| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 177, poz. 1311), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 56, poz. 340).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 56, poz. 340), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 marca 2015 r. (poz. 503)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 września 2006 r.

w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 i 1822) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb załatwiania spraw, w tym spraw osobowych funkcjonariuszy, nawiązania, rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku służbowego, mianowania, przenoszenia, odwoływania i zwalniania ze stanowisk służbowych;

2) sposób usprawiedliwiania nieobecności w służbie;

3) rodzaje informacji, których ze względu na przebieg służby funkcjonariusza jest on obowiązany udzielić.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

2) jednostka organizacyjna – jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 3 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 49, poz. 527)1);

3) funkcjonariusz – funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

4) droga służbowa – tryb zwracania się funkcjonariusza w sprawie osobowej lub innej sprawie wynikającej ze stosunku służbowego do wyższego przełożonego za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego;

5) numer identyfikacyjny – numer identyfikacyjny funkcjonariusza, nadawany przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w decyzji o przyjęciu do służby.

§ 3. 1. Wnioski i informacje pisemne w sprawach osobowych funkcjonariusza przesyła się drogą służbową.

2. Wnioski i informacje pisemne, o których mowa w ust. 1, skierowane do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego przesyła się drogą służbową za pośrednictwem właściwego w sprawach osobowych kierownika jednostki organizacyjnej.

3. Bezpośredni przełożony ma obowiązek pisemnie ustosunkować się do wniosku lub informacji pisemnej i niezwłocznie przekazać je, wraz ze swoim stanowiskiem, drogą służbową do właściwego przełożonego.

§ 4. 1. Sprawy osobowe funkcjonariusza dotyczą w szczególności:

1) przyjęcia do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

2) mianowania na stanowisko służbowe;

3) przeniesienia, delegowania lub oddelegowania;

4) zwolnienia i odwołania ze stanowiska służbowego;

5) zawieszenia i uchylenia zawieszenia w czynnościach służbowych;

6) zwolnienia ze służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

7) stwierdzenia wygaśnięcia stosunku służbowego;

8) mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej po upływie okresu służby przygotowawczej lub po skróceniu służby przygotowawczej;

9) przedłużenia lub skrócenia okresu służby przygotowawczej;

10) przyznania, podwyższenia, obniżenia lub zawieszenia wypłaty uposażenia zasadniczego lub premii;

11) zaliczenia okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego oraz w celu ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej;

12) powierzenia i cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku służbowym;

13) udzielenia urlopu bezpłatnego lub odmowy jego udzielenia;

14) udzielenia urlopu wychowawczego lub przerwania tego urlopu;

15) zmiany imienia lub nazwiska funkcjonariusza albo zmiany ich pisowni, dokonywanych na podstawie akt stanu cywilnego, decyzji starosty lub innego uprawnionego organu.

2. Sprawy osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1–14, załatwia się na piśmie w formie decyzji. Decyzję włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.

3. Funkcjonariusza zapoznaje się z decyzją wydaną w sprawach osobowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1–14.

Rozdział 2

Nawiązanie stosunku służbowego

§ 5. 1. Stosunek służbowy funkcjonariusza nawiązuje się w drodze mianowania w terminie określonym w decyzji o przyjęciu do służby i mianowaniu na stanowisko służbowe w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) oznaczenie organu wydającego decyzję;

2) datę wydania;

3) imię i nazwisko funkcjonariusza, imię ojca, numer PESEL oraz numer identyfikacyjny funkcjonariusza;

4) datę, od której liczy się początek służby;

5) charakter służby (przygotowawcza, stała);

6) stanowisko oraz jednostkę organizacyjną;

7) wysokość stawki uposażenia zasadniczego i wysokość premii;

8) podpis, z podaniem stanowiska, imienia i nazwiska osoby uprawnionej do wydania decyzji;

9) pouczenie o przysługującym funkcjonariuszowi środku odwoławczym.

§ 6. 1. Przyjętego do służby funkcjonariusza bezpośredni przełożony niezwłocznie zapoznaje z przepisami regulującymi prawa i obowiązki wynikające ze stosunku służbowego.

2. Funkcjonariusz jest obowiązany pisemnie potwierdzić fakt zapoznania się z przepisami, o których mowa w ust. 1. Potwierdzenie włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.

Rozdział 3

Mianowanie na stanowisko służbowe, przenoszenie, odwoływanie i zwalnianie ze stanowiska służbowego

§ 7. Mianowanie na inne stanowisko służbowe, przenoszenie, zwalnianie i odwoływanie ze stanowiska służbowego określa się w kolejnych decyzjach.

