatku do niego.

 

32A

Pole widoczności kierowcy w przód

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 125

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien posiadać pole widoczności kierowcy w przód zgodne z wymaganiami pkt 5 regulaminu oraz dodatku do załącznika nr 4 do regulaminu.

 

33

Oznaczenie urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 78/316/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Art. 1 dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w urządzenia do sterowania i kontroli spełniające wymagania określone w pkt 5 załącznika nr I oraz załączników nr II i III do dyrektywy.

 

36

Systemy grzewcze

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2001/56/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N, O

3.

Wymagania techniczne

a) Przedział pasażerski musi być wyposażony w system grzewczy.

b) Grzejniki spalinowe muszą posiadać homologację oraz ich instalacja musi spełniać wymagania załącznika nr VII do dyrektywy. Ponadto grzejniki spalinowe zasilane LPG i systemy grzewcze zasilane LPG muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr VIII do dyrektywy.

c) Dodatkowe systemy grzewcze montowane jako doposażenie muszą spełniać wymagania określone w dyrektywie.

 

36A

Systemy grzewcze

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

 Regulamin EKG ONZ nr 122

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N, O

3.

Wymagania techniczne

a) Przedział pasażerski musi być wyposażony w system grzewczy.

b) Grzejniki spalinowe muszą posiadać homologację oraz ich instalacja musi spełniać wymagania załącznika nr 7 do regulaminu. Ponadto grzejniki spalinowe zasilane LPG i systemy grzewcze zasilane LPG muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 8 do regulaminu.

c) Dodatkowe systemy grzewcze montowane jako doposażenie muszą spełniać wymagania określone we wspomnianym regulaminie.

 

37

Osłony kół

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 78/549/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

M1

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w osłony kół spełniające wymagania określone w pkt 1 i pkt 2 załącznika nr I do dyrektywy.

 

37A

Osłony kół

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (UE) nr 1009/2010

2.

Kategoria pojazdu *)

M1

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w osłony kół spełniające wymagania określone w pkt 1 i pkt 2 załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 1009/2010.

 

38

Zagłówki

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 78/932/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 załącznika nr I do dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane zagłówki zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta lub powinny być spełnione wymagania pkt 6 załącznika nr I do dyrektywy.

 

38A

Zagłówki wbudowane lub niewbudowane w siedzenia pojazdów

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 25

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane zagłówki zamontowane zgodnie z instrukcją montażu lub powinny być spełnione wymagania pkt 6 regulaminu.

 

40

Moc silnika

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 80/1269/EWG5)

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 2 załącznika nr I do dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

a) Wnioskodawca przedkłada oświadczenie wydane przez producenta, określające moc maksymalną silnika w kW i odpowiadającą jej prędkość obrotową silnika w obrotach na minutę.

b) Można również odwołać się do wykresu mocy silnika zawierającego te same informacje.

 

41

Emisja (Euro IV i V) pojazdów ciężkich

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2005/55/EWG5)

2.

Kategoria pojazdu *)

N2, N3

3.

Wymagania techniczne

Emisja zanieczyszczeń z układu wydechowego:

a) wykonuje się badania zgodnie z pkt 6.2 załącznika nr I do dyrektywy;

b) stosuje się wartości graniczne określone w tabelach nr 1 i 2, wiersz B2 podanych w punkcie 6.2.1 załącznika nr I do dyrektywy.

Pokładowy system diagnostyczny (OBD):

a) pojazd musi być wyposażony w pokładowy system diagnostyczny;

b) musi być możliwa komunikacja interfejsu pokładowego systemu diagnostycznego z narzędziami diagnostycznymi powszechnie używanymi do okresowych przeglądów technicznych.

Zapewnienie właściwego działania środków kontroli NOx:

sprawdzenie właściwego działania środków kontroli emisji NOx przeprowadza się zgodnie z punktem 6.5 załącznika nr I do dyrektywy.

Dostęp do informacji:

Nie stosuje się przepisów dotyczących dostępu do informacji.

Wymagania dla zabudowy silnika w pojeździe:

Zabudowa silnika w pojeździe powinna spełniać wymagania punktu 7 załącznika I do dyrektywy.

 

41A

Emisja (Euro VI) pojazdów ciężkich/dostęp do informacji

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 595/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Art. 2 rozporządzenia

3.

Wymagania techniczne

Emisja zanieczyszczeń z układu wydechowego

a) wykonuje się badanie zgodnie z pkt 2 załącznika nr III do rozporządzenia (UE) nr 582/2011;

b) stosuje się wartości graniczne określone w załączniku nr I do rozporządzenia (UE) nr 582/2011.

Pokładowy system diagnostyczny (OBD)

a) pojazd musi być wyposażony w pokładowy system diagnostyczny;

b) musi być możliwa komunikacja interfejsu pokładowego systemu diagnostycznego z narzędziami diagnostycznymi powszechnie używanymi do okresowych przeglądów technicznych.

Zapewnienie właściwego działania środków kontroli NOx

Sprawdzenie właściwego działania środków kontroli emisji NOx przeprowadza się zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (UE) nr 582/2011.

Dostęp do informacji

Nie stosuje się przepisów dotyczących dostępu do informacji.

 

42

Zabezpieczenia boczne

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 89/297/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1.1. załącznika do dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego boczne zabezpieczenie zapewniało wystarczającą wytrzymałość oraz spełniało wymagania pkt 2 oraz pkt 4 załącznika do dyrektywy z wyłączeniem pkt 2.8. i z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 3.

 

42A

Zabezpieczenia boczne pojazdów ciężarowych

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 73

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane boczne urządzenie zabezpieczające zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 15 regulaminu z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 16

lub,

pojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego boczne zabezpieczenie zapewniało wystarczającą wytrzymałość oraz spełniało wymagania pkt 12 regulaminu z wyłączeniem pkt 12.10. oraz pkt 12.13. i z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 13.

 

43

Osłony przeciwrozbryzgowe kół

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 91/226/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 0 załącznika nr III do dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenie przeciwrozbryzgowe kół zgodnie z pkt 0.2. załącznika nr III do dyrektywy.

W zależności od konstrukcji pojazdu i zastosowanego rodzaju osłon przeciwrozbryzgowych pojazd powinien spełniać wymagania określone w załączniku nr III pkt 4, pkt 5 i pkt 7 z wyłączeniem pkt 7.3.6. lub pkt 4, pkt 5 i pkt 8 z wyłączeniem pkt 7.3.6. lub pkt 4, pkt 5 i pkt 9 z wyłączeniem pkt 9.3.2.3.

 

43A

Osłony przeciwrozbryzgowe kół

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (UE) nr 109/2011

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 0 załącznik nr IV do rozporządzenia

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenie przeciwrozbryzgowe kół zgodnie z pkt 0.2. załącznika nr IV do rozporządzenia.

W zależności od konstrukcji pojazdu i zastosowanego rodzaju osłon przeciwrozbryzgowych pojazd powinien spełniać wymagania określone w załączniku IV pkt 3, pkt 4 i pkt 6 z wyłączeniem pkt 6.3.6. lub pkt 3, pkt 4 i pkt 7 z wyłączeniem pkt 6.3.6., lub pkt 3, pkt 4 i pkt 8 z wyłączeniem pkt 8.3.2.3.

 

44

Masy i wymiary (samochody osobowe)

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa nr 92/21/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

M1

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien spełniać wymagania określone w pkt 4 załącznika nr II do dyrektywy 92/21/EWG4) wraz z dodatkiem do tego załącznika.

a) Do celów stosowania przepisów, o których mowa powyżej, pod uwagę bierze się następujące masy:

– masę pojazdu gotowego do jazdy zdefiniowaną w pkt 2.6. załącznika nr I do dyrektywy 2007/46/WE, zmierzoną przez jednostkę uprawnioną oraz

– maksymalne masy całkowite pojazdu podane przez producenta pojazdu albo umieszczone na tabliczce producenta, w tym na naklejkach lub w ramach informacji zawartych w instrukcji obsługi pojazdu. Masy te uznaje się za technicznie dopuszczalne maksymalne masy całkowite pojazdu.

b) Odstępstwa od maksymalnych dopuszczalnych wymiarów są niedozwolone.

c) Na wniosek producenta można odstąpić od badania zdolności ruszania pod wzniesienie przy maksymalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, opisanego w pkt 3.3.3. załącznika nr II do dyrektywy 92/21/EWG4).

 

44A

Masy i wymiary

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (UE) nr 1230/2012

2.

Kategoria pojazdu *)

M1

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien spełniać wymagania określone w Części A załącznika nr I do rozporządzenia (UE) nr 1230/2012.

Na wniosek producenta można odstąpić od badania zdolności ruszania pod wzniesienie przy maksymalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, opisanego w pkt 5.1.

 

45

Szyby bezpieczne

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 92/22/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N, O

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane szyby bezpieczne zamontowane zgodnie z wymaganiami załączników nr IIB oraz nr III do dyrektywy.

 

45A

Materiały oszklenia bezpiecznego i ich montaż w pojazdach

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 43

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N, O

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane materiały oszklenia bezpiecznego oraz zamontowane w pojeździe zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 7 regulaminu, załącznikach nr 4–16 z wyłączeniem załącznika nr 13 do regulaminu. Montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami załącznika nr 21 pkt 4.1., pkt 4.2., pkt 4.3., pkt 4.2.4. i pkt 4.3.2 regulaminu.

 

46

Opony

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa Komisji 92/23/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 3 załącznika nr IV do dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane opony posiadające świadectwo homologacji typu części w zakresie wytrzymałości i hałasu. Ponadto powinien spełniać wymagania:

Montaż – załącznik nr IV do dyrektywy

pkt 3.2 Montaż

pkt 3.3 Nośność

pkt 3.4 Prędkość

pkt 3.5 Opona zapasowa

pkt 3.6 Urządzenia do pompowania jednostki zapasowej do czasowego zastosowania

pkt 3.7. Przypadki specjalne

pkt 3.8. Wymagania dla jednostek zapasowych do czasowego zastosowania

 

46A

Montowanie opon

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (UE) nr 458/2011

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N, O

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane opony i spełniać wymagania określone w załączniku nr II do rozporządzenia:

pkt 2 – Montaż

pkt 3 – Nośność

pkt 4 – Dopuszczalna prędkość

pkt 5 – Przypadki specjalne

pkt 6 – Koła zapasowe i opony

 

47

Urządzenia ograniczania prędkości

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 92/24/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

M2, M3, N2, N3

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenie ograniczające prędkość zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 7 załącznika nr I do dyrektywy

lub,

pojazd powinien być tak skonstruowany, aby spełniał wymagania w zakresie ograniczania prędkości pkt 7 oraz pkt 8 załącznika nr I do dyrektywy.

 

47A

Ograniczanie prędkości pojazdów

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 89 Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

M2, M3, N2, N3

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenie ograniczające prędkość zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 13 części II regulaminu

lub,

pojazd powinien być tak skonstruowany, aby spełniać wymagania w zakresie ograniczania prędkości pkt 5 części I regulaminu.

Prędkość pojazdu powinna być ograniczona zgodnie z wymaganiami dyrektywy 92/6/EWG.

 

48

Masy i wymiary (pojazdy inne niż określone w pkt 44)

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 97/27/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

M2, M3, N1, N2, N3, O.

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien spełniać wymagania:

część A – pojazdy kategorii N1

Muszą być spełnione wymagania podstawowe określone w załączniku nr I do dyrektywy 97/27/EWG4). Nie stosuje się jednak wymagań określonych w pkt 7.8.3., 7.9. i 7.10. załącznika nr I do dyrektywy 97/27/EWG4).

a) Do celów stosowania przepisów, o których mowa w lit. a pod uwagę bierze się następujące masy: masę pojazdu gotowego do jazdy zdefiniowaną w pkt 2.6. załącznika nr I do dyrektywy 2007/46/WE, zmierzoną przez jednostkę uprawnioną oraz maksymalne masy całkowite pojazdu podane przez producenta pojazdu albo umieszczone na tabliczce producenta, w tym na naklejkach lub w ramach informacji zawartych w instrukcji obsługi pojazdu. Masy te uznaje się za technicznie dopuszczalne maksymalne masy całkowite pojazdu.

b) Niedozwolone jest dokonywanie przez wnioskodawcę zmian technicznych, w tym zastępowania opon innymi o mniejszym indeksie nośności, w celu zmniejszenia technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej pojazdu do 3,5 tony lub poniżej, aby pojazd mógł otrzymać dopuszczenie jednostkowe.

c) Odstępstwa od maksymalnych dopuszczalnych wymiarów są niedozwolone.

część B – pojazdy kategorii M2 i M3,

część C – pojazdy kategorii N2 i N3,

część D – pojazdy kategorii O.

Dla powyższych kategorii do celów stosowania przepisów, o których mowa w lit. a, pod uwagę bierze się następujące masy: masę pojazdu gotowego do jazdy zdefiniowaną w pkt 2.6. załącznika nr I do dyrektywy 2007/46/WE, zmierzoną przez jednostkę uprawnioną oraz maksymalne masy całkowite pojazdu podane przez producenta pojazdu albo umieszczone na tabliczce producenta, w tym na naklejkach lub w ramach informacji zawartych w instrukcji obsługi pojazdu. Masy te uznaje się za technicznie dopuszczalne maksymalne masy całkowite pojazdu.

 

48A

Masy i wymiary

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (UE) nr 1230/2012

2.

Kategoria pojazdu *)

M2, M3, N1, N2, N3, O

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien spełniać wymagania określone w częściach załącznika nr I do rozporządzenia (UE) nr 1230/2012 stosownie do kategorii:

Część A – pojazdy kategorii N1

Część B – pojazdy kategorii M2 i M3

Część C – pojazdy kategorii N2 i N3

Na wniosek producenta można odstąpić od badania zdolności ruszania pod wzniesienie przy maksymalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, opisanego odpowiednio w pkt 5.1. części A i B i pkt 4.1. części C załącznika nr I do rozporządzenia (UE) nr 1230/2012.

Część D – pojazdy kategorii O.

 

49

Wystające elementy zewnętrzne kabin

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 92/114/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 załącznika nr I do dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego wystające elementy zewnętrzne kabiny spełniały wymagania określone w pkt 3 i 4 załącznika nr I do dyrektywy.

 

49A

Pojazdy użytkowe w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 61

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego wystające elementy zewnętrzne kabiny spełniały wymagania zgodnie z pkt 5 i 6 regulaminu.

 

50

Urządzenia sprzęgające

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 94/20/WE4)

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N, O

3.

Wymagania techniczne

Wymogi, które muszą spełniać mechaniczne urządzenia sprzęgające i ich części.

– wolnej przestrzeni wokół kuli – rysunek 30 załącznika nr VII do dyrektywy

– wymiary kuli – załącznik nr V do dyrektywy

 

50A

Mechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdów

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 55

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 5 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Urządzenie sprzęgające pojazdu (jeśli dotyczy) powinno być homologowane, a jego montaż zgodny z wymaganiami pkt 6 regulaminu.

 

50B

Krótki sprzęg; montaż zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 102

Rozporządzenie (WE) 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

N2, N3, O3, O4

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby urządzenie sprzęgające spełniło wymagania pkt 5 części I oraz pkt 13 części II regulaminu.

 

51

Palność

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 95/28/WE4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 załącznika nr I do dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Pojazd musi być wyposażony w homologowane części lub części spełniające wymagania pkt 1 załącznika nr I do dyrektywy.

 

51A

Palność materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 118

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd musi być wyposażony w homologowane części lub części spełniające wymagania techniczne regulaminu.

 

52

Autobusy i autokary

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2001/85/WE4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 załącznika nr I do dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Wykonuje się badania na zgodność z wymaganiami regulaminu EKG ONZ nr 107.

a) Pojazd powinien spełniać wymagania załącznika nr 3 do regulaminu określone w punktach:

7.1. Ogólne

7.2. Masy i wymiary

7.3. Wytrzymałość konstrukcji

7.4. Badanie stateczności

7.5. Zabezpieczenie p-pożarowe

7.6. Wyjścia bezpieczeństwa

7.7. Wyposażenie wnętrza z wyłączeniem punktów: 7.7.4.2., 7.7.6., 7.7.7. i 7.7.8.

b) Jeżeli pojazd jest przystosowany do mocowania wózka inwalidzkiego, miejsce to powinno spełniać wymagania określone w pkt 3.6 i 3.8 załącznika 8 do regulaminu EKG ONZ nr 107.

c) Jeżeli pojazd posiada urządzenia ułatwiające dostęp do pojazdu osób o ograniczonej zdolności do poruszania się, to urządzenia te powinny spełniać wymagania określone w pkt 3.11. załącznika nr 8 do regulaminu EKG ONZ nr 107.

 

52A

Pojazdy kategorii M2 i M3

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 107 Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Wykonuje się badania na zgodność z wymaganiami regulaminu EKG ONZ nr 107.

a) Pojazd powinien spełniać wymagania załącznika nr 3 do regulaminu określone w punktach:

7.1. Ogólne

7.2. Masy i wymiary

7.3. Wytrzymałość konstrukcji

7.4. Badanie stateczności

7.5. Zabezpieczenie p-pożarowe

7.6. Wyjścia bezpieczeństwa

7.7. Wyposażenie wnętrza z wyłączeniem punktów: 7.7.4.2., 7.7.6., 7.7.7. i 7.7.8.

b) Jeżeli pojazd jest przystosowany do mocowania wózka inwalidzkiego, miejsce to powinno spełniać wymagania określone w pkt 3.6. i 3.8. załącznika nr 8 do regulaminu EKG ONZ nr 107.

c) Jeżeli pojazd posiada urządzenia ułatwiające dostęp do pojazdu osób o ograniczonej zdolności do poruszania się, to urządzenia te powinny spełniać wymagania określone w pkt 3.11. załącznika nr 8 do regulaminu EKG ONZ nr 107.

 

52B

Wytrzymałość konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 66

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Producent powinien wykazać, że pojazd skonstruowany jest tak, aby jego konstrukcja nośna spełniała wymagania zgodnie z pkt 5, a w przypadku modyfikacji pkt 6 regulaminu.

 

57

Przednie zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2000/40/WE4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 załącznika nr II do dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane przednie urządzenie zabezpieczające zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 8 części II regulaminu EKG ONZ nr 93, lub powinny być spełnione wymagania pkt 10 części III regulaminu EKG ONZ nr 93.

 

57A

Urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD); zabezpieczenie przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 93 Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane przednie urządzenie zabezpieczające zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 8 części II regulaminu, lub powinien spełniać wymagania pkt 10 części III regulaminu.

 

58

Ochrona pieszych

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 78/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Art. 2 rozdziału I rozporządzenia (WE) nr 78/2009

3.

Wymagania techniczne

Należy wykazać, że przedni układ zabezpieczający pojazdu spełnia wymagania sekcji 5 i 6 oraz wymagania sekcji 4, 2 lub 3 rozporządzenia (WE) nr 78/2009.

 

62

Instalacje wodorowe

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 79/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Art. 2 rozporządzenia (WE) nr 79/2009

3.

Wymagania techniczne

a) Wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 79/2009 elementy instalacji wodorowej, gdy są zamontowane w pojeździe napędzanym wodorem, muszą posiadać homologację typu zgodną z rozporządzeniem (WE) nr 79/2009.

b) Części i instalacje wodorowe powinny być zamontowane zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr VI do rozporządzenia (WE) nr 79/2009.

 

67

Określone elementy wykorzystujące skroplony gaz węglowodorowy (LPG) oraz ich instalacja w pojazdach silnikowych

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 67

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

2.

Kategoria pojazdu *)

M lub N

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane elementy instalacji wykorzystującej skroplony gaz węglowodorowy (LPG), zgodnie z wymaganiami określonymi w § 9 ust. 3 załącznika nr 9 rozporządzenia MI.

Wymagana opinia jednostki uprawnionej w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych w zakresie sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazowego.

Wymagany dokument wydany przez właściwy organ dozoru technicznego na zbiornik lub butlę, potwierdzający sprawność tego urządzenia.

 

68

Systemy alarmowe pojazdów

Lp.

Dotyczy

Przepisy szczegółowe

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 97

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

M1, N1 o maksymalnej masie do 2 t

3.

Wymagania techniczne

1. Systemy alarmowe powinno spełniać odpowiednie wymagania techniczne według:

– części I regulaminu EKG ONZ nr 97,

– części II regulaminu EKG ONZ nr 116,

załącznika VI do dyrektywy 74/61/EWG4).

2. Awaria systemu alarmowego lub awaria jego zasilania elektrycznego nie może mieć wpływu na bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu.

 

69

Bezpieczeństwo elektryczne

Lp.

Dotyczy

Przepisy szczegółowe

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 100

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pojazdy o napędzie elektrycznym (EV i HEV), należące do kategorii M lub N, których maksymalna prędkość konstrukcyjna przekracza 25 km/h

3.

Wymagania techniczne

1. Pojazd, na który wydano świadectwo homologacji typu pojazdu lub świadectwo homologacji na zgodność z wymaganiami regulaminu sprawdza się, czy:

a) zmiany nie pogorszyły bezpieczeństwa ogólnego pojazdu,

b) instalacja elektryczna spełnia wymagania regulaminu.

Instalacja 12 (24) V powinna spełniać wymagania normy PN-S-76021.

2. Pojazd, na który nie wydano świadectwa homologacji wymienionego w pkt 1 sprawdza się, czy:

a) zmiany nie pogorszyły bezpieczeństwa ogólnego pojazdu,

b) spełnia wymagania regulaminu.

Instalacja 12 (24) V powinna spełniać wymagania normy PN-S-76021.

 

70

Określone elementy wykorzystujące sprężony gaz ziemny oraz ich instalacja w pojazdach silnikowych

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin nr EKG ONZ nr 110

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane elementy instalacji wykorzystującej sprężony gaz ziemny (CNG), zgodnie z wymaganiami określonymi w § 9 ust. 3 załącznika nr 9 rozporządzenia MI.

Wymagana opinia jednostki uprawnionej w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych w zakresie sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazowego.

Wymagany dokument wydany przez właściwy organ dozoru technicznego na zbiornik lub butlę, potwierdzający sprawność tego urządzenia.

 

CZĘŚĆ II: Pojazdy kategorii T, R i C:

Tabela nr 1:

Pkt

Przedmiot

Akt prawny

Zastosowanie dla poszczególnych kategorii pojazdu

T1

T2

T3

T4

T5

R

C

1.1.

Maksymalna masa całkowita

Dyrektywa 2009/63/WE I

Rozporządzenie WT1)

A

-

A

-

A

-

A

-

A

-

-

A

-

A

1.2.

Tablica rejestracyjna

Dyrektywa 2009/63/WE II

Dyrektywa 70/222/EWG4)

Rozporządzenie WT1)

A

-

-

A

-

-

A

-

-

A

-

-

A

-

-

-

A

A

A

-

-

1.3.

Zbiornik paliwa

Dyrektywa 2009/63/WE III

A

A

A

A

A

-

A

1.4.

Obciążenie balastowe

Dyrektywa 2 009/63/WE IV

A+C

A+C

-

A+C

A+C

-

A+C

1.5.

Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze

Dyrektywa 2009/63/WE V

A+C

A+C

-

A+C

A+C

-

A+C

1.6.

Poziom hałasu (zewnętrznego)

Dyrektywa 2 009/63/WE VI

A+C

A+C

-

A+C

A+C

-

A+C

2.1.

Prędkość maksymalna

Dyrektywa 2009/60/WE załącznik, pkt 1

A

A

A

A

A

-

A

2.2.

Skrzynie ładunkowe

Dyrektywa 2009/60/WE załącznik, pkt 2

A+C

A+C

A+C

A+C

A+C

-

A+C

3.1.

Lusterka wsteczne

Dyrektywa 2009/59/WE

A+C

A+C

A+C

A+C

A+C

 

A+C

4.1.

Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej

Dyrektywa 2008/2/WE

A

A

A

A

-

-

A

5.1.

Układ kierowniczy

Dyrektywa 2009/66/WE

Regulamin EKG ONZ nr 79

A+C

-

A+C

-

A+C

-

A+C

-

A+C

-

-

-

-

-

6.1.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Dyrektywa 2009/64/WE

A+C

A+C

A+C

A+C

A+C

-

A+C

7.1.

Urządzenia hamujące

Dyrektywa 76/432/EWG

Dyrektywa 71/320/EWG4)

Rozporządzenie WT1)

A+C

-

A

A+C

-

A

A+C

-

A

A+C

-

A

-

A+C

A

-

A+C

A

A+C -

-

8.1.

Siedzenia pasażerów

Dyrektywa 76/763/EWG

A

A

A

A

A

-

A

9.1.

Poziom hałasu (wewnętrznego)

Dyrektywa 2009/76/WE

A+C

A+C

A+C

A+C

A+C

-

A+C

10.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu

Dyrektywa 2009/57/WE

-

-

-

-

-

-

-

12.1.

Siedzenie kierowcy

Dyrektywa 78/764/EWG

A

A

A

A

A

-

A

13.1.

Instalacja urządzeń oświetleniowych

Dyrektywa 2009/61/WE

Dyrektywa 76/756/EWG4)

Rozporządzenie WT1)

A

-

-

A

-

-

A

-

-

A

-

-

A

-

-

-

A+C

A

A

-

-

13.2.

Światła odblaskowe

Dyrektywa 76/757/EWG4)

-

-

-

-

-

X

-

13.3.

Światła odblaskowe, pozycyjne przednie, pozycyjne tylne, hamowania „STOP”, obrysowe

Dyrektywa 76/758/EWG4)

-

-

-

-

-

X

-

13.4.

Światła kierunku jazdy

Dyrektywa 76/759/EWG4)

-

-

-

-

-

X

-

13.5.

Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

Dyrektywa 76/760/EWG4)

-

-

-

-

-

X

-

14.1.

Urządzenia oświetlające sygnalizacji świetlnej

Dyrektywa 2009/68/WE

Rozporządzenie WT1)

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

15.1.

Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny

Dyrektywa 2009/58/WE

A

A

A

A

A

-

A

16.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna)

Dyrektywa 2009/75/WE

X

-

-

X

X

-

X

17.1.

Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy

Dyrektywa 80/720/EWG

A+C

-

A+C

A+C

A+C

-

A+C

18.1.

Wały odbioru mocy

Dyrektywa 86/297/EWG

A+C

A+C

A+C

A+C

A+C

-

A+C

19.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z tyłu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)

Dyrektywa 86/298/EWG

-

X

-

-

-

-

X

20.1.

Instalacja urządzeń sterowania i kontroli

Dyrektywa 86/415/EWG

A+C

A+C

A+C

A+C

A+C

-

A+C

21.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z przodu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)

Dyrektywa 87/402/EWG

-

X

-

-

-

-

X

22.1.

Wymiary ciągnika i masy ciągniętej przyczepy

Dyrektywa 2009/144/WE I

Dyrektywa 97/27/WE4)

Rozporządzenie WT1)

A+C

-

-

A+C

-

-

A+C

-

-

A+C

-

-

A+C

-

-

-

A+C

A

A+C -

-

22.2.

Szyby

Dyrektywa 2009/144/WE III

Dyrektywa 92/22/EWG4)

X

-

X

-

X

-

X

-

-

X

-

-

X

-

22.3.

Regulator prędkości

Dyrektywa 2009/144/WE II,1

A+C

A+C

A+C

A+C

A+C

-

A+C

22.4.

Ochrona części napędowych Dodatkowe wymogi bezpieczeństwa Instrukcja obsługi

Dyrektywa 2009/144/WE II, 2

Dyrektywa 2009/144/WE II, 3

Dyrektywa 2009/144/WE II,4

A+C

A+C

A

A+C

A+C

A

A+C

A+C

A

A+C

A+C

A

A+C

A+C

A

-

-

-

A+C

A+C

A

22.5.

Sprzężenie mechaniczne

Dyrektywa 2009/144/WE IV

Dyrektywa 94/20/WE 4) lub regulamin EKG ONZ nr 55

X

-

X

-

X

-

X

-

X

-

-

X

X

-

22.6.

Tabliczki znamionowe

Dyrektywa 2009/144/WE V

Dyrektywa 76/114/EWG4)

Rozporządzenie WT1)

A

-

-

A

-

-

A

-

-

A

-

-

A

-

-

-

A

A

A

-

-

22.7.

Złącze hamulca przyczepy

Dyrektywa 2009/144/WE VI

A

A

A

A

A

A

A

23.1.

Emisje zanieczyszczeń

Dyrektywa 2000/25/WE

X

X

X

X

X

-

X

24.1.

Opony

Regulamin EKG ONZ nr 106

A

A

A

A

A

A

 

26.1.

Zamocowanie pasów bezpieczeństwa

Dyrektywa 76/115/EWG4)

A+C

A+C

A+C

-

A+C

-

A+C

27.1.

Pasy bezpieczeństwa

Dyrektywa 77/541/EWG4)

-

-

-

-

X

 

 

28.1.

Bieg wsteczny i prędkościomierz

Dyrektywa 75/443/EWG4)

Dyrektywa 2009/60/WE

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

-

-

-

29.1.

Osłony przeciwrozbryzgowe kół

Dyrektywa 91/226/EWG4)

-

-

-

-

A

-

-

30.1.

Urządzenia ograniczające prędkość

Dyrektywa 92/24/EWG4)

-

-

-

-

A

-

-

32.1.

Ochrona boczna

Dyrektywa 89/297/EWG4)

-

-

-

-

A

-

-

56.

Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych

Dyrektywa 98/91/WE4)

-

-

-

-

-

A+C

-

 

Objaśnienia:

A – uznaje się wydane świadectwo homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części lub sprawozdanie z badań wydane przez jednostkę uprawnioną. W przypadku jego braku lub w przypadku dokonania zmiany w pojeździe kompletnym, o której mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia, lub zabudowy na pojeździe niekompletnym, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia, wymagana jest ocena bezpośrednia polegająca na uproszczonym, nieniszczącym badaniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie szczegółowym Części II Tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, według pozycji o numerze odpowiadającym poszczególnym zagadnieniom wymienionym w kolumnie Tabeli 2.

C – homologowany przedmiot wyposażenia lub część lub sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań (jeżeli dotyczy).

X – wymagane świadectwo homologacji lub sprawozdanie z badań (jeżeli dotyczy).

Akty prawne wskazane w poszczególnych punktach bez oznaczeń A, C lub X lub nie mają zastosowania w dopuszczeniu jednostkowym pojazdu.

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

Tabela nr 2:

1.1.

Masy i opony

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/63/WE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C, R

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania załącznika nr I do dyrektywy: Muszą być spełnione wymagania dotyczące mas ciągnika:

– maksymalne dopuszczalne obciążenie:

– dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 18000 kg

– w tym: – na oś przednią: – nienapędzaną max 10000 kg

– napędzaną max 11500 kg

– na oś tylną: – nienapędzaną max 10000 kg

– napędzaną max 11500 kg

– masa na oś przednią niezależnie od obciążenia – min. 20% masy własnej

Muszą być spełnione wymagania § 11 ust. 5 rozporządzenia MI:

– ogumienie musi spełniać wymagania dotyczące nośności. Muszą być spełnione wymagania § 45 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia MI dotyczące mas ciągnika kategorii C:

– maksymalne dopuszczalne obciążenie:

– dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 16000 kg (dla pojazdów kat. C max 16000 kg);

– dla pojazdów kat. C nacisk gąsienicy między skrajnymi krążkami max 4000 kg na 1 m, przy mechanizmie półgąsienicowym, lub dwóch gąsienic, jedna za drugą nie może przekraczać 6000 kg, pod warunkiem min 3 m odległości pomiędzy ich środkami styku).

 

1.2.

Tablice rejestracyjne

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/63/WE

Dyrektywa 70/222/EWG4)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C, R

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dotyczące miejsca i usytuowania tylnej tablicy rejestracyjnej.

– Wymiary miejsca – powierzchni płaskiej prostokątnej pod tablicę rejestracyjną zapewniającej jej mocowanie powinny wynosić:

– szer. 255 mm x wys. 165 mm lub

– szer. 520 mm x wys. 120 mm

– Wysokość górnej krawędzi – max 4000 mm

– Wysokość dolnej krawędzi – min. 300 mm

– Kąt pochylenia powierzchni pod tylną tablicę rejestracyjną w stosunku do pionu:- max 5O (dop. max 30O w górę – jeśli górna krawędź jest < 1,2 m

– dop max 15O w dół – jeśli górna krawędź jest >1,2 m.

– Środek powierzchni pod tylną tablicę rejestracyjną – nie może być położony w prawo od osi pojazdu.

– Lewa krawędź powierzchni pod tylną tablicę rejestracyjną – nie może wystawać poza lewą płaszczyznę obrysową pojazdu

– Usytuowanie powierzchni pod tylną tablicę rejestracyjną względem płaszczyzny przechodzącej przez oś wzdłużną ciągnika – prostopadle lub prawie prostopadle.

 

1.3.

Zbiornik paliwa

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/63/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania załącznika nr III do dyrektywy dotyczące zbiornika paliwa z wyjątkiem badania szczelności:

– zbiornik paliwa płynnego powinien być wykonany w sposób zapewniający odporność na korozję;

– zamocowanie zbiornika w sposób zabezpieczający przed skutkami najechania na przód lub tył ciągnika;

– w pobliżu zbiornika nie powinny znajdować się ostre krawędzie i tym podobne elementy konstrukcyjne;

– przewody paliwowe i wlew muszą być zainstalowane na zewnątrz kabiny.

 

1.4.

Obciążenie balastowe

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/63/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T1, T2, T4, T5, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania załącznika nr IV do dyrektywy dotyczące obciążników balastowych:

– obciążniki dostarczone przez producenta ciągnika, muszą być przeznaczone do montażu oraz posiadać znak fabryczny producenta i wskazanie masy w kilogramach z dokładnością +/– 5 %;

– obciążniki balastowe (przednie) często zdejmowane powinny posiadać odstęp min 25 mm na uchwyty;

– sposób mocowania obciążników zapobiegający samoczynnemu odłączeniu się ich od ciągnika.

 

1.5.

Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/63/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T1, T2, T4, T5, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania pkt 2 załącznika nr V do dyrektywy dotyczące dźwięku urządzenia ostrzegawczego.

Sygnał dźwiękowy o ciągłym i nieprzeraźliwym tonie, o poziomie dźwięku mierzonym podczas postoju pojazdu z odległości 7 m, na wysokości od 0,5 do 1,5 m nad podłożem, mieszczący się w przedziale 93 do 112 dB(A).

 

1.6.

Poziom hałasu (zewnętrzny)

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/63/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T1, T2, T4, T5, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania załącznika nr VI do dyrektywy dotyczące poziomu hałasu emitowanego przez ciągnik:

– poziom hałasu emitowanego przez ciągnik po stronie lewej i prawej oraz w ruchu i na postoju nie może przekraczać:

– 89 dB(A) dla ciągników, których masa bez obciążenia >1,5t;

– 85 dB(A) dla ciągników, których masa bez obciążenia <1,5t;

z zachowaniem bazy pomiarowej – miejsce bazowe mikrofonu:

– 7,5 m od osi wzdłużnej ciągnika (osi toru jazdy) – dla pomiarów hałasu ciągnika w ruchu;

– 7,0 m od zewnętrznej płaszczyzny obrysowej ciągnika – dla pomiarów hałasu ciągnika na postoju;

– 1,2 m od podłoża.

 

2.1.

Prędkość maksymalna

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/60/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania pkt 1 załącznika nr 1 do dyrektywy 2009/60/WE dotyczące maksymalnej prędkości:

– maksymalna prędkość ciągnika bez obciążenia, z nominalnym ciśnieniem powietrza w ogumieniu, na nawierzchni twardej, równej i poziomej nie może przekraczać 40+3 km/h.

 

2.2.

Skrzynie ładunkowe

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/60/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania pkt 2 załącznika nr 1 do dyrektywy dotyczące wymiarów, mocowania i usytuowania skrzyni ładunkowej.

 

3.1.

Lusterka wsteczne

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/59/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania pkt 2.1.1. i 2.5 załącznika nr I do dyrektywy dotyczące zapewnienia minimalnej szerokości strefy widoczności drogi do tyłu w lusterkach wstecznych:

– w lusterku lewym w lewo a w lusterku prawym w prawo od bocznego obrysu (wymagania pkt 5.2.2. załącznika nr III do dyrektywy):

– min 1,0 m w odległości 4,0 m od oczu kierowcy;

– min 5,0 m w odległości 30,0 m od oczu kierowcy.

Lusterka powinny posiadać oznaczenie homologacji i być klasy II.

 

4.1

Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2008/2/WE

Regulamin EKG ONZ nr 71

2.

Kategoria pojazdu *)

T1, T2, T3, T4, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania pkt 2.2. i 2.5. załącznika nr I do dyrektywy dotyczące widoczności w półkolu widoczności oraz wymagania dotyczące wycieraczki przedniej szyby:

– liczba efektów maskujących max 6 – przy czym w obszarze widzenia max 2;

– szerokość efektów maskujących w półokręgu widzenia ale poza obszarem widzenia max 700 mm (dop: max 2 efekty >700 mm ≤ 1500 mm i max 2 efekty < 700 mm – po jednym z każdej strony lub dop. max po 2 efekty < 1200 mm z każdej strony);

– obszar czyszczony szyby przedniej o szerokości min. 8000 mm (długość cięciwy na półokręgu) w obszarze widzenia;

– częstotliwość działania wycieraczki szyby przedniej min. 20 cykli/min.

 

5.1.

Układ kierowniczy

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/66/WE

Regulamin EKG ONZ nr 79

2.

Kategoria pojazdu *)

T1, T2, T3. T4, C – dyrektywa 2009/66/WE

T5 – regulamin EKG ONZ nr 79

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dotyczące siły na urządzeniu sterującym (układzie kierowniczym) w określonych warunkach:

– siła na urządzeniu sterującym ciągnika przy prędkości ok. 10 km/h wjeżdżając w okrąg o promieniu 12 m, nie może przekraczać 60 daN z działaniem, (czas reakcji układu max 5 s) lub bez urządzenia wspomagającego (czas reakcji układu max 8 s), przy czym

– ciągnik o maksymalnej masie i z technicznie dopuszczalnym obciążeniem osi przedniej;

– podłoże: poziome, twarde, równe, suche i czyste;

– ogumienie na osi (osiach) kierowanej (ych) o promieniu statycznym najwyższym oraz z nominalnym ciśnieniem wewnętrznym (przewidzianych przez właściciela).

 

6.1.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/64/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Wymagane świadectwo homologacji lub w przypadku braku sprawdzenie emisji zakłóceń za pomocą przyrządu do badania kompatybilności elektromagnetycznej bez sprawdzania odporności elektromagnetycznej według załącznika nr I, dodatek 1 – 4 oraz załącznika nr VI i nr VII do dyrektywy.

 

7.1.

Urządzenia hamujące

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 76/432/EWG

Dyrektywa 71/320/EWG4)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

(Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C, R

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania pkt 2 załącznika nr II do dyrektywy 76/432/EWG dotyczące skuteczności hamowania przy użyciu hamulca roboczego oraz warunku utrzymania ciągnika na spadku i wzniesieniu 18% przy użyciu hamulca postojowego.

– ciągnik o dopuszczalnej masie całkowitej;

– ogumienie na osi (osiach) hamowanej (ych) o promieniu statycznym najwyższym oraz z nominalnym ciśnieniem wewnętrznym (przewidzianych przez właściciela);

– siła sterowania: – max 60 daN – przy sterowaniu nożnym, lub

– max 40 daN – przy sterowaniu ręcznym;

– maksymalna długość drogi hamowania ciągnika rozpędzonego maksymalnej prędkości przy użyciu hamulca roboczego nie może przekroczyć długości wynikającej ze wzoru S ≤ 0,15V+V2/116;

– podłoże: poziome, twarde, równe, suche i czyste;

– hamulce muszą być zimne lub co najmniej 1 godzinę przed badaniami nie używane;

lub spełnienie wymagań § 49 ust. 1, § 50 i § 51 rozporządzenia MI z zastosowaniem metody badawczej na urządzeniu rolkowym do badania hamulców.

 

7.1.1.

Urządzenia hamujące

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 71/320/EWG4)

Regulamin EKG ONZ nr 13

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C, R

3.

Wymagania techniczne

Wymagania będą spełnione w przypadku:

– potwierdzenia zgodności z wymaganiami załącznika nr I pkt 2 dyrektywy 71/320/EWG4) lub pkt 5 regulaminu EKG ONZ nr 13 na podstawie świadectwa homologacji;

– wykazania przez wnioskującego, że po zmianach konstrukcyjnych w pojeździe mających wpływ na działanie układu hamulcowego trwale są spełnione wymagania załącznika nr I pkt 2 do dyrektywy 71/320/EWG4) lub pkt 5 regulaminu EKG ONZ nr 13.

 

8.1.

Siedzenia pasażerów

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 76/763/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dotyczące wymiarów siedzeń i wolnej przestrzeni dla pasażera.

 

9.1.

Poziom hałasu (wewnętrznego)

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/76/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania art. 2 dyrektywy zgodnie z metodą pomiaru zawartą w załączniku nr II do dyrektywy dotyczące hałasu na stanowisku kierowcy.

Maksymalny poziom hałasu emitowanego przez ciągnik bez obciążenia, na biegu dającym prędkość około 7,5 km/h – mikrofon po lewej lub prawej stronie od środkowej płaszczyzny siedziska (siedzisko w środkowym położeniu regulacji wzdłużnej), drzwi i okna otwarte i zamknięte – nie może przekraczać 86 dB(A).

 

12.1.

Siedzisko kierowcy

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 78/764/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dotyczące siedziska kierowcy. Wymagania stosuje się odpowiednio do siedziska pasażera:

– każde siedzenie musi posiadać znak homologacji;

– siedzenie kierowcy musi być tak zamontowane aby:

– zapewniało kierowcy wygodną pozycję podczas kierowania i manewrowania ciągnikiem;

– dostęp do siedzenia był łatwy;

– kierowca w swej pozycji roboczej mógł łatwo sięgać różnych urządzeń sterujących ciągnika, które są potrzebne przy kierowaniu ciągnikiem;

– żadna część siedzenia lub ciągnika nie narażała kierowcy na skaleczenie lub urazy;

– w przypadku, gdy jest regulowane jedynie wzdłużnie lub na wysokości – jego płaszczyzna symetrii musi pokrywać się lub być równoległa do wzdłużnej płaszczyzny symetrii ciągnika;

– w przypadku, gdy jest zaprojektowane tak, aby mogło obracać się wokół pionowej osi – musi istnieć możliwość blokowania we wszystkich lub niektórych pozycjach, a w każdym razie w pozycji, gdy jego płaszczyzna symetrii pokrywa się lub jest równoległa do wzdłużnej płaszczyzny symetrii ciągnika;

– siedzenie powinno być wyposażone w biodrowy pas bezpieczeństwa – dotyczy ciągników wyprodukowanych po dniu 1 stycznia 2011 roku.

 

13.1.

Instalacja urządzeń oświetleniowych

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/61/WE

Dyrektywa 76/756/EWG4)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

Regulamin EKG ONZ nr 86

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C, R

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dotyczące wyposażenia w urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

Światła pod względem rodzaju, barwy i rozmieszczenia muszą spełniać wymagania szczegółowe określone w przepisach. Ponadto, powinny posiadać oznaczenie homologacji.

 

13.2.

Światła odblaskowe

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 76/757/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

R

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania oznaczenia homologacyjnego.

 

13.3.

Światła odblaskowe, pozycyjne przednie, pozycyjne tylne, hamowania „STOP”, obrysowe

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 76/758/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

R

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania oznaczenia homologacyjnego.

 

13.4.

Światła kierunku jazdy

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 76/759/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

R

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania oznaczenia homologacyjnego.

 

13.5.

Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 76/760/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

R

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania oznaczenia homologacyjnego.

 

14.1.

Urządzenia oświetlające sygnalizacji

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/68/WE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C, R

3.

Wymagania techniczne

Ciągniki i przyczepy muszą być wyposażone w homologowane światła.

 

15.1.

Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/58/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dotyczące wyposażenia w przednie urządzenie sprzęgające według wymagań załącznika nr I i bieg wsteczny zgodnie z załącznikiem nr II do dyrektywy:

– ciągnik musi posiadać specjalne urządzenie, do którego jest możliwe zaczepienie sprzęgu w celach holowniczych, takiego jak dyszel holowniczy (hol sztywny) lub lina holownicza;

– urządzenie musi być zamontowane z przodu ciągnika, który musi być wyposażony w sworzeń łączący;

– ciągnik musi być wyposażony w urządzenie do jazdy wstecznej, które może być obsługiwane z pozycji roboczej kierowcy.

 

16.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna)

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/75/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T1, T4, T5, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dotyczące konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu według:

– dyrektywy 2009/75/WE lub Kodu OECD: Kod 4, lub normy PN-ISO 5700. Przedstawione do wglądu wyniki badań konstrukcji zabezpieczającej (test, certyfikat lub świadectwo homologacji) powinny także zawierać wyniki badań zamocowania pasów bezpieczeństwa. Tabliczka identyfikacyjna konstrukcji powinna zawierać:

– znak towarowy lub nazwę handlową producenta;

– znak homologacji lub testu OECD lub certyfikatu na zgodność z normą ISO;

– numer seryjny konstrukcji;

– marka i typy ciągników, dla których przeznaczona jest konstrukcja zabezpieczająca.

 

17.1.

Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 80/720/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

T1, T3, T4, T5, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania załącznika nr I do dyrektywy dotyczące przestrzeni roboczej kierowcy, dostępu do miejsca kierowcy oraz drzwi i okien.

– urządzenia otwierające i zamykające drzwi i okna muszą być zainstalowane w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa i nie powinny przeszkadzać podczas jazdy;

– otwór drzwiowy musi umożliwić bezpieczne wejścia i wyjścia

– kabina powinna posiadać minimum 3 wyjścia awaryjne, każde po innej stronie o wymiarach ograniczonych elipsą o osi małej równej 400 mm i osi dużej równej 640 mm;

– odległość punktu odniesienia siedzenia od dachu kabiny (lub ramy) min. 1050 mm;

– odległość ściany bocznej po lewej i prawej stronie od osi wzdłużnej przechodzącej przez punkt odniesienia siedziska, na wysokości od 400 mm do 900 mm nad punktem odniesienia nie może być mniejsza niż 450 mm;

– wolna przestrzeń wokół elementów sterowania powinna wynosić:

– 0 mm przy sterowaniu przyciskiem;

– min. 25 mm przy sile sterowania 80÷150 N;

– min 50 mm przy sile sterowania powyżej 150 N;

– odległość pierwszego stopnia schodka od podłoża max 550 mm;– odległość pomiędzy stopniami max 300 mm;

– szerokość stopni min. 250 mm;

– głębokość stopni min 150 mm;

– wolna przestrzeń pomiędzy stopniami min. 120 mm;

– powierzchnia stopnia antypoślizgowa.

 

18.1.

Wały odbioru mocy

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 86/297/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dotyczące WOM i jego osłony wymienione w pkt 4 i 5 załącznika nr I do dyrektywy:

– kierunek obrotów WOM powinien być zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc na urządzenie, będąc zwróconym w kierunku jazdy ciągnika:

– ciągnik powinien być wyposażony w urządzenie wskazujące prędkość obrotową WOM;

– osłona WOM powinna być nieobrotowa;

– średnica otworu na osłonie dla mocowania łańcucha zabezpieczającego osłonę wału przegubowo-teleskopowego przed obracaniem min 16,0 mm

– odległość otworu na osłonie dla mocowania łańcucha zabezpieczającego osłonę wału przegubowo-teleskopowego przed obracaniem od krawędzi osłony max 16,5 mm;

– nie może nastąpić odkształcenie górnej części osłony po przyłożeniu siły 120N;

– jeśli nie ma osłony WOM to jej funkcję powinien spełnić element konstrukcyjny ciągnika.

 

19.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z tyłu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 86/298/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

T2, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dotyczące konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu według:

– dyrektywy 86/298/EWG lub Kodu OECD: Kod 7, lub normy PN-ISO 5700. Przedstawione do wglądu wyniki badań konstrukcji zabezpieczającej (test, certyfikat lub świadectwo homologacji) powinny także zawierać wyniki badań zamocowania pasów bezpieczeństwa.

Tabliczka identyfikacyjna konstrukcji powinna zawierać:

– znak towarowy lub nazwę handlową producenta,

– znak homologacji lub testu OECD lub certyfikatu na zgodność z normą ISO.

– numer seryjny konstrukcji,

– marka i typy ciągników, dla których przeznaczona jest konstrukcja zabezpieczająca.

 

20.1.

Instalacja urządzeń sterowania i kontroli

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 86/415/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Urządzenia sterowania i kontroli powinny być identyfikowalne i zapewniać bezpieczne sterowanie urządzeniami stanowiącymi wyposażenie ciągnika – zgodnie z wymaganiami załączników nr I i II do dyrektywy.

 

21.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z przodu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 87/402/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

T2, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dotyczącej konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu według:

– dyrektywy 87/402/EWG lub Kodu OECD Kod 6, lub normy PN-ISO 5700. Przedstawione do wglądu wyniki badań konstrukcji zabezpieczającej (test, certyfikat lub świadectwo homologacji) powinny także zawierać wyniki badań zamocowania pasów bezpieczeństwa.

Tabliczka identyfikacyjna konstrukcji powinna zawierać:

– znak towarowy lub nazwę handlową producenta;

– znak homologacji lub testu OECD lub certyfikatu na zgodność z normą ISO;

– numer seryjny konstrukcji;

– marka i typy ciągników, dla których przeznaczona jest konstrukcja zabezpieczająca.

 

22.1.

Wymiary i masy

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/144/WE

Dyrektywa 97/27/WE4)

Dyrektywa 96/53/WE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C, R

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dotyczące wymiarów zewnętrznych ciągnika oraz maksymalnych mas ciągniętych.

– Wymiary zewnętrze ciągnika nie mogą przekraczać wartości:

– długość – max 12000 mm;

– szerokość – max 2550 mm;

– wysokość – max 4000 mm;

– Maksymalna dopuszczalna masa przyczepy ciągniętej przez ciągnik nie może przekraczać:

– bez hamulców: – 1500 kg przyczepy będącej środkiem transportu oraz

– 3000 kg przyczepy będącej maszyną przystosowaną do poruszania się po drodze;

– z hamulcem bezwładnościowym (najazdowym) – 5000 kg;

– z hamulcem niezależnym od hamulca pojazdu ciągnącego – 5000 kg;

– z hamulcem pneumatycznym lub hydraulicznym – wartości określonej przez właściciela (lub producenta).

 

22.2.

Szyby

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/144/WE

Dyrektywa 92/22/EWG4)

Regulamin EKG ONZ nr 43

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dotyczące zastosowanych w ciągniku szyb. Wszystkie szyby powinny posiadać oznakowanie homologacyjne.

 

22.3

Regulator prędkości

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/144/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

W przypadku przekroczenia prędkości konstrukcyjnej ciągnik powinien być wyposażony w regulator prędkości ograniczający prędkość zgodnie pkt 1 załącznika nr II do dyrektywy.

 

22.4.1.

Ochrona części napędowych

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/144/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania pkt. 2.3. załącznika nr II do dyrektywy dotyczące zastosowanych w ciągniku osłon części niebezpiecznych i kół. Ocena zabezpieczeń zastosowanych w ciągniku musi być pozytywna.

 

22.4.2.

Dodatkowe wymogi bezpieczeństwa

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/144/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania pkt 3 załącznika nr II do dyrektywy dotyczące konstrukcji zabezpieczającej przed spadającymi przedmiotami (FOPS – według wymagań kodu 10 OECD), konstrukcji zabezpieczającej operatorów przed elementami penetrującymi (OPS – zabezpieczeń wymagań normy ISO 8084:2003) zabezpieczeń zapobiegania kontaktowi z substancjami niebezpiecznymi (według wymagań normy EN 15695-1:2009). Ocena zabezpieczeń zastosowanych w ciągniku musi być pozytywna.

 

22.4.3.

Instrukcja obsługi

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/144/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania pkt 4 załącznika nr II do dyrektywy dotyczące instrukcji obsługi (według wymagań normy ISO 3600:1996 z wyjątkiem pkt. 4.3. dotyczącego oznakowania maszyn). Ocena instrukcji obsługi musi być pozytywna.

 

22.5.

Urządzenia sprzęgające/sprzężenie mechaniczne

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/144/WE

Dyrektywa 94/20/WE4) lub regulamin EKG ONZ nr 55

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C, R

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dotyczące zastosowanych w ciągniku urządzeń sprzęgających:

– obciążenie pionowe i poziome urządzeń sprzęgających nie mogą naruszać zgodności obciążenia poszczególnych osi oraz

– nie przekraczać wartości określonych dla urządzenia sprzęgającego zgodnie z jego świadectwem homologacji (lub wartości zawartych na ich tabliczce znamionowej);

– maksymalne statyczne obciążenie pionowe urządzenia sprzęgającego nie może przekraczać 3000 kg.

 

22.6.

Tabliczki znamionowe

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/144/WE

Dyrektywa 76/114/EWG4)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C, R

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dotyczące tabliczki znamionowej oraz numeru identyfikacyjnego na ciągniku:

– tabliczka powinna być przymocowana w dobrze widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części, która nie jest wymieniana w normalnych warunkach w trakcie eksploatacji;

– wysokość znaków (liter i cyfr) w numerze identyfikacyjnym min 4 mm;

– wysokość znaków (liter i cyfr) numeru identyfikacyjnego umieszczonego bezpośrednio na konstrukcji ciągnika min. 7 mm;

– tabliczka powinna zawierać (z wyjątkiem tabliczki zastępczej):

– nazwę producenta;

– typ ciągnika (również wersję, jeśli jest taka potrzeba);

– numer świadectwa homologacji typu (jeśli takie posiadał ciągnik);

– numer identyfikacyjny ciągnika;

– min i max wartości dopuszczalnej masy obciążonego ciągnika (w zależności od możliwych rodzajów opon jeśli są przewidywane);

– dopuszczalne obciążenie osi (w zależności od możliwych rodzajów opon jeśli są przewidywane) – osi przedniej;

– osi tylnej;

– technicznie dopuszczalne masy ciągnięte;

– bez hamulców;

– z hamulcem inercyjnym – bezwładnościowym (najazdowym);

– z hamulcem niezależnym od pojazdu ciągnącego (uruchamianym z miejsca kierowcy);

– z hamulcem uruchamianym jednym ruchem z hamulcem roboczym ciągnika (np. z hamulcem hydraulicznym, pneumatycznym).

 

22.7.

Złącze hamulca przyczepy

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2009/144/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C, R

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania załącznika nr IV do dyrektywy dotyczące urządzeń sterowania hamulcami przyczep:

– Złącza powinny być zgodne z:

– ISO 1728:1980 - dla pneumatycznych dwuprzewodowych układów;

– PN-91/R-36140:1992 – opcjonalnie dla pneumatycznych jednoprzewodowych Układów;

– ISO 5676:1983 dla hydraulicznych jednoprzewodowych układów;

– ciśnienie na złączu zasilającym (dla instalacji 2-przewodowej) 0,65÷0,8 MPa;

– ciśnienie na złączu sterującym (dla instalacji 2-przewodowej);

– 0 MPa – urządzenie w pozycji spoczynkowej;

– 0,65÷0,8 MPa – urządzenie w pozycji roboczej;

– ciśnienie na złączu sterująco-zasilającym (dla instalacji jednoprzewodowej pneumatycznej) 0,58 ÷ 0,63 MPa;

– ciśnienie na złączu hydraulicznego układu hamulcowego przyczep 10 ÷ 15 MPa.

 

23.1.

Emisja zanieczyszczeń

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2000/25/WE

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dopuszczalnych wartości dotyczące emisji zanieczyszczeń silnika ciągnika odpowiednio dla kategorii mocy silnika (według daty produkcji/rejestracji ciągnika).

Ocenę należy przeprowadzić na podstawie analizy informacji zawartych na tabliczce znamionowej silnika.

 

24.1.

Opony

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 106 lub katalog producenta ogumienia

2.

Kategoria pojazdu *)

T, C

3.

Wymagania techniczne

Muszą być spełnione wymagania dotyczące nośności.

 

26.1.

Zamocowanie pasów bezpieczeństwa

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 76/115/EWG4)

2.

Kategoria pojazdu *)

Pojazdy kate