§ 8. 1. W decyzji, o której mowa w § 7, zamieszcza się:

1) oznaczenie organu wydającego decyzję;

2) datę wydania;

3) podstawę prawną;

4) stanowisko służbowe, imię i nazwisko funkcjonariusza, imię ojca;

5) nazwę jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w której funkcjonariusz pełni służbę;

6) rozstrzygnięcie sprawy;

7) uzasadnienie faktyczne rozstrzyganej sprawy;

8) podpis, z podaniem stanowiska służbowego, imienia i nazwiska osoby uprawnionej do wydania decyzji;

9) pouczenie o przysługującym funkcjonariuszowi środku odwoławczym.

2. W przypadku mianowania na stanowisko służbowe związane ze zmianą jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub zawieszenia w czynnościach służbowych w decyzji, o której mowa w § 7, określa się także termin, w którym funkcjonariusz jest obowiązany rozliczyć się z jednostką organizacyjną Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w której dotychczas pełnił służbę, lub z dotychczasowych obowiązków służbowych.

3.2) Potwierdzeniem rozliczenia się z dotychczasową jednostką organizacyjną jest karta obiegowa przedstawiona przez funkcjonariusza w jednostce organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwej w sprawach osobowych.

§ 9. Na wyższe stanowisko służbowe, z zastrzeżeniem § 10 i 11, mianuje się funkcjonariusza posiadającego pozytywną opinię służbową oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

§ 10. 1. Przed mianowaniem funkcjonariusza na stanowisko służbowe zastępcy naczelnika wydziału lub równorzędne albo wyższe przeprowadza się badanie psychologiczne określające predyspozycje osobowościowe kandydata na proponowane stanowisko.

2. Badanie psychologiczne przeprowadza się również w przypadku zmiany charakteru służby funkcjonariusza na służbę związaną z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych lub w grupie antyterrorystycznej.

3. Na badanie psychologiczne kieruje funkcjonariusza Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub upoważniony przez niego kierownik właściwej w sprawach osobowych jednostki organizacyjnej.

4. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza psycholog pełniący służbę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

§ 11. W czasie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego lub karnego oraz w okresie próby orzeczonej w związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego, warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności lub warunkowym przedterminowym zwolnieniem i w okresie odbywania kary ograniczenia wolności lub kary dyscyplinarnej albo w okresie zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych nie dokonuje się zmian w stosunku służbowym funkcjonariusza, z którymi wiązałoby się przeniesienie na wyższe stanowisko służbowe lub podwyższenie składników uposażenia.

§ 12. W przypadku gdy właściwa komisja lekarska uzna funkcjonariusza za trwale niezdolnego do służby, niezwłocznie zwalnia się go od wykonywania zajęć służbowych na okres do dnia zwolnienia ze służby.

Rozdział 4

Sposób usprawiedliwiania nieobecności w służbie

§ 13. 1. Funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie do służby.

2. Funkcjonariusz uprzedza bezpośredniego przełożonego o niemożności stawienia się do służby lub o spóźnieniu oraz informuje o przewidywanym czasie trwania nieobecności.

3. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do służby funkcjonariusz niezwłocznie informuje bezpośredniego przełożonego o przyczynie swojego spóźnienia lub nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, chyba że zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające niezwłoczne poinformowanie o ich przyczynie.

§ 14. 1. Nieobecność w służbie z powodu choroby funkcjonariusz usprawiedliwia, najpóźniej w dniu powrotu do służby, przedstawiając zaświadczenie lekarskie.

2. W przypadku konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny swoją nieobecność funkcjonariusz usprawiedliwia, przedstawiając, najpóźniej w dniu powrotu do służby, zaświadczenie lekarskie o konieczności sprawowania opieki.

§ 15. Uprawnienie do usprawiedliwienia spóźnienia lub nieobecności funkcjonariusza w służbie przysługuje bezpośredniemu przełożonemu.

Rozdział 5

Rodzaje informacji udzielanych przez funkcjonariusza

§ 16. 1. Funkcjonariusz w toku służby informuje o:

1) zmianie jego danych osobowych, zawartych w kwestionariuszu osobowym, w szczególności o zmianie imienia lub nazwiska, stanu cywilnego, miejsca zameldowania, zamieszkania lub wykształcenia;

2) wszczęciu i zakończeniu postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego przeciwko niemu, małżonkowi lub dziecku pozostającemu na jego utrzymaniu;

3) wypadku, któremu uległ w czasie wykonywania obowiązków służbowych, jak również w drodze do służby lub po jej zakończeniu.

2. Funkcjonariusz informuje o urodzeniu się dziecka, jego przysposobieniu, wzięciu na wychowanie lub na utrzymanie.

§ 17. Funkcjonariusz informuje o zmianach lub przypadkach, o których mowa w § 16, składając drogą służbową pisemną informację i właściwe dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w § 16, do przełożonego uprawnionego do załatwiania jego spraw osobowych.

Rozdział 6

Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku służbowego

§ 18. 1. Stosunek służbowy ulega rozwiązaniu z dniem określonym w decyzji o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) oznaczenie organu wydającego decyzję;

2) datę wydania;

3) podstawę prawną i datę zwolnienia ze służby;

4) stanowisko, imię i nazwisko funkcjonariusza, imię ojca, numer PESEL oraz numer identyfikacyjny funkcjonariusza;

5) charakter służby (przygotowawcza, stała);

6) jednostkę organizacyjną, w której pełnił służbę;

7) grupę zaszeregowania, wysokość stawki uposażenia zasadniczego i premii oraz informację o przyznanych świadczeniach pieniężnych i ich wysokości;

8) uzasadnienie faktyczne i prawne zwolnienia ze służby;

9) podpis, z podaniem stanowiska służbowego, imienia i nazwiska osoby uprawnionej do wydania decyzji;

10) pouczenie o przysługującym funkcjonariuszowi środku odwoławczym;

11) termin, w którym funkcjonariusz jest obowiązany rozliczyć się z obowiązków służbowych.

3. Potwierdzeniem rozliczenia się funkcjonariusza z obowiązków służbowych jest karta obiegowa przedstawiona przez funkcjonariusza do dnia zwolnienia ze służby odpowiednio we właściwej w sprawach osobowych jednostce lub komórce organizacyjnej.

4.3) W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, rozliczenia z obowiązków służbowych dokonuje bezpośredni przełożony funkcjonariusza.

§ 19. Zwalniając ze służby funkcjonariusza, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy, zwalnia się go ze stanowiska, które zajmował przed przeniesieniem do dyspozycji Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

§ 20. Zwalniając ze służby funkcjonariusza, który nabył prawo do emerytury w pełnym wymiarze, należy go o tym uprzedzić co najmniej 3 miesiące przed terminem określonym w decyzji o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby.

§ 21. 1. W przypadku śmierci funkcjonariusza w decyzji stwierdza się fakt wygaśnięcia stosunku służbowego i skreślenia z ewidencji funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dniem określonym w akcie zgonu.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 65 pkt 2 ustawy, w decyzji o wygaśnięciu stosunku służbowego datą wygaśnięcia stosunku służbowego jest pierwszy dzień następujący po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia zaprzestania służby z powodu tymczasowego aresztowania.

§ 22. W decyzji o wygaśnięciu stosunku służbowego zamieszcza się:

1) oznaczenie organu wydającego decyzję;

2) datę wydania;

3) podstawę prawną i datę wygaśnięcia stosunku służbowego;

4) stanowisko, imię i nazwisko funkcjonariusza, imię ojca, numer PESEL oraz numer identyfikacyjny funkcjonariusza;

5) charakter służby (przygotowawcza, stała);

6) jednostkę organizacyjną, w której pełnił służbę;

7) grupę zaszeregowania, wysokość stawki uposażenia zasadniczego i premii oraz informację o przyznanych świadczeniach pieniężnych i ich wysokości;

8) uzasadnienie faktyczne i prawne wygaśnięcia stosunku służbowego;

9) podpis, z podaniem stanowiska służbowego, imienia i nazwiska osoby uprawnionej do wydania decyzji;

10) pouczenie o przysługującym funkcjonariuszowi środku odwoławczym;

11)4) termin, w którym bezpośredni przełożony funkcjonariusza jest obowiązany rozliczyć funkcjonariusza z obowiązków służbowych.

§ 22a.5) W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 11, lub wyznaczenia terminu, o którym mowa w § 22 pkt 11, niezwłocznie informuje się bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza o obowiązku rozliczenia funkcjonariusza z obowiązków służbowych.

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).


1) Zarządzenie utraciło moc na podstawie § 2 zarządzenia nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 21, poz. 244), które weszło w życie z dniem 30 marca 2007 r. Obecnie statut Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowi załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76, poz. 953).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 56, poz. 340), które weszło w życie z dniem 23 kwietnia 2010 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 września 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Opaliński

Adwokat specjalizujący się m.in. w prawie rolnym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »